Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Jaotusvõrgu elektrik, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Jaotusvõrgu elektrik, tase 5
EN: Electrical network installer, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Jaotusvõrgu alajaamade elektrik, tase 5
  • Jaotusvõrgu kaabelliinide elektrik, tase 5
  • Jaotusvõrgu mõõteseadmete elektrik, tase 5
  • Jaotusvõrgu õhuliinide elektrik, tase 5
Kehtib alates: 10.11.2021
Kehtib kuni: 13.03.2024
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
14.03.2024
Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 31. jaanuarini 2025 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

Alus: SA Kutsekoda juhatuse liikme korraldus nr. 1-3/11 15.03.2024.
----------------------------------
10.11.2021

Jaotusvõrgu elektrik, tase 5 kutsestandardis on muudetud struktuuri. Kompetentsid on grupeeritud osakutsetena. Ohutusnõuete täitmise kompetents tõsteti jaotisesse üldoskused (B.2). Lisati mees...
konna juhtimise ja juhendamise kompetents.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Polütehnikum Jaotusvõrgu elektrik 134815 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 21.10.2022 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
5. taseme jaotusvõrgu elektrik teeb ja korraldab kuni 35kV elektrivõrgus elektri- ja sideliinide, alajaamade, jaotlate ning elektrienergia tootmisüksuste ja seadmete ehitamist ning käitamist.
Töö eeldab elektrotehnika, ehituse, infotehnoloogia alaseid kompleksseid kutseoskusi.
5. taseme jaotusvõ...
rgu elektrik on kogenud töötaja, kes täidab mitmekülgseid tööülesandeid muutlikes olukordades iseseisvalt või töörühma juhina.
Peale eriväljaõppe läbimist on tal võimalus teha elektritöid samuti kõrgepinge (alates 35kV) alajaamades, kõrgepingeliinidel, sidepaigaldistes, trammi- ja trollivõrgu ning elektriraudtee, alternatiivenergiaallikatest elektri tootmise või mõõteseadmete alal.
Töötatakse peamiselt välitingimustes töötsoonides, kus tuleb teha pingevabu, pingelähedasi või pingealuseid toiminguid. Elektriohu ja trauma vältimiseks on töötaja kohustatud järgima töötoimingu juhtijate nõuandeid ning töö- ja elektriohutuse eeskirju ja juhiseid. Töö eeldab füüsilist pingutust ja kõrgustes tegutsemist. Tööga kaasnevad võimalikud ohud on elektrilöök, elektrikaare termiline toime, pingutatavatest juhtmetest ja trossidest, töötavatest transpordivahenditest ja mehhanismidest ning ekstreemsetest ilmastikutingimustest tingitud kahjustused, mistõttu nõutakse isikukaitsevahendite kasutamist ja eririietuse kandmist. Tööaeg on paindlik, sõltuvalt vajadusest tuleb töötada väljaspool tavapärast tööaega.
Põhilisteks töövahenditeks on käsi- ja spetsiaaltööriistad, mehhanismid ja mõõteseadmed, infotehnoloogia riistvara ja erialane tarkvara.
Kutseala madalam kutsetase:
Jaotusvõrgu elektrik, tase 4

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö kavandamine ja korraldamine
A.2.2 Jaotusvõrgu alajaamade ehitamine
A.2.3 Jaotusvõrgu õhuliinide ehitamine
A.2.4 Jaotusvõrgu kaabelliinide ehitamine
A.2.5 Jaotusvõrgu mõõteseadmete ehitamine
A.2.6 Käit
A.2.7 Töötulemuste lõppkontroll ja dokumenteerimine
A.2.8 Meeskonna juhtimine ja j...
uhendamine
Loe edasi
Peida
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Kutseoskused omandatakse töö käigus ja koolituskursustel või jätkuõppes, mis eeldab elektrialaseid kutseoskusi ning erialast töökogemust.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Elektrik, elektrimontöör, käiduelektrik.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Jaotusvõrgu elektrik, tase 5 kutse saamiseks tuleb tõendada üldoskused (B.2) ja kõik kompetentsid (B.3.1 – B.3.7).
Jaotusvõrgu alajaama elektrik, tase 5 osakutse saamiseks tuleb tõendada üldoskused (B.2) ja kompetentsid (B.3.1, B.3.2, B.3.6 ja B.3.7).
Jaotusvõrgu õhuliinide elektrik, tase 5 osakut...
se saamiseks tuleb tõendada üldoskused (B.2) ja kompetentsid (B.3.1, B.3.3, B.3.6 ja B.3.7).
Jaotusvõrgu kaabelliinide elektrik, tase 5 osakutse saamiseks tuleb tõendada üldoskused (B.2) ja kompetentsid (B.3.1, B.3.4, B.3.6 ja B.3.7).
Jaotusvõrgu mõõteseadmete elektrik, tase 5 osakutse saamiseks tuleb tõendada üldoskused (B.2) ja kompetentsid (B.3.1, B.3.5, B.3.6 ja B.3.7).

Loe edasi
Peida
B.2 Jaotusvõrgu elektrik, tase 5 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, juhindudes kutseala õigusaktide nõuetest;
2. rakendab oma töös elektrotehnika alaseid teadmisi (Ohmi ja Kirchoffi seaduste rakendused alalis- ja vahelduvvooluahelates, elektrimasinate ja -aparaatide töötamise põhimõtted jm);
3. ...
loeb jooniseid sh digitaalseid, juhendeid jm tehnilist dokumentatsiooni;
4. täidab elektritööde ajal elektri- ja tuleohutuse nõudeid ja ohutusnõudeid töökeskkonnas (sh tõstetöödel, töötamisel teedel ja töömaal ning tellingute ja redelite kasutamisel) ning kasutab ohutus- ja isikukaitsevahendeid;
5. juhendab ja jälgib kaastöötajaid ning mitteelektriala isikuid (allhanke tegijad, üldehitajad) ohutusnõuete täitmisel;
6. korraldab ohutud töökohad, arvestades tööpaigas esineda võivate riskidega ja võttes kasutusele abinõud riskide maandamiseks;
7. korraldab jäätmete käitlemist järgides jäätmekäitlusnõudeid.
8. osaleb meeskonnatöös, tegutsedes parima ühise tulemuse saavutamise nimel, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni;
9. suhtleb kaastöötajate, klientide ja sidusvaldkonna spetsialistidega viisakalt ning korrektselt, esitab teabe selgelt ja arusaadavalt;
10. täiendab end tööalaselt, hoiab end kursis tehnoloogiliste uuendustega;
11. kasutab oma töös arvutit iseseisva kasutaja tasemel (komponendid „Infotöötlus“ ja „Kommunikatsioon“) ning algasemel kasutaja tasemel (komponendid „Sisuloome“, „Ohutus“ ja „Probleemilahendus“) (vt lisa 2 „Digipädevuste enesehindamise skaala“).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Töö kavandamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Teeb skeemide ja tehnilise dokumentatsiooni põhjal kindlaks tööülesande sisu.
2. Võrdleb tegelikku olukorda looduses dokumentatsiooniga.
3. Kavandab tööülesandest lähtudes enda ja alluvate tegevused.
4. Koostab tööde ajagraafiku, planeerib katkestused ja tagab töölubade olemasolu.
5. Jagab tööülesanded ja jälgib planeeritud tegevuse elluviimist.
6. Leiab erialastest andmebaasidest seadmete tehnilise info, mis on vajalik süsteemide paigaldamiseks ja hooldamiseks.
7. Komplekteerib tööülesandele vastavad materjalid ja töövahendid sh masinad ja mehhanismid.
8. Varustab töörühma liikmeid vajalike töövahendite, materjalide ja seadmetega.
9. Ladustab materjalid ja töövahendid jälgides, et ladustuskohad ei häiriks tööd ega kahjustaks keskkonda.
B.3.2 Jaotusvõrgu alajaamade ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Ehitab alajaamad (sh mast-, komplekt- ja hoonesisesed alajaamad), tagades mh puutepinge normidele vastavuse.
2. Ehitab vajadusel ümber elektrikilbi- ja alajaamaseadmed.
3. Ehitab jaotusseadmed.
4. Paigaldab kilbid.
B.3.3 Jaotusvõrgu õhuliinide ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab asjakohaste mehhanismidega mastid, toed ja tõmmitsad.
2. Monteerib õhuliini tarvikud ja seadmed ning paigaldab õhuliini juhtmeid ja kaableid.
3. Paigaldab ja ühendab õhuliiniga seotud kaablid ja kilbid.
4. Paigaldab välisvalgustid.
5. Ehitab mastalajaamad tagades mh puutepinge normidele vastavuse.
B.3.4 Jaotusvõrgu kaabelliinide ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab ette kaevise ja paigaldab kaablikaitsetorud ja kaablid.
2. Paigaldab vajalikud märgistused ja kaitsekatted.
3. Paigaldab kilbid.
4. Ühendab kaablid seadmetesse.
5. Kontrollib kaabli isolatsiooni korrasolekut ja faasijärjestust kasutades mõõteriistu.
6. Paigaldab maakaablid õhuliini mastidele.
B.3.5 Jaotusvõrgu mõõteseadmete ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab voolu- ja pingetrafod.
2. Paigaldab mõõteseadmed (arvestid, kontsentraatorid, repiiterid, filtrid, jne).
3. Paigaldab mõõtekilbi.
4. Kontrollib mõõtesüsteemi nõuetekohasust.
5. Juhendab klienti seadmete kasutamisel.
B.3.6 Käit 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib visuaalselt või mõõtmise teel jaotusvõrgu paigaldiste vastavust kasutusjuhenditele ja kehtivatele normidele, tuvastades võimaliku võrgu talitushäiringu või mittevastavuse.
2. Protokollib tulemused vastavalt kehtestatud korrale ja edastab info paigaldise valdajale.
3. Hooldab paigaldisi perioodiliselt, järgides käidukava.
4. Teeb elektripaigaldiste mitteplaanilist remonti vastavalt tellimusele.
5. Määrab rikkekoha ja -põhjuse visuaalselt või mõõtmise teel.
6. Võimalusel likvideerib rikke oma pädevuse piires ja edastab info seadmete seisukorra kohta paigaldise valdajale.
B.3.7 Töötulemuste lõppkontroll ja dokumenteerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab paigaldise nõuetele vastavuse kontrolli: mõõdab asjakohaste mõõteseadmetega paigaldiste elektrotehniliste näitajate (maandustakistus, elektriahela isolatsiooni takistus, rikkesilmuse takistus, faasi järjestus ja elektriahela juhtivus, koormusvool ja pinge) vastavust normväärtustele.
2. Tagab nõutud tähistuste ja märgistuste olemasolu ning õigsuse.
3. Tagab tehtud tööde mõõteprotokollid ja dokumenteerib muudatused võrgus, kasutades asjakohast tarkvara.
B.3.8 Meeskonna juhtimine ja juhendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab meeskonna tööd, andes töötajatele asjakohaseid ülesandeid vastavalt nende oskustele, võimetele ja isikuomadustele.
2. Tagab töötajate informeerituse töötervishoiu- ja tööohutusnõuetest, jälgib nende täitmist.
3. Motiveerib, tunnustab ja toetab töötajaid.
4. Hindab töötajate tööalast kompetentsust ning vajadusel suunab täienduskoolitusele.
5. Juhendab ja nõustab kolleege, pakub tuge tekkinud probleemide ja küsimuste lahendamisel; aitab tõsta töötajate töö kvaliteeti, õpetades vajalikke ja kasulikke töövõtteid, andes soovitusi tööga paremaks toimetulekuks.
6. Jälgib töötajate töö kvaliteeti ja kehtestatud nõuetest kinnipidamist, analüüsib ja hindab koos töötajatega nende toimetulekut tööülesannetega ja suhtumist töösse.
7. Annab töötajatele selgesõnaliselt ja õigeaegselt tagasisidet nende tegevuse kohta, märkab edusamme ja tunnustab.
Osakutsega seotud kompetentsid
Jaotusvõrgu alajaamade elektrik, tase 5 EKR tase: 5
  Kompetents EKR tase
B.3.1 Töö kavandamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Teeb skeemide ja tehnilise dokumentatsiooni põhjal kindlaks tööülesande sisu.
2. Võrdleb tegelikku olukorda looduses dokumentatsiooniga.
3. Kavandab tööülesandest lähtudes enda ja alluvate tegevused.
4. Koostab tööde ajagraafiku, planeerib katkestused ja tagab töölubade olemasolu.
5. Jagab tööülesanded ja jälgib planeeritud tegevuse elluviimist.
6. Leiab erialastest andmebaasidest seadmete tehnilise info, mis on vajalik süsteemide paigaldamiseks ja hooldamiseks.
7. Komplekteerib tööülesandele vastavad materjalid ja töövahendid sh masinad ja mehhanismid.
8. Varustab töörühma liikmeid vajalike töövahendite, materjalide ja seadmetega.
9. Ladustab materjalid ja töövahendid jälgides, et ladustuskohad ei häiriks tööd ega kahjustaks keskkonda.
B.3.2 Jaotusvõrgu alajaamade ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Ehitab alajaamad (sh mast-, komplekt- ja hoonesisesed alajaamad), tagades mh puutepinge normidele vastavuse.
2. Ehitab vajadusel ümber elektrikilbi- ja alajaamaseadmed.
3. Ehitab jaotusseadmed.
4. Paigaldab kilbid.
B.3.6 Käit 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib visuaalselt või mõõtmise teel jaotusvõrgu paigaldiste vastavust kasutusjuhenditele ja kehtivatele normidele, tuvastades võimaliku võrgu talitushäiringu või mittevastavuse.
2. Protokollib tulemused vastavalt kehtestatud korrale ja edastab info paigaldise valdajale.
3. Hooldab paigaldisi perioodiliselt, järgides käidukava.
4. Teeb elektripaigaldiste mitteplaanilist remonti vastavalt tellimusele.
5. Määrab rikkekoha ja -põhjuse visuaalselt või mõõtmise teel.
6. Võimalusel likvideerib rikke oma pädevuse piires ja edastab info seadmete seisukorra kohta paigaldise valdajale.
B.3.7 Töötulemuste lõppkontroll ja dokumenteerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab paigaldise nõuetele vastavuse kontrolli: mõõdab asjakohaste mõõteseadmetega paigaldiste elektrotehniliste näitajate (maandustakistus, elektriahela isolatsiooni takistus, rikkesilmuse takistus, faasi järjestus ja elektriahela juhtivus, koormusvool ja pinge) vastavust normväärtustele.
2. Tagab nõutud tähistuste ja märgistuste olemasolu ning õigsuse.
3. Tagab tehtud tööde mõõteprotokollid ja dokumenteerib muudatused võrgus, kasutades asjakohast tarkvara.
 
Jaotusvõrgu õhuliinide elektrik, tase 5 EKR tase: 5
  Kompetents EKR tase
B.3.1 Töö kavandamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Teeb skeemide ja tehnilise dokumentatsiooni põhjal kindlaks tööülesande sisu.
2. Võrdleb tegelikku olukorda looduses dokumentatsiooniga.
3. Kavandab tööülesandest lähtudes enda ja alluvate tegevused.
4. Koostab tööde ajagraafiku, planeerib katkestused ja tagab töölubade olemasolu.
5. Jagab tööülesanded ja jälgib planeeritud tegevuse elluviimist.
6. Leiab erialastest andmebaasidest seadmete tehnilise info, mis on vajalik süsteemide paigaldamiseks ja hooldamiseks.
7. Komplekteerib tööülesandele vastavad materjalid ja töövahendid sh masinad ja mehhanismid.
8. Varustab töörühma liikmeid vajalike töövahendite, materjalide ja seadmetega.
9. Ladustab materjalid ja töövahendid jälgides, et ladustuskohad ei häiriks tööd ega kahjustaks keskkonda.
B.3.3 Jaotusvõrgu õhuliinide ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab asjakohaste mehhanismidega mastid, toed ja tõmmitsad.
2. Monteerib õhuliini tarvikud ja seadmed ning paigaldab õhuliini juhtmeid ja kaableid.
3. Paigaldab ja ühendab õhuliiniga seotud kaablid ja kilbid.
4. Paigaldab välisvalgustid.
5. Ehitab mastalajaamad tagades mh puutepinge normidele vastavuse.
B.3.6 Käit 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib visuaalselt või mõõtmise teel jaotusvõrgu paigaldiste vastavust kasutusjuhenditele ja kehtivatele normidele, tuvastades võimaliku võrgu talitushäiringu või mittevastavuse.
2. Protokollib tulemused vastavalt kehtestatud korrale ja edastab info paigaldise valdajale.
3. Hooldab paigaldisi perioodiliselt, järgides käidukava.
4. Teeb elektripaigaldiste mitteplaanilist remonti vastavalt tellimusele.
5. Määrab rikkekoha ja -põhjuse visuaalselt või mõõtmise teel.
6. Võimalusel likvideerib rikke oma pädevuse piires ja edastab info seadmete seisukorra kohta paigaldise valdajale.
B.3.7 Töötulemuste lõppkontroll ja dokumenteerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab paigaldise nõuetele vastavuse kontrolli: mõõdab asjakohaste mõõteseadmetega paigaldiste elektrotehniliste näitajate (maandustakistus, elektriahela isolatsiooni takistus, rikkesilmuse takistus, faasi järjestus ja elektriahela juhtivus, koormusvool ja pinge) vastavust normväärtustele.
2. Tagab nõutud tähistuste ja märgistuste olemasolu ning õigsuse.
3. Tagab tehtud tööde mõõteprotokollid ja dokumenteerib muudatused võrgus, kasutades asjakohast tarkvara.
 
Jaotusvõrgu kaabelliinide elektrik, tase 5 EKR tase: 5
  Kompetents EKR tase
B.3.1 Töö kavandamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Teeb skeemide ja tehnilise dokumentatsiooni põhjal kindlaks tööülesande sisu.
2. Võrdleb tegelikku olukorda looduses dokumentatsiooniga.
3. Kavandab tööülesandest lähtudes enda ja alluvate tegevused.
4. Koostab tööde ajagraafiku, planeerib katkestused ja tagab töölubade olemasolu.
5. Jagab tööülesanded ja jälgib planeeritud tegevuse elluviimist.
6. Leiab erialastest andmebaasidest seadmete tehnilise info, mis on vajalik süsteemide paigaldamiseks ja hooldamiseks.
7. Komplekteerib tööülesandele vastavad materjalid ja töövahendid sh masinad ja mehhanismid.
8. Varustab töörühma liikmeid vajalike töövahendite, materjalide ja seadmetega.
9. Ladustab materjalid ja töövahendid jälgides, et ladustuskohad ei häiriks tööd ega kahjustaks keskkonda.
B.3.4 Jaotusvõrgu kaabelliinide ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab ette kaevise ja paigaldab kaablikaitsetorud ja kaablid.
2. Paigaldab vajalikud märgistused ja kaitsekatted.
3. Paigaldab kilbid.
4. Ühendab kaablid seadmetesse.
5. Kontrollib kaabli isolatsiooni korrasolekut ja faasijärjestust kasutades mõõteriistu.
6. Paigaldab maakaablid õhuliini mastidele.
B.3.6 Käit 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib visuaalselt või mõõtmise teel jaotusvõrgu paigaldiste vastavust kasutusjuhenditele ja kehtivatele normidele, tuvastades võimaliku võrgu talitushäiringu või mittevastavuse.
2. Protokollib tulemused vastavalt kehtestatud korrale ja edastab info paigaldise valdajale.
3. Hooldab paigaldisi perioodiliselt, järgides käidukava.
4. Teeb elektripaigaldiste mitteplaanilist remonti vastavalt tellimusele.
5. Määrab rikkekoha ja -põhjuse visuaalselt või mõõtmise teel.
6. Võimalusel likvideerib rikke oma pädevuse piires ja edastab info seadmete seisukorra kohta paigaldise valdajale.
B.3.7 Töötulemuste lõppkontroll ja dokumenteerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab paigaldise nõuetele vastavuse kontrolli: mõõdab asjakohaste mõõteseadmetega paigaldiste elektrotehniliste näitajate (maandustakistus, elektriahela isolatsiooni takistus, rikkesilmuse takistus, faasi järjestus ja elektriahela juhtivus, koormusvool ja pinge) vastavust normväärtustele.
2. Tagab nõutud tähistuste ja märgistuste olemasolu ning õigsuse.
3. Tagab tehtud tööde mõõteprotokollid ja dokumenteerib muudatused võrgus, kasutades asjakohast tarkvara.
 
Jaotusvõrgu mõõteseadmete elektrik, tase 5 EKR tase: 5
  Kompetents EKR tase
B.3.1 Töö kavandamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Teeb skeemide ja tehnilise dokumentatsiooni põhjal kindlaks tööülesande sisu.
2. Võrdleb tegelikku olukorda looduses dokumentatsiooniga.
3. Kavandab tööülesandest lähtudes enda ja alluvate tegevused.
4. Koostab tööde ajagraafiku, planeerib katkestused ja tagab töölubade olemasolu.
5. Jagab tööülesanded ja jälgib planeeritud tegevuse elluviimist.
6. Leiab erialastest andmebaasidest seadmete tehnilise info, mis on vajalik süsteemide paigaldamiseks ja hooldamiseks.
7. Komplekteerib tööülesandele vastavad materjalid ja töövahendid sh masinad ja mehhanismid.
8. Varustab töörühma liikmeid vajalike töövahendite, materjalide ja seadmetega.
9. Ladustab materjalid ja töövahendid jälgides, et ladustuskohad ei häiriks tööd ega kahjustaks keskkonda.
B.3.5 Jaotusvõrgu mõõteseadmete ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab voolu- ja pingetrafod.
2. Paigaldab mõõteseadmed (arvestid, kontsentraatorid, repiiterid, filtrid, jne).
3. Paigaldab mõõtekilbi.
4. Kontrollib mõõtesüsteemi nõuetekohasust.
5. Juhendab klienti seadmete kasutamisel.
B.3.6 Käit 4

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib visuaalselt või mõõtmise teel jaotusvõrgu paigaldiste vastavust kasutusjuhenditele ja kehtivatele normidele, tuvastades võimaliku võrgu talitushäiringu või mittevastavuse.
2. Protokollib tulemused vastavalt kehtestatud korrale ja edastab info paigaldise valdajale.
3. Hooldab paigaldisi perioodiliselt, järgides käidukava.
4. Teeb elektripaigaldiste mitteplaanilist remonti vastavalt tellimusele.
5. Määrab rikkekoha ja -põhjuse visuaalselt või mõõtmise teel.
6. Võimalusel likvideerib rikke oma pädevuse piires ja edastab info seadmete seisukorra kohta paigaldise valdajale.
B.3.7 Töötulemuste lõppkontroll ja dokumenteerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab paigaldise nõuetele vastavuse kontrolli: mõõdab asjakohaste mõõteseadmetega paigaldiste elektrotehniliste näitajate (maandustakistus, elektriahela isolatsiooni takistus, rikkesilmuse takistus, faasi järjestus ja elektriahela juhtivus, koormusvool ja pinge) vastavust normväärtustele.
2. Tagab nõutud tähistuste ja märgistuste olemasolu ning õigsuse.
3. Tagab tehtud tööde mõõteprotokollid ja dokumenteerib muudatused võrgus, kasutades asjakohast tarkvara.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-10112021-4.2.2/5k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 23
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 10.11.2021
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Elektritöö ja automaatika
Kutse grupp: Elektrik (jaotusvõrk)
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
74 Elektri- ja elektroonikavaldkonna töölised
741 Elektriseadmete paigaldajad ja hooldajad
7413 Elektriliinide paigaldajad ja hooldajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika
EMTAK klassifikaator: D ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE
35 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Lembit Vali Tallinna Polütehnikum, Eesti Elektroenergeetika Selts
Krister Peetmaa EETELE-Service AS
Jevgeni Listsina Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit ja välisvõrkude ehitajate toimkonna juht, Pluvo Eesti OÜ
Jüri Klaassen Elektrilevi OÜ
Kalev Kaldaru Enefit Connect OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist