Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Florist, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Florist, tase 4
EN: Florist, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 22.05.2017
Kehtib kuni: 21.05.2022
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 1. juulini 2023 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

Alus: SA Kutsekoda juhatuse liikme korraldus nr. 1-3/29 17.05.2022.
----------------------

Kutsestandardis ei ole enam kohustuslike kompetentsidena kutse abiaednik, tase 3 kompetentse, sest tööturul ei ole floristidel seda vaja. „Teadmiste“ osa ei ole enam eraldi kirjutatud, vaid on tegevusnäitajatesse integreeritud. Muus ...
osas on parandatud sõnastust ja tegevusnäitajaid mõnevõrra ümberstruktureeritud.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Räpina Aianduskool Florist 199337 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 03.05.2018 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Floristi töö on taimmaterjali ettevalmistamine, lilleseadete valmistamine (sh dekoreerimistööd), taimede hooldamine, müügitöö korraldamine ja klientide teenindamine. Ta organiseerib iseseisvalt oma tööd ja töötab meeskonnas. 4. taseme florist kujundab kutseala positiivset mainet igapäevatöös, võimal...usel osaleb erialaliitude tegevuses, võistlustel jm.
Floristi kutsealal on kaks kutset: florist, tase 4 ja meisterflorist, tase 5.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine
1. Töökoha ettevalmistamine.
2. Töökava koostamine.
3. Kujunduskavandi tegemine.

A.2.2 Taimmaterjali ettevalmistamine ja hooldamine
1. Kauba vastuvõtmine.
2. Taimmaterjali ettevalmistamine.
3. Istutamine.
4. Hooldamine.

A.2.3 Lilleseadete valmistamine ja ruumi ...
dekoreerimine
1. Tööülesande püstitamine.
2. Aja planeerimine.
3. Hinna kujundamine.
4. Disaini (asetusviiside) valimine.
5. Lilleseadete valmistamine.
6. Ruumi dekoreerimine.

A.2.4 Müümine ja kliendi nõustamine
1. Kliendi vajaduste välja selgitamine ja tellimuse vastu võtmine.
2. Kliendi nõustamine.
3. Kaupade pakkimine ja transpordi korraldamine.
4. Kliendi rahulolu tagamine.

A.2.5 Müügitöö korraldamine ja organiseerimine
1. Kaubaväljapanekute kujundamine.
2. Kaubavoogude planeerimine.
3. Hindade kujundamine.
4. Hinnapakkumuste koostamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Floristi töö eripära on vahelduvad tööülesanded ning sõltuvus hooajast ja tähtpäevadest. Floristi tööaeg on paindlik, töökoormus vahelduv ning ta võib töötada nii sise- ja välitingimustes. Floristi terviseriskid on tööruumi tavapärasest madalam temperatuur, töö püstiasendis, raskuste tõstmine, kokku...puude allergeenidega (taimed, kemikaalid jm), töö lõikeriistadega jm.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Floristi põhilised töövahendid on lõikevahendid, kinnitusvahendid, dekoratiivsed abimaterjalid, aiandustarvikud.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Floristi töö eeldab ausust, kohusetundlikkust, loovust, pingetaluvust ja koostöövõimet, käelist osavust, kohanemisvõimet, positiivsust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Floristina töötavad tavapäraselt inimesed, kes on läbinud vastava taseme tasemeõppe või omandanud kompetentsid praktilise töö käigus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Florist
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Floristi kutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid B.2.1-B.2.5 ja B.2.6 (läbiv kompetents).
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. kontrollib töövahendite ja materjalide olemasolu töökohal (ruumis või objektil), arvestades konkreetset ülesannet; vajadusel tellib materjalid; hoiab töövahendid ja töökoha korras;
2. planeerib oma töö, lähtudes tellimustest ja ülesannetest, jagab tööülesandeid kolleegidega; koordineerib madalama tasemega töötajate ajakasutust, arvestades töö eripära ja töötajate võimekust;
3. valmistab originaalse ja kunstiliselt tervikliku kompositsiooniga kujunduskavandi, kasutades sobivamaid kunstilisi ja tehnilisi väljendusvahendeid ning lähtudes konkreetsest tööülesandest, mõõtkavast ja ümbritsevast ruumist (sh füüsiline või virtuaalne, välis- või siseruum, valgustingimused).
B.2.2 Taimmaterjali ettevalmistamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. võtab kauba vastu, kontrollib kauba kvaliteeti ja vastavust saatedokumentidele, teavitab puudustest varustajat;
2. valmistab taimmaterjali müügiks ette (puhastab, markeerib jne), arvestades taimede füsioloogiat, anatoomiat ja töö eripära; käitleb taimmaterjali eesmärgipäraselt;
3. istutab taimed eesmärgipäraselt, arvestades taimede kasvunõudeid ja töö eripära;
4. hooldab taimi, arvestades taimede kasvu- või säilitusnõudeid ja -tingimusi.
B.2.3 Lilleseadete valmistamine ja ruumi dekoreerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. selgitab välja tellija ootused, vajadused ja võimalused ning püstitab tööülesande, lähtudes sündmuse ja ümbritseva ruumi eripärast; valib sobiva tehnilise ja kunstilise lahenduse, arvestades kompositsiooni- ja värvusõpetuse reegleid; esitleb tellijale ideekavandit;
2. planeerib ajakasutust, arvestades tellimuse raskusastet, mahukust ja maksumust;
3. kujundab töö hinna, lähtudes valitud lahendusest;
4. valib töö disaini (asetusviisi), lähtudes tööülesandest ja arvestades materjale, kompositsiooni- ja värvusõpetuse reegleid;
5. valmistab lilleseaded, kasutades sobivaid materjale, töövõtteid ja sobivat tehnikat, arvestades tööülesande püstitamisel välja selgitatud tingimusi;
6. dekoreerib ruumi, lähtudes sisearhitektuuri stiilist, valgustusest jm sisekujunduse elementidest.
B.2.4 Müümine ja kliendi nõustamine 4

Tegevusnäitajad:
1. loob kliendiga positiivse kontakti; selgitab välja kliendi soovid, vajadused ja võimalused, esitades suunavaid küsimus ning lähtudes kultuuri eripärast ja traditsioonidest; vormistab tellimuse nõuetekohaselt;
2. nõustab klienti ja tutvustab tooteid (kaupu ja teenuseid), soovitades erinevaid võimalusi; selgitab kauba omadusi, kasutusviise ja hooldusnõudeid; teeb tootefoto; teeb lisamüüki, soovitades kliendile täiendavaid tooteid;
3. müüb kauba ja arveldab kliendiga; vajadusel koostab arve;
4. pakib kauba, arvestades kauba eripära ja ilmastikutingimusi; organiseerib sobiva ja õigeaegse transpordi, lähtudes tellimusest;
5. lõpetab kliendikontakti positiivse sooviga; vajadusel lahendab kliendi tellimusega seotud probleeme ja kaebusi; järgib ettevõtte püsikliendiprogrammi.
B.2.5 Müügitöö korraldamine ja organiseerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. kujundab kaupluse vaateakna ja kauba väljapanekud, arvestades kaupluse eripära ja hooaega (sh tähtpäevad);
2. jälgib kaubavoogusid, kujundab sortimendi ja tellib kaubad, arvestades müüki (sh hooajad ja tähtpäevad) ja laovarusid;
3. kujundab hinna, arvestades materjali kvaliteeti; varustab taimmaterjali nõuetekohase märgistuse ja hinnainfoga;
4. koostab hinnapakkumused, arvestades tellimusi.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Florist, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. järgib klienditeeninduse head tava;
2. suhtub lugupidavalt kultuurilistesse ja religioossetesse erinevustesse;
3. teab taimede eesti- ja ladinakeelseid nimetusi (Lisa 1);
4. tunneb etiketti;
5. on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös;
6. hoiab end kursis valdkonna arengutega, on avatud uute töövõtete ja meetodite omandamisele;
7. jälgib ja hoiab kvaliteeti ning töötab efektiivselt;
8. järgib keskkonna- ja tööohutusenõudeid ning jälgib nende täitmist oma vastutusalas;
9. kasutab arvutit baasmoodulites - Arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, Tekstitöötlus, Tabelitöötlus ja standardmoodulis - Pilditöötlus nõutud tasemel (vt. lisa 2 „Arvuti kasutamise oskused“).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-22052017-1.1.1/7k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 5
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 22.05.2017
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Aiandus ja maastikuehitus
Kutse grupp: Florist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
52 Müügitöötajad
521 Väli- ja turumüüjad
5211 Kioski- ja turumüüjad
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
081 Põllumajandus
0812 Aiandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Taimmaterjali nimekiri
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kaisa Ilves Jardin Lilled
Marek Jakobi OÜ Lilleoaas
Helen Kiissel Rikets OÜ
Ahti Lyra Lilleait OÜ
Tiina Matsulevitš SA Innove
Priit Press OÜ Priit Press ja Lilled
Anu Seim Räpina Aianduskool
Raimond Strastin Eesti Aiandusliit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist