Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Kahjulike organismide tõrjuja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse koolituskavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Kahjulike organismide tõrjuja, tase 4
EN: Pest Control Technican, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
  • Desinfitseerimine
  • Ehitiste konserveerimine
  • Olmekahjurite tõrjumine
Osakutsed:
Kehtib alates: 23.04.2021
Kehtib kuni: 22.04.2026
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Võrreldes eelmiste versioonidega on muutunud kutsenimetus – nüüd kahjulike organismide tõrjuja. Lisaks vormilistele muudatustele on lisatud desinfitseerimise spetsialiseerumine. Välja on jäetud fumigeerimise spetsialiseerumine.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Kahjulike organismide tõrjuja töö on kahjulike ja soovimatute organismide elutegevuse ohjamine ohutuma elukeskkonna tagamiseks ning elanikkonna teavitamine kahjuritega seotud ohtudest. Kahjulike organismide tõrjuja töö on biotsiidide ja/või füüsikaliste ning mehhaaniliste meetodite abil kahjulike or...ganismide tuvastamine, hävitamine, tõrje, kahjustava toime ennetamine või muul viisil nende vastu võitlemine. Selle taseme kahjulike organismide tõrjuja tuleb toime lihtsamate tööülesannete täitmisega 5. taseme spetsialisti juhendamisel.
Kahjulike organismide tõrjuja tööga võib kaasneda allergia tulenevalt kasutatavatest kemikaalidest, sh biotsiididest, mikroorganismidest, saastunud õhust, kõrgest temperatuurist või liigniiskusest töökeskkonnas. Kahjulike organismide tõrjuja tööaeg nõuab paindlikkust, töö võib toimuda õhtu-, öö- ja hommikutundidel, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel. Töö võib toimuda kõrgustes.
Kahjulike organismide tõrjuja töövahenditeks on biotsiidid ja muud kemikaalid, füüsikalised ja mehhaanilised tõrjevahendid, seadmed, redelid, tellingud, isikukaitsevahendid jms.
Antud kutsele lähedasteks kutseteks on puhastusteeninduse kutsed, kus põhirõhk on pindade puhastamisel.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tööks ettevalmistamine
A.2.2 Pindade puhastamine või puhastamise organiseerimine
A.2.3 Kemikaali, sh biotsiidi käitlemine
A.2.4 Kahjulike organismide tõrjeprotsessi läbiviimine
A.2.5 Kemikaalide/biotsiidide transportimine, ladustamine ja jäätmekäitlus
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Olmekahjurite tõrjumine
A.2.6 Olmekahjurite tõrjumine

Ehitiste konserveerimine
A.2.7 Ehitiste konserveerimine

Desinfitseerimine
A.2.9 Desinfitseerimine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme kahjulike organismide tõrjuja on soovitavalt kesk- või kutsekeskharidusega, läbinud kutsealase täienduskoolituse ja/või omab kutsealast töökogemust.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Kahjuritõrjuja, ehitiste konserveerija, desinfektor.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Biotsiidiseadus; Sotsiaalministri määrus nr 66 „Täpsustatud nõuded kahjuritõrje läbiviimisele, plaanile ja aruandele“; määrus (EL) nr 528/2012 (biotsiidimäärus); määrus (EL) nr 1272/2008 (CLP määrus); Kemikaaliseadus.
A.6 Tulevikuoskused
Kasvav tähtsus on tehnoloogilistel lahendustel (nt QR-koodid, digitaalsed tööaktid ja aruanded infovahetusel, putukaloendur, kahjurite liikumise elektroonne jälgimine, tõrjelambid ja termotöötlus).
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Kutse koosneb kohustuslikest ja spetsialiseerumisega seotud kompetentsidest.
Kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste (B.2), kohustuslike kompetentside B.3.1, B.3.2, B.3.3, B.3.4 ja B.3.5 ning vähemalt ühe spetsialiseerumisega seotud kompetentsi tõendamine:
Olmekahjurite tõrjumine, kompetents B.3.6 ...
või
Ehitiste konserveerimine, kompetents B.3.7 või
Desinfitseerimine, kompetents B.3.8.

Loe edasi
Peida
B.2 Kahjulike organismide tõrjuja, tase 4 üldoskused
1. Järgib õigusaktidest tulenevaid töötervishoiu-, keskkonnakaitse- ja tööohutusnõudeid; kasutab ohutuse tagamiseks ohutustehnilisi ja isikukaitsevahendeid ning tagab nende korrasoleku.
2. Arvestab oma tegevuses töö- ja ümbritseva keskkonna võimalike riskidega.
3. Tegutseb häda- ja eriolukordades ...
asjatundlikult ning vajaduse korral kutsub professionaalse abi ning teavitab tööandjat ja/või vastutavat isikut.
4. Osaleb meeskonnatöös.
5. Suhtleb klientidega sõbralikult ja lähtuvalt heast tavast.
6. Suhtlemisel kolmandate osapooltega lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest.
7. Mõistab kultuuride mitmekesisust ja on salliv.
8. Dokumenteerib töö vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
9. Kasutab tööalaselt arvutit sisuloome, probleemilahenduse, ohutuse, infotöötlemise ja kommunikatsiooni osas algaja kasutaja tasemel (vt lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Tööks ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kahjulike organismide tuvastamine (v.a. mikroorganismid): määrab kahjulike organismide liigilisuse, arvukuse ja aktiivsuse visuaalselt või vajadusel laboratoorselt; selgitab kahjulike organismide sissetungi ja/või kahjustuse põhjused; fikseerib (dokumenteerib) kahjulike organismide sissetungi ja/või kahjustuse arengu.
2. Tõrjevajaduse hindamine: hindab töötluskeskkonda ja edastab andmed töötluskeskkonna kohta vastutavale isikule.
3. Kahjulike organismide tõrjeplaani koostamine: koostab koostöös kliendiga kahjulike organismide tõrjeplaani, vastavalt objekti eripärale ja kokkulepetele kliendiga; edastab kliendile kehtiva ohutuskaardi.
4. Kliendi nõustamine töökekskonna ettevalmistamisel: nõustab klienti töökeskkonna ettevalmistamisel tõrjeks; tutvustab tellijale ja/või kliendile võimalikke ohtusid ja ettevaatusabinõusid enne töötlust, töötluse ajal ja pärast töötlust ning kahjulike organismide levikut ennetavaid meetodeid; tutvustab kliendile kasutatavaid biotsiide ja füüsikalisi tõrjemehhanisme.
5. Töö- ja isikukaitsevahendite kontrollimine ning töökorda seadmine: kontrollib töö- ja isikukaitsevahendite korrasolekut; puhastab või organiseerib puhastamise, korrastab ja säilitab töö- ja isikukaitsevahendeid vastavalt nõuetele; valib tööks sobilikud töö- ja isikukaitsevahendid.
B.3.2 Pindade puhastamine või puhastamise organiseerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Pinna mõõtmine: mõõdab/arvestab puhastatava pinna mahud.
2. Puhastusviisi määramine: määrab pinnakatte materjali ja mustuse eripära ning valib puhastamiseks sobivad ained, tarvikud jms. Vajadusel organiseerib puhastamise.
3. Pindade/ruumide isoleerimine: selgitab puhastatava pinna/ruumi isoleerimise vajaduse; vajadusel isoleerib pinnad/ruumid või kasutab kahjulike osakeste lendumist takistavaid meetodeid.
4. Puhastamine: puhastab või organiseerib pindade puhastamise kahjulikest organismidest, nende jääkproduktidest ja/või kahjustatud materjalidest, arvestades kahjulike organismide liiki.
5. Jääkide utiliseerimine: kõrvaldab puhastamisel tekkinud jäägid, arvestades keskkonnakaitse- ja ohutusnõudeid.
B.3.3 Kemikaali, sh biotsiidi käitlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kemikaali, sh biotsiidi valimine: hindab ja valib kemikaali, sh biotsiidi vastavalt kahjulike organismi(de) liigile ja tundlikkusele ning aastaajale; määrab objektil vajaminevate kemikaalide toime- ja lisaainete koostise ning koguse.
2. Töölahuse valmistamine: määrab kemikaalide koosseisulise ja protsentuaalse vahekorra lahuses vastavalt toote kasutusjuhendile; valmistab kemikaalide lahuse vastavalt kehtivate õigusaktide nõuetele.
3. Objekti tähistamine: paigaldab kemikaali hoiatuslause(te) (P) ja ohulause(te) (H) tähised ja ohupiktogramm(id) nõuetekohaselt pakendile ja/või piktogramm objektile.
B.3.4 Kahjulike organismide tõrjeprotsessi läbiviimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Tähiste ja piktogrammide paigaldamine: paigaldab tõrjeobjektile hoiatus- ja ohulaused ja/või piktogrammid.
2. Pindade ja/või õhu töötlemine: viib läbi pindade ja/või õhu töötluse, kasutades desinfektsioonivahendeid, desinsektsioonivahendeid, deratisatsioonivahendeid, konservante ja muid kahjuritõrjevahendeid.
3. Materjalide töötlemine: viib läbi materjalide töötluse, kasutades pinnatöötlust, süva-, vaakum-, või surveimmutust biotsiididega.
4. Dokumentatsiooni koostamine, kontrollimine ja allkirjastamine: täidab nõuetekohaselt dokumentatsiooni ja allkirjastab selle.
5. Mürksöötade kasutamine: paigaldab vajadusel mürksöödad, lähtudes kahjulike organismide liigist ja arvukusest; dokumenteerib kasutatud biotsiidide hulga ja koosseisu.
6. Füüsikaliste tõrjemehhanismide kasutamine: paigaldab vajadusel füüsikalised tõrjemehhanismid, arvestades kahjulike organismide liike; järgib tuleohtusnõudeid; dokumenteerib kasutatud vahendite ja seadmete hulga ja koosseisu.
7. Kliendi juhendamine: nõustab klienti tõrjejärgsete tegevuste osas ruumide ohutuks kasutuselevõtuks.
B.3.5 Kemikaalide, sh biotsiidide transportimine, ladustamine ja jäätmekäitlus 4

Tegevusnäitajad:
1. Jäätmete isoleerimine, pakendamine ja transportimine: isoleerib, pakendab ja transpordib jäätmed, järgides ohutusnõudeid.
2. Kemikaalide/biotsiidide ladustamine: ladustab kemikaalid/biotsiidid selleks ettenähtud kohas ja vastavalt õigusaktide nõuetele.
3. Kemikaalide/biotsiidide utiliseerimine: utiliseerib kemikaalid/biotsiidid seadusega ettenähtud korras.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav vähemalt ühe spetsialiseerumisega seotud kompetentsi tõendamine: Olmekahjurite tõrjumine, kompetents B.3.6 või Ehitiste konserveerimine, kompetents B.3.7 või Desinfitseerimine, kompetents B.3.8.
Olmekahjurite tõrjumine
    Kompetents EKR tase
B.3.6 Olmekahjurite tõrjumine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kahjulike organismide määramine: määrab kahjulike organismide liigilisuse, arvukuse ja aktiivsuse.
2. Sissetungi/kahjustuste põhjuste välja selgitamine: selgitab välja olmekahjurite sissetungi ja/või kahjustuse põhjused ning kahjurite leviku ennetamiseks vajalikud meetmed.
3. Biotsiidi valimine: valib sobiva toimeainega biotsiidi, lähtudes muuhulgas olmekahjurite resistentsuse analüüsist.
4. Tõrje läbiviimine: teeb olmekahjurite tõrjet vastavalt olmekahjurite liigile, arvukusele ja aktiivsusele; valib sobiva tõrjemeetodi.
 
Ehitiste konserveerimine
    Kompetents EKR tase
B.3.7 Ehitiste konserveerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kahjustuspiirkonna isoleerimine: isoleerib kahjustuspiirkonna, vältimaks kahjustuse levikut, kasutades isolatsioonimaterjali ja/või tekitab kahjustuspiirkonnas alarõhu.
2. Kahjustuspiirkonna avamine ja tugevdamine: avab kahjustuspiirkonna, teisaldab kahjustatud materjalid ja paigaldab abitarindid vastavalt vajadusele.
3. Utiliseerimine: isoleerib ja utiliseerib kahjustatud materjalid vastavalt õigusaktidele.
4. Materjalide töötlemine: töötleb säilitatavaid kahjustatud materjale ja piirnevaid kahjustamata materjale vastavalt juhendile.
 
Desinfitseerimine
    Kompetents EKR tase
B.3.8 Desinfitseerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kahjulike organismide tuvastamine: tuvastab mikroorganismide liigilisuse ja arvukuse eelnevalt teostatud uuringute põhjal või teeb ettepaneku uuringute tellimiseks.
2. Kahjustuspiirkonna isoleerimine: isoleerib kahjustuspiirkonna ala vastavalt kahjuliku organismi liigile ja eripärale ning paigaldab nõutud ohu- ja hoiatusmärgid.
3. Pindade puhastamine: puhastab või organiseerib pindade puhastamise mustusest ja muudest desinfitseerimist takistavatest ainetest ja materjalidest.
4. Kahjulike organismide (mikroorganismide) tõrje läbiviimine: teostab pindade ja vajadusel õhu töötlemise desinfitseerivate vahenditega (ained või füüsikalised meetodid).

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-23042021-01/6k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 28
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 22.04.2021
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Puhastusteenindus
Kutse grupp: Kahjuritõrjuja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised
754 Muud oskus- ja käsitöölised
7544 Kahjuri- ja umbrohutõrjujad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1011 Koduteenindus
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
81 Hoonete ja maastike hooldus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Helge Alt Puhastusekspert OÜ
Annemari Linno Terviseamet
Kalle Pilt Eesti Desinfektsiooni- ja Kahjuritõrjeettevõtete Liit
Toomas Trei Rentokil OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist