Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Välispaigalduse elektrik, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Välispaigalduse elektrik, tase 5
EN: Electrical network installer, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.01.2011
Kehtib kuni: 25.03.2014
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Välispaigalduse elektrikud ehitavad ja käitavad madal- ja kõrgepingelisi elektriliine, alajaamu, jaotlaid ning elektrienergia tootmisüksuseid.
Välispaigalduse elektrik 5 täidab madal ja kõrgepinge elektrivõrgu paigaldamise, hoolduse ning käidu toimingutega seonduvaid varieeruvaid ülesandeid. Ta tö...
ötab iseseisvalt või töörühma juhina olukordades, kus võivad ette tulla ettearvamatud muutused. Vastutada tuleb kaastöötajate ja töötsoonis viibivate kõrvaliste isikute ohutuse eest.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö toimub peamiselt välitingimustes töötsoonides, kus tuleb teha pingevabu, pingelähedasi või pingealuseid töötoiminguid. Elektriohu ja trauma vältimiseks on töötaja kohustatud järgima töötoimingu juhtijate nõuandeid ning töö- ja elektriohutuse eeskirju ja juhiseid. Töö eeldab füüsilist pingutust j...a kõrgustes tegutsemist. Tööga kaasnevad võimalikud ohud on elektrilöök, kukkumine ning ekstreemsetest ilmastikutingimustest tingitud kahjustused. Töötajalt nõutakse isikukaitsevahendite kasutamist ja eririietuse kandmist.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Põhilisteks töövahenditeks on käsi- ja spetsiaaltööriistad, mehhanismid ja mõõteseadmed.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tööga toimetulek eeldab füüsilist vastupidavust, täpseid ja koordineeritud liigutusi, normaalset nägemist ning valmisolekut töötada kõrgustes. Tööd toetavad keskendumis- ja kohanemisvõime, järjekindlus, emotsionaalne stabiilsus, meeskonnas töötamise oskus, suhtlemisoskus, organiseerimis- ja anal...üüsivõime.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Elektrikuks saab õppida kutseõppeasutuses, täiskasvanute tööalase koolituse kursustel või töökohal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Elektrik, elektrimontöör, käiduelektrik
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Elektriohutusseaduse kohaselt on kohustuslik enne elektritöödele asumist läbida elektritööde ohutuse koolitus ja sellele vastav esmaabikoolitus.
Pingealust käidu- ja elektritöid tegevad isikud peavad läbima elektritöö juhi või käidukorraldaja poolt teostatud teadmiste ja oskuste kontrolli. Vasta...
vate töötoimingute sooritamine on lubatud vaid kehtiva elektriohuteadlikkuse tunnistuse olemasolul.
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt lubatakse elektritöödele isikud, kes on vähemalt 18 aastat vanad ning kelle pädevus ja tervislik seisund vastavad tehtavale tööle. Tervisliku kontrolli perioodiline läbimine on kohustuslik.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Selle kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside (B.2.1 – B.2.5) tõendamine.

Lisaks on kohustuslik valida kolm kompetentsi valitavate kompetentside loetelust (annab spetsialiseerumisega seotud suuna) (B.2.6 - B.2.17).
Valitava kompetentsi tõendamine ei kattu täielikult iseseisvate...
s elektri-, nõrkvoolu-, elektroonika- jai automaatikaala kutsestandardites kehtestatud kompetentsidega, viimastes on kehtestatud kõrgemad kompetentsuse nõuded. Nende kutsete taotlemisel on võimalik võtta arvesse välispaigalduse elektrik 5
valitavate kompetentside eelnev tõendamine (neid kompetentse ei pea uuesti tõendama).

Soovitavad kompetentside hindamismeetodid on proovitöö, kirjalik test, intervjuu või portfoolio (kompetentsust tõendavad dokumendid, nt projektdokumentatsioon).

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad
1) tutvub projektdokumentatsiooni ja tööohutusplaaniga.
2) järjestab ja jaotab töörühma liikmetele ajagraafikut järgides ülesanded arvestades töörühma käitumisreeglitega
3) suudab delegeerida oma äraoleku ajaks ülesanded töörühma liikmele
4) valib projektiülesandest lähtuvalt materjalid, seadmed, töövahendeid, paigaldamise tehnoloogia ja meetodid. Oskab hinnata projektijärgset materjalikulu ja töörühma reaalset ajakulu
5) vastavalt protseduurireeglitele koostab kokkuvõted materjalide, ajakulu jt andmete kohta ja edastab info tööjuhile
6) jälgib töörühma tööülesande täitmist ajagraafikus
7) vastavalt projektile määrab ja tellib erimehhanismid- või masinad (nt puur, tõstuk, frees)
8) kontrollib tarnitud materjalide vastavust projektile
9) kontrollib kooskõlastuste nõuetest kinnipidamist (nt projekt, kaeveluba jne)
10) teeb kontrollarvutusi ( nt juhtme ristlõike kontrollimiseks)
11) suhtleb sidusvaldkondade esindajatega
12) täpsustab kliendi vajadusi ning pakub kliendile sobivaima lahendusvõimaluse oma vastutusala piires
13) teeb koostööd sidusvaldkondade esindajatega
14) kasutab erinevaid kommunikatsioonivahendeid ja arvutit
15) suhtleb sidusvaldkondade esindajatega

Teadmised
1) erialane terminoloogia, joonistel kasutatavad tähistused ja põhilised tingmärgid
2) riiklikud ja organisatsioonisisesed normdokumendid, tööeeskirjad ja ohutusnõuded
3) elektriohutuse seadusest tulenevad põhilised töökorralduslikud nõuded
4) tööülesande täitmisega kaasnevad piirangud ja ohud
5) põhilised paigaldusmaterjalid ja nende kasutamise viisid
6) töövahendid (sh tööriistad) ja nende kasutamise otstarve
7) matemaatilised põhitõed
8) üldelektrialased teadmised
9) juhtimisalased teadmised
10) suhtlemise algtõed (nt veenmisoskus, kehtestamisoskus)
11) elektroautomaatika üldteadmised
12) meeskonnatöö põhimõtted
13) teenuste liigid, klienditeeninduse eeskirjad
B.2.2 Töökeskkonna ohutus 5

Tegevusnäitajad
1) arvestab tööohutusplaani nõuetega mõistes oma rolli tööohutusplaani täitmisel
2) veendub, et töörühma liikmed on tööohutusplaanist aru saanud, vajadusel juhendab täiendavalt töörühma liikmeid
3) täidab ohutusalaseid õigusakte, juhendeid ning keskkonnakaitse ja keskkonnaohutuse nõudeid, veendub, et töörühma liikmed teevad seda
4) järgib töötervishoiu nõudeid ja kontrollib igapäevaselt tööohutusplaani täitmist (töötingimuste muutused, lisatööd jne)
5) kasutab asjakohaseid isikukaitsevahendeid (nt isoleerkindad, kaitsekiiver, kaitseprillid jne), veendub, et töörühma liikmed neid kannavad
6) veendub ohutusnõuete täitmises, kontrollib kaitselahutusi
7) korraldab töökoha maandused vastavalt protseduurireeglitele
8) on teadlik ohuallikatest, märkab ohte(nt mullatööd, liinitööd jne) ning ohu korral organiseerib ohtude kõrvaldamise
9) kontrollib töö- ja kaitsevahendite nõuetele vastavust
10) kontrollib kas elektripaigaldustöö tulemus on ohutu ja vastab lõpptarbija eesmärgile
11) valmistab oma töökoha tööks ette, hoiab selle korras ja puhta

Teadmised
1) üldelektrialased teadmised
2) erialane terminoloogia, joonistel kasutatavad tähistused ja põhilised tingmärgid
3) tööohutuse, elektri- ja tuleohutuse eeskirjad
4) esmaabi andmise alused
5) töövahendite (sh tööriistad) kasutamise ohutusnõuded
6) elektriohutuse seadusest tulenevad põhilised töökorralduslikud nõuded
7) kaitselahutuste ja - maandamiste põhimõtted
B.2.3 Elektripaigaldiste ja -seadmete paigaldus- ning ehitustööd 5

Tegevusnäitajad
1) kontrollib, kas plaan on vajadusel loodusega kooskõlla viidud
2) kontrollib kas töövahendid on vastavuses kasutusjuhendiga
3) oskab leida vajalikku informatsiooni töövahendite kasutusjuhenditest
4) oskab teha ehituslikke töid ning paigaldada kaablit
5) teostab liiniehituslikke töid
6) teostab elektritööde ohutusnõuetele vastavalt ning turvalisi töömeetodeid kasutades elektriseadmete ja materjalide paigaldamisega seotud töid
7) teostab tööetapi lõppedes tööde ülevaatuse kontrolliks, kas kõik on tehtud ning õigesti tehtud
8) keskkonnahoiu põhimõtted
9) vajadusel korrigeerib tegevusi
10) koostab nõuetekohase dokumentatsiooni objekti üleandmiseks
11) teeb otsuse vajalike tehniliste mõõtmiste kohta
12) kontrollib vastavust normidele, tolerantsidele jne, vajadusel võtab vastu korrigeerimisotsused
13) teostab paigaldusjärgse kontrolli, veendub projektile vastavuses ja teostab esmase seadistuse katsetuse
14) koostab kontrollimisprotokolle, kaetud tööde akte, ülevaateid, eskiise, tegevusaruandeid ja fikseerib tööjoonistele muudatused
15) dokumenteerib paigaldustööde kulgemise (ehituspäevik jm)

Teadmised
1) üldelektrialased teadmised
2) erialane terminoloogia, joonistel kasutatavad tähistused ja põhilised tingmärgid
3) tehnilise joonestamise põhialused
4) topograafilised tingmärgid, asukoha määramiseks vajalikud tehnilised vahendid (GPS seade jt)
5) ehituslike tööde peamised iseärasused
6) keskkonnahoiu põhimõtted
7) kaabli paigaldamise tehnoloogia
8) liinitarvikute koostejoonised ja markeeringud
9) juhtmete ja trosside paigaldamise tehnoloogiad
10) mõõtmismetoodika, mõõtevahendid
11) elektroautomaatika üldteadmised
B.2.4 Elektripaigaldiste ja tarvitite hooldus- ning käidutööd 5

Tegevusnäitajad
1) määrab töövahendi vastavuse kasutusjuhendile. Kontrollib kas töövahend on vastavuses kasutusjuhendile
2) tutvub käidutoimingute kavaga
3) loeb elektriskeeme
4) viib läbi elektriseadmete ülevaatuse
5) hooldab õhuliine (nt puhastab trassi võsast), kaabelliine, alajaamaseadmeid
6) teeb visuaalse ülevaatuse ja kontrolli elektripaigaldiste seisukorrale, viib läbi vajalikud kontrollmõõtmised, mõõdistab elektriseadmed ja –süsteemid (valib mõõteriista ja meetodi), hindab mõõtmistulemusi
7) tuvastab liinirikked nagu näiteks masti murdumine, juhtme katkemine, isolaatori purunemine jne
8) edastab info ja võtab võimalusel kasutusele abinõud rikke likvideerimiseks tagades seejuures ohutuse
9) juhatab rikke likvideerimiseks tehtavaid töid
10) teostab alajaama käitus- ja hooldustöid, paigaldab kaitsmed etteantud koormus- ja võrguandmete järgi
11) koostab käidukavad ja dokumenteerib hooldustoimingud (nt täidab käidupäevikut)
12) osaleb elektripaigaldiste tehnilise kontrolli läbiviimisel

Teadmised
1) elektriseadmete otstarve ja tööpõhimõtted
2) käidualased terminid, tähised ja käidutoimingute eesmärk
3) üldelektrialased teadmised
4) kutsealal kasutatavaid materjalid, nende omadused
5) elektrotehnika alused (elektrimasinad ja –aparaadid)
6) elektroonika komponendid ja lülitused
7) elektriala metalli- ja plastitööd (viilimine, jootmine)
8) elektrienergia tootmine, ülekanne, jaotamine ja tarbimine
9) elektripaigaldiste kaitseviisid
10) keskkonnahoiu põhimõtted
11) tegutsemine tööõnnetuse korral
12) elektroautomaatika põhiteadmised
B.2.5 Töötajate eestvedamine 5

Tegevusnäitajad
1) juhendab töötajaid töö tegemisel ja annab hinnangu nende tegevuse tulemustele
2) tutvustab ohutuid töövõtteid
3) selgitab töö teostamise viise ja probleemide lahenduste võimalusi
4) planeerib töörühma tegevused eesmärgipäraselt, arvestades võimalike muutustega
5) kavandab säästlikult ressursse tööülesannete täitmiseks
6) jälgib planeeritud tegevuste elluviimisel tähtaegadest kinnipidamist
7) hindab töötajate töö tulemusi
8) juhendab töötajaid töö tegemisel ja annab hinnangu nende tegevuse tulemustele.
9) delegeerib oma tööülesanded asjakohaselt ja õiglaselt

Teadmised
1) ettevõtte üksuste struktuur
2) tööseadusandluse alused
3) meeskonnatöö põhimõtted
4) dokumendihaldus
5) elektriala õigusaktid ja normdokumendid
6) suhtleb eesti keeles tasemel B2
7) kasutab levinumaid tekstitöötlus- ja tabelarvutusprogramme ning neil põhinevaid dokumenteerimisprogramme
Valitavad kompetentsid
Lisaks on kohustuslik valida kolm kompetentsi valitavate kompetentside loetelust (annab spetsialiseerumisega seotud suuna) (B.2.6 - B.2.17). Valitava kompetentsi tõendamine ei kattu täielikult iseseisvates elektri-, nõrkvoolu-, elektroonika- jai automaatikaala kutsestandardites kehtestatud kompet...entsidega, viimastes on kehtestatud kõrgemad kompetentsuse nõuded. Nende kutsete taotlemisel on võimalik võtta arvesse välispaigalduse elektrik 5 valitavate kompetentside eelnev tõendamine (neid kompetentse ei pea uuesti tõendama). Soovitavad kompetentside hindamismeetodid on proovitöö, kirjalik test, intervjuu või portfoolio (kompetentsust tõendavad dokumendid, nt projektdokumentatsioon).
Loe edasi
Peida
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Üle 45 kV liinide ehitamine 4

Viseerib juhtmed võttes arvesse indutseeritud pingetest tulenevad ohutegurid.
B.2.7 Jaotusvõrgu alajaama ehitamine ja seadmete paigaldamine (kuni 45 kV) 4

Ühendab seadmed voolujuhtidega. Arvestab pingealuste ja -lähedaste tööde iseärasuste ning ohtudega. Tunneb seadmete kasutusviise.
B.2.8 Ülekandevõrgu alajaama ehitamine ja paigaldamine (üle 45 kV) 4

Teostab skeemide järgi paigaldiste lülitus- ja trafoalajaamade paigaldustöid, arvestades pingealuste ja -lähedaste tööde iseärasuste ja ohtudega. Tunneb seadmete tööpõhimõtteid ning seadmete ja voolujuhtide ühendamiseviise.
B.2.9 Nõrkvooluseadmete paigaldamine ja hooldamine 4

Paigaldab ja kontrollib nõrkvooluseadmeid ja -kaableid. Tunneb kasutatavaid materjale ja seadmete eripära ja kasutusviise. Töötab üheaegselt teiste organisatsioonidega arvestades enda ja teiste samaaegselt töötavate paigaldajate ohutusega.
B.2.10 Releekaitse ja tööstusautomaatika seadmete paigaldamine 4

Teeb seadmete paigaldus- ja ühendustöid, arvestades pingealuste tööde ohtudega. Tunneb seadmete eripära ja kasutusviise. Ohud ja iseärasused
B.2.11 Hooneautomaatikaseadmete paigaldamine ja hooldamine 4

Paigaldab ja kontrollib seadmeid, teeb juhtimisahelate ühendustöid, arvestades pingealuste tööde iseärasuste ning ohtudega. Tunneb seadmete eripära ja kasutusviise.
B.2.12 Mõõtetööd 4

Mõõdab erinevate mõõteseadmetega elektrilisi ja elektrotehnilisi näitajaid.
Tunneb mõõteseadmeid, mõõtmise metoodikat ning oskab arvestada pingealuste tööde ohtude ja iseärasustega.
B.2.13 Elektritööd kaevandustes 4

Oskab teha madal ja paigaldustöid ning arvestada kaevandustööde iseärasuste ning ohtudega. Tunneb kasutatavaid materjale ning seadmeid.
B.2.14 Tõstetranspordi- ja veoseadmete paigaldamine ja hooldamine 4

Oskab paigaldada seadmeid ning kontrollida nende korrasolekut arvestades tööde iseärasuste ja ohtudega. Suudab avastada puudusi ja rikkeid. Tunneb elektriajamite, lülitusseadmete, andurite ja tagasisideahelate tööpõhimõtteid ning elektriveoliinide ja tõsteseadmete paigaldamise tehnoloogiat.
B.2.15 Elektriseadmete remontimine ja diagnostika 4

Tuvastab vead elektriseadmetes (sh kodumasinates) ja leiab moodused nende kõrvaldamiseks. Täpsustab kliendi vajadusi ja pakub kliendile sobivaima lahendusvõimaluse oma vastutusala piires. Tunneb kodumasinate ja nende komponentide tööpõhimõtteid ja klienditeenindusega seotud eeskirju.
B.2.16 Ehitiste elektripaigaldustööd 4

Loeb ja saab aru projektist. Oskab ehitistes teostada elektripaigaldustöid arvestades elektripaigaldustöödele esitatavate nõuetega. Tunneb kasutatavaid materjale ning seadmete tööpõhimõtteid.
B.2.17 Tuulegeneraatorite käitamine ja hooldus 4

Kontrollib seadmete korrasolekut, tuvastab rikked, viib läbi hoolduse- ja remondiga seonduvad toimingud. Tunneb seadmete tööpõhimõtteid
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-06012011-3/1k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 5
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 06.01.2011
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Elektritöö ja automaatika
Kutse grupp: Elektrik (jaotusvõrk)
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
74 Elektri- ja elektroonikavaldkonna töölised
741 Elektriseadmete paigaldajad ja hooldajad
7413 Elektriliinide paigaldajad ja hooldajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika
EMTAK klassifikaator: D ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE
35 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Erlend Kaljula Stik Elekter AS
Arvo Ulla Elektritööde Ettevõtjate Liit
Enn Valgma Tartu Kutsehariduskeskus
Paul Nagel Eltel Networks AS
Harri Vihman Empower AS
Jaan Allem Elektritööde Ettevõtjate Liit
Katrin Tammjärv REKK

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist