Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Florist, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Florist, tase 4
EN: Florist, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 29.05.2012
Kehtib kuni: 21.05.2017
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Floristi kutsealal on kaks kutsetaset: florist, tase 4 ja meisterflorist, tase 5.

Floristi kutse eeldab nooremaednik, tase 3 kompetentside olemasolu.

Florist, tase 4 on oskustöötaja, kelle põhiline töö on taimmaterjali ettevalmistamine, lilleseadete valmistamine (sh dekoreerimistööd), taimede ...
hooldamine, müügitöö korraldamine ja klientide teenindamine.
Ta organiseerib iseseisvalt oma tööd ja korraldab meeskonnatööd. 4. taseme florist võtab vastustuse teiste arendamise ning enda ja meeskonna tööülesannete täitmise eest. Floristi töö eeldab pingetaluvust, oskust suhelda klientide ja kolleegidega ning lahendada probleeme.
4. taseme florist kujundab kutseala positiivset mainet igapäevatöös, võimalusel osaleb erialaliitude tegevuses, võistlustel jms. Ta on arenemisvõimeline, avatud uute tööülesannete, meetodite ja tehnikate õppimisel ning edasiandmisel. Ta suudab oma suhtlemisstiili kohandada erinevate olukordade ja inimestega. Florist näitab üles lugupidamist kultuuriliste ja religioossete erinevuste suhtes.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
Floristi kutse koosneb nooremaednik, tase 3 kolmest kohustuslikust töö osast ja florist, tase 4 kuuest töö osast.

Nooremaednik, tase 3 tööosad:
A.2.1 Külvi ja istutuspinna ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine
A.2.2 Aiakultuuride hooldamine
A.2.3 Saagi või toodangu koristamine, säil...
itamine ja müügiks ettevalmistamine

Florist, tase 4 tööosad:
A.2.4 Töö planeerimine
A.2.5 Taimmaterjali ettevalmistamine ja hooldamine
A.2.6 Lilleseadete valmistamine, sh dekoreerimistööd
A.2.7 Müügitöö korraldamine ja organiseerimine
A.2.8 Müümine ja kliendi nõustamine
A.2.9 Juhtimine ja juhendamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Floristi tööülesanded on vahelduvad. Tema töö eripäraks on sõltuvus hooajast ning tähtpäevadest.
Floristi tööaeg on paindlik ja töökoormus vahelduv ning ta võib töötada nii sise- ja välitingimustes kui ka kõrgustes (nt redelil).
Floristi terviseriskid on tööruumi tavapärasest madalam temperatuur,...
töö seisvas asendis, raskuste tõstmine, kokkupuude allergeenidega (taimed, kemikaalid jm), töö lõikeriistadega jm.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Floristi põhilised töövahendid on:
lõikevahendid: noad, aia- ja oksakäärid, saed, näpitsad, tangid jm;
kinnitusvahendid: teibid, traadid, oasisetooted, liimid, sidumispael jm;
dekoratiivsed abimaterjalid: pakkematerjalid ja -vahendid (nt paelad, kangad, nöörid), anumad, värvid, leheläige jm;
el...
ektrilised tööriistad: trell, roosipuhastusmasin, gerbera kiletamise masin, liimipüstol jm;
aiandustarvikud: kärud, kastekannud, labidad, rehad, kühvlid, veepritsid jm;
elektroonilised abivahendid: kassa, makseterminal, arvuti, telefon jm;
muud abivahendid: koristusvahendid jm.

Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Floristi töö eeldab ruumilist kujutlusvõimet, ilumeelt, loomingulisust, uuenduste ja ideede genereerimisvõimet, kontsentreerumisvõimet, kohusetundlikkust, kohanemisvõimet, koostöövõimet, keskkonnataluvust, suhtlemisvalmidust, sotsiaalsust, otsustusvõimet ja iseseisvust, sõbralikkust, usaldatavust, l...oogilist mõtlemist, saavutusvajadust, pingetaluvust, füüsilise koormuse taluvust, liigutuste täpsust, kiirust, koordinatsiooni, osavust.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme floristi esmakutse saadakse vastava kutsekeskhariduse õppe lõpetamisel.

4. taseme floristi kutsetunnistust on tavapäraselt võimalik taotleda inimestel, kellel on floristina töötamise kogemus ja keskharidus või kutsekeskharidus ning kes on läbinud ettevõtlusalase koolituse.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Florist
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemise eelduseks on nooremaednik, tase 3 kutse kolme kohustusliku kompetentsi B.2.1-B.2.3 tõendamine.
Selle kutse taotlemisel on nõutav florist, tase 4 kompetentside B.2.4-B.2.9 ja B.2.10 (läbiv kompetents) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Külvi- ja istutuspinna ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine 3

Tegevusnäitajad:
1) valmistab töökoha ja aiakultuuride kasvukoha ette (paigaldab tööks vajalikud vahendid, rohib, puhastab, kaevab, tasandab jm) vastavalt etteantud juhistele, kasutades selleks vajadusel käsitööriistu;
2) sorteerib paljundusmaterjali vastavalt juhistele;
3) külvab seemned, pikeerib ning istutab aiakultuurid käsitsi või masinal vastavalt etteantud külvinormile ja istutusskeemile;
4) multšib vastavalt etteantud juhistele;
5) toestab aiakultuurid vastavalt etteantud juhistele.

Teadmised:
1) paljundusmaterjalide liigitus, omadused ja kvaliteedinõuded;
2) enamkasvatatavate taimede ja enamlevinud umbrohtude liigitus;
3) aiakultuuride agrotehnoloogia alused (vt lisa 2).

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.2 Aiakultuuride hooldamine 3

Tegevusnäitajad:
1) väetab aiakultuure vastavalt etteantud juhistele;
2) kastab aiakultuure vastavalt etteantud juhistele;
3) teeb taimekaitsetöid vastavalt etteantud juhistele; töötades taimekaitsevahenditega, mille kasutamiseks pole vaja taimekaitsetunnistust, järgib töö- ja keskkonnaohutusnõudeid;
4) tõrjub umbrohtu, kasutades vajalikke tööriistu ja -vahendeid vastavalt etteantud juhistele;
5) kujundab ja lõikab aiakultuure vastavalt etteantud juhistele.

Teadmised:
1) ergonoomika, keskkonna- ja tööohutusnõuded;
2) aiakultuuride hooldamise töövõtted ja -vahendid;
3) enamkasvatatavate taimede ja levinumate umbrohtudeliigitus;
4) taimekasvunõuete alused;
5) aiakultuuride enamlevinud haiguste ja kahjurite liigitus, taimekaitse alused;
6) aiakultuuride agrotehnoloogia alused.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.3 Saagi või toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1) koristab saagi, sorteerib mittekvaliteetse saagi ning komplekteerib toodangu vastavalt etteantud juhistele;
2) ladustab, sorteerib, pakendab ja markeerib saagi või toodangu vastavalt etteantud juhistele.

Teadmised:
1) saagi või toodangu kvaliteedinõuded ja -klassid.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö ja intervjuu.
B.2.4 Töö planeerimine 4

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib töövahendite ja materjalide olemasolu töökohal (ruumis või objektil), arvestades konkreetset ülesannet;
2) koostab oma töökava, lähtudes tellimustest ja tööplaanidest, jagab tööülesandeid kolleegidega;
3) planeerib ja koordineerib madalama tasemega töötajate ajakasutust, arvestades töö suurust, raskusastet, mahukust ja töötajate võimekust;
4) tellib materjalid, lähtudes tellimustest, vajadustest ja tööplaanidest;
5) koostab töö lihtsama eskiisi või kavandi käsitsi, lähtudes konkreetsest tööülesandest ja mõõtkavast.

Teadmised:
1) töövahendite ja materjalide liigitus ja omadused;
2) eskiisi koostamispõhimõtted;
3) lilleseadetöö põhimõtted;
4) tööohutusnõuded.

Hindamismeetod(id):
Test, praktiline töö, intervjuu, vaatlus, kombineeritud meetod.
B.2.5 Taimmaterjali ettevalmistamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) võtab kauba vastu vastavalt saatedokumentidele ja kontrollib kauba kvaliteeti, teavitab puudustest varustajat;
2) valmistab taimmaterjali müügiks ette, arvestades taimede ja töö eripära;
3) kasutab taimmaterjale eesmärgipäraselt;
4) kujundab hinna, arvestades materjali kvaliteeti;
5) istutab taimed eesmärgipäraselt; arvestades taimede kasvunõudeid ja töö eripära;
6) hooldab taimi, arvestades taimede kasvu- või säilitusnõudeid ja tingimusi.

Teadmised:
1) taimmaterjalide kasvu-, hooldus- ja säilitusvõtted ning -nõuded;
2) erinevad kauba saatedokumendid;
3) hinna kujundamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Test, praktiline töö, intervjuu, vaatlus, kombineeritud meetod.
B.2.6 Lilleseadete valmistamine, sh dekoreerimistööd 4

Tegevusnäitajad:
1) püstitab tööülesande, arvestades konkreetset tööd;
2) planeerib ajakasutust, arvestades töö suurust, raskusastet, mahukust, koordineerib madalama tasemega töötajate ajakasutust;
3) valib ideele ja kompositsioonireeglitele vastava lahenduse;
4) kujundab töö hinna, lähtudes/juhindudes suurusest, raskusastmest, mahukusest, püsivusest, kestvusest, tingimustest, tööajast ja professionaalsusest;
5) valib töö asetusviisi (disaini), lähtudes/juhindudes konkreetse töö nõuetest;
6) valib eesmärgipärased töövõtted, arvestades konkreetse töö nõudeid (suurust, raskusastet, mahukust, püsivust, kestvust, tingimusi);
7) valib eesmärgipärased materjalid, arvestades konkreetse töö nõudeid (suurust, raskusastet, mahukust, püsivust, kestvust, tingimusi);
8) valib eesmärgipärase tehnika, arvestades konkreetse töö nõudeid (raskusastet, püsivust, kestvust, tööaega);
9) valmistab erineva raskusastmega lilleseaded, arvestades tehnilisi nõudeid ja kompositsioonireegleid;
10) pakib lilleseaded, arvestades töö eripära ja ilmastikutingimusi;
11) organiseerib õigeaegse lilleseadete transpordi, lähtudes tellimusest.

Teadmised:
1) kompositsioonireeglid;
2) erinevad lilleseadetööd;
3) töö asetusviisid ja tehnika;
4) töövahendid ja -materjalid;
5) töövõtted;
6) pakkimispõhimõtted;
7) transpordikorralduse põhimõtted;
8) tähtpäevad ja traditsioonid.

Hindamismeetod(id):
Test, praktiline töö, õpimapp, intervjuu, vaatlus, kombineeritud meetod.
B.2.7 Müügitöö korraldamine ja organiseerimine 4

Tegevusnäitajad:
1) kujundab kaupluse vaateakna ja kauba väljapanekud, arvestades kaupluse eripära ja hooaega (sh tähtpäevad);
2) kujundab lillepoe sisustuse koostöös sisekujundajaga, arvestades lillepoe vajadusi ning nõudeid;
3) valmistab kauba müügiks ette ning paigutab müügisaali, arvestades poe eripära;
4) planeerib kaubavarusid, arvestades müüki (sh hooajad ja tähtpäevad);
5) kujundab sortimendi ja hangib kaubad, arvestades kaupluse eripära ja hooaega (sh tähtpäevad);
6) sisestab kaubad andmebaasi käsitsi või kasutades võimalusel asjakohast tarkvara, lähtudes müügikoha sisekorraeeskirjadest;
7) kujundab hinnad, arvestades turuolusid;
8) koostab hinnapakkumised ja kalkulatsioonid, arvestades tellimusi;
9) vormistab kliendilt saadud tellimuse ning korraldab selle täitmise lähtudes müügikoha sisekorraeeskirjadest;
10) koostab ja käsitleb kauba saatedokumente ja kaubaaruannet ning kontrollib kaupade laoseisu vastavalt vajadustele;
11) planeerib tegevuskava ja koostab käitumisjuhised püsiklientuuri loomiseks või säilitamiseks, järgides klienditeeninduse põhimõtteid.

Teadmised:
1) müügitöö põhimõtted;
2) klienditeeninduse alused ja teeninduse hea tava;
3) kompositsioonireeglid ja kauba paigutamise põhimõtted;
4) kauba ja saatedokumentide vastavuse tundmine;
5) inventeerimise põhimõtted;
6) tähtpäevad ja traditsioonid;
7) pakendid ja märgistused, taimmaterjali realiseerimisajad.

Hindamismeetod(id):
Test, praktiline töö, intervjuu, vaatlus, kombineeritud meetod.
B.2.8 Müümine ja kliendi nõustamine 4

Tegevusnäitajad:
1) valmistab ette ja hoiab korras vajalikud töövahendid, materjalid ja müügikoha järgides müügikoha nõudeid;
2) selgitab välja kliendi vajadused, esitades suunavaid küsimus ning lähtudes kliendi võimalustest ja soovidest, kultuuriruumist ja traditsioonidest;
3) nõustab klienti ja tutvustab kaupa, soovitades erinevaid variante ja võimalusi;
4) müüb kaubad ja pakub kliendile lisaostu võimalust, tagades kliendi rahulolu;
5) arveldab kliendiga, kasutades erinevaid arveldusviise (sularaha, maksekaart, arve);
6) pakib kauba, arvestades töö eripära, ilmastikutingimusi ja transpordivahendit;
7) lahendab kliendi probleeme ja kaebusi oma pädevuse piires, vajadusel suunab probleemi lahendamise asjatundlikumale kolleegile;
8) lõpetab tööpäeva, järgides ettevõtte sisekorra eeskirju.

Teadmised:
1) klienditeeninduse ja probleemilahendusvõtted;
2) teeninduse hea tava;
3) ettevõttes kehtestatud nõuded;
4) traditsioonid/kultuurierisuste põhimõtted;
5) kassatöö alused;
6) pakendid ja märgistused, taimmaterjali realiseerimisajad.

Hindamismeetod(id):
Test, simulatsioonülesanne, praktiline töö, intervjuu, vaatlus, kombineeritud meetod.
B.2.9 Juhtimine ja juhendamine 4

Tegevusnäitajad:
1) juhendab oma pädevuse piires kaastöötajaid, lähtudes organisatsiooni vajadustest;
2) osaleb turu-uuringute korraldamisel, müügikorralduse planeerimisel, reklaamikampaania läbiviimisel.

Teadmised:
1) turunduse alused;
2) erialased infokanalid.

Hindamismeetod(id):
Test, simulatsioonülesanne, praktiline töö, õpimapp, intervjuu, vaatlus, kombineeritud meetod.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.10 Florist, tase 4 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1) planeerib ja algatab tegevusi, langetab otsuseid, vastutab nende eest ning arvestab võimalike muutustega; teostab projektid edukalt;
2) motiveerib teisi, delegeerib töö asjakohaselt ja õiglaselt;
3) on ettevõttele lojaalne; peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi;
4) kohandub meeskonnaga ja loob meeskonnavaimu; märkab ja tunnustab kolleegide panust; konsulteerib teistega ning algatab suhtlemist; mõjub usaldusväärselt;
5) loob töötava kontaktidevõrgustiku ettevõttesiseselt ja -väliselt; küsib ja analüüsib töötajate ning klientide tagasisidet;
6) suhtub vastutustundlikult keskkonda ning ühiskonda;
7) kasutab valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja arendab tööalaseid teadmisi läbi pideva professionaalse arengu; on avatud uute tööülesannete, meetodite ja tehnikate omandamisele; jagab oma teadmisi ja valdkonna spetsiifikat kolleegidega;
8) kogub, analüüsib ja kasutab infot, mille põhjal langetab otsuseid või töötab välja toimivaid lahendusi erinevatele probleemidele;
9) õpib õnnestumistest, ebaõnnestumistest ja kriitikast; talub pinget ja tuleb hästi toime tagasilöökidega; kontrollib oma emotsioone keerulistes olukordades ja tuleb toime konfliktide lahendamisega;
10) genereerib ja pakub välja uusi ideid, mõtteid ja lahendusi; otsib ettevõtte täiustamise võimalusi;
11) lähtub oma tegevuses kaugematest eesmärkidest ja ettevõtte huvidest tervikuna; jälgib ja hoiab kvaliteeti ning töötab efektiivselt; on orienteeritud kliendi vajaduste rahuldamisele ja rahulolu saavutamisele;
12) kasutab säästlikult ja efektiivselt ressursse; peab ajakavast kinni;
13) järgib tööeeskirju ja ohutusnõudeid; annab õnnetusjuhtumi korral esmaabi;
14) hoiab end pidevalt kursis konkurentide ja kolleegide tegevuse ning majanduses toimuvaga; näeb ja mõistab ettevõtte uusi ärivõimalusi;
15) arvestab protsesside ja tegevuste finantsilist poolt; kontrollib kulusid ja mõtleb kasumi, kahjumi ning lisaväärtuse mõistetes;
16) kasutab arvutit tasemetel AO1-AO7 (vt lisa 2);
17) keelteoskus: valdab eesti keelt tasemel B1 ja vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B2 (vt lisa 3).

Teadmised:
1) arhitektuuri ja disaini ajaloo alused;
2) stiiliõpetus;
3) etikett ja protokollireeglid;
4) majanduse, ettevõtluse ja turunduse alused;
5) personalitöö alused.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis loetletud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-29052012-3.4/5k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 16
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 29.05.2012
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Aiandus ja maastikuehitus
Kutse grupp: Florist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
52 Müügitöötajad
521 Väli- ja turumüüjad
5211 Kioski- ja turumüüjad
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
081 Põllumajandus
0812 Aiandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 4 Taimmaterjali nimekiri
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Marek Jakobi Räpina Aianduskool
Indrek Kaeli Räpina Aianduskool
Katri Liiva Aita Liiva lilled OÜ
Ahti Lyra Lilleait OÜ
Priit Press OÜ Priit Press ja Lilled
Aita Sauemägi SA Innove

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist