Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4
EN: Cleaner supervisor, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
  • Eripuhastustööde spetsialist, tase 4
Osakutsed:
Kehtib alates: 05.05.2022
Kehtib kuni: 04.05.2027
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
• Täpsustati kompetentside ja tegevusnäitajate sõnastusi kogu kutsestandardi ulatuses.
• Ühendati tegevusnäitajaid, tuues sarnased tegevused ühte tegevusnäitajasse, nt mööbli, esemete, põrandate, seinte, akende ja lagede puhastamine viidi ühe tegevusnäitaja alla, varem olid need eraldi.
• Kompetents „Tööks ettevalmistamine“ kaotati ära ning lisati vastavad tegevused teistesse kompetentsidesse.
• Jäeti ära spetsialiseerumine toateenindajaks.
• Kompetentsidesse „Hoolduskoristus“ ja „Suurpuhast...
us“ lisati desinfitseerimisega seotud tegevusnäitajad.
• Üldoskustesse lisati tegevusnäitaja seoses infotehnoloogiliste vahendite kasutamisega.
• Täpsustati sõnastusi osas A.1 „Töö kirjeldus“.
• Lisati tulevikuoskused.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Järvamaa Kutsehariduskeskus Puhastus- ja kodumajandus 248765 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 20.10.2023 Avatud
2 Haapsalu Kutsehariduskeskus Puhastusteenindaja juhendaja 170457 443 Neljanda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/5 06.03.2023 Avatud
3 Tallinna Kopli Ametikool Puhastusteenindaja juhendaja 201897 443 Neljanda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 02.09.2022 Avatud
4 Tartu Rakenduslik Kolledž Puhastusteenindaja juhendaja 128097 443 Neljanda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 28.10.2022 Avatud
5 Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus Puhastusteenindaja juhendaja 133597 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 06.03.2023 Avatud
6 Järvamaa Kutsehariduskeskus Puhastusteenindaja-juhendaja 130457 443 Neljanda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 30.11.2022 Avatud
7 Rakvere Ametikool Puhastusteenindaja-juhendaja 222042 443 Neljanda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 09.12.2022 Avatud
8 Tartu Rakenduslik Kolledž Puhastusteenindaja-juhendaja 239582 443 Neljanda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 25.05.2023 Avatud
9 Viljandi Kutseõppekeskus Puhastusteenindaja-juhendaja 248423 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 21.06.2024 Avatud
10 Tartu Rakenduslik Kolledž Puhastusteenindaja-juhendaja (spetsialiseerumine eripuhastustööde spetsialist) 250723 443 Neljanda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 15.01.2024 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Puhastusteenindaja-juhendaja tööks on erinevate töö- ja elukeskkondade puhastamine ning hooldamine. Puhastusteenindaja-juhendaja tunneb määrdumise ja saastumise põhjuseid, pinnakattematerjale, oskab kasutada ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvalt koristussaineid, -tarvikuid, seadmeid, masin...aid, abi- ja isikukaitsevahendeid. Puhastusteenindaja-juhendaja töötab iseseisvalt ja meeskonnas, ta juhendab ja hindab teiste puhastusteenindajate tööd.
Puhastusteeninduse kutsealal on võimalik spetsialiseeruda eripuhastustöötajaks.
Kutse eeldab valmisolekut töötada osalise tööajaga, samuti puhkepäevadel, riiklikel pühadel, varahommikusel, hilisõhtusel või öisel ajal. Töökeskkonna eripärast sõltuvalt puutub puhastusteenindaja kokku füüsikaliste (nt tuuletõmbus, raskuste teisaldamine), keemiliste (nt koristusained) või bioloogiliste (nt mikroorganismid) ohuteguritega.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Hoolduskoristus
A.2.2 Suurpuhastus
A.2.3 Juhendamine
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Eripuhastustööd
A.2.4 Eripuhastustööde tegemine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Puhastusteenindaja-juhendajana töötavad inimesed, kes on läbinud kutseõppe tasemeõppe või täienduskoolituse või on omandanud erialased oskused töökohal.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Puhastusteenindaja-juhendaja, objektijuht, objektivanem, vanemkoristaja, eripuhastustööde spetsialist, tuutor.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks puuduvad.
A.6 Tulevikuoskused
Kasvav tähtsus on erinevate digitehnoloogiate ja koristusmasinate kasutamisel.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse moodustub üldoskustest ja kohustuslikest ning spetsialiseerumisega seotud kompetentsidest.
Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused ja kohustuslikud kompetentsid B.3.1 - B.3.3. Eripuhastustöödele spetsialiseerumisel tuleb lisaks tõendada spetsialiseerumisega seotud kompetents B.3.4.
B.2 Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. suhtleb ja käitub lähtuvalt heast tavast ja kutse-eetikast (Lisa 1), kohaneb ja tuleb toime erinevates töökeskkondades;
2. lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest;
3. järgib ettevõttes kehtivaid reegleid ja tegevusjuhiseid;
4. järgib ise ja jälgib töötervishoiu, tööohutus- ja ...
hügieeninõuete täitmist meeskonnas (sh kasutab nõuetekohaseid isikukaitsevahendeid);
5. kasutab aseptilisi töövõtteid, töötab ergonoomiliselt ja keskkonda säästvalt;
6. suhtub heaperemehelikult kliendi ja tööandja varasse;
7. juhindub oma töös kokkulepitud puhtusastmest;
8. hindab töö tulemust ja vajadusel teeb parandustegevusi.
9. töötab meeskonnas, juhendab ja kontrollib teiste tavatööd;
10. hoiab kliendiga positiivset kontakti ja kogub tagasisidet;
11. kasutab lihtsamaid infotehnoloogilisi vahendeid (nt valvesignalisatsioon, robottolmuimeja, nutitelefon).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Hoolduskoristus 4

Tegevusnäitajad:
1. määrab hoolduskoristuse vajaduse ja järjekorra, võttes arvesse mustusastet ja soovitud puhtusastet;
2. koostab koristusplaani, määrates koristustööde sageduse ja puhastusmeetodid, desinfitseerimise, suurpuhastuse ja/või eripuhastustööde vajaduse;
3. valib koristustarvikud ja -masinad ning valmistab need tööks ette, sh niisutab koristustekstiilid vastavalt mustusastmele ja pinnakattematerjalile;
4. valib sobiva koristusaine sh desinfitseeriva aine ja määrab annuse, arvestades muuhulgas mustuse liiki, pinnakattematerjali ning järgides toote- ja ohutuskaarti;
5. puhastab mööbli, esemed, seinad, laed ja põrandad mustusest, kasutades sobivaid koristusmeetodeid, -tarvikuid, -aineid ja/või -masinaid; oskab kasutada kasutusjuhendeid;
6. puhastab ja korrastab kasutatud koristustarvikud ja/või -masinad;
7. desinfitseerib vajadusel puhastatud pinnad, kasutades desinfitseerivat ainet vastavalt toote- ja ohutuskaardi nõuetele.
B.3.2 Suurpuhastus 4

Tegevusnäitajad:
1. määrab suurpuhastuse vajaduse ja järjekorra, võttes arvesse mustusastet ja soovitud puhtusastet;
2. koostab koristusplaani, määrates suurpuhastuse sageduse ja puhastusmeetodid, desinfitseerimise, hoolduskoristuse ja/või eripuhastustööd;
3. valib koristustarvikud ja -masinad ning valmistab need tööks ette, sh niisutab koristustekstiilid vastavalt mustusastmele ja pinnakattematerjalile;
4. valib sobiva koristusaine sh desinfitseeriva aine ja määrab annuse, arvestades muuhulgas mustuse liiki, pinnakattematerjali ning järgides toote- ja ohutuskaarti;
5. puhastab mööbli, esemed, seinad, laed ja põrandad raskesti eemaldatavast ja/või aja jooksul mustusest, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, -tarvikuid, -aineid ja/või -masinaid;
6. puhastab ja korrastab kasutatud koristustarvikud ja/või -masinad;
7. desinfitseerib vajadusel puhastatud pinnad, kasutades desinfitseerivat ainet vastavalt toote- ja ohutuskaardi nõuetele.
B.3.3 Juhendamine 4

Tegevusnäitajad:
1. juhendab väiksema kogemusega kolleege, pakub tuge tekkinud probleemide ja küsimuste lahendamisel; aitab tõsta juhendatava töö kvaliteeti, õpetades õigeid töövõtteid;
2. jälgib juhendatava töö kvaliteeti ja kehtestatud nõuetest kinnipidamist;
3. annab juhendatavale selgesõnaliselt ja õigeaegselt tagasisidet tema tegevuse kohta.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Eripuhastustöödele spetsialiseerumisel tuleb lisaks tõendada spetsialiseerumisega seotud kompetents B.3.4.
Eripuhastustööde spetsialist, tase 4
    Kompetents EKR tase
B.3.4 Eripuhastustööde tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1. määrab eripuhastustööde vajaduse ja planeerib töö, võttes arvesse mustuse eripära, pinnakattematerjali ja soovitud tulemust;
2. valib koristustarvikud ja -masinad ning valmistab need tööks ette, vastavalt eripuhastustööle;
3. valib koristusaine sh desinfitseeriva aine ja määrab annuse, arvestades muuhulgas mustuse liiki, pinnakattematerjali ning järgides aine toote- ja ohutuskaarti;
4. süvapuhastab põrandad (sh eemaldab vaha), mööbli ja esemed ning sise- ja välitingimustel erinevatel kõrgustel seinad, aknad ja laed, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, -masinaid, -tarvikuid, -aineid ja abivahendeid;
5. töötleb vajadusel puhastatud põrandad, mööbli ja esemed hooldus- või kaitseainetega, valides selleks sobilikud koristustarvikud ja/või -masinad.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-05052022-2.8/7k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 32
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.05.2022
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Puhastusteenindus
Kutse grupp: Puhastusteenindaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 9 Lihttöölised
91 Puhastustöölised ja abilised
911 Koristajad ja abilised kodus, hotellis, kontoris jms asutustes
9112 Koristajad ja abilised kontoris, hotellis jms asutustes
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1011 Koduteenindus
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
81 Hoonete ja maastike hooldus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutse-eetika
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Helge Alt Puhastusekspert OÜ
Maire Raidvere Järvamaa Haigla AS
Kai Rehe Võrumaa Kutsehariduskeskus
Thea Sims Orkla Eesti AS
Annela Tiitson Arkaadia Puhastuse OÜ
Rita Vaher Järvamaa Kutsehariduskeskus
Tiina Vinkmann SOL Baltics OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist