Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Puhastustööde juht, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Puhastustööde juht, tase 5
EN: Cleaning manager, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 23.05.2017
Kehtib kuni: 04.05.2022
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 1. märtsini 2023 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

Alus: SA Kutsekoda juhatuse liikme korraldus nr. 1-3/34 17.05.2022.
-------------------------------
Kutsestandard on uuendatud seoses kehtivusja lõppemisega.
Tegevusnäitajaid on ümberstruktureeritud ja sõnastust parandatud.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Puhastustööde juhi tööks on korraldada objektide heakorratöid nõutaval tasemel. Tema tööülesannete hulka kuulub heakorratööde (sise- ja välikoristus) planeerimine, korraldamine, töö kvaliteedi hindamine, puhastusteenindajate juhendamine, klientidega suhtlemine ning info vahetamine. Ta kavandab asjak...ohaseid muudatusi ja korraldab nende ellu viimist, leiab otstarbekad tehnoloogiad lähtuvalt olukorrast, oskab ise koristada ja teisi juhendada ning vastutab kvaliteetse töötulemuse eest. Ta juhib meeskonda ja vastutab meeskonna töö eest.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tööks ettevalmistamine
1. Objekti hindamine ja planeerimine
2. Koristustööde planeerimine
3. Eelarve koostamine
4. Koristustarvikute/masinate valimine ja ettevalmistamine
5. Koristusaine valimine ja doseerimine

A.2.2 Hoolduskoristus
1. Mööbli ja esemete puhastamine
2. Seinte ja põr...
andate puhastamine
3. Koristustarvikute ja -masinate puhastamine ning korrastamine

A.2.3 Suurpuhastus
1. Mööbli ja esemete puhastamine
2. Seinte, lagede, akende ja põrandate puhastamine

A.2.4 Kaastöötajate juhendamine
1. Juhendamine
2. Tagasiside andmine
3. Koolitamine

A.2.5 Koristustööde juhtimine
1. Koristustööde planeerimine ja korraldamine
2. Heakorrateenuse (sise- ja välispuhastus) kvaliteedi hindamine ja teenuse arendamine
3. Klientide teenindamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Sageli tuleb töötada väljaspool tavatööaega, liikuda objektide vahel ning suhelda erinevate inimestega.
A.4 Töövahendid
Heakorratööde tarvikud, masinad, abi- ja kaitsevahendid, info- ja kommunikatsioonivahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Puhastustööde juhi töö eeldab hoolivust, enesekehtestamise oskust ja head tervist. Oluline on analüüsi-, otsustus- ja vastutusvõime, võime erinevates olukordades kiiresti reageerida, vastupidavus ning pinge- ja stressitaluvus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Puhastustööde juhi kutse eeldab vähemalt keskharidust ja töökogemust. Puhastustööde juhiks saab õppida kutseõppeasutuses, kursustel ja töökohal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Puhastustööde juht, töödejuhataja, objektijuht, meister, perenaine.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kohustuslikud kompetentsid B.2.1-2.5 ja läbiv kompetents B.2.6.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Tööks ettevalmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1. selgitab välja sise- ja/või väliskoristuse tööjõuvajaduse vastavalt eeldatavale töömahule ning komplekteerib meeskonna; selgitab välja objekti koristamiseks vajalikud ained, tarvikud ja masinad; tagab nende olemasolu objektil;
2. määrab erinevatel objektidel koristustööde vajaduse ja järjekorra, võttes arvesse mustusastet, soovitud puhtusastet ja etteantud juhiseid; koostab koristusplaani, määrates koristustööde sageduse, puhastusmeetodid, koristusained ja -tarvikud;
3. määrab suurpuhastuse või eripuhastustööde vajaduse lähtudes objekti eripärast;
4. koostab objekti koristustööde eelarve, arvestades koristusetööde mahtu, sagedust, tööjõukulu ning vajaminevaid masinaid, tarvikuid ja aineid;
5. valib koristustarvikud ja -masinad ning valmistab need tööks ette, sh niisutab koristustekstiilid vastavalt mustusastmele ja pinnakattematerjalile; juhendab teisi töötajaid;
6. valib sobiva koristusaine ja mõõdab välja sobiva koguse, arvestades muuhulgas mustuse liiki ja pinnakattematerjali ning järgides kasutusjuhendit; juhendab teisi töötajaid.
B.2.2 Hoolduskoristus 5

Tegevusnäitajad:
1. puhastab mööbli ja esemed mustusest, kasutades sobivaid koristusmeetodeid, koristustarvikuid, -aineid ja /või -masinaid; korraldab ja juhendab mööbli ja esemete puhastamist;
2. puhastab seinad ja põrandad, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, -tarvikuid, -aineid ja /või -masinaid; korraldab ja juhendab seinte, lagede ja põrandate puhastamist;
3. korraldab kasutatud koristustarvikute ja/või -masinate puhastamist ja korrastamist; juhendab teisi töötajaid.
B.2.3 Suurpuhastus 5

Tegevusnäitajad:
1. puhastab vastavalt juhistele mööbli ja esemed raskesti eemaldatavast ja/või aja jooksul kogunenud mustusest, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, -tarvikuid, -aineid ja /või -masinaid; korraldab ja juhendab mööbli ja esemete puhastamist raskesti eemaldatavast mustusest ja/või aja jooksul kogunenud mustusest.
2. puhastab seinad, laed, aknad ja põrandad raskesti eemaldatavast ja/või aja jooksul kogunenud mustusest, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, koristustarvikuid, -aineid ja /või -masinaid; korraldab ja juhendab seinte, lagede ja põrandate puhastamist raskesti eemaldatavast mustustest ja/või aja jooksul kogunenud mustusest.
B.2.4 Kaastöötajate juhendamine 5

Tegevusnäitajad:
1. juhendab puhastusteenindajaid, lähtuvalt tema eelnevatest teadmistest ja oskustest;
2. annab asjakohast tagasisidet juhendatava tegevusele ja saavutatud tulemusele;
3. selgitab välja personali koolitusvajaduse, tuginedes klientide tagasisidele ja kvaliteedikontrollile; korraldab vastava koolituste läbiviimise.
B.2.5 Koristustööde juhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1. koostab töögraafikuid, arvestades tööde mahtu; planeerib koristustööd, arvestades objekti(de) suurust, eripära ja nõudeid; koostab tööjuhendid erinevat tüüpi ruumide koristamiseks; tagab tööks sobivate riiete ja jalatsite kasutamise;
2. hindab heakorrateenuse kvaliteeti vastavalt teeninduslepingus kirjeldatule ja vajadusel viib ellu muudatusi; analüüsib töö efektiivsust ja ressursside kasutamise optimaalsust; annab asjakohast tagasisidet tööprotsessi ja tulemuste kohta ning vajadusel teeb ettepanekuid töökorralduse parandamiseks;
3. loob kliendiga kontakti ja kogub tagasisidet teenuse kohta; analüüsib kliendilt saadud tagasisidet ja vajadusel lahendab teenusega seotud probleeme; hoiab pidevat positiivset kontakti kliendiga.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Puhastustööde juht, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. suhtleb ja käitub lähtuvalt heast tavast ja kutse-eetikast (Lisa 1)
2. hoiab ennast kursis valdkonna arengutega;
3. lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest;
4. järgib ettevõttes kehtivaid reegleid;
5. jälgib töötervishoiu, tööohutus- ja hügieeninõuete täitmist meeskonnas;
6. töötab ergonoomiliselt ja keskkonda säästvalt;
7. töötab ja tegutseb aseptiliselt;
8. juhindub oma töös kokkulepitud puhtusastmest;
9. suhtub heaperemehelikult kliendi ja tööandja varasse;
10. valdab eesti keelt tasemel B2; väljendab ennast korrektselt, kasutab erialast sõnavara (Lisa 2);
11. juhib ja vastutab meeskonnatöö eest;
12. kasutab oma töös arvutit baasmoodulites Arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, Tekstitöötlus, Tabelitöötlus nõutud tasemel (Lisa 3).
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-18052017-1.3.4/6k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 7
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 18.05.2017
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Puhastusteenindus
Kutse grupp: Puhastusteenindaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad
515 Majapidamistööde juhatajad ja majahoidjad
5151 Kontorite, hotellide jm asutuste koristus- ja majapidamistööde juhatajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1011 Koduteenindus
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
81 Hoonete ja maastike hooldus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutse-eetika
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Sigrid Err Lääne-Tallinna Keskhaigla
Annela Tiitson Arkaadia Puhastuse OÜ
Aita Sauemägi kutsekomisjoni liige
Helge Alt Puhastusekspert OÜ
Ülle Parbo SA Innove
Rita Vaher Järvamaa Kutsehariduskeskus
Armin Alt Eesti Energia
Urve Välimäe OÜ SOL Baltics
Signe Roos Ida-Tallinna Keskhaigla
Reet Tiit Eesti Hotellide ja Restoranide Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist