Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Korstnapühkija-meister, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Korstnapühkija-meister, tase 5 kutsestandard on välja töötatud isikute kutsealase kompetentsuse hindamiseks.
Nimetus: ET: Korstnapühkija-meister, tase 5
EN: Chimney sweeper, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 16.11.2016
Kehtib kuni: 19.04.2021
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
a) Kutsestandardi preambulas on täpsustatud kutsestandardi kasutusotstarvet
b) Läbivalt on parendatud tegevusnäitajate sõnastust
c) Korrigeeritud on kutsestandardis viidatud õigusaktide pealkirju ja viidud need vastavusse kehtiva seadusandlusega
d) Kompetentsidesse on lisandunud gaasiseadmete kontrollimist puudutav osa
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Korstnapühkija-meistri töö eesmärk on tuleohutuse, säästva kütterežiimi ja puhta elukeskkonna tagamine kütteseadmete puhastamise, hooldamise ja teabe jagamise kaudu.

Korstnapühkija-meistri tööülesanded on küttesüsteemide ja ventilatsioonilõõride tuleohutuse kontrollimine, puhastamine ja ummistus...
te likvideerimine; elanikkonnale kütteseadmete paigaldamise ja hooldamise nõuete ja küttesüsteemide ohutu kasutamise tutvustamine ning avastatud puudustest teavitamine.
Korstnapühkija-meister annab hinnangu olemasolevatele küttesüsteemidele.

Korstnapühkija-meister juhendab selle ja õpilasi korstnapühkimistöödel ning korraldab nende tööd objektidel. Ta osaleb korstnapühkimise valdkonna arendustegevuses ja täiendkoolitustel ning koolituskavade väljatöötamisel ning annab edasi kutseoskusi.

Korstnapühkija-meister järgib kutse-eetika nõudeid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.1. Tööde planeerimine ja dokumenteerimine
1) Kliendi soovide selgitamine
2) Töömahtude ja maksumuse arvutamine
3) Töökorralduse planeerimine
4) Kütesüsteemi seisukorra hindamine
5) Vajalike dokumentide vormistamine

A.2. Küttesüsteemide puhastamine
1) Töökoha ettevalmistamine
2) Kors...
tna puhastamine
3) Kütteseadmete ja ühenduslõõride puhastamine
4) Tahma ja pigi põletamine
5) Küttesüsteemide töövalmiduse tagamine

A.3. Küttesüsteemile hinnangu koostamine
1) Küttesesüsteemi ohutuse ja sobivuse hindamine
2) Gaasiküttseadme ohutuse hindamine
3) Eksperthinnangu koostamine
4) Dokumentide vormistamine

A.4. Teavitamine ja nõustamine
1) Kliendi teavitamine ja nõustamine
2) Elanikkonna teavitamine

A.5. Juhendamine ja koolitamine
1) Madalama taseme korstnapühkija töö juhendamine
2) Korstnapühkijate koolitamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Korstnapühkija töötab nii sise- kui ka välistingimustes, kõrgustes ning erinevates ilmastikutingimustes. Tööaeg on paindlik, vajaduse korral töötatakse puhkepäevadel.
A.4 Töövahendid
Kulp, truubiluud, korstnahari, käpphari, vaatluspeegel, tõmbekontrollivahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Korstnapühkija on hea suhtleja, hea pingetaluvusega, füüsiliselt terve ja hea koordinatsiooniga, otsustus-, vastutus- ja koostöövõimeline ning kohusetundlik.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Korstnapühkija-meister on pikaajalise praktilise töökogemusega, omandanud keskhariduse ning läbinud erialase väljaõppe ja täiendkoolitused.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Korstnapühkija, korstnapühkija-meister.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Kutsealal töötamiseks on nõutav korstnapühkija kutsekvalifikatsioon kutseseaduse tähenduses.
Alus: Tuleohutuse seadus
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Korstnapühkija-meister, tase 5 kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside (kohustuslikud B.2.1 – B.2.5 ja läbivad B.2.6 – B.2.10) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Tööde planeerimine ja dokumenteerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Kuulab kliendi ära, vajaduse korral esitab suunavaid küsimusi ning selgitab välja küttesüsteemi probleemid.
2. Hindab tööde mahu ja maksumuse vastavalt olemasolevale informatsioonile ning koostab ja vormistab hinnapakkumised. Organiseerib tööde tegemise jaoks vajaminevad aja, inim- ja materjalide ressursid.
3. Planeerib optimaalse tööde korralduse vastavalt olemasolevale informatsioonile. Hindab töökeskkonda ja ilmnenud riske, pakub välja lahendused. Valib tööks vajalikud tööriistad ja seadmed.
4. Annab hinnangu küttesüsteemile, lähtudes olemasolevast informatsioonist, kehtivatest õigusaktidest ja normidest.
5. Vormistab vajalikud dokumendid, skeemid ja joonised vastavalt olemasolevale olukorrale, kehtivatele õigusaktidele ja normidele. Koostab lihtsad küttesüsteeme iseloomustavad eskiisjoonised.

Teadmised:
1) tuleohutuse seadus;
2) seadme ohutuse seadus;
3) Majandus- ja taristuministri 07.2015 määrus nr 95 „Auditi kohustusega seadmed ja nõuded auditile ning auditi tulemuste esitamisele“;
4) Majandus- ja taristuministri 03.07.2015 määrus nr 87 „Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasi ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad ohutusnõuded“;
5) Eesti Gaasiliidu juhendile G 3-1: Kuni 5 baarise töörõhuga gaasipaigaldised. Kodugaasiseadmed;
6) EVS 812-3 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid;
7) küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded;
8) nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule;
9) tuletöö tegemisele esitatavad nõuded;
10) korstnapühkimistööde juhend;
11) korstnaviimistlusmaterjalid.
B.2.2 Küttesüsteemide puhastamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Annab kliendile juhised objekti ettevalmistamiseks. Vaatab visuaalselt objekti üle ja vajaduse korral katab pinnad kinni, et vältida pindade määrdumist. Tutvub küttesüsteemi ehitusega ja selgitab välja puhastusluukide olemasolu ja asukoha küttesüsteemis ning küttesüsteemi ehitusliku eripära. Valib sobivad töövahendid küttesüsteemi puhastamiseks, arvestades küttesüsteemi eripäraga.
2. Veendub, et korstnale on tagatud ohutu ligipääs. Võtab tööohutusnõudeid arvestades katusele kaasa ainult vajaminevad töövahendid ning kasutab vajaduse korral turvavarustust. Puhastab korstna suitsu- ja ventilatsioonilõõrid, kasutades sobivaid töövahendeid.
3. Puhastab ühenduslõõrid ja kütteseadmed, kasutades sobivaid töövahendeid. Vajaduse korral teeb ummistuste kõrvaldamiseks avasid küttesüsteemi välispinda ja sulgeb need viisil, mis tagab küttesüsteemi toimimisvalmiduse.
4. Veendub, et tahma ja pigi põletamine on vajalik ja võimalik. Varustab tahma ja pigi põletamisel kõik ruumid, mida läbib suitsulõõr või korsten, esmaste tulekustutusvahenditega, ning rakendab vajaduse korral muid abinõusid ohutuse tagamiseks. Põletab vajaduse korral tahma ja pigi, arvestades töö- ja tuleohutusnõuetega. Pärast tahma ja pigi põletamist veendub nii hoone kui küttesüsteemi tuleohutuses.
5. Tööde lõpetamisel seab küttesüsteemi toimimisvalmis seisundisse.

Teadmised:
1) tuleohutuse seadus;
2) EVS 812-3 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid;
3) küttesüsteemi puhastamise nõuded;
4) nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule;
5) tuletöö tegemisele esitatavad nõuded;
6) korstnapühkimistööde juhend;
7) korstnaviimistlusmaterjalid;
8) korstnaehitus materjalid ja korstna paigutus katusel.
B.2.3 Küttesüsteemile hinnangu koostamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Analüüsib tahkeküttesüsteemi sobivust, tuleohutust ja senise kasutamise praktikat, koostab selle põhjal hinnangu ning pakub välja optimaalsed lahendused puuduste kõrvaldamiseks.
2. Analüüsib gaasiküttesüsteemi sobivust, tuleohutust ja senise kasutamise praktikat, koostab selle põhjal hinnangu ning pakub välja optimaalsed lahendused puuduste kõrvaldamiseks.
3. Koostab kliendi soovil küttesüsteemi kohta eksperthinnangu, vormistab selle vastavalt etteantud nõuetele ning esitab kliendile. Analüüsib eksperthinnangu andmiseks küttesüsteemi seisukorda, viib läbi uuringu küttesüsteemi korrasoleku, projektile ja/või nõuetele vastavuse kohta ning pakub vajadusel välja optimaalsed lahendused puuduste kõrvaldamiseks.
4. Vormistab korstnapühkimise akti teostatud tööde ja küttesüsteemi seisukorra kohta. Vormistab puuduste avastamisel ettepaneku, milles tuuakse välja puhastamise käigus avastatud tuleohutusnõuete rikkumine ja tuleohu kirjeldus ning võimalikud meetmed nende kõrvaldamiseks.

Teadmised:
1) tuleohutuse seadus;
2) ehitusseadustik (korstnapühkija tööd reguleerivad sätted);
3) seadme ohutuse seadus;
4) Majandus- ja taristuministri 07.2015 määrus nr 95 „Auditi kohustusega seadmed ja nõuded auditile ning auditi tulemuste esitamisele“;
5) Majandus- ja taristuministri 03.07.2015 määrus nr 87 „Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasi ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad ohutusnõuded“;
6) Eesti Gaasiliidu juhendile G 3-1: Kuni 5 baarise töörõhuga gaasipaigaldised. Kodugaasiseadmed;
7) EVS 812-3 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid;
8) nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule;
9) korstnapühkimistööde juhend.
B.2.4 Teavitamine ja nõustamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Nõustab klienti kütte- ja ventilatsiooniseadmete ohutu ja säästliku kasutamise ning kütteseadme ja -materjali kasutamise osas. Teavitab klienti küttesüsteemis avastatud puudustest ja vigadest ning pakub välja sobivad lahendused nende kõrvaldamiseks.
2. Teavitab elanikkonda kütteseadmete õigest, ohutust ja säästlikult kasutamisest läbi avalikel üritustel osalemise.

Teadmised:
1) tuleohutuse seadus;
2) ehitusseadustik (korstnapühkija tööd reguleerivad sätted);
3) seadme ohutuse seadus;
4) Majandus- ja taristuministri 03.07.2015 määrus nr 87 „Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasi ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad ohutusnõuded“;
5) Eesti Gaasiliidu juhendile G 3-1: Kuni 5 baarise töörõhuga gaasipaigaldised. Kodugaasiseadmed;
6) EVS 812-3 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid;
7) küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded;
8) nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule;
9) tuletöö tegemisele esitatavad nõuded;
10) korstnaviimistlusmaterjalid;
11) korstnaehitus materjalid ja korstna paigutus katusel.
B.2.5 Juhendamine ja koolitamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhendab madalama kutsetaseme korstnapühkijaid ning korraldab nende tööd või koolitab korstnapühkija-praktikante. Varustab juhendatavad õigete töö- ja isikukaitsevahenditega ning selgitab nende kasutamist vastavalt töötervishoiu- ja ohutusnõuetele. Teavitab juhendatavat tööga seotud tuleohust ja võimalikust keskkonnaohust. Organiseerib, jälgib ja kontrollib enda ja juhendatava töö kvaliteeti, võtab endale vastutuse nii enda kui juhendatavate töö kvaliteedi eest. Selgitab juhendatavale korstnapühkimistööde registripidamise põhimõtteid. Mõjutab positiivse tööõhkkonna tekkimist, julgustab juhendatavaid, toetab nende arengut ja püüdlikkust. Teavitab juhendatavaid korstnapühkija tööeetikast ja esteetikast, õpetab ja juhendab kasutama uuenevaid seadmeid ja tööriistu.
2. Osaleb koolituskavade väljatöötamisel ja koolituste läbiviimisel, korstnapühkimise valdkonna arendustegevuses ja täiendkoolitustel. Viib ennast kurssi uute tehnoloogiate ja materjalidega ning annab teadmised edasi teistele korstnapühkijatele.

Teadmised:
1) tuleohutuse seadus;
2) ehitusseadustik (korstnapühkija tööd reguleerivad sätted);
3) seadme ohutuse seadus;
4) Majandus- ja taristuministri 07.2015 määrus nr 95 „Auditi kohustusega seadmed ja nõuded auditile ning auditi tulemuste esitamisele“;
5) Majandus- ja taristuministri 03.07.2015 määrus nr 87 „Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasi ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad ohutusnõuded“;
6) Eesti Gaasiliidu juhendile G 3-1: Kuni 5 baarise töörõhuga gaasipaigaldised. Kodugaasiseadmed;
7) EVS 812-3 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid;
8) küttesüsteemi puhastamise nõuded;
9) küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded;
10) nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule;
11) tuletöö tegemisele esitatavad nõuded;
12) korstnapühkimistööde juhend;
13) korstnaviimistlusmaterjalid;
14) korstnaehitus materjalid ja korstna paigutus katusel.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Ohutus- ja keskkonnanõuete täitmine 5

Järgib kõikides tööprotsessi etappides seadusandlusest tulenevaid töötervishoiu, keskkonnahoiu ja tööohutuse nõudeid. Arvestab oma tegevuses töö- ja ümbritseva keskkonna võimalike riskidega, kasutab ohutuse tagamiseks ohutustehnilisi ja isikukaitsevahendeid ning tagab nende korrasoleku. Tegutseb ohuolukorras (nt gaasileke, kontrollimatu tahmapõleng jne) operatiivselt ning kutsub vajadusel professionaalse abi.
B.2.7 Meeskonnatöö juhtimine 5

Juhib meeskonnatööd, näidates üles huvi ja toetust oma kolleegide suhtes, nendest arusaamist ja hoolivust. On avatud ja abivalmis, vastab juhendatavate küsimustele.
B.2.8 Suhtlemisoskus ja klienditeeninduse alused 4

Suhtleb klientidega sõbralikult, lähtudes hea klienditeeninduse tavast, korstnapühkija kutse-eetikast ja konfidentsiaalsuse põhimõtetest. Mõistab kultuuride mitmekesisust ja on salliv. Väljendab ennast selgelt ja arusaadavalt, veendub kliendiga suhtlemisel vastastikuses arusaamises tööde tegemisel.
B.2.9 Arvutioskus 4

Kasutab elektroonilisi seadmeid ja võrke ning loob ja haldab faile, arvestades andmekaitse ja andmete varundamise põhimõtteid.
Kasutab interneti infootsingumootoreid ja elektroonse kommunikatsiooni seadeid: e-kirjade saatmist ja vastuvõtmist, e-kirjade organiseerimist ja otsingut ning kalendri kasutamist, arvestades turvalise interneti kasutamise põhimõtteid.
Loob, parandab ja vormindab tekstidokumente, kasutades tekstitöötlusprogrammide võimalusi.
Kasutab turvaliselt internetti ja sotsiaalmeediat järgides info turvamise, andmete füüsilise turvalisuse, privaatsuse ja identiteedi varguse vältimise põhimõtted (vt. lisa 3).
B.2.10 Keeleoskus 5

On võimeline suhtlema riigikeeles tasemel B2 (vt. lisa 4).
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-16112016-3.2.2/4k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 4
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 16.11.2016
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Küttesüsteemide ehitus ja hooldus
Kutse grupp: Korstnapühkija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
713 Maalrid, ehitustarindite puhastajad jms töölised
7133 Ehitustarindite puhastajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutsealased terminid
Lisa 2 Korstnapühkija tööriistad ja abivahendid
Lisa 3 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 4 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Jaak Laanisto Eesti Tuletõrjeliit
Leo Kalme Eesti Korstnapühkijate Koda
Juhan Räni Eesti Korstnapühkijate Koda
Toomas Henk Viljandi Tuletõrjeühing
Marko Rüü Päästeamet
Lembit Ristik AS Gaasivõrgud

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist