Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Korstnapühkija-meister, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Korstnapühkija-meister, tase 5
EN: Chimney sweeper, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 20.04.2021
Kehtib kuni: 19.04.2026
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
1.Kutsestandard on koostatud uuel vormil, millega on lisandunud tulevikuoskused.
2.Kutsestandardi osa „Töö kirjeldus“ on parendatud ning kirjelduses on nimetatud teised selle kutseala kutsed ja nende kutsete töö kirjeldus lühidalt, et erinevate kutsetasemete pädevuspiirid oleksid selgemad.
3.Kutsestandardi tööosa ja kompetents „Tööde planeerimine ja dokumenteerimine“ on ümber nimetatud „Tööde planeerimine“ ja kompetentsi tegevusnäitajad kätkevad üksnes tööde planeerimisega, sh kliendi soovi s...
elgitamisega ja pakkumise koostamisega ning vajalike ressursside planeerimisega seonduvat. Dokumenteerimisega seotud tegevusnäitajad on viidud kompetentsi „Küttesüsteemide hooldamine“ (end „Küttesüsteemide puhastamine“) alla.
4.Kutsestandardi tööosa ja kompetents „Küttesüsteemide puhastamine“ on ümber nimetatud „Küttesüsteemide hooldamine“ ning kompetentsi tegevusnäitajatesse on lisatud dokumenteerimisega seonduvad tegevusnäitajad, et tagada tööosa terviklikkus.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Korstnapühkija töö eesmärk on tuleohutuse, säästva kütterežiimi ja puhta elukeskkonna tagamine kütteseadmete puhastamise, hooldamise ja teabe jagamise kaudu. Korstnapühkija töötab nii sise- kui ka välitingimustes, kõrgustes ning erinevates ilmastikutingimustes. Tööaeg on paindlik, vajaduse korral tö...ötatakse puhkepäevadel. Korstnapühkija töövahenditeks on kulp, truubiluud, korstnahari, käsihari, vaatluspeegel, valgusti, digivahendid ja muud vajalikud ning asjakohased töövahendid-seadmed.

Korstnapühkija-meister, tase 5 on pikaajalise praktilise töökogemusega spetsialist, kes töötab iseseisvalt ja vastutab oma tööülesannete nõuetekohase täitmise eest.

Korstnapühkija-meister, tase 5 tööülesanded on küttesüsteemide ja nendega seotud ventilatsioonilõõride tuleohutuse kontrollimine, puhastamine ja ummistuste likvideerimine nii üksikelamus, suvilas, aiamajas, taluhoones ja väikeehitises ning ka üldkasutatavates hoonetes ja teistes kasutusel olevates hoonetes; elanikkonnale kütteseadmete hooldamise nõuete ja küttesüsteemide ohutu kasutamise tutvustamine ning avastatud puudustest hoone valdaja teavitamine. Samuti hinnangu andmine hinnangu olemasoleva küttesüsteemi tuleohutusele. Korstnapühkija-meister, tase 5 on õigus koostada ka küttesüsteemide eksperthinnanguid.

Korstnapühkija-meister, tase 5 võib juhendada ja korraldada ka madalama tasemega korstnapühkijate tööd. Korstnapühkija-meister, tase 5 võib koolitada korstnapühkijaid ja juhendada nende õppepraktikat. Ta osaleb korstnapühkimise valdkonna arendustegevuses ja täiendkoolitustel ning koolituskavade väljatöötamisel ning annab edasi kutseoskusi.

Kutsealal on lisaks veel madala taseme kutsed korstnapühkija, tase 3 ja korstnapühkija, tase 4.
Korstnapühkija, tase 3 hooldab küttesüsteeme üksikelamus, suvilas, aiamajas, taluhoones ja väikeehitises ning likvideerib ummistusi kõrgema taseme korstnapühkija juhendamisel; korstnapühkija, tase 4 hooldab lisaks korstnapühkija, tase 3 nimetatud töödele ka üldkasutatavate hoonete küttesüsteeme ja juhendab korstnapühkija kutseõppe õppepraktikat ning madalama tasemega korstnapühkija tööd.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tööde planeerimine
A.2.2 Küttesüsteemide hooldamine
A.2.3 Klientide teavitamine ja nõustamine
A.2.4 Koolitamine ja juhendamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Korstnapühkija-meister, tase 5 on keskharidusega, pikaajalise praktilise töökogemusega ning läbinud erialase väljaõppe ja täiendkoolitused.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Korstnapühkija-meister, korstnapühkija.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Kutsealal töötamiseks on nõutav korstnapühkija kutsekvalifikatsioon kutseseaduse tähenduses. Alus: Tuleohutuse seadus.
A.6 Tulevikuoskused
Lisaks kutsestandardis kirjeldatud oskustele muutub korstnapühkija töös järjest tähtsamaks suhtlus-ja argumenteerimisoskus, kuna tuleohutuse tagamisel ning kontrollimisel saab peamiseks klientide nõustamine.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Korstnapühkija-meister, tase 5 kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste (B.2) ja kõikide kohustuslike kompetentside B.3.1 – B.3.4 tõendamine.
B.2 Korstnapühkija-meister, tase 5 üldoskused
1. Järgib korstnapühkija kutse-eetikat ja esteetikat ning kannab tööülesannete täitmisel korstnapühkijale ettenähtud riietust.
2. Tegutseb vastutustundlikult ja eesmärgipäraselt, arvestades töötervishoiu, keskkonnahoiu ja tööohutuse reegleid; kasutab isikukaitsevahendeid.
3. Järgib oma tööga seo...
tud õigusakte, standardeid, juhendeid.
4. Säilitab ja arendab oma kutseoskusi; hoiab end kursis valdkonna arengutega; annab arusaadavalt edasi kutsealaseid oskusi ja teadmisi.
5. Tegutseb häire- ja eriolukordades (nt gaasileke, kontrollimatu tahmapõleng jne) operatiivselt ning kutsub vajadusel professionaalse abi ja teavitab tööandjat ja/või vastutavat isikut.
6. Töötab tõhusalt meeskonnas; arvestab teistega ja täidab oma rolli meeskonnas; vastutab meeskonna ja kogu tööprotsessi eest.
7. Suhtleb klientidega sõbralikult, lähtudes hea klienditeeninduse tavast, korstnapühkija kutse-eetikast ja konfidentsiaalsuse põhimõtetest. Veendub kliendiga suhtlemisel vastastikuses arusaamises tööde tegemisel. Mõistab kultuuride mitmekesisust ja on salliv.
8. Väljendab ennast selgelt ja arusaadavalt, kasutab erialast terminoloogiat.
9. Valdab eesti keelt vähemalt tasemel C1 (lisa 1).
10.Kasutab arvutit vastavalt digipädevuste enesehindamise skaala Iseseisva kasutaja tasemel (lisa 2).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Tööde planeerimine 4

Tegevusnäitajad
1. Selgitab kliendiga vesteldes välja küttesüsteemi probleemid üksikelamus, suvilas, aiamajas, taluhoones ja väikeehitises ning ka üldkasutatavates hoonetes ja teistes kasutusel olevates hoonetes.
2. Hindab küttesüsteemi nõuetekohasesse seisukorda viimiseks vajalike tööde mahtusid ja tegemise võimalikust, tuginedes olemasolevale informatsioonile ja kehtivatele õigusaktidele ning normidele.
3. Hindab töökeskkonda, riskide ilmnemisel teavitab sellest töö tellijat ning keeldub teenuse osutamisest.
4. Koostab hinnapakkumised lähtudes olemasolevast informatsioonist ja vajalike tööde mahust ja tegemise võimalikkusest.
5. Planeerib tööde optimaalse korralduse vastavalt olemasolevale informatsioonile. Valib tööks vajalikud tööriistad ja seadmed.
6. Organiseerib töö tegemiseks vajalikud aja-, inim- ja materjalide ressursi.
B.3.2 Küttesüsteemide hooldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Annab kliendile juhised objekti ettevalmistamiseks.
2. Vaatab visuaalselt objekti üle ja vajadusel katab pinnad kinni, et vältida nende määrdumist.
3. Tutvub küttesüsteemi ehitusega ja selgitab välja puhastusluukide olemasolu ja asukoha küttesüsteemis ning küttesüsteemi ehitusliku eripära. Vajadusel katab pinnad kinni, et vältida nende määrdumist. Valib sobivad töövahendid küttesüsteemi puhastamiseks, arvestades küttesüsteemi eripära.
4. Veendub, et korstnale on tagatud ohutu ligipääs. Võtab tööohutusnõudeid arvestades katusele kaasa ainult vajaminevad töövahendid ning kasutab turvavarustust. Puhastab korstna suitsu- ja ventilatsioonilõõrid, kasutades sobivaid töövahendeid.
5. Puhastab ühenduslõõrid ja kütteseadmed, kasutades sobivaid töövahendeid. Vajaduse korral teeb ummistuste kõrvaldamiseks avasid küttesüsteemi välispinda ja sulgeb need viisil, mis tagab küttesüsteemi korrasoleku.
6. Veendub, et tahma ja pigi põletamine/eemaldamine on vajalik ja võimalik. Kui kasutab tahma ja pigi eemaldamiseks põletamist, varustab kõik ruumid, mida läbib suitsulõõr või korsten, esmaste tulekustutusvahenditega, ning rakendab vajaduse korral muid abinõusid ohutuse tagamiseks. Põletab vajaduse korral tahma ja pigi, arvestades töö- ja tuleohutusnõuetega. Pärast tahma või pigi põletamis/eemaldamist veendub nii hoone kui küttesüsteemi tuleohutuses.
7. Seab teostatud tööde lõpetamisel küttesüsteemi toimimisvalmis seisundisse.
8. Täidab teostatud tööde ning küttesüsteemi tehnilise seisukorra ja ohutuse kohta korstnapühkimise akti ja esitab vajalikud andmed päästeinfosüsteemi vastavalt õigusaktides kehtestatud korrale.
9. Koostab küttesüsteemi puhastamisel avastatud tuleohutusnõude rikkumise ja tuleohu kohta ettepaneku ja esitab vajalikud andmed päästeinfosüsteemi vastavalt õigusaktides kehtestatud korrale, milles tuuakse välja puhastamise käigus avastatud tuleohutusnõude rikkumine ja tuleohu kirjeldus ning võimalikud meetmed nende kõrvaldamiseks.
10. Koostab kliendi soovil küttesüsteemi kohta eksperthinnangu. Analüüsib eksperthinnangu andmiseks küttesüsteemi seisukorda, viib läbi uuringu küttesüsteemi korrasoleku, projektile ja/või nõuetele vastavuse kohta ning pakub vajadusel välja optimaalsed lahendused puuduste kõrvaldamiseks. Vormistab eksperthinnangu vastavalt etteantud nõuetele ja esitab vajalikud andmed päästeinfosüsteemi. Annab eksperthinnangu kliendile.
B.3.3 Klientide teavitamine ja nõustamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Nõustab klienti uue küttesüsteemi valiku ja olemasolevate kütteseadmete ohutu ja säästliku kasutamise osas.
2. Informeerib klienti küttesüsteemis avastatud puudustest ja vigadest.
3. Nõustab kliente suitsuanduri ja vingugaasianduri vajalikkusest tuleohutuse tagamisel.
B.3.4 Koolitamine ja juhendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Juhendab korstnapühkija kutseõppe õppepraktikat lähtudes kooli seatud eesmärgist.
2. Juhendab madalama tasemega korstnapühkija tööd lähtudes juhendamise eesmärgist.
3. Osaleb koolituskavade väljatöötamisel lähtudes kutsestandardis seatud kompetentsidest.
4. Viib läbi koolitusi/ täiendkoolitusi.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-20042021-2.3.3/5k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 35
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 20.04.2021
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Küttesüsteemide ehitus ja hooldus
Kutse grupp: Korstnapühkija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
713 Maalrid, ehitustarindite puhastajad jms töölised
7133 Ehitustarindite puhastajad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Tarmo Tuisk Projektimehed OÜ
Marko Meister Korstnapühkija OÜ
Toomas Henk Viljandimaa Tuletõrjeühing
Hillimar Heinroos Eesti Korstnapühkijate Koda
Jaak Laanisto Tuletõrjeliit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist