Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Väikelaevaehitaja, tase 4 esmane kutse
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Väikelaevaehitaja, tase 4 esmane kutse kutsestandard on aluseks kutsekeskhariduse taseme riikliku õppekava koostamisele ja töötajate hindamisele.
Nimetus: ET: Väikelaevaehitaja, tase 4 esmane kutse
EN: Boatbuilder, level 4 VET level
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Elektrisüsteemide ja elektroonikaseadmete paigaldamine, tase 4
  • Laevatehnika (seadmed, sõlmed, süsteemid jne) paigaldamine, tase 4
  • Sisustuselementide paigaldamine, tase 4
  • Sisustuselementide valmistamine, tase 4
  • Väikelaeva kere, tekikonstruktsioonide ja tugevduselementide valmistamine ning väikelaeva koostamine detailidest, tase 4
  • Väikelaeva viimistlemine, tase 4
Vaata veelPeida
Kehtib alates: 10.12.2013
Kehtib kuni: 07.11.2018
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Väikelaevaehitajad leiavad tööd nii komposiitmaterjalist, puitmaterjalist kui ka metallmaterjalist veesõidukeid valmistavates ning nende remondi ja hooldusega tegelevates ettevõtetes.
Ta ehitab, vormib ja koostab paate, jahtlaevu, kaatreid jm veesõidukeid (edaspidi väikelaevu) kerepikkusega kuni ...
24 m ning paigaldab nendesse sisustust ja varustust. Väikelaevaehitaja põhilised tööülesanded on konstruktsioonelementide ja teiste detailide valmistamine, remontimine, paigaldamine ja sobitamine ning konstruktsioonide valmistamine ja monteerimine. Ta valdab väikelaevade ehitamise oskusi, kasutab oma töödes mitmesuguseid materjale ning materjalide töötlemise pinke, seadmeid, käsi-, pneumo- ja elektritööriistu.
Oma tööülesannete täitmisel juhindub väikelaevaehitaja kutsealal kasutatavatest normdokumentidest ja kvaliteedinõuetest ning järgib üldtunnustatud töökultuuri põhimõtteid.
Esmataseme väikelaevaehitaja on õppinud, kuid väheste praktiliste kogemustega töötaja, kes tööülesannete täitmisel võib vajada juhendamist.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Väikelaeva kere-, tekikonstruktsiooni- ja tugevduselementide valmistamine ning väikelaeva koostamine detailidest
1. Väikelaeva kere ehitamiseks vajalike detailide ja materjalide komplekteerimine.
2. Väikelaeva kere koostude alamkoostude, detailide ja materjalide valimine.
A.2.2 Väikelaeva v...
iimistlemine
1. Pinna ettevalmistamine.
2. Pindade viimistlemine.
3. Ohutusnõuete järgmine.
4. Kvaliteedi hindamine.
A.2.3 Väikelaeva sisustuselementide valmistamine
1. Materjalide valimine ja sisustusdetailide valmistamine.
2. Koostude detailide valimine ja koostude koostamine.
A.2.4 Väikelaeva sisustus- ja kujunduselementide paigaldamine
1. Lihtsamate sisustus- ja kujunduselementide sobitamine.
2. Sobitatud lihtsamad sisustus- ja kujunduselementide paigaldamine.
A.2.5 Dokumenteerimine ja kvaliteedi kontrollimine
1. Dokumenteerimine.
A.2.6 Väikelaeva mehaanikaseadmete ja -süsteemide paigaldamine
1. Väikelaeva mehaanikaseadmete ja -süsteemide paigaldamise ettevalmistamine.
2. Seadmete ja süsteemide paigaldamine.
A.2.7 Väikelaeva elektrisüsteemide ja elektroonikaseadmete paigaldamine
1. Kaablikimpude koostamine.
2. Väikelaeva navigatsiooni- ja sidesüsteemide paigaldamise ettevalmistamine.
3. Väikelaeva audio-videosüsteemide paigaldamise ettevalmistamine.

Väikelaevaehitaja kutse sisaldab järgmisi osakutseid:
Väikelaeva kere-, tekikonstruktsiooni- ja tugevduselementide valmistamine ning väikelaeva koostamine detailidest.
Väikelaeva viimistlemine.
Sisustuselementide valmistamine.
Sisustuselementide paigaldamine.
Laevatehnika (seadmed, sõlmed, süsteemid jne) paigaldamine.
Elektrisüsteemide ja elektroonikaseadmete paigaldamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Väikelaevaehitaja töö nõuab füüsilist pingutust, tööaeg võib olla paindlik. Töötamine toimub aeg-ajalt välistingimustes ja kõrgustes. Väikelaevaehitaja on teadlik töötamisel esinevatest tervise- ja keskkonnariskidest (esineda võivad müra, vibratsioon, tolm, kukkumisoht jne). Töötamine kemikaalidega ...võib esile kutsuda allergiat. Töötamisel on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid.
Tööohutuseeskirjade täitmine on äärmiselt vajalik.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Väikelaevaehitaja kasutab oma töös erinevaid seadmeid, käsi-, pneumo- ja elektrilisi tööriistu.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tööga toimetulek eeldab vastutusvõimet, loogilist mõtlemist, ruumilist kujutlusvõimet, käelist osavust, koormustaluvust, õpivalmidust ning oskust töötada meeskonnas. Vajalik on tehniline taiplikkus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Esmataseme väikelaevaehitaja on riikliku kutsekeskhariduse õppekava läbinud inimene.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Väikelaevaehitaja, paadiehitaja, lamineerija, viimistleja, laevapuusepp, väikelaevamehaanik, väikelaevaelektrik, koostelukksepp, koostekeevitaja, taglastaja, keevitaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Selle kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside tõendamine.

Osakutsete taotlemisel tuleb tõendada alljärgnevaid kompetentse:
Väikelaeva kere-, tekikonstruktsiooni- ja tugevduselementide valmistamine ning väikelaeva koostamine detailidest – B.2.1, B.2.8, B.2.9.
Väikelaeva viimistlemine –...
B.2.2, B.2.8, B.2.9.
Sisustuselementide valmistamine – B.2.3, B.2.8, B.2.9.
Sisustuselementide ja kujunduselementide paigaldamine – B.2.4, B.2.8, B.2.9.
Laevatehnika (seadmed, sõlmed, süsteemid jne) paigaldamine - B.2.6, B.2.8, B.2.9.
Elektrisüsteemide ja elektroonikaseadmete paigaldamine – B.2.7, B.2.8, B.2.9.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Väikelaeva kere-, tekikonstruktsiooni- ja tugevduselementide valmistamine ning väikelaeva koostamine detailidest 4

Tegevusnäitajad:
1) komplekteerib muutumatus olukorras väikelaeva kere ehitamiseks vajalikud detailid ja materjalid, lähtudes tööülesandest ja etteantud juhistest;
2) valib muutumatus olukorras väikelaeva kere koostude alamkoostud, detailid ja materjalid ning vastavalt juhendamisele valmistab ja paigaldab need rakisele, vormile vms.

Teadmised:
1) materjalid ja töövahendid;
2) tehnoloogiad.
B.2.2 Väikelaeva viimistlemine 4

Tegevusnäitajad:
1) valmistab viimistletava pinna ette, arvestades kasutatavat viimistlusvõtet, toodete omadusi ja otstarvet;
2) viimistleb pinnad, arvestades kasutatavat viimistlusvõtet;
3) järgib ohutusnõudeid;
4) hindab viimistletud toodete kvaliteeti kehtestatud nõuetest lähtudes ning selgitab välja võimalike vigade tekkimise põhjused ja likvideerib need.

Teadmised:
1) materjalid;
2) töövahendid;
3) tehnoloogiad.
B.2.3 Väikelaeva sisustuselementide valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1) valib muutumatus olukorras materjalid ja valmistab sisustusdetailid vastavalt etteantud juhistele;
2) valib koostude detailid ja koostab koostud vastavalt etteantud juhistele.

Teadmised:
1) materjalid;
2) töövahendid;
3) tehnoloogiad.
B.2.4 Väikelaeva sisustus- ja kujunduselementide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) sobitab lihtsamaid sisustus- ja kujunduselemente vastavalt juhendamisele;
2) paigaldab sobitatud lihtsamad sisustus- ja kujunduselemendid vastavalt juhendamisele.

Teadmised:
1) materjalid;
2) töövahendid;
3) tehnoloogiad.
B.2.5 Dokumenteerimine ja kvaliteedi kontrollimine 4

Tegevusnäitajad:
1) dokumenteerib enda tehtud töid vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale.

Teadmised:
1) juhendmaterjalid ja õigusaktid;
2) väikelaevaehituses kasutatavad tehnoloogiad ja ilmnenud vigade võimalikud tekkepõhjused.
B.2.6 Väikelaeva mehaanikaseadmete ja –süsteemide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) valmistab ette väikelaeva mehaanikaseadmete ja -süsteemide paigaldamist vastavalt etteantud juhistele (nt madala täpsusklassiga avade lõikamine, puurimine jne);
2) paigaldab lihtsamaid seadmeid ja süsteeme vastavalt etteantud juhistele.

Teadmised:
1) materjalid;
2) töövahendid;
3) tehnoloogiad;
4) erinevate seadmete, süsteemide, sõlmede tööpõhimõtted.
B.2.7 Väikelaeva elektrisüsteemide ja elektroonikaseadmete paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) koostab kaablikimpe vastavalt etteantud juhistele;
2) valmistab ette väikelaeva navigatsiooni- ja sidesüsteemide paigaldamist vastavalt etteantud juhendile ja joonisele (nt madala täpsusklassiga avade lõikamine, puurimine jne);
3) valmistab ette väikelaeva audio-videosüsteemide paigaldamist vastavalt etteantud juhendile ja joonisele (nt madala täpsusklassiga avade lõikamine, puurimine jne).

Teadmised:
1) materjalid;
2) töövahendid;
3) tehnoloogiad;
4) erinevate seadmete ja süsteemide tööpõhimõtted.
Osakutsega seotud kompetentsid
Väikelaeva kere, tekikonstruktsioonide ja tugevduselementide valmistamine ning väikelaeva koostamine detailidest, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Väikelaeva kere-, tekikonstruktsiooni- ja tugevduselementide valmistamine ning väikelaeva koostamine detailidest 4

Tegevusnäitajad:
1) komplekteerib muutumatus olukorras väikelaeva kere ehitamiseks vajalikud detailid ja materjalid, lähtudes tööülesandest ja etteantud juhistest;
2) valib muutumatus olukorras väikelaeva kere koostude alamkoostud, detailid ja materjalid ning vastavalt juhendamisele valmistab ja paigaldab need rakisele, vormile vms.

Teadmised:
1) materjalid ja töövahendid;
2) tehnoloogiad.
B.2.8 Ohutus- ja keskkonnanõuded 4

Tegevusnäitajad:
1) järgib töös töötervishoiu, keskkonnahoiu ja tööohutuse nõudeid;
2) arvestab oma tegevuses töö- ja ümbritseva keskkonna riskidega, kasutab ohutuse tagamiseks ohutustehnilisi ja isikukaitsevahendeid ning tagab nende korrasoleku;
3) tegutseb häire- ja eriolukordades operatiivselt ning vajaduse korral kutsub professionaalse abi ja teavitab tööandjat ja/või vastutavat isikut.
B.2.9 Väikelaevaehitaja, tase 4 esmast kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) toetab töökaaslasi ning nendega suheldes näitab üles respekti ja hoolivust; seab inimesed esikohale, töötab tõhusalt üksikisikutega ja tiimis, klientide ja kolleegidega; käitub järjepidevalt organisatsioonis kehtivate väärtuste kohaselt ja järgib väikelaevaehituses kehtivat head tava ja traditsioone;
2) on selge analüütilise mõtlemisega; väljendab end selgelt ja korrektselt kõnes ja kirjas; kasutab oma teadmisi tõhusalt; võtab kiiresti omaks uue tehnoloogia ning kasutab seda sihipäraselt töö eesmärgi saavutamiseks; saab aru organisatsiooni struktuurist ja mõistab oma rolli; saab aru organisatsiooni tegevusest ja eesmärkidest tervikuna;
3) on õppimisvõimeline ja mõtleb avatult;
4) planeerib oma aega ette, töötab süsteemselt ja organiseeritult; jälgib juhiseid ja protseduure;
5) on orienteeritud tulemustele ja tööeesmärkide saavutamisele; omab ülevaadet ettevõtluse alustest;
6) meresõiduohutuse seadus;
7) toote nõuetele vastavuse seadus;
8) kutsealaga seotud õigusaktid ja juhendmaterjalid (mitmesugused ehitusnormatiivid).

Teadmised:
1) kutsealaga seonduvad õigusaktid ja -normatiivid (lisaks punktis A5 nimetatutele tööõigus, tööohutus, tuleohutus, keskkonnakaitse, jäätmekäitlus jm);
2) ettevõtluse alused;
3) kvaliteediõpetuse alused;
4) väikelaevaehituse alused (sh elektrotehnika ja mehaanika);
5) sõlmed ja pleissimine;
6) keeleoskus – vähemalt üks võõrkeel tasemel B1, eelistatavalt inglise keel.
 
Väikelaeva viimistlemine, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.2 Väikelaeva viimistlemine 4

Tegevusnäitajad:
1) valmistab viimistletava pinna ette, arvestades kasutatavat viimistlusvõtet, toodete omadusi ja otstarvet;
2) viimistleb pinnad, arvestades kasutatavat viimistlusvõtet;
3) järgib ohutusnõudeid;
4) hindab viimistletud toodete kvaliteeti kehtestatud nõuetest lähtudes ning selgitab välja võimalike vigade tekkimise põhjused ja likvideerib need.

Teadmised:
1) materjalid;
2) töövahendid;
3) tehnoloogiad.
B.2.8 Ohutus- ja keskkonnanõuded 4

Tegevusnäitajad:
1) järgib töös töötervishoiu, keskkonnahoiu ja tööohutuse nõudeid;
2) arvestab oma tegevuses töö- ja ümbritseva keskkonna riskidega, kasutab ohutuse tagamiseks ohutustehnilisi ja isikukaitsevahendeid ning tagab nende korrasoleku;
3) tegutseb häire- ja eriolukordades operatiivselt ning vajaduse korral kutsub professionaalse abi ja teavitab tööandjat ja/või vastutavat isikut.
B.2.9 Väikelaevaehitaja, tase 4 esmast kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) toetab töökaaslasi ning nendega suheldes näitab üles respekti ja hoolivust; seab inimesed esikohale, töötab tõhusalt üksikisikutega ja tiimis, klientide ja kolleegidega; käitub järjepidevalt organisatsioonis kehtivate väärtuste kohaselt ja järgib väikelaevaehituses kehtivat head tava ja traditsioone;
2) on selge analüütilise mõtlemisega; väljendab end selgelt ja korrektselt kõnes ja kirjas; kasutab oma teadmisi tõhusalt; võtab kiiresti omaks uue tehnoloogia ning kasutab seda sihipäraselt töö eesmärgi saavutamiseks; saab aru organisatsiooni struktuurist ja mõistab oma rolli; saab aru organisatsiooni tegevusest ja eesmärkidest tervikuna;
3) on õppimisvõimeline ja mõtleb avatult;
4) planeerib oma aega ette, töötab süsteemselt ja organiseeritult; jälgib juhiseid ja protseduure;
5) on orienteeritud tulemustele ja tööeesmärkide saavutamisele; omab ülevaadet ettevõtluse alustest;
6) meresõiduohutuse seadus;
7) toote nõuetele vastavuse seadus;
8) kutsealaga seotud õigusaktid ja juhendmaterjalid (mitmesugused ehitusnormatiivid).

Teadmised:
1) kutsealaga seonduvad õigusaktid ja -normatiivid (lisaks punktis A5 nimetatutele tööõigus, tööohutus, tuleohutus, keskkonnakaitse, jäätmekäitlus jm);
2) ettevõtluse alused;
3) kvaliteediõpetuse alused;
4) väikelaevaehituse alused (sh elektrotehnika ja mehaanika);
5) sõlmed ja pleissimine;
6) keeleoskus – vähemalt üks võõrkeel tasemel B1, eelistatavalt inglise keel.
 
Sisustuselementide valmistamine, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.3 Väikelaeva sisustuselementide valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1) valib muutumatus olukorras materjalid ja valmistab sisustusdetailid vastavalt etteantud juhistele;
2) valib koostude detailid ja koostab koostud vastavalt etteantud juhistele.

Teadmised:
1) materjalid;
2) töövahendid;
3) tehnoloogiad.
B.2.8 Ohutus- ja keskkonnanõuded 4

Tegevusnäitajad:
1) järgib töös töötervishoiu, keskkonnahoiu ja tööohutuse nõudeid;
2) arvestab oma tegevuses töö- ja ümbritseva keskkonna riskidega, kasutab ohutuse tagamiseks ohutustehnilisi ja isikukaitsevahendeid ning tagab nende korrasoleku;
3) tegutseb häire- ja eriolukordades operatiivselt ning vajaduse korral kutsub professionaalse abi ja teavitab tööandjat ja/või vastutavat isikut.
B.2.9 Väikelaevaehitaja, tase 4 esmast kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) toetab töökaaslasi ning nendega suheldes näitab üles respekti ja hoolivust; seab inimesed esikohale, töötab tõhusalt üksikisikutega ja tiimis, klientide ja kolleegidega; käitub järjepidevalt organisatsioonis kehtivate väärtuste kohaselt ja järgib väikelaevaehituses kehtivat head tava ja traditsioone;
2) on selge analüütilise mõtlemisega; väljendab end selgelt ja korrektselt kõnes ja kirjas; kasutab oma teadmisi tõhusalt; võtab kiiresti omaks uue tehnoloogia ning kasutab seda sihipäraselt töö eesmärgi saavutamiseks; saab aru organisatsiooni struktuurist ja mõistab oma rolli; saab aru organisatsiooni tegevusest ja eesmärkidest tervikuna;
3) on õppimisvõimeline ja mõtleb avatult;
4) planeerib oma aega ette, töötab süsteemselt ja organiseeritult; jälgib juhiseid ja protseduure;
5) on orienteeritud tulemustele ja tööeesmärkide saavutamisele; omab ülevaadet ettevõtluse alustest;
6) meresõiduohutuse seadus;
7) toote nõuetele vastavuse seadus;
8) kutsealaga seotud õigusaktid ja juhendmaterjalid (mitmesugused ehitusnormatiivid).

Teadmised:
1) kutsealaga seonduvad õigusaktid ja -normatiivid (lisaks punktis A5 nimetatutele tööõigus, tööohutus, tuleohutus, keskkonnakaitse, jäätmekäitlus jm);
2) ettevõtluse alused;
3) kvaliteediõpetuse alused;
4) väikelaevaehituse alused (sh elektrotehnika ja mehaanika);
5) sõlmed ja pleissimine;
6) keeleoskus – vähemalt üks võõrkeel tasemel B1, eelistatavalt inglise keel.
 
Sisustuselementide paigaldamine, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.4 Väikelaeva sisustus- ja kujunduselementide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) sobitab lihtsamaid sisustus- ja kujunduselemente vastavalt juhendamisele;
2) paigaldab sobitatud lihtsamad sisustus- ja kujunduselemendid vastavalt juhendamisele.

Teadmised:
1) materjalid;
2) töövahendid;
3) tehnoloogiad.
B.2.8 Ohutus- ja keskkonnanõuded 4

Tegevusnäitajad:
1) järgib töös töötervishoiu, keskkonnahoiu ja tööohutuse nõudeid;
2) arvestab oma tegevuses töö- ja ümbritseva keskkonna riskidega, kasutab ohutuse tagamiseks ohutustehnilisi ja isikukaitsevahendeid ning tagab nende korrasoleku;
3) tegutseb häire- ja eriolukordades operatiivselt ning vajaduse korral kutsub professionaalse abi ja teavitab tööandjat ja/või vastutavat isikut.
B.2.9 Väikelaevaehitaja, tase 4 esmast kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) toetab töökaaslasi ning nendega suheldes näitab üles respekti ja hoolivust; seab inimesed esikohale, töötab tõhusalt üksikisikutega ja tiimis, klientide ja kolleegidega; käitub järjepidevalt organisatsioonis kehtivate väärtuste kohaselt ja järgib väikelaevaehituses kehtivat head tava ja traditsioone;
2) on selge analüütilise mõtlemisega; väljendab end selgelt ja korrektselt kõnes ja kirjas; kasutab oma teadmisi tõhusalt; võtab kiiresti omaks uue tehnoloogia ning kasutab seda sihipäraselt töö eesmärgi saavutamiseks; saab aru organisatsiooni struktuurist ja mõistab oma rolli; saab aru organisatsiooni tegevusest ja eesmärkidest tervikuna;
3) on õppimisvõimeline ja mõtleb avatult;
4) planeerib oma aega ette, töötab süsteemselt ja organiseeritult; jälgib juhiseid ja protseduure;
5) on orienteeritud tulemustele ja tööeesmärkide saavutamisele; omab ülevaadet ettevõtluse alustest;
6) meresõiduohutuse seadus;
7) toote nõuetele vastavuse seadus;
8) kutsealaga seotud õigusaktid ja juhendmaterjalid (mitmesugused ehitusnormatiivid).

Teadmised:
1) kutsealaga seonduvad õigusaktid ja -normatiivid (lisaks punktis A5 nimetatutele tööõigus, tööohutus, tuleohutus, keskkonnakaitse, jäätmekäitlus jm);
2) ettevõtluse alused;
3) kvaliteediõpetuse alused;
4) väikelaevaehituse alused (sh elektrotehnika ja mehaanika);
5) sõlmed ja pleissimine;
6) keeleoskus – vähemalt üks võõrkeel tasemel B1, eelistatavalt inglise keel.
 
Laevatehnika (seadmed, sõlmed, süsteemid jne) paigaldamine, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.6 Väikelaeva mehaanikaseadmete ja –süsteemide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) valmistab ette väikelaeva mehaanikaseadmete ja -süsteemide paigaldamist vastavalt etteantud juhistele (nt madala täpsusklassiga avade lõikamine, puurimine jne);
2) paigaldab lihtsamaid seadmeid ja süsteeme vastavalt etteantud juhistele.

Teadmised:
1) materjalid;
2) töövahendid;
3) tehnoloogiad;
4) erinevate seadmete, süsteemide, sõlmede tööpõhimõtted.
B.2.8 Ohutus- ja keskkonnanõuded 4

Tegevusnäitajad:
1) järgib töös töötervishoiu, keskkonnahoiu ja tööohutuse nõudeid;
2) arvestab oma tegevuses töö- ja ümbritseva keskkonna riskidega, kasutab ohutuse tagamiseks ohutustehnilisi ja isikukaitsevahendeid ning tagab nende korrasoleku;
3) tegutseb häire- ja eriolukordades operatiivselt ning vajaduse korral kutsub professionaalse abi ja teavitab tööandjat ja/või vastutavat isikut.
B.2.9 Väikelaevaehitaja, tase 4 esmast kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) toetab töökaaslasi ning nendega suheldes näitab üles respekti ja hoolivust; seab inimesed esikohale, töötab tõhusalt üksikisikutega ja tiimis, klientide ja kolleegidega; käitub järjepidevalt organisatsioonis kehtivate väärtuste kohaselt ja järgib väikelaevaehituses kehtivat head tava ja traditsioone;
2) on selge analüütilise mõtlemisega; väljendab end selgelt ja korrektselt kõnes ja kirjas; kasutab oma teadmisi tõhusalt; võtab kiiresti omaks uue tehnoloogia ning kasutab seda sihipäraselt töö eesmärgi saavutamiseks; saab aru organisatsiooni struktuurist ja mõistab oma rolli; saab aru organisatsiooni tegevusest ja eesmärkidest tervikuna;
3) on õppimisvõimeline ja mõtleb avatult;
4) planeerib oma aega ette, töötab süsteemselt ja organiseeritult; jälgib juhiseid ja protseduure;
5) on orienteeritud tulemustele ja tööeesmärkide saavutamisele; omab ülevaadet ettevõtluse alustest;
6) meresõiduohutuse seadus;
7) toote nõuetele vastavuse seadus;
8) kutsealaga seotud õigusaktid ja juhendmaterjalid (mitmesugused ehitusnormatiivid).

Teadmised:
1) kutsealaga seonduvad õigusaktid ja -normatiivid (lisaks punktis A5 nimetatutele tööõigus, tööohutus, tuleohutus, keskkonnakaitse, jäätmekäitlus jm);
2) ettevõtluse alused;
3) kvaliteediõpetuse alused;
4) väikelaevaehituse alused (sh elektrotehnika ja mehaanika);
5) sõlmed ja pleissimine;
6) keeleoskus – vähemalt üks võõrkeel tasemel B1, eelistatavalt inglise keel.
 
Elektrisüsteemide ja elektroonikaseadmete paigaldamine, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.7 Väikelaeva elektrisüsteemide ja elektroonikaseadmete paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) koostab kaablikimpe vastavalt etteantud juhistele;
2) valmistab ette väikelaeva navigatsiooni- ja sidesüsteemide paigaldamist vastavalt etteantud juhendile ja joonisele (nt madala täpsusklassiga avade lõikamine, puurimine jne);
3) valmistab ette väikelaeva audio-videosüsteemide paigaldamist vastavalt etteantud juhendile ja joonisele (nt madala täpsusklassiga avade lõikamine, puurimine jne).

Teadmised:
1) materjalid;
2) töövahendid;
3) tehnoloogiad;
4) erinevate seadmete ja süsteemide tööpõhimõtted.
B.2.8 Ohutus- ja keskkonnanõuded 4

Tegevusnäitajad:
1) järgib töös töötervishoiu, keskkonnahoiu ja tööohutuse nõudeid;
2) arvestab oma tegevuses töö- ja ümbritseva keskkonna riskidega, kasutab ohutuse tagamiseks ohutustehnilisi ja isikukaitsevahendeid ning tagab nende korrasoleku;
3) tegutseb häire- ja eriolukordades operatiivselt ning vajaduse korral kutsub professionaalse abi ja teavitab tööandjat ja/või vastutavat isikut.
B.2.9 Väikelaevaehitaja, tase 4 esmast kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) toetab töökaaslasi ning nendega suheldes näitab üles respekti ja hoolivust; seab inimesed esikohale, töötab tõhusalt üksikisikutega ja tiimis, klientide ja kolleegidega; käitub järjepidevalt organisatsioonis kehtivate väärtuste kohaselt ja järgib väikelaevaehituses kehtivat head tava ja traditsioone;
2) on selge analüütilise mõtlemisega; väljendab end selgelt ja korrektselt kõnes ja kirjas; kasutab oma teadmisi tõhusalt; võtab kiiresti omaks uue tehnoloogia ning kasutab seda sihipäraselt töö eesmärgi saavutamiseks; saab aru organisatsiooni struktuurist ja mõistab oma rolli; saab aru organisatsiooni tegevusest ja eesmärkidest tervikuna;
3) on õppimisvõimeline ja mõtleb avatult;
4) planeerib oma aega ette, töötab süsteemselt ja organiseeritult; jälgib juhiseid ja protseduure;
5) on orienteeritud tulemustele ja tööeesmärkide saavutamisele; omab ülevaadet ettevõtluse alustest;
6) meresõiduohutuse seadus;
7) toote nõuetele vastavuse seadus;
8) kutsealaga seotud õigusaktid ja juhendmaterjalid (mitmesugused ehitusnormatiivid).

Teadmised:
1) kutsealaga seonduvad õigusaktid ja -normatiivid (lisaks punktis A5 nimetatutele tööõigus, tööohutus, tuleohutus, keskkonnakaitse, jäätmekäitlus jm);
2) ettevõtluse alused;
3) kvaliteediõpetuse alused;
4) väikelaevaehituse alused (sh elektrotehnika ja mehaanika);
5) sõlmed ja pleissimine;
6) keeleoskus – vähemalt üks võõrkeel tasemel B1, eelistatavalt inglise keel.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Ohutus- ja keskkonnanõuded 4

Tegevusnäitajad:
1) järgib töös töötervishoiu, keskkonnahoiu ja tööohutuse nõudeid;
2) arvestab oma tegevuses töö- ja ümbritseva keskkonna riskidega, kasutab ohutuse tagamiseks ohutustehnilisi ja isikukaitsevahendeid ning tagab nende korrasoleku;
3) tegutseb häire- ja eriolukordades operatiivselt ning vajaduse korral kutsub professionaalse abi ja teavitab tööandjat ja/või vastutavat isikut.
B.2.9 Väikelaevaehitaja, tase 4 esmast kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) toetab töökaaslasi ning nendega suheldes näitab üles respekti ja hoolivust; seab inimesed esikohale, töötab tõhusalt üksikisikutega ja tiimis, klientide ja kolleegidega; käitub järjepidevalt organisatsioonis kehtivate väärtuste kohaselt ja järgib väikelaevaehituses kehtivat head tava ja traditsioone;
2) on selge analüütilise mõtlemisega; väljendab end selgelt ja korrektselt kõnes ja kirjas; kasutab oma teadmisi tõhusalt; võtab kiiresti omaks uue tehnoloogia ning kasutab seda sihipäraselt töö eesmärgi saavutamiseks; saab aru organisatsiooni struktuurist ja mõistab oma rolli; saab aru organisatsiooni tegevusest ja eesmärkidest tervikuna;
3) on õppimisvõimeline ja mõtleb avatult;
4) planeerib oma aega ette, töötab süsteemselt ja organiseeritult; jälgib juhiseid ja protseduure;
5) on orienteeritud tulemustele ja tööeesmärkide saavutamisele; omab ülevaadet ettevõtluse alustest;
6) meresõiduohutuse seadus;
7) toote nõuetele vastavuse seadus;
8) kutsealaga seotud õigusaktid ja juhendmaterjalid (mitmesugused ehitusnormatiivid).

Teadmised:
1) kutsealaga seonduvad õigusaktid ja -normatiivid (lisaks punktis A5 nimetatutele tööõigus, tööohutus, tuleohutus, keskkonnakaitse, jäätmekäitlus jm);
2) ettevõtluse alused;
3) kvaliteediõpetuse alused;
4) väikelaevaehituse alused (sh elektrotehnika ja mehaanika);
5) sõlmed ja pleissimine;
6) keeleoskus – vähemalt üks võõrkeel tasemel B1, eelistatavalt inglise keel.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-10122013-3.1.1/5k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 15
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 10.12.2013
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Väikelaevaehitus
Kutse grupp: Väikelaevaehitaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
711 Üldehitustöölised
7115 Puusepad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0716 Mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
30 Muude transpordivahendite tootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Aavik OÜ Vätta Puit
Andres Kõnd Veeteede Amet
Andres Meisterson Kuressaare Ametikool
Mark Muru OÜ Alunaut
Aulika Riisenberg SA Innove
Peeter Sääsk AS Saare Paat

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist