Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Väikelaevaehitaja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Väikelaevaehitaja, tase 3
EN: Boatbuilder, level 3
Spetsialiseerumised:
  • Komposiitmaterjalist väikelaevade ehitaja, tase 3
  • Metallmaterjalist väikelaevade ehitaja, tase 3
  • Puitmaterjalist väikelaevade ehitaja, tase 3
  • Väikelaeva elektrik-mehaanik, tase 3
Osakutsed:
Kehtib alates: 29.12.2010
Kehtib kuni: 09.12.2013
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Väikelaevaehitajad leiavad tööd nii komposiitmaterjalist, puitmaterjalist kui ka metallmaterjalist veesõidukeid valmistavates ning nende remondi ja hooldusega tegelevates ettevõtetes.
Väikelaevaehitaja ehitab, vormib ja koostab paate, jahtlaevu, kaatreid jm. veesõidukeid (edaspidi väikelaevu) ker...
epikkusega kuni 24 m ning paigaldab nendesse sisustust ja varustust. Väikelaevaehitaja põhilised tööülesanded on konstruktsioonelementide ja teiste detailide valmistamine, remontimine, paigaldamine ja sobitamine ning konstruktsioonide valmistamine ja monteerimine. Väikelaevaehitaja valdab väikelaevade ehitusalaseid oskusi, tunneb erinevate materjalide omadusi ning oskab kasutada materjalide töötlemise pinke, seadmeid, käsi-, pneumo- ja elektritööriistu.
Oma tööülesannete täitmisel juhindub väikelaevaehitaja kutsealal kasutatavatest normdokumentidest ja kvaliteedinõuetest ning järgib üldtunnustatud töökultuuri põhimõtteid.
Väikelaevaehitaja on õppinud, kuid väheste praktiliste kogemustega töötaja, kes tööülesannete täitmisel võib vajada juhendamist.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Väikelaevaehitaja töö on hooajaline, nõuab füüsilist pingutust, tööaeg võib olla paindlik. Töötamine toimub aeg-ajalt välistingimustes ja kõrgustes.
Väikelaevaehitaja on teadlik töötamisel esinevatest tervise- ja keskkonnariskidest (esineda võivad müra, vibratsioon, tolm jne).
Töötamine kemikaa...
lidega võib esile kutsuda allergiat.
Töötamisel on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid.
Tööohutuseeskirjade täitmine on äärmiselt vajalik.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Väikelaevaehitaja kasutab oma töös erinevaid seadmeid, käsi-, pneumo- ja elektrilisi tööriistu.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tööga toimetulek eeldab loogilist mõtlemist, ruumilist kujutlusvõimet, käelist osavust, koormustaluvust, õpivalmidust ning oskust töötada meeskonnas. Vajalik on tehniline taiplikkus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Kutsealane koolitus, mis on läbitud kas kutseõppeasutuses või töötamise käigus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Väikelaevaehitaja, paadiehitaja, lamineerija, viimistleja, laevapuusepp, väikelaeva mehaanik, väikelaeva elektrik, koostelukksepp, koostekeevitaja, taglastaja, keevitaja
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
1. Meresõiduohutuse seadus
2. Toote nõuetele vastavuse seadus
3. Kutsealaga seotud õigusaktid ja juhendmaterjalid (mitmesugused ehitusnormatiivid)
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Selle kutse taotlemisel on nõutav järgmiste kompetentside tõendamine:
Kõigile kohustuslikud on kompetentsid B.2.1 – B.2.5 ja B.2.13
Lisaks üks spetsialiseerumistest:
Komposiitmaterjalist väikelaevade ehitamine – kompetents B.2.6
Metallmaterjalist väikelaevade ehitamine – kompetents B.2.7
Puitma...
terjalist väikelaevade ehitamine – kompetents B.2.8
Väikelaeva elektrik-mehaanik – kompetents B.2.9 – B.2.10
Ja valitavate kompetentside B.2.11 – B.2.12 hulgast vähemalt 1 kompetents.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Väikelaeva kere-, tekikonstruktsiooni- ja tugevduselementide valmistamine ning väikelaeva koostamine detailidest 4

Tegevusnäitajad:
1) komplekteerib muutumatus olukorras väikelaeva kere ehitamiseks vajalikud detailid ja materjalid, lähtudes tööülesandest ja etteantud juhistest;
2) valib muutumatus olukorras väikelaeva kere koostude alamkoostud, detailid ja materjalid ning vastavalt juhendamisele valmistab ja paigaldab need rakisele, vormile vms.

Teadmised:
1) materjalid ja töövahendid;
2) tehnoloogiad.
B.2.2 Väikelaeva kerepindade välisviimistlus 3

Tegevusnäitajad
1. Valmistab pinnad ette (karestab, pahteldab jne) lõppviimistluseks vastavalt juhendamisele
2. Katab pinnad pinnakaitse- (värvid, lakid, vahad, jne.) või muude kattematerjalidega vastavalt juhendamisele

Teadmised
1) materjalid
2) töövahendid
3) tehnoloogiad

Hindamismeetod(id)
Praktiline töö või töökohal jälgimine ja kirjalik või suuline teoreetiliste teadmiste kontroll
B.2.3 Väikelaeva sisustuselementide valmistamine ja viimistlemine 3

Tegevusnäitajad
1. Valib muutumatus olukorras materjalid ja valmistab sisustusdetailid vastavalt etteantud juhistele
2. Valib koostude detailid ja koostab koostud vastavalt etteantud juhistele
3. Valmistab pinnad ette (karestab, pahteldab jne) lõppviimistluseks vastavalt juhendamisele
4. Töötleb pinda vastavalt juhendamisele
5. Katab pinnad pinnakaitse- (värvid, lakid, vahad, jne.) või muude kattematerjalidega vastavalt juhendamisele

Teadmised
1) materjalid
2) töövahendid
3) tehnoloogiad

Hindamismeetod(id)
Praktiline töö või töökohal jälgimine ja kirjalik või suuline teoreetiliste teadmiste kontroll
B.2.4 Väikelaeva sisustuselementide paigaldamine 3

Tegevusnäitajad
1. Paigaldab eelnevalt sobitatud lihtsamaid sisustuselemente vastavalt juhendamisele

Teadmised
1) materjalid
2) töövahendid
3) tehnoloogiad

Hindamismeetod(id)
Praktiline töö või töökohal jälgimine
B.2.5 Väikelaeva standarditele, spetsifikatsioonile ja juhenditele vastavuse ja kvaliteedi kontrollimine 3

Tegevusnäitajad
1. Dokumenteerib enda poolt tehtud töid vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale

Teadmised
1) juhendmaterjalid ja õigusaktid
2) väikelaevaehituses kasutatavad tehnoloogiad ja ilmnenud vigade võimalikud tekkepõhjused

Hindamismeetod(id)
Kirjalik või suuline teoreetiliste teadmiste kontroll
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Selle kutse taotlemisel on nõutav üks spetsialiseerumistest: Komposiitmaterjalist väikelaevade ehitamine – kompetents B.2.6 Metallmaterjalist väikelaevade ehitamine – kompetents B.2.7 Puitmaterjalist väikelaevade ehitamine – kompetents B.2.8 Väikelaeva elektrik-mehaanik – kompetents B.2.9 – B.2....10
Loe edasi
Peida
Komposiitmaterjalist väikelaevade ehitaja, tase 3
    Kompetents EKR tase
B.2.6 Komposiitmaterjalist väikelaeva ehitamine 3

Tegevusnäitajad:
Valmistab väikelaeva kere-, tekikonstruktsiooni- ja tugevduselemente ning koostab väikelaeva detaile vastavalt etteantud juhistele
1) Valmistab ette vormid vastavalt ette antud juhistele
2) Vormib komposiitmaterjalist detaile, lähtudes ette antud juhistest
3) Töötleb (lõikab, lihvib jne) komposiitmaterjalist detaile, lähtudes ette antud juhistest
4) Koostab vormitud detailidest komposiitmaterjalist väikelaeva, lähtudes etteantud juhisest
5) Valmistab vorme komposiitmaterjalist väikelaevade tootmiseks, lähtudes etteantud juhistest

Teadmised
1) Materjalid (polümeerid, kiudmaterjalid, vahad, lahustid, distantsmaterjalid, väikelaevaehituses
enamlevinud roostevaba terase sulamid)
2) Töövahendid (rullid, pintslid, aplikaatorid jm)
3) Tehnoloogiad (vormimine suletud ja avatud vormidega, lõikamine, lihvimine, freesimine)

Hindamismeetod(id)
Praktiline töö või töökohal jälgimine ja kirjalik või suuline teoreetiliste teadmiste kontroll
 
Puitmaterjalist väikelaevade ehitaja, tase 3
    Kompetents EKR tase
B.2.7 Puitmaterjalist väikelaeva ehitamine 3

Tegevusnäitajad:
Valmistab väikelaeva kere-, tekikonstruktsiooni- ja tugevduselemente ning koostab detailidest väikelaeva, lähtudes etteantud juhistest:
1) Plaadistab väikelaeva kere ja paigaldab plangutuse, lähtudes ette antud juhistest
2) Valmistab rakised, lähtudes ette antud tööülesandest ja juhistest

Teadmised
1) Materjalid (puiduliigid ja –omadused, erinevad vineermaterjalid, liimid ja nende omadused, immutusvahendid, spetsiaalsed kinnitusvahendid jm)
2) Töövahendid (puidutöötlemisseadmed ja -masinad, käsitööriistad, aurukast)
3) Tehnoloogiad (aurutamine, painutamine, neetimine, tihendamine (takutamine), tõrvamine)
 
Metallmaterjalist väikelaevade ehitaja, tase 3
    Kompetents EKR tase
B.2.8 Metallmaterjalist väikelaeva ehitamine 3

Tegevusnäitajad:
Valmistab väikelaeva kere-, tekikonstruktsiooni- ja tugevduselemente ning koostab detailidest väikelaeva, lähtudes ette antud juhistest:
1) Plaadistab väikelaeva kere, lähtudes ette antud juhistest
2) Valmistab ja rakendab metalldetaile, lähtudes ette antud juhistest
3) Valmistab rakiseid, lähtudes etteantud tööülesandest ja juhistest

Teadmised
1) Materjalid (erinevad sulamid ja termotöötlused)
2) Töövahendid (giljotiinkäärid, painutuspressid ja profiilipainutusseadmed, keevitusseadmed, lihvimis- ja lõiketööriistad)
3) Tehnoloogiad (keevitamine, lehtmetallide lõikamine ja painutamine, profiilide painutamine)

Hindamismeetod(id)
Praktiline töö või töökohal jälgimine ja kirjalik või suuline teoreetiliste teadmiste kontroll
 
Väikelaeva elektrik-mehaanik, tase 3
    Kompetents EKR tase
B.2.9 Väikelaeva mehaanikaseadmete ja –süsteemide paigaldamine 3

Tegevusnäitajad
1) Valmistab ette väikelaeva mehaanikaseadmete ja -süsteemide paigaldamist vastavalt etteantud juhistele (näit. madala täpsusklassiga avade lõikamine, puurimine jne.)
2) Paigaldab lihtsamaid seadmeid ja süsteeme vastavalt etteantud juhistele

Teadmised
1) Materjalid
2) Töövahendid
3) Tehnoloogiad
4) Erinevate seadmete, süsteemide, sõlmede tööpõhimõtted

Hindamismeetod (id)
Praktiline töö või töökohal jälgimine ja kirjalik või suuline teoreetiliste teadmiste kontroll
B.2.10 Väikelaeva elektrisüsteemide ja elektroonikaseadmete paigaldamine 3

Tegevusnäitajad
1) Koostab kaablikimpe vastavalt etteantud juhistele
2) Valmistab ette väikelaeva navigatsiooni- ja sidesüsteemide paigaldamist vastavalt etteantud juhendile ja joonisele (näit. madala täpsusklassiga avade lõikamine, puurimine jne.)
3) Valmistab ette väikelaeva audio-videosüsteemide paigaldamist vastavalt etteantud juhendile ja joonisele (näit. madala täpsusklassiga avade lõikamine, puurimine jne.)

Teadmised
1) Materjalid
2) Töövahendid
3) Tehnoloogiad
4) Erinevate seadmete ja süsteemide tööpõhimõtted

Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav valitavate kompetentside B.2.11 – B.2.12 hulgast vähemalt 1 kompetentsi tõendamine.
    Nimetus EKR tase
B.2.11 Väikelaeva müügieelne ettevalmistus 3

Tegevusnäitajad
2.12.1. Koristab ja puhastab väikelaeva kasutades selleks sobivaid töövahendeid ja materjale
2.12.2. Paigutab oma kohale lahtise inventari (näit. otsad, vendrid, päästevarustus jne.) vastavalt etteantud juhistele

Teadmised
1) Puhastusmaterjalid ja töövahendid
2) Puhastustööde tehnoloogiad

Hindamismeetod (id)
Praktiline töö või töökohal jälgimine ja kirjalik või suuline teoreetiliste teadmiste kontroll
B.2.12 Väikelaeva järelteenindus ja hooldus 3

Tegevusnäitajad
2.13.1. Teeb lihtsamaid hooldustöid (näit. puhastamine, poleerimine, vahatamine jne.) vastavalt etteantud juhistele
2.13.2. Teeb ettevalmistustöid väikelaeva remontimiseks vastavalt etteantud juhisele (näit. eemaldab seadmed, sõlmed, lihvib ja karestab pinnad, lõikab välja vigastatud kohad jm.)

Hindamismeetod (id)
Praktiline töö või töökohal jälgimine
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.13 Väikelaevaehitaja, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad
1) Toetab teisi ning nendega suheldes näitab üles respekti ja hoolivust. Seab inimesed esikohale, töötab tõhusalt üksikisikutega ja tiimis, klientide ja kolleegidega. Käitub järjepidevalt organisatsioonis kehtivate väärtuste kohaselt ja järgib väikelaevaehituses kehtivat head tava ja traditsioone.
2) On selge analüütilise mõtlemisega. Väljendab end selgelt ja korrektselt kõnes ja kirjas. Kasutab oma teadmisi tõhusalt. Võtab kiiresti omaks uue tehnoloogia ning kasutab seda sihipäraselt töö eesmärgi saavutamiseks. Saab aru organisatsiooni struktuurist ja mõistab oma rolli
3) Töötab hästi situatsioonides, mis nõuavad avatust uute ideede ja kogemuste suhtes. Otsib õppimisvõimalusi. Läheneb olukordade ja probleemide lahendamisele innovaatiliselt ja loovalt. Mõtleb avatult ja strateegiliselt. Lähtub mitmekülgsest informatsioonist otsuste tegemisel. Otsib olulist infot enne otsuse langetamist. Saab uuest informatsioonist kiiresti aru. Toetab ja soodustab organisatsiooni muutusi.
4) Planeerib oma aega ette, töötab süsteemselt ja organiseeritult. Jälgib juhiseid ja protseduure. Orienteeritud kliendi rahulolule, osutab kvaliteetset teenust või toodet, mis vastab kokkulepitud standarditele.
5) On orienteeritud tulemustele ja tööeesmärkide saavutamisele. Saab aru organisatsiooni tegevusest ja eesmärkidest tervikuna. Omab ülevaadet ettevõtluse alustest

Läbivad teadmised:
1) Kutsealaga seonduvad õigusaktid ja –normatiivid (lisaks punktis A5 nimetatutele tööõigus, tööohutus, tuleohutus, keskkonnakaitse ja jäätmekäitlus jm)
2) Ettevõtluse alused
3) Kvaliteediõpetuse alused
4) Väikelaevaehituse alused (sh elektrotehnika ja mehaanika)
5) Sõlmed ja pleissimine
6) Keeleoskus – vähemalt üks võõrkeel, eelistatavalt inglise keel

Hindamismeetod (id)
Hinnatakse integreerituna teiste kompetentsidega
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-29122010-1.1/4k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 6
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 29.12.2010
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Väikelaevaehitus
Kutse grupp: Väikelaevaehitaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
711 Üldehitustöölised
7115 Puusepad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0716 Mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
30 Muude transpordivahendite tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Andres Kõnd Veeteede Amet
Kaido Trei Kuressaare Ametikool
Mark Muru Alunaut OÜ
Peeter Laum Tallinna TTÜ Kuressaare Kolledž, Alandia Engineering AS
Peeter Sääsk Saare Paat AS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist