Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Korstnapühkija-meister, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Korstnapühkija-meister, tase 5
EN: Chimney sweeper, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 24.05.2012
Kehtib kuni: 15.11.2016
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Korstnapühkija-meistri töö eesmärk on tuleohutuse, säästva kütterežiimi ja puhta elukeskkonna tagamine kütteseadmete puhastamise, hooldamise ja teabe jagamise kaudu.

Korstnapühkija-meistri tööülesanded on küttesüsteemide ja ventilatsioonilõõride tuleohutuse kontrollimine, puhastamine ja ummistus...
te likvideerimine; elanikkonnale kütteseadmete paigaldamise ja hooldamise nõuete ja küttesüsteemide ohutu kasutamise tutvustamine ning avastatud puudustest teavitamine.
Korstnapühkija-meister annab hinnangu olemasolevatele küttesüsteemidele.

Korstnapühkija-meister juhendab selle ja õpilasi korstnapühkimistöödel ning korraldab nende tööd objektidel. Ta osaleb korstnapühkimise valdkonna arendustegevuses ja täiendkoolitustel ning koolituskavade väljatöötamisel ning annab edasi kutseoskusi.

Korstnapühkija-meister järgib kutse-eetika nõudeid ja head käitumise tava.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tööde planeerimine ja dokumenteerimine
A.2.2 Küttesüsteemide puhastamine
A.2.3 Küttesüsteemile hinnangu koostamine
A.2.4 Teavitamine ja nõustamine
A.2.5 Juhendamine ja koolitamine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Korstnapühkija töötab nii sise- kui ka välistingimustes, kõrgustes ning erinevates ilmastikutingimustes. Tööaeg on paindlik, vajaduse korral töötatakse puhkepäevadel.
A.4 Töövahendid
Kulp, truubiluud, korstnahari, käpphari, vaatluspeegel, tõmbekontrollivahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Korstnapühkija on hea suhtleja, hea pingetaluvusega, füüsiliselt terve ja hea koordinatsiooniga, otsustus- , vastutus- ja koostöövõimeline ning kohusetundlik.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Korstnapühkija-meister on keskharidusega, läbinud erialase koolituse ja täiendkoolituse.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Korstnapühkija õpipoiss, korstnapühkija, korstnapühkija-meister.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Kutsealal töötamiseks on nõutav korstnapühkija kutsekvalifikatsioon kutseseaduse tähenduses.
Alus: Tuleohutuse seadus
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Korstnapühkija kutse moodustub viiest kompetentsist. Kutse taotlemisel on nõutav B.2.1 – B.2.5 ja B.2.6-B.2.12 (läbivad kompetentsid) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Tööde planeerimine ja dokumenteerimine 5

Tegevusnäitajad:
1) kuulab kliendi ära, vajaduse korral esitab suunavaid küsimusi ning selgitab välja küttesüsteemi probleemid;
2) hindab tööde korralduse ja maksumuse vastavalt olemasolevale informatsioonile;
3) koostab ja vormistab hinnapakkumised;
4) organiseerib tööde tegemise jaoks vajaminevad aja-, inim- ja materjalide ressursid;
5) planeerib tööde korralduse vastavalt olemasolevale informatsioonile;
6) hindab töökeskkonda ja ilmnenud riske, pakub välja lahendused;
7) valib tööks vajalikud tööriistad ja seadmed;
8) juhendab ja õpetab kasutama moodsaid seadmeid ja tööriistu;
9) annab hinnangu küttesüsteemi hetkeseisule, tuginedes olemasolevale informatsioonile ja kehtivatele õigusaktidele ja normidele;
10) vormistab vajalikud dokumendid, skeemid ja joonised vastavalt olemasolevale informatsioonile, olukorrale ja kehtivale seadusandlusele;
11) koostab küttesüsteeme iseloomustavad eskiisjoonised.

Hindamismeetod (id): Praktiline töö ja test.
B.2.2 Küttesüsteemide puhastamine 5

Tegevusnäitajad:
1) annab töö tellijale juhised objekti ettevalmistamiseks;
2) vaatab visuaalselt objekti üle ja vajaduse korral katab pinnad kinni, et vältida pindade määrdumist;
3) tutvub küttesüsteemi ehitusega ja selgitab välja puhastusluukide olemasolu ja asukoha küttesüsteemis ning küttesüsteemi ehitusliku eripära;
4) valib sobivad töövahendid küttesüsteemi puhastamiseks, arvestades küttesüsteemi eripäraga;
5) veendub, et korstnale on tagatud ohutu ligipääs ja kasutab vajaduse korral turvavarustust;
6) võtab katusele kaasa ainult vajaminevad töövahendid, arvestades tööohutusnõuetega;
7) puhastab korstna suitsu- ja ventilatsioonilõõrid, kasutades sobivaid töövahendeid;
8) juhendab teisi korstnapühkijaid korstnapühkimistöödel;
9) puhastab ühenduslõõrid ja kütteseadmed, kasutades sobivaid töövahendeid, vajaduse korral teeb avasid küttesüsteemi välispinda ummistuste likvideerimiseks ja sulgeb need ohutult;
10) veendub, et tahma ja pigi põletamine on vajalik ja võimalik;
11) varustab tahma ja pigi põletamisel esmaste kustutusvahenditega kõik ruumid, mida läbib suitsulõõr või korsten, ning vajaduse korral rakendab muid abinõusid ohutuse tagamiseks;
12) põletab vajaduse korral tahma ja pigi, arvestades töö- ja tuleohutusnõuetega;
13) puhastab peale tahma ja pigi põletamist küttesüsteemi põlemisjääkidest ning kontrollib tuleohu esinemise võimalikkust;
14) tagab küttesüsteemi töövalmiduse pärast tööde lõpetamist.

Hindamismeetod (id): Praktiline töö.
B.2.3 Küttesüsteemile hinnangu koostamine 5

Tegevusnäitajad:
1) analüüsib küttesüsteemi seisukorda ja vastavalt vajadusele viib läbi uuringu küttesüsteemi korrasoleku, projekteeringu ja kasutamise kohta ning pakub välja optimaalsed lahendused puuduste kõrvaldamiseks;
2) koostab uuritud küttesüsteemi kohta eksperthinnangu ja esitab selle tellijale;
3) annab hinnangu olemasoleva ja/või projekteeritava kütteseadme sobivuse kohta olemasolevate lõõridega.

Hindamismeetod (id): Kirjalik töö.
B.2.4 Teavitamine ja nõustamine 5

Tegevusnäitajad:
1) nõustab klienti kütte- ja ventilatsiooniseadmete ohutuks ja säästlikuks kasutamiseks;
2) nõustab klienti kütteseadme ja -materjali kasutamisel;
3) informeerib klienti küttesüsteemis avastatud puudustest ja vigadest ning pakub välja sobivad lahendused nende likvideerimiseks;
4) vormistab korstnapühkimise akti tehtud tööde ja küttesüsteemi seisukorra kohta;
5) vormistab puuduste avastamisel ettepaneku, milles tuuakse välja puhastamisel avastatud tuleohutusnõuete rikkumine ja tuleohu kirjeldus ning võimalikud meetmed nende kõrvaldamiseks;
6) teavitab elanikkonda kütteseadmete õigest, ohutust ja säästlikust kasutamisest;
7) korraldab infopäevi, kaasates meeskonda.

Hindamismeetod (id): Kirjalik töö ja vestlus.
B.2.5 Juhendamine ja koolitamine 5

Tegevusnäitajad:
1) juhendab selle ja õpilasi korstnapühkimistöödel ning korraldab nende tööd objektidel;
2) annab juhendatavale selged tööjuhised;
3) varustab juhendatavad õigete töö- ja isikukaitsevahendite (sh tööriietus) ning informatsiooniga nende kasutamise kohta vastavalt töötervishoiu- ja ohutusnõuetele;
4) selgitab abivahendite ja redelite korrasolekut ja turvalisust;
5) teavitab juhendatavat tööga seotud tuleohust ja keskkonnale tekitatavatest ohtudest;
6) organiseerib, jälgib ja kontrollib enda ja juhendatava töö kvaliteeti, võtab endale vastutuse nii enda kui juhendatavate töö kvaliteedi eest;
7) selgitab korstnapühkimistööde registripidamise põhimõtteid;
8) kohaneb kiiresti erinevate olukordadega ja organiseerib ümber juhendatavate tööd;
9) mõjutab positiivse tööõhkkonna tekkimist, julgustab juhendatavaid, toetab nende arengut ja püüdlikkust;
10) informeerib juhendatavaid põhjalikult korstnapühkija tööeetikast ja esteetikast;
11) töötab välja koolituskavad ja osaleb koolituste korraldamisel;
12) osaleb korstnapühkimise valdkonna arendustegevuses ja täiendkoolitustel;
13) viib ennast kurssi uute tehnoloogiate ja materjalidega ning annab teadmised edasi teistele korstnapühkijatele.

Hindamismeetod (id): Praktiline töö ja esitlus.
B.2.6 Suhtlemisoskus 5

Tegevusnäitajad:
1) suhtleb klientidega sõbralikult ja lähtuvalt heast tavast ning konfidentsiaalsuse põhimõtetest;
2) mõistab kultuuride mitmekesisust ja on salliv;
3) väljendab ennast selgelt ja arusaadavalt.

Hindamismeetod (id): Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Kutse-eetika 5

Tegevusnäitajad:
1) järgib korstnapühkija kutse-eetikat, esteetikat ja kannab tööülesannete täitmisel ettenähtud riietust.
B.2.8 Ohutus- ja keskkonnanõuded 5

Tegevusnäitajad:
1) järgib kõikides tööprotsessi etappides seadusandlusest tulenevaid töötervishoiu, keskkonnahoiu ja tööohutuse nõudeid;
2) arvestab oma tegevuses töö- ja ümbritseva keskkonna riskidega, kasutab ohutuse tagamiseks ohutustehnilisi ja isikukaitsevahendeid ning tagab nende korrasoleku;
3) tegutseb häire- ja eriolukordades operatiivselt ning vajaduse korral kutsub professionaalse abi ja teavitab tööandjat ja/või vastutavat isikut;
4) annab täpseid juhiseid käitumiseks õnnetuse/õnnetusohu korral.
B.2.9 Arvuti kasutamise oskus 5

Tegevusnäitajad:
1) kasutab oma töös arvutit tasemel AO1-AO7.
B.2.10 Meeskonnatöö 5

Tegevusnäitajad:
1) juhib meeskonnatööd, näidates üles huvi ja toetust oma kolleegide suhtes, nendest arusaamist ja hoolivust;
2) on avatud ja abivalmis, vastab juhendatavate küsimustele.
B.2.11 Keeleoskus 5

Tegevusnäitajad:
1) valdab eesti keelt tasemel B2.
B.2.12 Korstnapühkija-meister, tase 5 kutset läbivad teadmised 5

TEADMISED:
1) tuleohutuse seadus;
2) ehitusseadus;
3) küttesüsteemi puhastamise nõuded;
4) küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded;
5) küttegaasi ohutuse seadus;
6) gaasipaigaldise ja -seadme tehnilise kontrollimise juhud, kord, sagedus ja tähtajad;
7) nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule;
8) tuletöö tegemisele esitatavad nõuded;
9) korstnapühkimistööde juhend (www.korsten.ee/kasulik-teave);
10) EVS 812-3 Ehitiste tuleohutus, osa 3: „Küttesüsteemid“;
11) MKM määrus nr 99 (05.10.2009) „Nõuded gaasipaigaldisele, gaasiseadme paigaldamisele ja gaasipaigaldise ehitamisele“, peatükk 3;
12) Eesti Gaasiliidu juhend G 3-1 ja EVS 812-3 standard
13) korstnaviimistlusmaterjalid
14) korstnaehituse materjalid ja korstna paigutus katusel.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-24052012-7.2/3k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 8
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 24.05.2012
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Küttesüsteemide ehitus ja hooldus
Kutse grupp: Korstnapühkija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
713 Maalrid, ehitustarindite puhastajad jms töölised
7133 Ehitustarindite puhastajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Kutsealased terminid
Lisa 3 Tööriistad ja abivahendid
Lisa 4 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 5 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Toomas Henk Viljandi Tuletõrjeühing
Leo Kalme Eesti Korstnapühkijate Koda
Koit Koppel Eesti Korstnapühkijate Koda
Jaak Laanisto Eesti Tuletõrjeliit
Siim Peetrimägi Inspecta Estonia OÜ
Raulis Romanovski Tallinna Korstnapühkijad OÜ
Juhan Räni Korstnakratt OÜ
Marko Rüü Päästeamet
Sigrid Ester Tani Kütte- ja Ventilatsioonisüsteemide Teabekeskus
Teet Võhandu Korstnatont OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist