Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Puhastustööde juht, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Puhastustööde juht, tase 5
EN: Cleaning manager, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 24.05.2012
Kehtib kuni: 02.03.2016
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Puhastustööde juhi töö eesmärk on korraldada oma vastutusala objektide elukeskkonna puhtana hoidmist nõutaval tasemel.

Tema tööülesannete hulka kuulub koristustööde planeerimine, korraldamine, töö kvaliteedi hindamine, puhastusteenindajate juhendamine, klientidega suhtlemine ning info vahetamine....
Kavandab asjakohaseid muudatusi ja korraldab nende rakendamist. Vastutab kvaliteetse töötulemuse eest.

Oma töös juhindub ta puhastusala heast tavast. Järgib kutse-eetikat ning lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest. Juhib meeskonda ja vastutab meeskonnatöö eest.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Koristusvajaduse määratlemine.
A.2.2 Koristustarvikute ja -masinate valik ning kasutamine.
A.2.3 Koristusainete valimine, doseerimine ja kasutamine.
A.2.4 Hoolduskoristus ja suurpuhastus.
A.2.5 Kaastöötajate juhendamine.
A.2.6 Koristustööde juhtimine ja arendamine.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Kutse eeldab valmisolekut töötada osalise tööajaga, samuti puhkepäevadel, riiklikel pühadel ja varahommikusel, hilisõhtusel või öisel ajal. Töötatakse nii sise- kui välistingimustes. Töös võidakse kokku puutuda tuuletõmbuse, temperatuuride vahetumise, töötamisega kõrgustes, tolmu ja muu saastumisega... ning erinevate kemikaalidega.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Koristusaineid, -tarvikuid, -masinaid, abi- ja kaitsevahendeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Puhastustööde juhi töö eeldab hoolivust, emotsionaalset stabiilsust, enesekehtestamise oskust ja head tervist. Oluline on analüüsi-, otsustus- ja vastutusvõime, võime erinevates olukordades kiiresti reageerida, vastupidavus ning pinge- ja stressitaluvus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Puhastustööde juhi kutse eeldab vähemalt keskharidust. Puhastustööde juhiks saab õppida kutseõppeasutuses, kursustel ja töökohal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Puhastustööde juht, töödejuhataja, objektijuht, meister, perenaine.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Puhastustööde juhi kutse koosneb kuuest kohustuslikust kompetentsist ja ühest läbivast kompetentsist.
Kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 – B.2.7 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Koristusvajaduse määratlemine 5

Tegevusnäitajad:
1) märkab hoolduskoristuse, suurpuhastuse ja eripuhastustöödega eemaldatavat mustust;
2) liigitab mustust ja määrab mustuse eemaldamiseks vajalikud puhastusmeetodid, koristusained ja-tarvikud jms;
3) kaardistab mustuse ja määrab selle eemaldamise sageduse;
4) eristab erinevaid pinnakattematerjale;
5) määrab koristustööde vajaduse vastavalt olukorrale (mustusaste, soovitud puhtusaste) ja eristab esmased koristustööd ning üldised koristamise jooksul tehtavad tööd;
6) planeerib koristustööd, arvestades töö ökonoomsust ja optimaalsust ning saavutatavat kvaliteeti;
7) koostab koristusplaani, määrates koristustööde sageduse, puhastusmeetodid, koristusained ja -tarvikud;
8) määrab hooldus-, suurpuhastuse või eripuhastustööde vajaduse.

Hindamismeetod (id): praktiline töö, kirjalik test, analüüs ja kirjalik objekti analüüs, vestlus.
B.2.2 Koristustarvikute ja -masinate valimine ning kasutamine 5

Tegevusnäitajad:
1) vastutab optimaalsete koristustarvikute ja/või -masinate valiku eest, juhendab teisi;
2) suunab ja juhendab koristustarvikute ja/või -masinate tööks ettevalmistamist;
3) suunab ja juhendab koristustarvikute ja/või -masinate kasutamist;
4) suunab ja juhendab kasutatud koristustarvikute ja/või -masinate korrastamist ja puhastamist.

Hindamismeetod (id): praktiline töö, kirjalik test ja kirjalik objekti analüüs, vestlus
B.2.3 Koristusainete valimine, doseerimine, kasutamine 5

Tegevusnäitajad:
1) suunab ja juhendab sobiva koristusaine valikut vastavalt mustusele ja pinnakattematerjalile;
2) suunab ja juhendab koristusaine doseeringu valmistamist, vastavalt etiketil olevale informatsioonile;
3) suunab ja juhendab koristusaine kasutamist vastavalt kasutusjuhendile, arvestades tööohutus- ning keskkonnakaitsenõuetega ja säästes kliendi vara.

Hindamismeetod (id): praktiline töö, kirjalik test ja kirjalik objekti analüüs, vestlus.
B.2.4 Hoolduskoristus ja suurpuhastus 5

Tegevusnäitajad:
1) korraldab ja juhendab mööbli ja esemete puhastamist erinevatest mustustest;
2) korraldab ja juhendab seinte puhastamist erinevatest mustustest;
3) korraldab ja juhendab põrandate puhastamist erinevatest mustustest;
4) korraldab ja juhendab lagede puhastamist erinevatest mustustest;
5) vastutab nõuetele vastava töötulemuse eest mööbli ja esemete, seinte, põrandate, lae puhastamisel.

Hindamismeetod (id): Praktiline töö, kirjalik test ja kirjalik objekti analüüs, vestlus.
B.2.5 Kaastöötajate juhendamine 4

Tegevusnäitajad:
1) selgitab välja juhendatava teadmised ja oskused lähtuvalt objekti koristusvajadusest;
2) kavandab juhendamise, lähtudes juhendatava teadmistest ja oskustest ning objekti koristamise nõuetest;
3) loob kontakti juhendatavaga ja annab konkreetseid ning arusaadavaid juhiseid,
4) korraldab juhendamise vastavalt kavandatule;
5) annab õigeaegselt asjakohast tagasisidet juhendatava tegevusele.

Hindamismeetod (id): praktiline töö, vestlus.
B.2.6 Koristustööde juhtimine ja arendamine 5

Tegevusnäitajad:
1) selgitab välja tööjõuvajaduse vastavalt objekti eripärale;
2) selgitab välja objekti koristamise tarvikute, koristusainete, masinate, kaitse- ja abivahendite vajaduse;
3) koostab objekti koristustööde kuluarvestuse, arvestades koristustööde tüübi, sageduse ja kasutatavate tarvikute ja/või masinatega;
4) planeerib objekti koristustööd tervikuna, arvestades objekti suurust, eripära ja nõudeid;
5) koostab koristusplaani vastavalt objekti eripärale ja esitatud nõuetele;
6) koostab tööjuhendid erinevat tüüpi ruumide koristamiseks;
7) komplekteerib meeskonna vastavalt objekti eripärale ja kuluarvestusele;
8) varustab objekti vajalike tarvikute, koristusainete, masinate, kaitse- ja abivahenditega;
9) selgitab välja koolitusvajaduse ja korraldab vastavalt sellele koolituse;
10) annab õigeaegselt asjakohast tagasisidet tööprotsessile ja tulemusele ning vajadusel teeb ettepanekuid töökorralduse paremaks muutmiseks;
11) hindab regulaarselt objekti puhtust ja vajadusel teeb ettepanekuid lisatöödeks;
12) hindab koristustööde kvaliteeti vastavalt teeninduslepingus kirjeldatule;
13) kaardistab koristustööde hetkeolukorra (kasutatavad koristusained, -tarvikud, tööde teostamine, koristusaeg) hindamaks muudatuste vajadust;
14) pakub lahendusi tööde paremaks ja efektiivsemaks korraldamiseks ning teeb ettepaneku optimaalseima ja sobivaima lahenduse osas;
15) põhjendab, kavandab ja korraldab muudatused.

Hindamismeetod (id): kirjalik objekti analüüs, vestlus.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Puhastustööde juht, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1) suhtleb ja käitub lähtuvalt heast tavast, järgides kutseeetikat, on korrektse välimusega;
2) lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest;
3) järgib ettevõttes kehtivaid reegleid;
4) järgib töötervishoiu, tööohutus- ja hügieeninõudeid;
5) töötab ergonoomiliselt ja keskkonda säästvalt;
6) töötab ja tegutseb aseptiliselt;
7) juhindub oma töös kokkulepitud puhtusastmest;
8) suhtub heaperemehelikult kliendi ja tööandja varasse;
9) valdab eesti keelt tasemel B2;
10) juhib ja vastutab meeskonnatöö eest;
11) kasutab oma töös arvutit.

Hindamismeetod (id): hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
B.2.8 Puhastustööde juht, tase 5 kutset läbivad teadmised 5

TEADMISED:
1) mustuse liigid;
2) pinnakattematerjalid;
3) koristusmeetodid;
4) koristustarvikute/-masinate töö-, kasutamis- ja hoolduspõhimõtted;
5) koristusained;
6) doseerimispõhimõtted;
7) kaitse- ja abivahendid;
8) kaitsetöötlusega pindade hoolduspõhimõtted;
9) erineva kasutusotstarbega ruumide koristamine;
10) eripuhastustööd;
11) Eestis kehtivad kutsealaga seotud õigusaktid ja koristusalased standardid;
12) koristustööde mõõdistamise põhimõtteid;
13) kvaliteedinõuded koristamistöödel;
14) juhtimise alused;
15) kuluarvestus ja majandamise alused.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-24052012-8.4/3k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 8
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 24.05.2012
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Puhastusteenindus
Kutse grupp: Puhastusteenindaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 1 Juhid
12 Äriteenindus- ja haldusjuhid
121 Äriteenindus- ja haldusjuhid
1219 Äriteenindus- ja haldusjuhid, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1011 Koduteenindus
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
81 Hoonete ja maastike hooldus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Kutsealased terminid
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Õie Aasna Eesti Maaülikool
Helge Alt OÜ Puhastusekspert
Tiit Jürmann Pesuekspert OÜ
Anu Kraav OÜ Eliit Teenindus
Aita Sauemägi SA Innove
Annela Tiitson OÜ Arkaadia Puhastuse

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist