Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Puhastusteenindaja abiline, tase 2
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Kutsestandardi kasutusalad
1) tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja koolitusprogrammide koostamine;
2) inimeste kompetentsuse hindamine...
, sh enesehindamine ja vastavushindamine kutse andmisel;
3) ametite kirjeldamine ja tutvustamine;
4) karjääri planeerimine ja aluse loomine elukestvaks õppeks;
5) koolitusvajaduste selgitamine ning koolituse planeerimine;
6) ametijuhendite koostamine ja töötajate värbamine;
7) kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemine.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Puhastusteenindaja abiline, tase 2
EN: Cleaner assistant, level 2
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 24.05.2012
Kehtib kuni: 23.05.2017
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Puhastusteenindaja abiline 138897 421 Teise taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 22.07.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Puhastusteenindaja abilise töö eesmärk on elukeskkonna puhtana hoidmine nõutaval tasemel.
Ta töötab juhendamise all ja tema tööülesanne on hoolduskoristamine. Ta töötab muutumatus olukorras mõningase iseseisvusega. Puhastusteenindaja abiline kasutab ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvalt ...
puhastusaineid ning töövahendeid. Järgib kutse-eetikat.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Koristusvajaduse määratlemine.
A.2.2 Koristustarvikute ja - masinate kasutamine.
A.2.3 Koristusainete kasutamine.
A.2.4 Hoolduskoristus ja suurpuhastus.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Kutse eeldab valmisolekut töötada osalise tööajaga, samuti puhkepäevadel, riiklikel pühadel ja varahommikusel, hilisõhtusel või öisel ajal. Töötatakse nii sise- kui välistingimustes. Töös võidakse kokku puutuda tuuletõmbuse, temperatuuride vahetumise, töötamisega kõrgustes, tolmu ja muu saastumisega... ning erinevate kemikaalidega.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Koristusaineid, -tarvikuid, tolmuimeja, abi- ja kaitsevahendeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Puhastusteenindaja abiline on aus, hoolikas, täpne, teenindusvalmis ja kohusetundlik.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Puhastusteenindaja abiliseks saab õppida kutseõppeasutustes, kursustel ja töökohal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Puhastusteenindaja abiline, koristaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Puhastusteenindaja abilise kutse koosneb neljast kohustuslikust kompetentsist ja kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 – B.2.4 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Koristusvajaduse määratlemine 2

Tegevusnäitajad:
1) märkab tüüpilisemaid mustuseid, mille omadusi on talle selgitatud.

Hindamismeetod (id): praktiline töö, vestlus.
B.2.2 Koristustarvikute ja -masinate kasutamine 2

Tegevusnäitajad:
1) valmistab juhendamisel tööks ette koristustarvikud ja tolmuimeja;
2) kasutab juhendamisel koristustarvikuid ja tolmuimejat;
3) puhastab juhendamisel koristustarvikud ja tolmuimeja.

Hindamismeetod (id): praktiline töö juhendamise all.
B.2.3 Koristusainete kasutamine 2

Tegevusnäitajad:
1) kasutab juhendamisel koristusaineid.

Hindamismeetod (id): praktiline töö juhendamise all.
B.2.4 Hoolduskoristus ja suurpuhastus 2

Tegevusnäitajad:
1) puhastab juhendamisel mööbli ja esemed lihtsamalt eemaldatavast mustusest, kasutades vajaduse korral kaitsevahendeid;
2) puhastab juhendamisel seinad lihtsamalt eemaldatavast mustusest, kasutades vajaduse korral kaitsevahendeid;
3) puhastab juhendamisel põrandad lihtsamalt eemaldatavast mustusest, kasutades vajaduse korral kaitsevahendeid.

Hindamismeetod (id): praktiline töö juhendamise all.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Puhastusteenindaja abiline, tase 2 kutset läbiv kompetents 2

TEADMISED:
1) mustuse liigid;
2) pinnakattematerjalid;
3) koristusmeetodid;
4) koristustarvikute ja tolmuimeja kasutamise põhimõtted,
5) koristusained;
6) kaitse- ja abivahendid.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-24052012-8.1/1k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 8
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 24.05.2012
EKR tase: 2
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 2
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Puhastusteenindus
Kutse grupp: Puhastusteenindaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 9 Lihttöölised
91 Puhastustöölised ja abilised
912 Sõidukite, akende ja pesu käsipesijad jm käsitsi puhastajad
9129 Muid puhastustöid tegevad lihttöölised
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1011 Koduteenindus
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
81 Hoonete ja maastike hooldus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Kutsealased terminid
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Õie Aasna Eesti Maaülikool
Helge Alt OÜ Puhastusekspert
Tiit Jürmann Pesuekspert OÜ
Anu Kraav OÜ Eliit Teenindus
Aita Sauemägi SA Innove
Annela Tiitson OÜ Arkaadia Puhastuse

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist