Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Kahjuritõrjuja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Kahjuritõrjuja, tase 4
EN: Pest Control Technician, level 4
Spetsialiseerumised:
  • Ehitiste konserveerimine
  • Fumigeerimine
Osakutsed:
Kehtib alates: 24.05.2012
Kehtib kuni: 17.05.2017
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Kahjuritõrjuja töö eesmärk on kahjulike ja soovimatute organismide elutegevuse ohjamine, et tagada
parem ja ohutum elukeskkond ning elanikkonna teavitamine kahjuritega seotud ohtudest.

4. taseme kahjuritõrjuja on töötaja, kes tuleb toime juhendamisel lihtsamate tööülesannete täitmisega. 4. tase...
me kahjuritõrjuja tööks on biotsiidide ja/või füüsikaliste ning mehhaaniliste meetodite kasutamine kahjulike organismide tuvastamiseks, jälgimiseks, kaardistamiseks, hävitamiseks, tõrjeks, kahjustava toime ennetamiseks või muul viisil nende vastu võitlemiseks. Kahjuritõrjuja tagab konfidentsiaalsuse, järgib isiku- ja muid andmekaitse nõudeid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tööks ettevalmistamine
A.2.2 Pindade puhastamine
A.2.3 Kemikaali valmistamine
A.2.4 Kahjurite tõrjeprotsessi läbiviimine
A.2.5 Töötluse dokumenteerimine
A.2.6 Kliendi nõustamine
A.2.7 Kemikaalide transport, ladustamine ja jäätmekäitlus
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.8 Ehitiste konserveerimine
A.2.9 Fumigeerimine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Kahjuritõrjuja tööga võivad kaasneda:
1) allergia kasutatavate biotsiidide või lisaainete suhtes;
2) kõrge temperatuuriga töökeskkond;
3) raskesti läbitavate läbipääsude ja avade esinemine;
4) liigniiske töökeskkond;
5) saastatud õhuga töökeskkond;
6) töö õhtu-, öö- ja hommikutundidel, puhkepä...
evadel ja riiklikel pühadel;
7) töötamine kõrgustes.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Biotsiidid ja nende lisaained. Tõrjevahendid, seadmed, redelid, tellingud. Isikukaitsevahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Kahjuritõrjujal on hea füüsiline vorm ja vaimne tervis. Ta on vastutus- ja kohanemisvõimeline,
täpne, korrektne nii kliendi kui ka tööandja suhtes, usaldusväärne ning kohusetundlik. Tal on hea
enesedistsipliin, pinge- ja stressitaluvus. Puuduvad kroonilised haigused ja ülitundlikkus.
Oluline on...
käeline osavus, liigutuste täpsus, kiirus ja hea koordinatsioon.

Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme kahjuritõrjuja on soovitavalt kesk- või keskeriharidusega ning läbinud kutsealase täienduskoolituse ja/või omab kutsealast töökogemust.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Kahjuritõrjuja, ehitiste konserveerija, fumigeerija.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Biotsiidiseadus § 39. vastutav spetsialist
(2) Vastutaval spetsialistil peab olema kahjuritõrje juhtimiseks ja korraldamiseks omandatud kahjuritõrjuja /.../ kutsekvalifikatsioon kutseseaduse tähenduses, mille kohaselt isik korraldab ressursside jagamist ja teiste tööd ning vastutab selle töö eest.
...


Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kahjuritõrjuja kutse taotlemisel on nõutav kõigi kohustuslike kompetentside (B.2.1 – B.2.7) ja läbivate kompetentside(B.2.10 – B.2.14) tõendamine
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Tööks ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1) määrab kahjulike kahjurite liigilisuse, arvukuse ja aktiivsuse visuaalselt või vajadusel laboratoorselt;
2) selgitab kahjurite sissetungi ja/või kahjustuse põhjused;
3) fikseerib (dokumenteerib) kahjurite sissetungi ja/või kahjustuse arengu ning edastab selle tellijale või vastutavale isikule;
4) vaatab ja hindab töötluskeskkonda ning tõrjemeetodi sobivust töötluskeskkonnale, hindab ja määrab planeeritava tööajakulu;
5) kontrollib töövahendite ja isikukaitsevahendite korrasolekut;
6) puhastab, korrastab ja säilitab töövahendeid ja isikukaitsevahendeid vastavalt nõuetele;
7) valib tööks sobilikud töövahendid ja isikukaitsevahendid;
8) juhendab klienti töökeskkonna ettevalmistamisel tõrjeks ning annab hinnangu üldisele hügieenitasemele ja viitab avastatud puudustele.

Hindamismeetod (id): Suuline eksam ja/või test.
B.2.2 Pindade puhastamine 4

Tegevusnäitajad:
1) mõõdab/arvestab puhastatava pinna mahud;
2) määrab pindade materjalid ja valib puhastamiseks sobiva puhastusmeetodi;
3) selgitab puhastatava pinna isoleerimise vajaduse ja vajaduse korral isoleerib pinnad või kasutab kahjulike osakeste lendumist takistavaid meetodeid;
4) valib vastavalt pinnale sobiva mehhaanilise ja/või keemilise puhastusmeetodi;
5) puhastab pinnad kahjuritest, nende jääkproduktidest ja/või kahjustatud materjalidest kasutades isikukaitsevahendeid ja järgides tööohutusnõudeid;
6) kõrvaldab keskkonnakaitse ohutusnõuete kohaselt puhastamisel tekkinud jäägid.

Hindamismeetod (id): Suuline eksam ja/või test.
B.2.3 Kemikaali valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab kemikaali toimeaineid ja lisaaineid vastavalt kahjuri(te) liigile ja -tundlikkusele ning aastaajale;
2) määrab isoleerimismaterjali gaasilise läbilaskvuse ja paksuse vastavalt kasutatavale kemikaalile;
3) määratleb objektil vajamineva kemikaalide toimeainete ja lisaainete koostise ja koguse;
4) määrab kemikaalide koosseisulise ja protsentuaalse vahekorra lahuses vastavalt tootejuhendile;
5) valmistab kemikaalide lahuse vastavalt kemikaaliseaduse nõuetele;
6) paigaldab kemikaali hoiatuslause (P) ja ohulause (H) tähised nõuetekohaselt pakendile ja/või piktogrammobjektile.

Hindamismeetod (id): Kirjalik eksam, arvutusülesanne ja proovitöö.
B.2.4 Kahjurite tõrjeprotsessi läbiviimine 4

Tegevusnäitajad:
1) viib läbi pindade töötluse, kasutades desinfektsioonivahendeid, desinsektsioonivahendeid, konservante ja/või kahjuritõrjevahendeid;
2) viib läbi ruumi õhutöötluse kemikaaliga, kasutades gaasitamise või udutamise meetodit;
3) viib läbi materjalide töötluse, kasutades süva-, vaakum-, või surveimmutust kemikaalidega;
4) paigaldab mürksöödad ja/või mehhaanilised tõrjevahendid vastavalt ohutusnõuetele;
5) paigaldab füüsikalised tõrjemehhanismid ning nende kasutamisega kaasnevad tähised ja piktogrammid;
6) järgib füüsikaliste tõrjemeetodite kasutamisel tuleohutunõudeid;
7) juhendab klienti ruumide tuulutamise ja tööpindade kasutusele võtmise suhtes, et tööpinnad oleks puhastatud mürgi jääkidest.

Hindamismeetod (id): Kirjalik eksam ja proovitöö.
B.2.5 Töötluse dokumenteerimine 4

Tegevusnäitajad:
1) tutvub olemasoleva ehitise ning seal varem tehtud kahjuritõrje dokumentatsiooniga;
2) vormistab nõuetekohaselt kahjuritõrje dokumentatsiooni, sh kasutatavate kemikaalide, vahendite ja seadmete koosseisu ja hulga;
3) vormistab kliendile pakkumise, järgides aktsepteeritavaid hinnakujunduse põhimõtteid;
4) jagab vajaduse korral kliendile täiendavat informatsiooni klienti puudutava dokumentatsiooni ja töö läbiviimise kohta;
5) komplekteerib objekti ja kahjuritõrje dokumendid ning edastab need vastutavale spetsialistile;
6) väljastab vastavalt vajadusele kliendile ja/või tellijale tõrjesertifikaadid;
7) kontrollib objektile minnes kemikaali ohutuskaartide olemasolu ja edastab need kliendile ja/või tellijale;
8) komplekteerib/koondab teenuse kohta info vastavalt tellimusele ja edastab infopaketi tellijale;
9) esitab nõuetekohase arve ja arveldab klientidega, kasutades erinevaid maksevahendeid ja -liike (sularaha, maksekaardid, arved);
10) esitab nõuetekohaselt vormistatud arved/kviitungid ja kassaaruanded vastutavale spetsialistile.

Hindamismeetod (id): Proovitöö ja arvutusülesanne.
B.2.6 Kliendi nõustamine 4

Tegevusnäitajad:
1) tutvustab tellijale ja/või kliendile võimalikke ohte ja ettevaatusabinõusid enne töötlust, töötluse ajal ja pärast töötlust ning kahjurite levikut ennetavaid meetodeid;
2) võtab nõustamise kohta kinnituse (allkirja) kliendi ja/või tellija allkirjaõiguslikult isikult;
3) annab kliendile ja/või tellijale juhised kahjurite tekke ennetamise, leviku jälgimise ja tõrje korraldamise osas vastavalt integreeritud kahjuritõrje juhtimise (IPM) põhimõtetele;
4) tutvustab kliendile ja/või tellijale olemasolevaid tooteid ja/või parandavaid abinõusid ning soovitab neid arvestades objekti olukorda;
5) suhtleb kliendiga sõbralikult ja lähtuvalt heast tavast;
6) saadab kliendi ära positiivset kliendikontakti hoides, vajaduse korral abistab klienti.

Hindamismeetod (id): Vestlus.
B.2.7 Kemikaalide transportimine, ladustamine ja jäätmekäitlus 4

Tegevusnäitajad:
1) isoleerib ja pakendab jäätmed ning valmistab ette transpordivahendi lahusejääkide transportimiseks;
2) järgib kemikaalide transportimise ohutusnõudeid;
3) ladustab kemikaalid selleks ettenähtud kohas ja vastavalt kemikaaliseaduses toodud nõuetele;
4) kontrollib, et vajalikud töövahendid oleksid olemas ja teavitab nende puudumisest;
5) kõrvaldab kemikaalid seadusega ettenähtud korras.

Hindamismeetod (id): Test ja teoreetiline näidisülesanne
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kahjuritõrjuja kutse taotlemisel võib lisaks valida spetsialiseerumisega seotud kompetentside tõendamise: 1. ehitiste konserveerimine B.2.8; 2. fumigeerimine B.2.9.
Ehitiste konserveerimine
    Kompetents EKR tase
B.2.8 Ehitiste konserveerimine 4

Tegevusnäitajad:
1) isoleerib kahjustuspiirkonna vältimaks kahjustuse levikut, kasutades isolatsioonimaterjali ja/või tekitab kahjutuspiirkonnas alarõhu;
2) teisaldab kahjustuspiirkonna kattematerjalid ja abitarindid vastavalt vajadusele;
3) isoleerib ja kõrvaldab kahjustatud materjalid vastavalt seadusandlusele, vajadusel toestab ja/või tugevdab kahjustatud tarindeid;
4) töötleb kahjustatud materjale ja piirnevaid kahjustamata materjale vastavalt juhendile.

Teadmised:
1) algteadmised ehitusmaterjalidest

Hindamismeetod (id): Proovitöö
 
Fumigeerimine
    Kompetents EKR tase
B.2.9 Fumigeerimine 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab objekti sobivust fumigatsiooniks, kasutades selleks sobivaid meetodeid ja seadmeid;
2) teavitab objektiga seotud isikuid tehtavatest töödest ja nendega seotud ohtudest;
3) varustab vastutavad isikud vajalike materjalidega, sh kemikaalide ohutuskaardid ja esmaabi juhend, kemikaali kontsentratsiooni määramise seadmed ja isikukaitsevahendid;
4) teavitab Päästeametit fumigatsiooni algusest;
5) määrab ohutu kauguse fumigeeritavast objektist ja märgistab vastavalt sellele objekti;
6) varustab väljapääsud ohumärgistusega (ohusildid, objekti eraldamine ohulindiga);

Ainult vastutava spetsialisti juuresolekul:
7) teostab fumigatsioonitööd, kasutades fumigatsiooniks sobilikke materjale, vahendeid ja seadmeid;
8) koostab fumigatsiooniplaani, lähtudes õigusaktides sätestatud nõuetest ja esitab selle objekti eest vastutavale isikule;
9) kontrollib soovitava tulemuse saavutamiseks kemikaali kontsentratsiooni;
10) veendub lekke puudumises väljaspool fumigatsiooniala, lekke olemasolul hindab situatsiooni, teavitab objekti eest vastutavat isikut ja tegutseb vastavalt olukorrale, vajaduse korral laiendab fumigatsiooniala ja/või suurendab kemikaali kontsentratsiooni;
11) avab aknad/uksed, võimalusel lülitab sisse ventilatsiooni, et vähendada kemikaali kontsentratsiooni;
12) eemaldab ohutult kemikaali objektilt;
13) muudab kemikaali kahjutuks, kasutades sobivaid vahendeid, seadmeid ja järgides ohutusnõudeid;
14) mõõdab kemikaali kontsentratsiooni objektil ja hindab selle ohutust inimestele;
15) teavitab Päästeametit objektil fumigatsiooni lõpetamisest ning eemaldab objektilt ohumärgistused.

Hindamismeetod (id): Proovitöö.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.10 Tööohutus ja -keskkond 4

Tegevusnäitajad:
1) järgib ettevõttes kehtivaid standardeid ja protseduurireegleid;
2) järgib kõikides tööetappides seadusandlusest tulenevaid töötervishoiu-, keskkonnakaitse- ja tööohutusnõudeid;
3) arvestab oma tegevuses töö- ja ümbritseva keskkonna võimalike riskidega, kasutab ohutuse tagamiseks ohutustehnilisi ja isikukaitsevahendeid ning tagab nende korrasoleku;
4) oskab tegutseda häire- ja eriolukordades ning vajaduse korral kutsub professionaalse abi ning teavitab tööandjat ja/või vastutavat isikut.
B.2.11 Meeskonnatöö 4

Tegevusnäitajad:
1) osaleb meeskonnatöös, näidates üles huvi ja toetust oma kolleegide suhtes, arusaamist ja hoolivust.
B.2.12 Keeleoskus 4

Tegevusnäitajad:
1) valdab eesti keelt tasemel B1.
B.2.13 Suhtlemisoskus 4

Tegevusnäitajad:
1) suhtleb nii sise- kui välisklientidega sõbralikult ja lähtuvalt heast tavast;
2) suhtlemisel kolmandate osapooltega lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest;
3) mõistab kultuuride mitmekesisust ja on salliv.

Hindamismeetod (id): Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
B.2.14 Kahjuritõrjuja, tase 4 kutset läbivad teadmised 4

TEADMISED:
1) kahjulike organismide bioloogia;
2) kemikaalide mõju materjalidele, keskkonnale ja elusorganismidele;
3) algteadmised keemiast, füüsikast ja ehitustehnikast;
4) valdkonna seadusandlus (biotsiidiseadus, kemikaaliseadus jm);
5) ehitus- ja pinnakattematerjalid;
6) üldteadmised puhastusvahendite ja -meetodite kohta;
7) kemikaali käitlemise nõuded;
8) mürgistuse tunnused, põhjused ja tagajärjed ning nende ennetamine;
kutsealased mõisted ja rahvusvaheline erialane terminoloogia.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-24052012-6.1/4k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 8
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 24.05.2012
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Puhastusteenindus
Kutse grupp: Kahjuritõrjuja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised
754 Muud oskus- ja käsitöölised
7544 Kahjuri- ja umbrohutõrjujad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1011 Koduteenindus
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
81 Hoonete ja maastike hooldus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Roman Grorelov Fumiteam OÜ
Riina Lahne Terviseamet; Kemikaaliohutuse osakond
Annemari Linno Terviseamet; Kemikaali ja toote ohutuse büroo
Piret Nutt Eest Desinfektsiooni- ja Kahjuritõrjeettevõtete Liit
Kalle Pilt Eest Desinfektsiooni- ja Kahjuritõrjeettevõtete Liit; Eesti Maaülikooli Maaehituse osakond
Toomas Trei Rentokil OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist