Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4
EN: Cleaner supervisor, level 4
Spetsialiseerumised:
  • Eripuhastustööde spetsialist, tase 4
  • Majutusasutuse toateenindaja, tase 4
Osakutsed:
Kehtib alates: 24.05.2017
Kehtib kuni: 04.05.2022
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 1. märtsini 2023 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

Alus: SA Kutsekoda juhatuse liikme korraldus nr. 1-3/34 17.05.2022.
---------------------
Kutsestandard on uuendatud seoses kehtivusja lõppemisega.
Tegevusnäitajaid on ümberstruktureeritud ja sõnastust parandatud.
Lisandunud on spetsialiseerumine Majutusasutuse toateenindaja, tase 4.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool Puhastus- ja kodumajandus 189777 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 26.05.2020 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Puhastusteenindaja-juhendaja tööks on erinevate töö- ja elukeskkondade puhastamine ja hooldamine. Puhastusteenindaja-juhendaja tunneb määrdumise ja saastumise põhjuseid, pinnakattematerjale, oskab kasutada ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvalt puhastusaineid, koristustarvikuid, seadmeid ja... masinaid. Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 töötab iseseisvalt ja vastavalt juhistele. Ta juhendab ja kontrollib teiste tavatööd ja töötab meeskonnas. Puhastusteeninduse kutsealal on võimalik spetsialiseeruda eripuhastustööde spetsialistiks ja toateenindajaks. Eripuhastustööde spetsialisti tööks on pindade ühekordne põhjalik puhastamine ja töötlemine kaitseainetega. Eripuhastustööde spetsialisti tööülesannete hulka ei kuulu hoolduskoristus. Eripuhastustööde spetsialist juhendab ja kontrollib eripuhastustööde grupi töötajaid.
Toateenindaja- tööks on hotellitubade puhastamine, voodipesu vahetamine, hotellitoa varustamine vajalike tarvikutega. Toateenindaja- korrusevanem juhendab ja kontrollib teiste toateenindajate tööd.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tööks ettevalmistamine
1. Koristustööde planeerimine
2. Koristustarvikute/masinate valimine ja ettevalmistamine
3. Koristusaine valimine ja doseerimine

A.2.2 Hoolduskoristuse tegemine
1. Mööbli ja esemete puhastamine
2. Seinte ja põrandate puhastamine
3. Koristustarvikute ja -masina...
te puhastamine ning korrastamine

A.2.3 Suurpuhastus
1. Mööbli ja esemete puhastamine
2. Seinte, lagede, akende ja põrandate puhastamine

A.2.4 Kaastöötajate juhendamine
1. Juhendamine
2. Tagasiside andmine

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Majutusasutuse toateenindus
A.2.5 Toateenindamine
1. Voodipesu, vannitoatekstiilide vahetamine ja korrastamine
2. Hügieenitarvikute, nõude, reklaammaterjalide, minibaari jms korrastamine

Eripuhastus
A.2.6 Eripuhastustööde tegemine
1. Mööbli ja esemete süvapuhastus ja/või -pesemine, kaitsetö...
ötlemine
2. Seinte süvapuhastus ja/või -pesemine, akende pesemine
3. Põrandate süvapuhastus ja/või -pesemine, kaitsetöötlus

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Kutse eeldab valmisolekut töötada osalise tööajaga, samuti puhkepäevadel, riiklikel pühadel, varahommikusel, hilisõhtusel või öisel ajal. Töötatakse nii sise- kui välistingimustes (eripuhastustöötaja). Töös võidakse kokku puutuda tuuletõmbuse, temperatuuride vahetumise, kõrgustes töötamise (eripuhas...tustöötaja), tolmu ja muu saastumise ning erinevate kemikaalidega.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Koristusained, -tarvikud, -masinad, abi- ja isikukaitsevahendid
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Puhastusteenindaja-juhendaja töö eeldab head tervist, ausust, hoolikust, täpsust ja teenindusvalmidust. Oluline on kohuse- ja vastutustunne ning pingetaluvus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Puhastusteenindaja-juhendajaks saab õppida kutseõppeasutustes, kursustel ja töökohal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Puhastusteenindaja-juhendaja, objektijuht, objektivanem, vanemkoristaja, eripuhastustööde spetsialist, toateenindaja
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 kutse saamiseks tuleb tõendada kohustuslikud kompetentsid B.2.1 - B.2.4 ja läbiv kompetents B.2.6.
Majutusasutuse toateenindusele spetsialiseerumisel tuleb lisaks tõendada spetsialiseerumisega seotud kompetents B.2.5.
Eripuhastusele spetsialiseerumisel tuleb li...
saks tõendada spetsialiseerumisega seotud kompetents B.2.6. Eripuhastustöötaja tööülesannete hulka ei kuulu hoolduskoristus (B.2.4).
Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Tööks ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. määrab koristustööde vajaduse ja järjekorra, võttes arvesse mustusastet, soovitud puhtusastet ja etteantud juhiseid; koostab koristusplaani, määrates koristustööde sageduse, puhastusmeetodid, koristusained ja -tarvikud; määrab suurpuhastuse või eripuhastustööde vajaduse lähtudes objekti eripärast;
2. valib koristustarvikud ja -masinad ning valmistab need tööks ette, sh niisutab koristustekstiilid vastavalt mustusastmele ja pinnakattematerjalile; juhendab teisi töötajaid;
3. valib sobiva koristusaine ja mõõdab välja sobiva koguse, arvestades muuhulgas mustuse liiki, pinnakattematerjali ning järgides kasutusjuhendit; juhendab teisi töötajaid.
B.2.2 Hoolduskoristuse tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1. puhastab mööbli ja esemed mustusest, kasutades sobivaid koristusmeetodeid, -tarvikuid, -aineid ja /või -masinaid; juhendab teisi töötajaid;
2. puhastab seinad ja põrandad, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, -tarvikuid, -aineid ja /või -masinaid; juhendab teisi töötajaid;
3. puhastab ja korrastab kasutatud koristustarvikud ja/või -masinaid; juhendab teisi töötajaid.
B.2.3 Suurpuhastuse tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1. puhastab vastavalt juhistele mööbli ja esemed raskesti eemaldatavast ja/või aja jooksul mustusest, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, -tarvikuid, -aineid ja /või -masinaid; juhendab teisi töötajaid.
2. Puhastab vastavalt juhistele seinad, laed, aknad ja põrandad raskesti eemaldatavast ja/või aja jooksul kogunenud mustusest, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, koristustarvikuid, -aineid ja /või -masinaid; juhendab teisi töötajaid.
3. puhastab ja korrastab kasutatud koristustarvikud ja/või -masinaid; juhendab teisi töötajaid.
B.2.4 Kaastöötajate juhendamine 4

Tegevusnäitajad:
1. juhendab teisi puhastusteenindajaid, lähtuvalt tema eelnevatest teadmistest ja oskustest;
2. annab asjakohast tagasisidet juhendatava tegevusele ja saavutatud tulemusele.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Majutusasutuse toateenindusele spetsialiseerumisel tuleb lisaks tõendada spetsialiseerumisega seotud kompetents B.2.5. Eripuhastusele spetsialiseerumisel tuleb lisaks tõendada spetsialiseerumisega seotud kompetents B.2.6. Eripuhastustöötaja tööülesannete hulka ei kuulu hoolduskoristus (B.2.4).
Majutusasutuse toateenindaja, tase 4
    Kompetents EKR tase
B.2.5 Toateenindamine 4

Tegevusnäitajad:
1. vahetab voodipesu ja korrastab voodi vastavalt majutusasutuses kehtivale korrale; vahetab vannitoatekstiilid vastavalt majutusasutuses kehtivale korrale; kontrollib ja juhendab teisi töötajaid;
2. korrastab hügieenitarvikud, reklaammaterjalid, minibaari jms, vajadusel lisab puuduvad tarvikud ja esemed, järgides majutusasutuses kehtivat korda; kontrollib ja juhendab teisi töötajaid.
 
Eripuhastustööde spetsialist, tase 4
    Kompetents EKR tase
B.2.6 Eripuhastustööde tegemine 4

1. puhastab põhjalikult mööbli ja esemed mustustest, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, -masinaid -tarvikuid, -aineid ja abivahendeid; vajadusel töötleb puhastatud mööblit ja esemeid hooldus- või kaitseainetega; juhendab mööbli ja esemete põhjalikku puhastamist ja/või töötlemist kaitseainetega;
2. puhastab põhjalikult seinad ja aknad mustusest k.a tavapärasest kõrgemad seinad ja aknad, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, -masinaid -tarvikuid, -aineid ja vajadusel abivahendeid (redelid, tõstukid jms); juhendab pindade põhjalikku puhastamist;
3. vajadusel eemaldab kaitsekihi; puhastab põrandad põhjalikult mustusest, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, -masinaid -tarvikuid, -aineid ja abivahendeid; vajadusel töötleb puhastatud põrandad kaitseainetega; juhendab põrandate põhjalikku puhastamist ja/või töötlemist kaitseainetega.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. suhtleb ja käitub lähtuvalt heast tavast ja kutse-eetikast (Lisa 1), kohaneb ja tuleb toime erinevates töökeskkondades;
2. hoiab kliendiga positiivset kontakti ja kogub tagasisidet;
3. lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest;
4. järgib ettevõttes kehtivaid reegleid;
5. suhtub heaperemehelikult kliendi ja tööandja varasse
6. töötab meeskonnas, juhendab ja kontrollib teiste tavatööd;
7. jälgib töötervishoiu, tööohutus- ja hügieeninõuete täitmist meeskonnas;
8. töötab ergonoomiliselt ja keskkonda säästvalt;
9. töötab ja tegutseb aseptiliselt;
10. juhindub oma töös kokkulepitud puhtusastmest;
11. hindab töö tulemust ja vajadusel teeb parandustegevusi.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-18052017-1.3.3/6k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 7
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 18.05.2017
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Puhastusteenindus
Kutse grupp: Puhastusteenindaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad
515 Majapidamistööde juhatajad ja majahoidjad
5151 Kontorite, hotellide jm asutuste koristus- ja majapidamistööde juhatajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1011 Koduteenindus
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
81 Hoonete ja maastike hooldus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutse-eetika
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Sigrid Err Lääne-Tallinna Keskhaigla
Annela Tiitson Arkaadia Puhastuse OÜ
Aita Sauemägi kutsekomisjoni liige
Helge Alt Puhastusekspert OÜ
Ülle Parbo SA Innove
Rita Vaher Järvamaa Kutsehariduskeskus
Armin Alt Eesti Energia
Urve Välimäe OÜ SOL Baltics
Signe Roos Ida-Tallinna Keskhaigla
Reet Tiit Eesti Hotellide ja Restoranide Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist