Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Reisikonsultant, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Reisikonsultant, tase 4
EN: Travel Consultant, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.12.2011
Kehtib kuni: 30.10.2013
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Reisikorralduse kutsealal on välja töötatud 4. taseme reisikonsultandi ja 5. taseme vanemreisikonsultandi kutsestandardid.

4. taseme reisikonsultant on klienditeenindaja, kes käitub viisakalt, vastavalt eetilistele, esteetilistele ja muudele sotsiaalselt heakskiidetud normidele. Ta täidab põhilis...
i tööülesandeid, mille hulka kuulub klientidele reisiteenuste müümine, nende reisivajaduste väljaselgitamine, informatsiooni andmine ning nõustamine toodete ja teenuste, sihtkohamaa eritingimuste ning kliendi õiguste ja kohustuste kohta; kliendile müügi vormistamine ja reisidokumentide ettevalmistamine. Tal on olemas vajalikud kompetentsid tööks, aga ta vajab mõningal määral juhendamist. Oluline on hea suuline ja kirjalik
väljendusoskus.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Turismiinfo haldamine
A.2.2 Klienditeenindus
A.2.3 Reisiteenuste paketi koostamine
A.2.4 Müügi korraldamine
A.2.5 Bürootöö korraldamine

A.3 Töö keskkond ja eripära
Reisikonsultant töötab reisibüroos või reisikorraldusettevõttes. Töö eeldab töötamist ka puhkepäeviti ja riiklikel pühadel.
A.4 Töövahendid
Erialane ja bürootarkvara, tavapärased bürootöövahendid. Arvuti, arvutiprogrammid ja andmebaasid, professionaalne tarkvara, sh broneerimissüsteemid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Reisikonsultandi töö on seotud klientide teenindamisega ning eeldab suhtlemisvalmidust,
sõbralikkust, võimet tulla toime erinevate klientidega , kiiret taipu ja head mälu. Töös sisalduvad mitmesugused tegevused nõuavad kiiret ja paindlikku tegutsemist, tolerantsust, korrektsust, täpsust, stressital...
uvust ja pidevat enesetäiendamist. Tööga kaasnev materiaalne vastutus eeldab ausust.
Töö sujumisele aitab kaasa kannatlikkus, meeldiv ja viisakas käitumine.

Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Reisikonsultandiks saab õppida kutseõppeasutuses või kõrgkoolis, kursustel ja töökohal. Reisikonsultandilt eeldatakse vähemalt keskharidust.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Nooremreisikonsultant, reisikonsultant, vanemreisikonsultant, assistent, kliendihaldur, reisinõustaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.5 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Turismiinfo haldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) kogub ja süstematiseerib turismialast infot ning mõistab selle mõju;
2) aktualiseerib turismiinfot ja arvestab sellega oma müügitöös, edastades info kliendile;
3) valdab infot reisiettevõttes pakutavate mitmesuguste toodete ja teenuste, nende müügitingimuste ja komponentide kohta.

Teadmised:
1) turismigeograafia;
2) turismitrende, sh uued, huvipakkuvad sihtkohad;
3) mõistab turismimajanduse tähtsust, rolli ja arengusuundi;
4) erialane terminoloogia;
5) turismimajanduse erinevad sektorid ja nende poolt pakutavad tooted/teenused;
6) turunduse põhialused.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik test ja/või intervjuu või kombineeritud ülesanne.
B.2.2 Klienditeenindus 4

Tegevusnäitajad:
1) kuulab tähelepanelikult kliendi soove ja ootusi teenuse suhtes, vastab küsimustele arusaadavalt;
2) selgitab välja kliendi reisivajaduse, olles kliendiga suheldes sõbralik ja abivalmis;
3) kasutab klienditeeninduses professionaalseid klienditeenindusvõtteid;
4) vastab kliendi päringutele;
5) tutvustab kliendile ettevõtte pakutavaid tooteid ja teenuseid;
6) nõustab kliente transpordi ja majutusega seotud küsimustes, pakkudes klienti teenindades iseseisvalt ettevõtte tooteid ja teenuseid, mis aitavad kaasa kliendi reisivajadust rahuldava tulemuse saavutamisele, jättes ostuotsuse kliendi teha;
7) teavitab klienti muutustest pakutavate reisiteenuste osas (lennu hilinemine jms);
8) korraldab muutuste tegemise broneeringutes ja kliendile väljastatud dokumentides, vastavalt teenuspakkuja poolt tehtud muutustele ja neist lähtudes;
9) nõustab kliente ja annab adekvaatset informatsiooni sihtkoha erisuste kohta;
10)kogub ja edastab tagasisidet;
11)kliendi kaebuse korral kuulab kliendi ära, koostab ülevaate olukorrast ja teavitab sellest vastutavat kolleegi;
12)hoiab klienti kursis kaebuse lahendamise protsessiga.

Teadmised:
1) teeninduspsühholoogia põhialused;
2) klienditeenindus ja teeninduskultuur;
3) turismigeograafia;
4) mõistab erivajadustega klientide teenindamise eripära;
5) teeninduskvaliteet.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik test ja/või intervjuu, teenindussituatsiooni lahendamine või kombineeritud ülesanne.
B.2.3 Reisiteenuste paketi koostamine 4

Tegevusnäitajad:
1) kogub, arhiveerib, süstematiseerib ja edastab tooteinfot;
2) otsib sobivad teenusepakkujad transpordile, majutusele ja muudele lisateenustele;
3) kogub hinnapakkumisi erinevatelt teenusepakkujatelt;
4) suhtleb teenusepakkujatega reisiteenuste kokkupanemisel vastavalt kliendi soovile;
5) koostab üksikute reisiteenuste pakkumisi;
6) koostab vahendatavate pakettreiside pakkumisi.

Teadmised:
1) turismiseadus;
2) võlaõigusseadus;
3) pakkumiste koostamise põhitõed;
4) teenusepakkujate müügitingimused.

Hindamismeetodid:
Kirjalik etteantud ülesande lahendamine.
B.2.4 Müügi korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) broneerib iseseisvalt tooteid ja teenuseid, kasutades vastavaid broneerimissüsteeme ja arvutit;
2) töötab toodete broneerimisel iseseisvalt müügisüsteemidega (maismaa-, vee- ja õhutransport, majutus, pakettreisid, reisikindlustus jms;
3) annab kliendile adekvaatset infot viisatingimuste kohta ja vahendab viisateenuseid;
4) edastab reisijale tervise- ja turvalisusnõuded ja/või soovitused reisi sihtriigis (vaktsineerimise vajalikkus, registreerimine välisministeeriumi kodulehel, kindlustused);
5) juhib tähelepanu vajalikele reisidokumentidele ja nende nõuetekohasele kehtivusele (pass, ID- kaart);
6) vormistab kliendile müügipakkumise etteantud hinnakirja alusel;
7) arhiveerib müügiga seotud dokumentatsiooni;
8) koondab reisiinfo vastavalt kliendi tellimusele;
9) edastab infopaketi kliendile;
10) korraldab muutuste tegemise broneeringutes ja väljastatud dokumentides;
11) teavitab reisija info muudatustest teenusepakkujat;
12) jälgib reisiinfot ja teavitab muudatustest klienti.

Teadmised:
1) müügipsühholoogia;
2) broneerimissüsteemid;
3) dokumentide vormistamine;
4) hinnakujunduse põhimõtteid;
5) teeninduspsühholoogia;
6) raamatupidamise alused;
7) ettevõtluse alused;
8) turunduse alused.

Hindamismeetodid:
Kirjalik test ja/või intervjuu, teenindussituatsiooni lahendamine või kombineeritud ülesanne.
B.2.5 Bürootöö korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) jälgib, et tööks vajaminevad vajalikud materjalid ja töövahendid on olemas ja töökorras (brožüürid , tšekid, vajalikud kontoritarbed vms);
2) probleemide korral teavitab vastutavaid isikuid;
3) hoiab oma töökoha korras ja puhtana;
4) vormistab pakutavate toodete ja teenustega seotud müügi- ja arveldusdokumendid;
5) vajaduse korral muudab ja annulleerib reisiteenuste dokumente, kooskõlastades kliendiga;
6) jälgib müügitööks vajaminevate reisiteenuse dokumentide olemasolu büroos ja vajadusel tellib neid juurde või edastab info vastuavale töötajale;
7) koostab juhendamisel müügiarveid ja arveldab nõuetekohaselt kliendiga kasutades erinevaid maksevahendeid ja -liike;
8) vastutab sularaha ja maksekaartidega tehtavate tehingute õigsuse eest;
9) sisestab andmed nõuetekohaselt kliendibaasi;
10) annab tööandjale tagasisidet toodete ja müügiprotsessi kohta;
11) osaleb tootekoolitustel.

Teadmised:
1) bürootöö põhimõtted;
2) asjaajamise põhialused;
3) kassatöö põhimõtted;
4) reisibüroo töös vajalikud matemaatilised tehted.

Hindamismeetodid:
Kirjalik test ja/või intervjuu, teenindussituatsiooni lahendamine või kombineeritud ülesanne.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Reisikorraldaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

1) järgib ettevõttes kehtivaid standardeid ja protseduurireegleid;
2) järgib töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid;
3) järgib kutseeetikat;
4) järgib teenindusstandardit ja on korrektse välimusega;
5) kriitikasse suhtub mõistvalt, võtab õppust nii õnnestumistest kui ka ebaõnnestumistest.
B.2.7 Suhtlemisoskus 4

Tegevusnäitajad:
1) suhtleb nii sise- kui välisklientidega sõbralikult ja heast tavast lähtudes;
2) suhtlemisel kolmandate osapooltega lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest;
3) mõistab kultuuride mitmekesisust ja on salliv.
B.2.8 Arvutikasutamise oskus 4

Tegevusnäitajad:
1) kasutab tööks arvutipõhiseid tehnoloogiaid informatsiooni otsimiseks, salvestamiseks ja edastamiseks ning teistega suhtlemiseks;
2) valib töö tegemiseks sobivaima rakenduse (tekstitöötlus/ andmetöötlus/ andmete esitlemine);
3) kasutab tekstitöötluse põhifunktsioone (nt teksti kujundamine, teksti joondamine, tabelite ja fotode lisamine);
4) kasutab andmetöötluse põhifunktsioone (andmete sisestamine ja sorteerimine).
B.2.9 Keeleoskus 4

Tegevusnäitajad:
1) valdab korrektselt eesti keelt tasemel B2;
2) valdab erialast inglise keelt tasemel B1.
B.2.10 Meeskonnatöö 4

Osaleb meeskonnatöös, näidates oma kolleegide suhtes üles huvi ja toetust, nendest arusaamist ja hoolivust.

Teadmised:
1) teab turismi valdkonda puudutavat seadusandlust (turismiseadus, võlaõigusseadus, tarbijakaitseseadus, andmekaitseseadus ning reisijate õigusi ja kohustusi jms);
2) teab meeskonnatöö põhimõtteid;
3) teab suhtlemispsühholoogia ja klienditeeninduse põhialuseid.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse teiste kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-01122011-3.1/5k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 7
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 01.12.2011
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Reisiteenindus
Kutse grupp: Reisikonsultant
Ametite (ISCO) klassifikaator: 4 Kontoritöötajad ja klienditeenindajad
42 Klienditeenindajad
422 Muud klienditeenindajad
4221 Reisikonsultandid jm reisibüroo klienditeenindajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1015 Reisimine, turism ja vabaajaveetmine
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
79 Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus, reserveerimine ning sellega seotud tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 4 Kutsestandardis kasutatud kutsespetsiifilised terminid
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Asmik Tsaturjan Baltic Tours AS
Helle Kärdi Eesti Turismifirmade Liit
Ingrid Käo Go Travel AS
Jüri Toomel Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkool
Kersti Kont Eesti Turismifirmade Liit
Leelo Ilbis Tallinna Linnavalitus Ettevõtlusamet
Merike Hallik Kaleva Travel AS
Tatjana Koor Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
Tiina Peterson EAS turismiarenduskeskus
Ülle Parbo Riiklik Eksami– ja Kvalifikatsioonikeskus
Pille Paisuots Estravel AS
Elen Hallik Wris AS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist