Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandardi kasutusalad
1) tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja koolitusprogrammide koostamine;
2) inimeste kompetentsuse hindamine, sh enesehindamine ja vastavushindamine kutse andmisel;
3) ametite kirjeldamine ja tutvustamine;
4) karjääri planeerimine ja aluse loomine elukestvaks õp...
peks;
5) koolitusvajaduste selgitamine ning koolituse planeerimine;
6) ametijuhendite koostamine ja töötajate värbamine;
7) kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemine.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4
EN: Cleaner supervisor, level 4
Spetsialiseerumised:
  • Eripuhastustööde spetsialist, tase 4
Osakutsed:
Kehtib alates: 24.05.2012
Kehtib kuni: 23.05.2017
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tartu Rakenduslik Kolledž Puhastus- ja kodumajandus 134417 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 04.09.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Puhastusteenindaja-juhendaja töö eesmärk on elukeskkonna puhtana hoidmine nõutaval tasemel. Tema tööülesannete hulka kuulub erinevate töö- ja elukeskkondade ning põhiliste pinnakattematerjalide puhastamine ja hooldamine. Puhastusteenindaja-juhendaja tunneb määrdumise ja saastumise põhjuseid, pinnaka...ttematerjale, oskab kasutada ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvalt puhastusaineid, töövahendeid, seadmeid ja masinaid.

Puhastusteenindaja-juhendaja töötab iseseisvalt või vastavalt etteantud juhistele. Järgib kutse-eetikat ning lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest. Juhendab teiste tavatööd ja töötab meeskonnas.

Puhastusteeninduse kutsealal on võimalik spetsialiseeruda eripuhastustööde spetsialistiks. Eripuhastustööde spetsialisti töö eesmärk on pindade ühekordne põhjalik puhastamine ja töötlemine kaitseainetega. Eripuhastustööde spetsialisti tööülesannete hulka ei kuulu hoolduskoristus.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Koristusvajaduse määratlemine.
A.2.2 Koristustarvikute ja -masinate valik ning kasutamine.
A.2.3 Koristusainete valimine, doseerimine ja kasutamine.
A.2.4 Hoolduskoristus ja suurpuhastus.
A.2.5 Kaastöötajate juhendamine.
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.6 Eripuhastustööd.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Kutse eeldab valmisolekut töötada osalise tööajaga, samuti puhkepäevadel, riiklikel pühadel ja varahommikusel, hilisõhtusel või öisel ajal. Töötatakse nii sise- kui välistingimustes. Töös võidakse kokku puutuda tuuletõmbuse, temperatuuride vahetumise, töötamisega kõrgustes, tolmu ja muu saastumisega... ning erinevate kemikaalidega.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Koristusaineid, -tarvikuid, -masinaid, abi- ja kaitsevahendeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Puhastusteenindaja töö eeldab head tervist, ausust, hoolikust, täpsust ja teenindusvalmidust. Oluline on kohuse- ja vastutustunne, mustuse märkamine ja pingetaluvus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Puhastusteenindaja-juhendajaks saab õppida kutseõppeasutustes, kursustel ja töökohal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Puhastusteenindaja, objektijuht, objektivanem, vanemkoristaja, eripuhastustööde spetsialist.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Puhastusteenindaja-juhendaja kutse koosneb viiest kohustuslikust kompetentsist ja ühest läbivast kompetentsist. Puhastusteenindaja-juhendaja kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 –B.2.6 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Koristusvajaduse määratlemine 4

Tegevusnäitajad:
1) märkab hoolduskoristuse, suurpuhastuse ja eripuhastustöödega eemaldatavat mustust;
2) liigitab mustust ja määrab mustuse eemaldamiseks vajalikud puhastusmeetodid, koristusained ja -tarvikud jms;
3) kaardistab mustuse ja määrab selle eemaldamise sageduse;
4) eristab tüüpilisemaid pinnakattematerjale;
5) eristab erinevaid pinnakattematerjale eripuhastustööde puhul;
6) määrab koristustööde vajaduse vastavalt olukorrale (mustusaste, soovitud puhtusaste, etteantud juhised) ja eristab esmased koristustööd ning üldised koristamise jooksul tehtavad tööd;
7) planeerib koristustööde järjekorra, arvestades koristatava ruumi eripäraga ja lähtudes aseptikast, vältides topelttööd, puhaste pindade koristamist ja mõttetuid liigutusi;
8) koostab koristusplaani, määrates koristustööde sageduse, puhastusmeetodid, koristusained ja -tarvikud;
9) määrab hooldus-, suurpuhastuse või eripuhastustööde vajaduse.

Hindamismeetod (id): praktiline töö, kirjalik test ja analüüs, vestlus.
B.2.2 Koristustarvikute ja -masinate valimine ning kasutamine 4

Tegevusnäitajad:
1) valib optimaalsed koristustarvikud ja/või -masinad, juhendab teisi;
2) valmistab koristustarvikud ja/või -masinad tööks ette, juhendab teisi;
3) kasutab koristustarvikuid ja/või -masinaid, juhendab nende kasutamist;
4) korrastab ja puhastab kasutatud koristustarvikud ja/või -masinaid, juhendab teisi.

Hindamismeetod (id): praktiline töö ja test, vestlus.
B.2.3 Koristusainete valimine, doseerimine ja kasutamine 4

Tegevusnäitajad:
1) valib sobiva koristusaine vastavalt mustusele ja pinnakattematerjalile, juhendab teisi;
2) valmistab koristusaine doseeringu, vastavalt etiketil olevale informatsioonile, juhendab teisi;
3) kasutab koristusainet vastavalt kasutusjuhendile;
4) arvestades tööohutus- ning keskkonnakaitsenõuetega ja säästab kliendi vara, juhendab teisi.

Hindamismeetod (id): praktiline töö ja test, vestlus.
B.2.4 Hoolduskoristus ja suurpuhastus 4

Tegevusnäitajad:
1) puhastab mööbli ja esemed erinevatest mustustest, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, koristustarvikuid ja -aineid ning vajaduse korral kaitse- ja abivahendeid;
2) juhendab mööbli ja esemete puhastamist;
3) puhastab seinad erinevatest mustustest kasutades, mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, koristustarvikuid ja -aineid ning vajaduse korral kaitse- ja abivahendeid;
4) juhendab seinte puhastamist;
5) puhastab põrandad erinevatest mustustest kasutades, mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, koristustarvikuid ja -aineid ning vajaduse korral kaitse- ja abivahendeid;
6) juhendab põrandate puhastamist;
7) puhastab laed erinevatest mustustest, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, koristustarvikuid ja -aineid ning vajaduse korral kaitse- ja abivahendeid;
8) juhendab lagede puhastamist.

Hindamismeetod (id): praktiline töö ja test, vestlus.
B.2.5 Kaastöötajate juhendamine 4

Tegevusnäitajad:
1) selgitab välja juhendatava teadmised ja oskused lähtuvalt objekti koristusvajadusest;
2) kavandab juhendamise, lähtudes juhendatava teadmistest ja oskustest ning objekti koristamise nõuetest;
3) loob kontakti juhendatavaga ja annab konkreetseid ja arusaadavaid juhiseid;
4) korraldab juhendamise vastavalt kavandatule;
5) annab õigeaegselt asjakohast tagasisidet juhendatava tegevusele.

Hindamismeetod (id): praktiline töö, vestlus.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Eripuhastustööde spetsialisti kutse koosneb neljast puhastusteenindaja-juhendaja kompetentsist, ühest läbivast kompetentsist ja ühest spetsialiseerumisega seotud kompetentsist. Eripuhastustööde spetsialisti kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.3, B.2.5-B.2.7 tõendamine. Eripuhastustöö...de spetsialisti tööülesannete hulka ei kuulu hoolduskoristus
Loe edasi
Peida
Eripuhastustööde spetsialist, tase 4
    Kompetents EKR tase
B.2.6 Eripuhastustööd 4

Tegevusnäitajad:
1) puhastab põhjalikult mööbli ja esemed erinevatest mustustest, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, -masinaid -tarvikuid ja -aineid ning vajaduse korral kaitse- ja abivahendeid; töötleb puhastatud mööblit ja esemeid kaitseainetega;
2) puhastab põhjalikult seinad erinevatest mustustest, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, -masinaid -tarvikuid ja -aineid ning vajaduse korral kaitse- ja abivahendeid, töötleb puhastatud seinad kaitseainetega;
3) puhastab põrandad erinevatest mustustest, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, -masinaid -tarvikuid ja -aineid ning vajaduse korral kaitse- ja abivahendeid, töötleb puhastatud põrandad kaitseainetega;
4) puhastab põhjalikult laed erinevatest mustustest, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, -masinaid -tarvikuid ja -aineid ning vajaduse korral kaitse- ja abivahendeid;
5) juhendab mööbli ja esemete, lagede, seinte, põrandate põhjalikku puhastamist ja/või töötlemist kaitseainetega ning vastutab nõuetele vastavate töötulemuste eest.

Teadmised:
1) erinevad kaitsetöötluse tehnoloogiad;
2) pinnakattematerjalidele koristamise protsessis mõjuvad tegurid (koristusained, mehhaanika, temperatuur, aeg);
3) erinevad eripuhastustööde masinad, nende kasutamise ja hooldamise põhimõtted.

Hindamismeetod (id): test, analüüs ja praktiline töö, vestlus.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) suhtleb ja käitub lähtuvalt heast tavast, järgides kutseeetikat, on korrektse välimusega;
2) lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest;
3) järgib ettevõttes kehtivaid reegleid;
4) järgib töötervishoiu, tööohutus- ja hügieeninõudeid;
5) töötab ergonoomiliselt ja keskkonda säästvalt;
6) töötab ja tegutseb aseptiliselt;
7) juhindub oma töös kokkulepitud puhtusastmest;
8) suhtub heaperemehelikult kliendi ja tööandja varasse,
9) valdab eesti keelt tasemel B1;
10) töötab meeskonnas ja juhendab teiste tavatööd.

Teadmised:
1) mustuse liigid;
2) pinnakattematerjalid;
3) koristusmeetodid;
4) koristustarvikute/masinate töö-, kasutamis- ja hoolduspõhimõtted;
5) koristusained;
6) doseerimispõhimõtted;
7) kaitse- ja abivahendid;
8) kaitsetöötlusega pindade hoolduspõhimõtted;
9) erineva kasutusotstarbega ruumide koristamine.

Hindamismeetod(id): hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-24052012-8.3/5k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 8
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 24.05.2012
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Puhastusteenindus
Kutse grupp: Puhastusteenindaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad
515 Majapidamistööde juhatajad ja majahoidjad
5151 Kontorite, hotellide jm asutuste koristus- ja majapidamistööde juhatajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1011 Koduteenindus
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
81 Hoonete ja maastike hooldus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Kutsealased terminid
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Õie Aasna Eesti Maaülikool
Helge Alt OÜ Puhastusekspert
Tiit Jürmann Pesuekspert OÜ
Anu Kraav OÜ Eliit Teenindus
Aita Sauemägi SA Innove
Annela Tiitson OÜ Arkaadia Puhastuse

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist