Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Jaotusvõrgu elektrik, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Jaotusvõrgu elektrik, tase 5
EN: Electrical network installer, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 08.10.2019
Kehtib kuni: 09.11.2021
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Uuendatud kutsestandardis on tööosade struktuur ühtlasemalt liigendatud, välja on võetud valitavad kompetentsid, tegevust reguleerivad õigusaktid on täpsustatud.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
5. taseme jaotusvõrgu elektrik teeb ja korraldab elektrivõrgus elektri- ja sideliinide, alajaamade, jaotlate ning elektrienergia tootmisüksuste ja seadmete ehitamist ning käitamist.

Töö eeldab elektrotehnika, ehituse, infotehnoloogia alaseid kompleksseid kutseoskusi.
5. taseme jaotusvõrgu ele...
ktrik on kogenud töötaja, kes täidab mitmekülgseid tööülesandeid muutlikes olukordades iseseisvalt või töörühma juhina.

Peale eriväljaõppe läbimist on tal võimalus teha elektritöid kõrgepinge (alates 35kV) alajaamades, kõrgepingeliinidel, sidepaigaldistes, trammi- ja trollivõrgu ning elektriraudtee, alternatiivenergiaallikatest elektri tootmise või mõõteseadmete alal.

Kutseala madalam kutsetase:
Jaotusvõrgu elektrik, tase 4

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö kavandamine ja korraldamine
1. Tehnilisest dokumentatsioonist vajaliku teabe leidmine
2. Tegevuste kavandamine
3. Töövahendite, seadmete ja materjalide komplekteerimine

A.2.2 Ohutuse tagamine
1. Ohutusnõuete täitmine ja kontrollimine
2. Eritööde ohutusnõuete ja täitmise kontrolli...
mine
3. Ohutu töökoha korraldamine
4. Tegutsemine tööõnnetuse korral

A.2.3 Jaotusvõrgu ehitamine
1. Kuni 20 kV õhuliinide ehitamine
2. Kuni 20 kV kaabelliinide ehitamine
3. Välisvalgustuse paigaldamine
4. Arvestus- ja andmeside seadmete paigaldamine
5. Jaotusvõrgu alajaamade ja kilpide ehitamine

A.2.4 Välispaigaldiste ja seadmete käit
1. Paigaldise kontrollitoimingud paigaldiste käigushoidmisel
2. Hooldus ja remont
3. Rikkekoha leidmine ja rikke kõrvaldamine
4.
A.2.5 Töötulemuste kontroll ja dokumenteerimine
1. Kontrolltoimingud
2. Töötulemuste dokumenteerimine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töötatakse peamiselt välitingimustes töötsoonides, kus tuleb teha pingevabu, pingelähedasi või pingealuseid toiminguid. Elektriohu ja trauma vältimiseks on töötaja kohustatud järgima töötoimingu juhtijate nõuandeid ning töö- ja elektriohutuse eeskirju ja juhiseid. Töö eeldab füüsilist pingutust ja k...õrgustes tegutsemist. Tööga kaasnevad võimalikud ohud on elektrilöök, elektrikaare termiline toime, pingutatavad juhtmed ja trossid, töötavad transpordivahendid ja mehhanismid ning ekstreemsetest ilmastikutingimustest tingitud kahjustused, mistõttu nõutakse isikukaitsevahendite kasutamist ja eririietuse kandmist. Tööaeg on paindlik, sõltuvalt vajadusest tuleb töötada väljaspool tavapärast tööaega.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Põhilisteks töövahenditeks on käsi- ja spetsiaaltööriistad, mehhanismid ja mõõteseadmed, infotehnoloogia riistvara ja erialane tarkvara.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tööga toimetulek eeldab füüsilist vastupidavust, täpseid ja koordineeritud liigutusi, normaalset nägemist ja kuulmist ning võimet töötada kõrgustes. Tööd toetavad keskendumis-, kohanemis-, koostöö- ja organiseerimisvõime, järjekindlus, emotsionaalne stabiilsus, loogiline mõtlemine ja analüüsivõime.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Kutseoskused omandatakse töö käigus ja koolituskursustel või jätkuõppes, mis eeldab elektrialaseid kutseoskusi ning erialast töökogemust.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Elektrik, elektrimontöör, käiduelektrik.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Nõutav on isiku elektriohuteadlikkuse kontrolli ja kõrgtööde koolituse läbimist tõendav tõend. Alus: Seadme ohutuse seadus, Töötervishoiu ja tööohutuse seadus.
Elektritööde korraldust reguleerib standard EVS-EN50110-1 „Elektripaigaldiste käit“.
Tuletöid reguleerib siseministri määrus „Tuletöö tege...
misele esitatavad nõuded“.
Tööohutuse nõuded, töötajate õigused ja kohustused tervisele ohutu töökeskkonna loomisel ja tagamisel sätestab Töötervishoiu ja tööohutuse seadus.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Jaotusvõrgu elektrik, tase 5 kutse saamiseks tuleb tõendada kõik kompetentsid (B.2.1 – B.2.6).
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö kavandamine ja korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. teeb skeemide ja tehnilise dokumentatsiooni põhjal kindlaks tööülesande sisu;
2. märgib maastikul asuvate paigaldiste asukohad järgides projekti;
3. kavandab tööülesandest lähtudes enda ja alluvate tegevused;
4. koostab tööde ajagraafiku, planeerib katkestused, kasutades asjakohast tarkvara;
5. jagab tööülesanded ja jälgib planeeritud tegevuse elluviimis;
6. leiab erialastest andmebaasidest seadmete tehnilise info, mis on vajalik süsteemide paigaldamiseks ja hooldamiseks;
7. komplekteerib tööülesandele vastavad materjalid ja töövahendid sh masinad ja mehhanismid;
8. varustab töörühma liikmeid vajalike töövahendite, materjalide ja seadmetega;
9. ladustab materjalid ja töövahendid, jälgides et ladustuskohad ei häiriks tööd ega kahjustaks keskkonda.
B.2.2 Ohutuse tagamine 5

Tegevusnäitajad:
1. täidab elektritööde ajal ohutusnõudeid (sh elektri- ja tuleohutuse nõudeid) ja kontrollib töörühma ohutusnõuete täitmist;
2. juhendab tööohutusalaselt töörühma liikmeid;
3. järgib töökeskkonna ohutuse reegleid, korraldab jäätmete kogumist, järgides protseduurireeglid ja järelevalve eeskirju;
4. kontrollib ohutus- ja isikukaitsevahendite nõuetele vastavust ja kasutab neid sihipäraselt;
5. järgib tõsteseadmete kasutus- ja ohutusnõudeid ning käsitsi raskuste teisaldamisel kehtestatud nõudeid ja kontrollib nende täitmist;
6. täidab inimeste tõstmise seadmete kasutus- ja ohutusjuhendeid ning redelitel ja tellingutel töötamise ohutusnõudeid ja kontrollib nende täitmist;
7. järgib teedel ja töömaal töötamise ohutusnõudeid ja kontrollib nende täitmist;
8. korraldab ohutud töökohad, arvestades tööpaigas esineda võivate riskidega ja võttes kasutusele abinõud riskide maandamiseks;
9. järgib töökeskkonna ohutuse reegleid, korraldab nõuetekohaselt jäätmete kogumise;
10. tööõnnetuse korral tegutseb oma vastutuspiiride kohaselt, edastab operatiivselt infot;
11. tunneb ja kasutab põhilisi esmaabivõtteid.
B.2.3 Jaotusvõrgu ehitamine 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab töörühma tööd õhuliinide ehitamisel;
2. püstitab asjakohaste mehhanismidega mastid, monteerib traaversid ja isolaatorid ning paigaldab juhtmed ja kaitseaparatuuri, järgides normdokumente;
3. korraldab töörühma tööd kaabelliinide ehitamisel;
4. valmistab ette kaevise ja paigaldab kaablid vastavalt tootja juhendile;
5. paigaldab vajalikud märgistused ja kaitsekatted vastavalt normdokumentidele;
6. ühendab kaabli kilpidesse vastavalt skeemile ja tootja juhenditele;
7. kontrollib kaabli isolatsiooni korrasolekut ja faasijärjestust kasutades mõõteriistu;"
8. korraldab välisvalgustuse paigaldamise töid;
9. paigaldab välisvalgustuse mastid ning välisvalgustuse õhuliini või kaabli vastavalt projektile;
10. paigaldab projektikohased välisvalgustid ehitiste, rajatiste sh teede valgustamiseks;
11. korraldab alajaamade ja kilpide ehitust;
12. ehitab mastalajaamad ja paigaldab komplektalajaamad vastavalt projektile, tagades maanduse piisavuse;
13. paigaldab jaotuskilbid ja kaitseaparatuuri vastavalt projektile;
14. korraldab arvestus- ja andmeside seadmete paigaldamist;
15. paigaldab voolu- ja pingetrafod vastavalt projektile;
16. paigaldab arvestid ning kontsentraatorid vastavalt projektile;
17. juhendab klienti seadmete kasutamisel.
B.2.4 Jaotusvõrgu paigaldiste käit 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab paigaldise kontrollitoimingud rikete tuvastamiseks paigaldiste käigushoidmisel;
2. kontrollib visuaalselt või mõõtmise teel jaotusvõrgu paigaldiste vastavust kasutusjuhenditele ja kehtivatele normidele, tuvastades võimaliku võrgu talitushäiringu või mittevastavuse;
3. protokollib tulemused vastavalt kehtestatud korrale;
4. edastab info paigaldise valdajale;
5. korraldab paigaldiste hooldus- ja remonditöid;
6. hooldab paigaldisi perioodiliselt, järgides käidukava;
7. teeb elektripaigaldiste mitteplaanilist remonti vastavalt tellimusele;
8. määrab rikkekoha visuaalselt või mõõtmise teel;
9. edastab info paigaldise valdajal;
10. likvideerib rikke oma pädevuse piires või korraldab rikete kõrvaldamise.
B.2.5 Töötulemuste lõppkontroll ja dokumenteerimine 5

Tegevusnäitajad:
1. mõõdab asjakohaste mõõteseadmetega enda ja töörühma liikmete paigaldatud paigaldiste elektrotehniliste näitajate vastavust normväärtustele;
2. kontrollib visuaalselt nõutud tähistuste ja märgistuste olemasolu ning õigsust
3. testib süsteemide vastavust seadmevalmistaja nõuetele, kasutades asjakohaseid mõõtevahendeid;
4. koostab enda ja töörühma tehtud tööde mõõteprotokollid ja dokumenteerib muudatused võrgus, kasutades asjakohast tarkvara.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Jaotusvõrgu elektrik, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. Tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, juhindudes kutseala õigusaktide nõuetest;
2. rakendab oma töös elektrotehnika alaseid teadmisi (Ohmi ja Kirchoffi seaduste rakendused alalis- ja vahelduvvooluahelates, elektrimasinate ja -aparaatide töötamise põhimõtted jm);
3. Loeb jooniseid sh digitaalseid, juhendeid jm tehnilist dokumentatsiooni;
4. osaleb meeskonnatöös, tegutsedes parima ühise tulemuse saavutamise nimel, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni
5. töörühma juhina korraldab meeskonna tööd: algatab tegevusi, kontrollib nende elluviimist, vajadusel rakendab parendusmeetmeid;
6. juhendab kaastöötajaid: kontrollib ja parandab juhendatava töösooritusi, annab asjakohast tagasisidet;
7. suhtleb kaastöötajate, klientide ja sidusvaldkonna spetsialistidega viisakalt ning korrektselt, esitab teabe selgelt ja arusaadavalt;
8. täiendab end tööalaselt, hoiab end kursis tehnoloogiliste uuendustega;
9. kasutab oma töös baasdigioskusi: infotöötluse ja kommunikatsiooni iseseisva kasutaja tasemel; sisuloome, ohutuse ja probleemilahenduse osas algtasemel, Lisa 2 – Digipädevuste enesehindamise skaala.
10. kasutab inglise keelt vähemalt tasemel A2, Lisa 1– Keelte oskustasemete kirjeldused.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-08102019-1.2/4k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 14
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 08.10.2019
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Elektritöö ja automaatika
Kutse grupp: Elektrik (jaotusvõrk)
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
74 Elektri- ja elektroonikavaldkonna töölised
741 Elektriseadmete paigaldajad ja hooldajad
7413 Elektriliinide paigaldajad ja hooldajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika
EMTAK klassifikaator: D ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE
35 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kalev Kaldaru Elektrilevi OÜ
Lembit Vali Tallinna Polütehnikum, EEES
Vladislav Aunapuu Elektrilevi OÜ
Urmas Leitmäe EETEL
Madis Hunt Empower AS
Lauri Öövel Energoservis

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist