Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Puhastusteenindaja abiline, tase 2
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Puhastusteenindaja abiline, tase 2
EN: Cleaner assistant, level 2
Spetsialiseerumised:
  • Majutusasutuse toateenindaja-abiline, tase 2
Osakutsed:
Kehtib alates: 24.05.2017
Kehtib kuni: 04.05.2022
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 1. märtsini 2023 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

Alus: SA Kutsekoda juhatuse liikme korraldus nr. 1-3/34 17.05.2022.
-------------------------------
Kutsestandard on uuendatud seoses kehtivusja lõppemisega.
Tegevusnäitajaid on ümberstruktureeritud ja sõnastust parandatud.
Lisandunud on spetsialiseerumine Majutusasutuse toateenindaja-abiline, tase 2.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Väike-Maarja Õppekeskus (suletud) Puhastusteenindaja abiline 141578 421 Teise taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 20.06.2017 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 Valgamaa Kutseõppekeskus Puhastusteenindaja abiline 215178 421 Teise taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 28.04.2020 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Puhastusteenindaja abilise tööks on elukeskkonna hoolduskoristamine. Ta töötab juhendamisel tuttavas keskkonnas ja täidab rutiinseid tööülesandeid. Majutusasutuse toateenindaja-abilise tööks on lihtsama koristuse tegemine, kasutatud voodipesu jm tekstiilide ära võtmine ja viimine kokkulepitud kohta,... hügieenitarvikute, nõude, reklaammaterjalide jms korrastamine.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tööks ettevalmistamine
1. Koristustarvikute/masinate valimine ja ettevalmistamine

A.2.2 Hoolduskoristus
1. Mööbli ja esemete puhastamine
2. Seinte ja põrandate puhastamine
3. Koristustarvikute ja -masinate puhastamine ning korrastamine
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Majutusasutuse toateenindus
A.2.3 Toateenindamine
1. Voodipesu, vannitoatekstiilide vahetamine ja korrastamine
2. Hügieenitarvikute, nõude, reklaammaterjalide jms korrastamine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Kutse eeldab valmisolekut töötada osalise tööajaga, samuti puhkepäevadel, riiklikel pühadel, varahommikusel, hilisõhtusel või öisel ajal. Töötatakse sisetingimustes. Töös võidakse kokku puutuda tuuletõmbuse, temperatuuride vahetumise, tolmu ja muu saastumisega ning erinevate kemikaalidega.
A.4 Töövahendid
Koristusained, -tarvikud, tolmuimeja, abi- ja kaitsevahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Puhastusteenindaja abiline on aus, hoolikas, täpne, teenindusvalmis ja kohusetundlik.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Puhastusteenindaja abiliseks saab õppida kutseõppeasutustes, kursustel ja töökohal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Puhastusteenindaja abiline, koristaja-abiline, toateenindaja-abiline
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 – B.2.2 ja läbiva kompetentsi B.2.4. tõendamine.
Lisaks võib valida spetsialiseerumise „Majutusasutuse toateenindus“, mille taotlemisel tuleb tõendada ka kompetents B.2.3.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Tööks ettevalmistamine 2

Tegevusnäitajad:
1. valib juhendamisel koristustarvikud; valmistab juhendamisel tolmuimeja ja koristustarvikud tööks ette, sh niisutab koristustekstiilid vastavalt mustusastmele ja pinnakattematerjalile.
B.2.2 Hoolduskoristus 2

Tegevusnäitajad:
1. puhastab juhendamisel mööbli ja esemed lihtsamini eemaldatavast mustusest;
2. puhastab juhendamisel seinad ja põrandad;
3. puhastab ja korrastab juhendamisel koristustarvikud ja tolmuimeja.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutse taotlemisel võib lisaks valida spetsialiseerumise „Majutusasutuse toateenindus“, mille taotlemisel tuleb tõendada ka kompetents B.2.3.
Majutusasutuse toateenindaja-abiline, tase 2
    Kompetents EKR tase
B.2.3 Toateenindamine 2

Tegevusnäitajad:
1. eemaldab juhendamisel kasutatud voodipesu ning viib selle ettenähtud kohta; kogub kokku kasutatud vannitoatekstiilid ning viib need ettenähtud kohta; juhendamisel asetab puhtad vannitoatekstiilid vastavalt majutusasutuses kehtivale korrale;
2. juhendamisel kogub kokku kasutatud nõud, hügieenitarvikud ning viib need ettenähtud kohta ja korrastab hotellitoa.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Puhastusteenindaja abiline, tase 2 kutset läbiv kompetents 2

Tegevusnäitajad:
Juhendamisel, vajadusel abiga:
1. suhtleb ja käitub lähtuvalt heast tavast ja kutse-eetikast (Lisa 1), kohaneb ja tuleb toime tuttavas keskkonnas;
2. täidab kohusetundlikult oma kutsealal piiratud vastutusega rutiinseid tööülesandeid;
3. lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest;
4. järgib töötervishoiu-, tööohutuse- ja hügieeninõudeid;
5. töötab ergonoomiliselt, aseptiliselt ja keskkonda säästvalt;
6. suhtub heaperemehelikult kliendi ja tööandja varasse;
7. hindab oma töö tulemust.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-18052017-1.3.1/2k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 7
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 18.05.2017
EKR tase: 2
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 2
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Puhastusteenindus
Kutse grupp: Puhastusteenindaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 9 Lihttöölised
91 Puhastustöölised ja abilised
911 Koristajad ja abilised kodus, hotellis, kontoris jms asutustes
9112 Koristajad ja abilised kontoris, hotellis jms asutustes
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1011 Koduteenindus
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
81 Hoonete ja maastike hooldus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutse-eetika
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Sigrid Err Lääne-Tallinna Keskhaigla
Annela Tiitson Arkaadia Puhastuse OÜ
Aita Sauemägi kutsekomisjoni liige
Helge Alt Puhastusekspert OÜ
Ülle Parbo SA Innove
Rita Vaher Järvamaa Kutsehariduskeskus
Armin Alt Eesti Energia
Urve Välimäe OÜ SOL Baltics
Signe Roos Ida-Tallinna Keskhaigla
Reet Tiit Eesti Hotellide ja Restoranide Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist