Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Puhastustööde juht, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Puhastustööde juht, tase 5
EN: Cleaning manager, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 05.05.2022
Kehtib kuni: 04.05.2027
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
• Täpsustati kompetentside ja tegevusnäitajate sõnastusi kogu kutsestandardi ulatuses.
• Ühendati tegevusnäitajaid, tuues sarnased tegevused ühte tegevusnäitajasse, nt mööbli, esemete, põrandate, seinte, akende ja lagede puhastamine viidi ühe tegevusnäitaja alla, varem olid need eraldi.
• Kompetents „Tööks ettevalmistamine“ kaotati ära ning lisati vastavad tegevused teistesse kompetentsidesse.
• Kompetentsidesse „Hoolduskoristus“ ja „Suurpuhastus“ lisati desinfitseerimisega seotud tegevusnäit...
ajad.
• Üldoskustesse lisati tegevusnäitaja seoses infotehnoloogiliste vahendite kasutamisega.
• Täpsustati sõnastusi osas A.1 „Töö kirjeldus“.
• Lisati tulevikuoskused.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Järvamaa Kutsehariduskeskus Puhastustööde juht 130477 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 15.06.2022 Avatud
2 Tallinna Kopli Ametikool Puhastustööde juht 245644 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 19.06.2023 Avatud
3 Tartu Rakenduslik Kolledž Puhastustööde juht 129758 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 06.03.2023 Avatud
4 Tartu Rakenduslik Kolledž Puhastustööde juht 241522 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 26.04.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Puhastustööde juhi tööks on korraldada objektide heakorratöid nõutaval tasemel. Tema tööülesannete hulka kuulub heakorratööde (sise- ja välikoristus) planeerimine, korraldamine, eelarve juhtimine, töö kvaliteedi hindamine, puhastusteenindajate juhendamine, klientidega suhtlemine ning info vahetamine.... Ta kavandab asjakohaseid muudatusi ja korraldab nende ellu viimist, leiab otstarbekad tehnoloogiad lähtuvalt olukorrast, oskab ise koristada ja teisi juhendada. Ta juhib meeskonda ja vastutab kvaliteetse töötulemuse eest.
Sageli tuleb töötada väljaspool tavatööaega, liikuda objektide vahel ning suhelda erinevate inimestega.
Töös kasutatakse heakorratööde tarvikuid, masinaid, abi- ja kaitsevahendeid, info- ja kommunikatsioonivahendeid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Hoolduskoristus
A.2.2 Suurpuhastus
A.2.3 Juhendamine
A.2.4 Koristustööde juhtimine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Puhastustööde juhina töötavad inimesed, kes on läbinud kutseõppe tasemeõppe või täienduskoolituse ning kellel on töökogemus juhtival kohal puhastusvaldkonnas.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Puhastustööde juht, töödejuhataja, objektijuht, meister, perenaine.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks puuduvad.
A.6 Tulevikuoskused
Kasvav tähtsus on erinevate digitehnoloogiate ja koristusmasinate kasutamisel.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse moodustub üldoskustest ja kohustuslikest kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutav
nende kõigi tõendamine.
B.2 Puhastustööde juht, tase 5 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. suhtleb ja käitub lähtuvalt heast tavast ja kutse-eetikast (Lisa 1);
2. teab valdkonna standardeid, hoiab ennast kursis valdkonna arengutega;
3. lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest;
4. järgib ettevõttes kehtivaid reegleid;
5. jälgib töötervishoiu, tööohutus- ja hügieeninõ...
uete täitmist meeskonnas (sh kasutab nõuetekohaseid isikukaitsevahendeid);
6. kasutab aseptilisi töövõtteid, töötab ergonoomiliselt ja keskkonda säästvalt;
7. juhindub oma töös kokkulepitud puhtusastmest ja võimalikest muudest tingimustest, vajadusel täpsustab tingimusi;
8. suhtub heaperemehelikult kliendi ja tööandja varasse;
9. valdab eesti keelt tasemel B2: väljendab ennast korrektselt, kasutab korrektset erialast sõnavara (Lisa 2);
10. juhib ja vastutab meeskonnatöö eest;
11. kasutab infotehnoloogilisi vahendeid vastavalt digioskuste enesehindamise skaala algtasemel kasutaja tasemele (Lisa 3).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Hoolduskoristus 5

Tegevusnäitajad:
1. analüüsib ja määrab koristustööde vajaduse ja järjekorra, võttes arvesse mustusastet, soovitud puhtusastet ja lepingutingimusi;
2. koostab koristusplaani, määrates koristustööde sageduse ja puhastusmeetodid, desinfitseerimise, suurpuhastuse ja/või eripuhastustööde vajaduse;
3. valib koristustarvikud ja -masinad ning valmistab need tööks ette, sh niisutab koristustekstiilid vastavalt mustusastmele ja pinnakattematerjalile;
4. valib sobiva koristusaine sh desinfitseeriva aine ja määrab annuse, arvestades muuhulgas mustuse liiki, pinnakattematerjali ning järgides toote- ja ohutuskaarti;
5. puhastab mööbli, esemed, seinad, laed ja põrandad mustusest, kasutades sobivaid koristusmeetodeid, -tarvikuid, -aineid ja /või -masinaid; oskab kasutada kasutusjuhendeid;
6. korraldab kasutatud koristustarvikute ja/või -masinate puhastamist ja korrastamist; juhendab teisi töötajaid;
7. desinfitseerib vajadusel puhastatud pinnad, kasutades desinfitseerivat ainet vastavalt toote- ja ohutuskaardi nõuetele; korraldab desinfitseerimise tulemuse seire.
B.3.2 Suurpuhastus 5

Tegevusnäitajad:
1. analüüsib ja määrab suurpuhastuse vajaduse ja järjekorra, võttes arvesse mustusastet, soovitud puhtusastet ja lepingutingimusi;
2. koostab suurpuhastuse plaani, määrates koristustööde sageduse ja puhastusmeetodid, desinfitseerimise, hoolduskoristuse ja/või eripuhastustööd;
3. valib koristustarvikud ja -masinad ning valmistab need tööks ette, sh niisutab koristustekstiilid vastavalt mustusastmele ja pinnakattematerjalile;
4. valib sobiva koristusaine, sh desinfitseeriva aine ja määrab annuse arvestades muuhulgas mustuse liiki, pinnakattematerjali ning järgides toote- ja ohutuskaarti;
5. puhastab mööbli, esemed, seinad, laed ja põrandad raskesti eemaldatavast ja/või aja jooksul kogunenud mustusest, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, -tarvikuid, -aineid ja /või -masinaid; korraldab ja juhendab mööbli ja esemete puhastamist raskesti eemaldatavast mustusest ja/või aja jooksul kogunenud mustusest;
6. korraldab kasutatud koristustarvikute ja/või -masinate puhastamist ja korrastamist; juhendab teisi töötajaid;
7. desinfitseerib puhastatud pinnad, kasutades desinfitseerivat ainet vastavalt toote- ja ohutuskaardi nõuetele; korraldab desinfitseerimise tulemuse seire.
B.3.3 Juhendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab juhendamise, sh koostab tegevuskava ja juhendid, lähtudes töö eesmärgist, juhendatava võimetest ja olemasolevatest oskustest;
2. juhendab ja nõustab kolleege, pakub tuge tekkinud probleemide ja küsimuste lahendamisel; aitab tõsta juhendatava töö kvaliteeti, õpetades õigeid töövõtteid, andes soovitusi tööga paremaks toimetulekuks;
3. jälgib juhendatava töö kvaliteeti ja kehtestatud nõuetest kinnipidamist, analüüsib ja hindab koos juhendatavaga tema toimetulekut tööülesannetega ja suhtumist töösse;
4. annab juhendatavale selgesõnaliselt ja õigeaegselt tagasisidet tema tegevuse kohta, märkab edusamme ja tunnustab.
B.3.4 Koristustööde juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. selgitab välja sise- ja/või välikoristuse tööjõuvajaduse vastavalt eeldatavale töömahule ning komplekteerib meeskonna; selgitab välja objekti koristamiseks vajalikud ained, tarvikud ja masinad, tagab nende olemasolu objektil; koostab objekti dokumentatsiooni;
2. koostab objekti heakorratööde eelarve, arvestades sise- ja/või välikoristuse tööde mahtu, sagedust, tööjõukulu ning vajaminevaid masinaid, tarvikuid ja aineid;
3. koostab töögraafikuid, arvestades tööde mahtu; planeerib koristustööd, arvestades objekti(de) suurust, eripära ja nõudeid; koostab tööjuhendid erinevat tüüpi ruumide koristamiseks; tagab tööks sobivate isikukaitsevahendite, riiete ja jalatsite olemasolu ja kasutamise;
4. hindab heakorrateenuse kvaliteeti vastavalt teeninduslepingus kirjeldatule ja vajadusel viib ellu muudatusi; analüüsib töö efektiivsust ja ressursside kasutamise optimaalsust; annab asjakohast tagasisidet tööprotsessi ja tulemuste kohta ning vajadusel teeb ettepanekuid töökorralduse parandamiseks ja teenuste arendamiseks;
5. selgitab välja töötajate koolitusvajaduse, planeerib ja korraldab koolitusi;
6. loob kliendiga kontakti ja kogub tagasisidet teenuse kohta; analüüsib kliendilt saadud tagasisidet ja vajadusel lahendab teenusega seotud probleeme; hoiab pidevat positiivset kontakti kliendiga.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-05052022-2.9/7k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 32
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.05.2022
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Puhastusteenindus
Kutse grupp: Puhastusteenindaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 9 Lihttöölised
91 Puhastustöölised ja abilised
911 Koristajad ja abilised kodus, hotellis, kontoris jms asutustes
9112 Koristajad ja abilised kontoris, hotellis jms asutustes
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1011 Koduteenindus
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
81 Hoonete ja maastike hooldus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutse-eetika
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Helge Alt Puhastusekspert OÜ
Maire Raidvere Järvamaa Haigla AS
Kai Rehe Võrumaa Kutsehariduskeskus
Thea Sims Orkla Eesti AS
Annela Tiitson Arkaadia Puhastuse OÜ
Rita Vaher Järvamaa Kutsehariduskeskus
Tiina Vinkmann SOL Baltics OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist