Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Puhastusteenindaja abiline, tase 2
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Puhastusteenindaja abiline, tase 2
EN: Cleaner assistant, EstQF Level 2
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 05.05.2022
Kehtib kuni: 04.05.2027
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
• Täpsustati kompetentside ja tegevusnäitajate sõnastusi kogu kutsestandardi ulatuses.
• Ühendati tegevusnäitajaid, tuues sarnased tegevused ühte tegevusnäitajasse, nt mööbli, esemete, põrandate, seinte, akende ja lagede puhastamine viidi ühe tegevusnäitaja alla, varem olid need eraldi.
• Kompetents „Tööks ettevalmistamine“ kaotati ära ning lisati vastavad tegevused teistesse kompetentsidesse.
• Jäeti ära spetsialiseerumine toateenindajaks.
• Täpsustati sõnastusi osas A.1 „Töö kirjeldus“.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Puhastusteenindaja abiline 144389 421 Teise taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 01.03.2023 Avatud
2 Järvamaa Kutsehariduskeskus Puhastusteenindaja abiline 131017 421 Teise taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 20.06.2022 Avatud
3 Rakvere Ametikool Puhastusteenindaja abiline 201064 421 Teise taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 06.03.2023 Avatud
4 Rakvere Ametikool Puhastusteenindaja abiline 252262 421 Teise taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 06.03.2024 Avatud
5 Tallinna Kopli Ametikool Puhastusteenindaja abiline 128057 421 Teise taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 28.08.2022 Avatud
6 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool Puhastusteenindaja abiline 133017 421 Teise taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 16.08.2022 Avatud
7 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool Puhastusteenindaja abiline 189778 421 Teise taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 06.03.2023 Avatud
8 Viljandi Kutseõppekeskus Puhastusteenindaja abiline 152301 421 Teise taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 02.09.2022 Avatud
9 Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus Puhastusteenindaja abiline 128957 421 Teise taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 13.09.2022 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Puhastusteenindaja abilise tööks on erinevate töö- ja elukeskkondade puhastamine. Ta töötab juhendamisel tuttavas keskkonnas ja täidab rutiinseid tööülesandeid.
Kutse eeldab valmisolekut töötada osalise tööajaga, samuti puhkepäevadel, riiklikel pühadel, varahommikusel, hilisõhtusel või öisel ajal....
Töökeskkonna eripärast sõltuvalt puutub puhastusteenindaja kokku füüsikaliste (nt tuuletõmbus, raskuste teisaldamine), keemiliste (nt koristusained) või bioloogiliste (nt mikroorganismid) ohuteguritega.
Töös kasutatakse koristusaineid, -tarvikuid, -masinaid, abi- ja isikukaitsevahendeid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Hoolduskoristus
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Puhastusteenindajana töötavad inimesed, kes on läbinud kutseõppe tasemeõppe või on omandanud erialased oskused töökohal.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Puhastusteenindaja abiline, koristaja-abiline, abitööline
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks puuduvad.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse moodustub üldoskustest ja kohustuslikust kompetentsist. Kutse taotlemisel on nõutav
nende mõlema tõendamine.
B.2 Puhastusteenindaja abiline, tase 2 üldoskused
Juhendamisel, vajadusel abiga:
1. suhtleb ja käitub lähtuvalt heast tavast ja kutse-eetikast (Lisa 1), kohaneb ja tuleb toime tuttavas keskkonnas;
2. täidab oma kutsealal piiratud vastutusega rutiinseid tööülesandeid;
3. lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest;
4. järgib töötervishoiu-, tööohutu...
se- ja hügieeninõudeid;
5. kasutab aseptilisi töövõtteid, töötab ergonoomiliselt ja keskkonda säästvalt;
6. suhtub heaperemehelikult kliendi ja tööandja varasse;
7. hindab oma töö tulemust.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Hoolduskoristus 2

Tegevusnäitajad:
1. valib juhendamisel etteantud valikust koristustarvikud; valmistab juhendamisel tolmuimeja ja koristustarvikud tööks ette, sh niisutab koristustekstiilid etteantud kasutuslahusega/veega vastavalt mustusastmele ja pinnakattematerjalile.
2. puhastab juhendamisel mööbli, esemed, seinad, laed ja põrandad lihtsamini eemaldatavast mustusest;
3. puhastab ja korrastab juhendamisel koristustarvikud ja tolmuimeja.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-05052022-2.6/3k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 32
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.05.2022
EKR tase: 2
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 2
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Puhastusteenindus
Kutse grupp: Puhastusteenindaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 9 Lihttöölised
91 Puhastustöölised ja abilised
911 Koristajad ja abilised kodus, hotellis, kontoris jms asutustes
9112 Koristajad ja abilised kontoris, hotellis jms asutustes
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1011 Koduteenindus
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
81 Hoonete ja maastike hooldus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutse-eetika
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Helge Alt Puhastusekspert OÜ
Maire Raidvere Järvamaa Haigla AS
Kai Rehe Võrumaa Kutsehariduskeskus
Thea Sims Orkla Eesti AS
Annela Tiitson Arkaadia Puhastuse OÜ
Rita Vaher Järvamaa Kutsehariduskeskus
Tiina Vinkmann SOL Baltics OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist