Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Kahjuritõrjuja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Kahjuritõrjuja, tase 4
EN: Pest Control Operator, level 4
Spetsialiseerumised:
  • Ehitiste konserveerimine
  • Fumigeerimine
  • Olmekahjurite tõrjumine
Osakutsed:
Kehtib alates: 18.05.2017
Kehtib kuni: 13.05.2021
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
- Lisandus spetsialiseerumine "Olmekahjurite tõrjumine"
- Dokumenteerimine ja Kliendi nõustamine ei ole enam eraldi kompetentsid, vaid kirjeldatud teiste kompetentside sees.
- Muus osas on parandatud sõnastust, kirjeldatud tegevusnäitajaid senisest kompaktsemalt.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Kahjuritõrjuja töö on kahjulike ja soovimatute organismide elutegevuse ohjamine ohutuma elukeskkonna tagamiseks ning elanikkonna teavitamine kahjuritega seotud ohtudest. 4. taseme kahjuritõrjuja tuleb toime lihtsamate tööülesannete täitmisega. 4. taseme kahjuritõrjuja töö on biotsiidide ja/või füüsi...kaliste ning mehhaaniliste meetodite abil kahjulike organismide tuvastamine, hävitamine, tõrje, kahjustava toime ennetamine või muul viisil nende vastu võitlemine.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tööks ettevalmistamine
1. Kahjurite tuvastamine.
2. Tõrjevajaduse hindamine.
3. Kahjuritõrjeplaani koostamine.
4. Kliendi nõustamine töökeskkonna ettevalmistamisel.
5. Töö- ja isikukaitsevahendite valimine ja hooldamine.

A.2.2 Pindade puhastamine
1. Pinna mõõtmine.
2. Puhastusmeeto...
di määramine.
3. Pindade/ruumide isoleerimine.
4. Puhastamine.
5. Jääkide utiliseerimine.

A.2.3 Kemikaali, sh biotsiidi valimine ja töölahuse valmistamine
1. Kemikaali, sh biotsiidi valimine.
2. Töölahuse valmistamine.
3. Objekti tähistamine.

A.2.4 Kahjurite tõrjeprotsessi läbiviimine
1. Pindade ja/või õhu töötlemine.
2. Materjalide töötlemine.
3. Mürksöötade kasutamine.
4. Füüsikaliste tõrjemehhanismide kasutamine.
5. Tähiste ja piktogrammide paigaldamine.
6. Kliendi nõustamine.
7. Järelkontrolli tegemine.

A.2.5 Kemikaalide, sh biotsiidide transportimine, ladustamine ja jäätmekäitlus
1. Jäätmete isoleerimine, pakendamine ja transportimine.
2. Kemikaalide, sh biotsiidide ladustamine.
3. Kemikaalide/biotsiidide utiliseerimine.

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Olmekahjurite tõrjumine
A.2.6 Olmekahjurite tõrjumine
1. Kahjulike organismide määramine.
2. Sissetungi/kahjustuste põhjuste välja selgitamine.
3. Toimeaine valimine.
4. Tõrje tegemine.
5. Vajadusel objekti märgistamine.
6. Kontroll (surnud kahjurite kokku kogumine)

Ehitiste konserveerimin...
e
A.2.7 Ehituste konserveerimine.
1. Kahjustuspiirkonna isoleerimine.
2. Kahjustuspiirkonna avamine ja tugevdamine.
3. Utiliseerimine.
4. Materjalide töötlemine.

Fumigeerimine
A.2.8 Fumigeerimine
1. Objekti hindamine.
2. Objekti ettevalmistamine.
3. Objekti märgistamine.
Ainult vastutava spetsialisti juuresolekul:
4. Fumigatsiooniplaani koostamine.
5. Fumigeerimine.
6. Tegutsemine lekke korral.
7. Ventileerimine.
8. Kemikaali eemaldamine ja kahjutuks muutmine.
9. Tööde lõpetamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Kahjuritõrjuja tööga võib kaasneda allergia tulenevalt kasutatavatest kemikaalidest, sh biotsiididest, saastunud õhust, kõrgest temperatuurist või liigniiskusest töökeskkonnas. Kahjuritõrjuja tööaeg on paindlik, töö võib toimuda õhtu-, öö- ja hommikutundidel, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel. Töö... võib toimuda kõrgustes.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Kahjuritõrjuja töövahenditeks on biotsiidid ja muud kemikaalid, füüsikalised ja mehhaanilised tõrjevahendid, seadmed, redelid, tellingud, isikukaitsevahendid jms.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Kahjuritõrjuja töö eeldab head füüsilist vormi. Ta on vastutus- ja kohanemisvõimeline, täpne, korrektne nii kliendi kui ka tööandja suhtes, usaldusväärne ning kohusetundlik. Tal on hea enesedistsipliin, pinge- ja stressitaluvus. Oluline on käeline osavus, liigutuste täpsus, kiirus ja hea koordinatsi...oon.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme kahjuritõrjuja on soovitavalt kesk- või kutsekeskharidusega, läbinud kutsealase täienduskoolituse ja/või omab kutsealast töökogemust.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Kahjuritõrjuja, ehitiste konserveerija, fumigeerija.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Biotsiidiseadus; Sotsiaalministri määrus nr 66 „Täpsustatud nõuded kahjuritõrje läbiviimisele, plaanile ja aruandele“; määrus (EL) nr 528/2012 (biotsiidimäärus), määrus (EL) nr 1272/2008 (CLP määrus); Kemikaaliseadus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kahjuritõrjuja kutse taotlemisel on nõutav kõigi kohustuslike (B.2.1 – B.2.4) ja läbiva kompetentsi (B.2.9) tõendamine. Lisaks võib valida spetsialiseerumise:
Olmekahjurite tõrjumine - kompetents B.2.6
Ehitiste konserveerimine - kompetents B.2.7
Fumigeerimine kompetents - B.2.8.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Tööks ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. määrab kahjurite liigilisuse, arvukuse ja aktiivsuse visuaalselt või vajadusel laboratoorselt; selgitab kahjurite sissetungi ja/või kahjustuse põhjused; fikseerib (dokumenteerib) kahjurite sissetungi ja/või kahjustuse arengu;
2. hindab töötluskeskkonda ja edastab andmed töötluskeskkonna kohta vastutavale isikule;
3. koostab koostöös kliendiga kahjuritõrjeplaani, vastavalt objekti eripärale ja kokkulepetele kliendiga; edastab kliendile kehtiva ohutuskaardi;
4. nõustab klienti töökeskkonna ettevalmistamisel tõrjeks; tutvustab tellijale ja/või kliendile võimalikke ohtusid ja ettevaatusabinõusid enne töötlust, töötluse ajal ja pärast töötlust ning kahjurite levikut ennetavaid meetodeid; tutvustab kliendile kasutatavaid biotsiide ja füüsikalisi/mehhaanilisi tõrjevahendeid;
5. kontrollib töö- ja isikukaitsevahendite korrasolekut; puhastab, korrastab ja säilitab töö- ja isikukaitsevahendeid vastavalt nõuetele; valib tööks sobilikud töö- ja isikukaitsevahendid.
B.2.2 Pindade puhastamine 4

Tegevusnäitajad:
1. mõõdab/arvestab puhastatava pinna/ruumi;
2. määrab pindade materjalid ja valib puhastamiseks sobiva meetodi ja/või kemikaali;
3. selgitab puhastatava pinna/ruumi isoleerimise vajaduse; vajadusel isoleerib pinnad/ruumid või kasutab kahjulike osakeste lendumist takistavaid meetodeid;
4. puhastab pinnad/ruumid juba surnud kahjuritest, nende jääkproduktidest ja/või kahjustatud materjalidest, arvestades kahjurite liiki;
5. kõrvaldab puhastamisel tekkinud jäägid, arvestades keskkonnakaitse- ja ohutusnõudeid.
B.2.3 Biotsiidi valimine ja töölahuse valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. hindab ja valib biotsiidi vastavalt kahjuri(te) liigile ja tundlikkusele ning aastaajale; määrab objektil vajamineva biotsiidi koostise ja koguse;
2. kasutab biotsiidi vastavalt kasutusjuhendile;
3. paigaldab biotsiidi töölahuse pakendile nõuetekohased hoiatuslausete (P) ja ohulausete (H) tähised ning piktogrammid.
B.2.4 Kahjurite tõrjeprotsessi läbiviimine 4

Tegevusnäitajad:
1. viib läbi pindade, alade ja/või õhu töötluse, kasutades desinfektsioonivahendeid, desinsektsioonivahendeid, deratisatsioonivahendeid, konservante ja muid kahjuritõrjevahendeid;
2. viib läbi materjalide töötluse, kasutades süva-, vaakum-, või surveimmutust biotsiididega;
3. paigaldab mürksöödad, lähtudes kahjurite liigist ja arvukusest; dokumenteerib kasutatud biotsiidide hulga ja koosseisu;
4. paigaldab füüsikalised tõrjemehhanismid, arvestades kahjurite liike; järgib tuleohutusnõudeid; dokumenteerib kasutatud vahendite ja seadmete hulga ja koosseisu;
5. paigaldab tõrjeobjektile hoiatus- ja ohulaused ja/või piktogrammid;
6. nõustab klienti tõrjejärgsete tegevuste osas ruumide ohutuks kasutuselevõtuks;
7. teeb järelkontrolli tõrjevahendite efektiivsuse ja söödavuse üle, jälgides kahjurite tõrjejärgset aktiivsust; vajadusel korrigeerib kahjuritõrjeplaani.
B.2.5 Kemikaalide, sh biotsiidide transportimine, ladustamine ja jäätmekäitlus 4

Tegevusnäitajad:
1. isoleerib, pakendab ja transpordib jäätmed (sh järelejäänud mürksööt, surnud kahjurid jms), järgides ohutusnõudeid;
2. ladustab kemikaalid/biotsiidid selleks ettenähtud kohas ja vastavalt õigusaktide nõuetele;
3. utiliseerib kemikaalid/biotsiidid seadusega ettenähtud korras.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kahjuritõrjuja kutse taotlemisel võib lisaks valida spetsialiseerumise: Olmekahjurite tõrjumine - kompetents B.2.6 Ehitiste konserveerimine - kompetents B.2.7 Fumigeerimine kompetents - B.2.8.
Olmekahjurite tõrjumine
    Kompetents EKR tase
B.2.6 Olmekahjurite tõrjumine 4

Tegevusnäitajad:
1. määrab kahjulike organismide liigilisuse, arvukuse ja aktiivsuse;
2. selgitab välja olmekahjurite sissetungi ja/või kahjustuse põhjused ning kahjurite leviku ennetamiseks vajalikud meetmed;
3. teeb olmekahjurite tõrjet vastavalt olmekahjurite liigile, arvukusele ja aktiivsusele.
 
Ehitiste konserveerimine
    Kompetents EKR tase
B.2.7 Ehitiste konserveerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. teeb olmekahjurite tõrjet vastavalt olmekahjurite liigile, arvukusele ja aktiivsusele;
2. avab kahjustuspiirkonna, teisaldab kahjustatud materjalid ja paigaldab abitarindid vastavalt vajadusele;
3. isoleerib ja utiliseerib kahjustatud materjalid vastavalt õigusaktidele;
4. töötleb säilitatavaid kahjustatud materjale ja piirnevaid kahjustamata materjale vastavalt juhendile.
 
Fumigeerimine
    Kompetents EKR tase
B.2.8 Fumigeerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. hindab objekti sobivust fumigatsiooniks, kasutades selleks sobivaid meetodeid ja seadmeid; määrab isoleerimismaterjali gaasilise läbilaskvuse ja paksuse vastavalt kasutatavale kemikaalile;
2. teavitab objektiga seotud isikuid tehtavatest töödest ja nendega seotud ohtudest; teavitab Päästeametit fumigatsiooni algusest; varustab vastutavad isikud vajalike materjalidega, sh kemikaalide ohutuskaartidega ja esmaabi juhendiga, kemikaali kontsentratsiooni määramise seadmetega ja isikukaitsevahenditega;
3. määrab ohutu kauguse fumigeeritavast objektist ja märgistab vastavalt sellele objekti; varustab väljapääsud ohumärgistusega (ohusildid, objekti eraldamine ohulindiga);
Ainult vastutava spetsialisti juuresolekul:
4. koostab fumigatsiooniplaani, lähtudes õigusaktides sätestatud nõuetest ja esitab selle objekti eest vastutavale isikule;
5. fumigeerib, kasutades fumigatsiooniks sobilikke materjale, vahendeid ja seadmeid; kontrollib soovitava tulemuse saavutamiseks kemikaali kontsentratsiooni;
6. veendub lekke puudumises väljaspool fumigatsiooniala; lekke olemasolul hindab situatsiooni, teavitab objekti
7. eest vastutavat isikut ja tegutseb vastavalt olukorrale, laiendades vajadusel fumigatsiooniala ja/või suurendab kemikaali kontsentratsiooni;
8. avab aknad/uksed, võimalusel lülitab sisse ventilatsiooni, et vähendada kemikaali kontsentratsiooni;
9. eemaldab ohutult kemikaali objektilt; muudab kemikaali kahjutuks, kasutades sobivaid vahendeid, seadmeid ja järgides ohutusnõudeid; mõõdab kemikaali kontsentratsiooni objektil ja hindab selle ohutust inimestele;
10. teavitab Päästeametit objektil fumigatsiooni lõpetamisest ning eemaldab objektilt ohumärgistused.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Kahjuritõrjuja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. järgib õigusaktidest tulenevaid töötervishoiu-, keskkonnakaitse- ja tööohutusnõudeid; kasutab ohutuse tagamiseks ohutustehnilisi ja isikukaitsevahendeid ning tagab nende korrasoleku;
2. arvestab oma tegevuses töö- ja ümbritseva keskkonna võimalike riskidega;
3. tegutseb häire- ja eriolukordades asjatundlikult ning vajaduse korral kutsub professionaalse abi ning teavitab tööandjat ja/või vastutavat isikut;
4. osaleb meeskonnatöös;
5. suhtleb klientidega sõbralikult ja lähtuvalt heast tavast;
6. suhtlemisel kolmandate osapooltega lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest;
7. mõistab kultuuride mitmekesisust ja on salliv;
8. dokumenteerib töö vastavalt kehtivatele õigusaktidele;
9. kasutab arvutit Baasmoodulites - Arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, Tekstitöötlus ja Tabelitöötlus nõutud tasemel. Vt lisa 1 „Arvuti kasutamise oskused“.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-18052017-1.2.1/5k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 7
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 18.05.2017
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Puhastusteenindus
Kutse grupp: Kahjuritõrjuja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised
754 Muud oskus- ja käsitöölised
7544 Kahjuri- ja umbrohutõrjujad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1011 Koduteenindus
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
81 Hoonete ja maastike hooldus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kalle Pilt Eesti Desinfektsiooni- ja Kahjuritõrjeettevõtete Liit
Toomas Trei Rentokil OÜ
Meelis Lepp Pestcontrol OÜ
Annemari Linno Terviseamet, Kemikaaliohutuse osakond
Juhan Tomson Tomson OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist