Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Florist, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Florist, tase 4
EN: Florist, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 22.05.2022
Kehtib kuni: 21.05.2027
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Töö planeerimine ei ole enam eraldi kompetents, vaid kirjeldatud teiste kompetentside sees. Täiendatud on lilleseadete valmistamise ja ruumi dekoreerimise kompetentsi, tasemete vahelised erisused on selgemini välja toodud.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Hiiumaa Ametikool Florist 130640 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 18.07.2022 Avatud
2 Räpina Aianduskool FLORIST 232082 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 24.05.2022 Avatud
3 Räpina Aianduskool FLORIST 227962 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 25.05.2022 Avatud
4 Räpina Aianduskool Florist 131664 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 01.07.2023 Avatud
5 Räpina Aianduskool Florist 135029 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 01.07.2023 Avatud
6 Räpina Aianduskool Florist 216423 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 01.07.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Floristi töö on taimmaterjali ettevalmistamine, lilleseadete valmistamine (sh dekoreerimistööd), taimede hooldamine, müügitöö korraldamine, klientide teenindamine ja nõustamine. Floristi töös on oluline erineva taimmaterjali tundmine. Ta organiseerib iseseisvalt oma tööd ja töötab meeskonnas.
4. t...
aseme florist kujundab kutseala positiivset mainet igapäevatöös, võimalusel osaleb erialaliitude tegevuses, võistlustel jm.
Floristi kutsealal on kaks kutset: florist, tase 4 ja meisterflorist, tase 5.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Taimmaterjali ettevalmistamine ja hooldamine
A.2.2 Lilleseadete valmistamine ja ruumi dekoreerimine
A.2.3 Müümine ja kliendi nõustamine
A.2.4 Kaupluse ja müügitöö korraldamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Floristina töötavad tavapäraselt inimesed, kes on läbinud erialase kutseõppe tasemeõppe, täienduskoolituse või omandanud oskused praktilise töö käigus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Florist.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks puuduvad.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Florist, tase 4 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. järgib klienditeeninduse head tava;
2. suhtub lugupidavalt kultuurilistesse ja religioossetesse erinevustesse;
3. teab taimede eesti- ja ladinakeelseid nimetusi (Lisa 1);
4. tunneb etiketti;
5. on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös;
6. hoiab end kursis valdkonna arengut...
ega, on avatud uute töövõtete ja meetodite omandamisele;
7. jälgib ja hoiab kvaliteeti ning töötab efektiivselt;
8. järgib jätkusuutlikkuse põhimõtteid, keskkonna- ja tööohutusenõudeid ning jälgib nende täitmist oma vastutusalas;
9. kasutab arvutit vastavalt digipädevuste enesehindamise skaala Algtasemel kasutaja tasemele (Lisa 2); kasutab foto- ja videotehnikat.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Taimmaterjali ettevalmistamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. võtab kauba vastu, kontrollib kauba kvaliteeti ja vastavust saatedokumentidele, teavitab puudustest varustajat;
2. valmistab taimmaterjali müügiks ette, arvestades taimede füsioloogiat, anatoomiat ja töö eripära; käitleb taimmaterjali eesmärgipäraselt;
3. varustab taimmaterjali nõuetekohase märgistuse ja hinnainfoga;
4. istutab taimed eesmärgipäraselt, arvestades taimede kasvunõudeid ja töö eripära;
5. hooldab taimi, arvestades taimede kasvu- või säilitusnõudeid ja -tingimusi.
B.3.2 Lilleseadete valmistamine ja ruumi dekoreerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. selgitab välja tellija ootused, vajadused ja võimalused (sh eelarve) ning püstitab tööülesande, lähtudes sündmuse ja ümbritseva ruumi eripärast;
2. valmistab originaalse ja kunstiliselt tervikliku kompositsiooniga kujunduskavandi, arvestades kompositsiooni- ja värvusõpetuse reegleid ning kasutades sobivamaid kunstilisi ja tehnilisi väljendusvahendeid ning lähtudes konkreetsest tööülesandest, mõõtkavast ja ümbritsevast ruumist (sh füüsiline või virtuaalne, välis- või siseruum, valgustingimused, ilmastikutingimused);
3. esitleb tellijale ideekavandit;
4. kontrollib töövahendite ja materjalide olemasolu töökohal (ruumis või objektil), arvestades konkreetset ülesannet; vajadusel tellib materjalid; hoiab töövahendid ja töökoha korras;
5. planeerib oma töö ja koordineerib tegevusi meeskonnas, arvestades tellimuse raskusastet, mahukust ja maksumust;
6. valib töö disaini (asetusviisi), lähtudes tööülesandest ja arvestades materjale, kompositsiooni- ja värvusõpetuse reegleid;
7. valmistab lilleseaded, kasutades sobivaid materjale, töövõtteid ja tehnikat, arvestades tööülesande püstitamisel välja selgitatud tingimusi;
8. dekoreerib ruumi, lähtudes sisearhitektuuri stiilist, valgustusest jm sisekujunduse elementidest.
B.3.3 Müümine ja kliendi nõustamine 4

Tegevusnäitajad:
1. loob kliendiga positiivse kontakti, sh digikanalite vahendusel;
2. selgitab erinevaid kanaleid kasutades välja kliendi soovid, vajadused ja võimalused (sh eelarve), esitades suunavaid küsimusi ning lähtudes kultuuri eripärast ja traditsioonidest;
3. nõustab erinevaid kanaleid kasutades klienti ja tutvustab tooteid (kaupu ja teenuseid), soovitades erinevaid võimalusi; selgitab kauba omadusi, kasutusviise ja hooldusnõudeid;
4. vormistab tellimuse nõuetekohaselt; koostab hinnapakkumused, arvestades tellimusi;
5. teeb lisamüüki, soovitades kliendile täiendavaid tooteid;
6. müüb kauba ja arveldab kliendiga; vajadusel koostab arve;
7. pakib kauba, arvestades kauba eripära ja ilmastikutingimusi; organiseerib sobiva ja õigeaegse transpordi, lähtudes tellimusest;
8. vajadusel lahendab kliendi tellimusega seotud probleeme ja kaebusi;
9. lõpetab kliendikontakti positiivse sooviga.
B.3.4 Kaupluse ja müügitöö korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. kujundab kauba väljapanekud ja vaateakna, arvestades kaupluse eripära ja hooaega (sh tähtpäevad);
2. hoiab väljapaneku, müügikeskkonna ja töövahendid korras;
3. koostab juhendamisel turundusmaterjale, kasutades muuhulgas foto- ja videotehnikat ning lähtudes ettevõtte vajadustest ja võimalustest;
4. jälgib kaubavoogusid, kujundab sortimendi ja tellib kaubad, arvestades müüki (sh hooajad ja tähtpäevad) ja laovarusid;
5. kujundab hinna, arvestades materjali kvaliteeti ja nõudlust (sh arvestades hooaega ja tähtpäevi).
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-11042022-2.1.1/8k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 23
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 11.04.2022
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Aiandus ja maastikuehitus
Kutse grupp: Florist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
52 Müügitöötajad
521 Väli- ja turumüüjad
5211 Kioski- ja turumüüjad
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
081 Põllumajandus
0812 Aiandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Taimmaterjali nimekiri
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Raimond Strastin Eesti Aiandusliit
Ahti Lyra Lilleait OÜ
Tarmo Noormets Hiiumaa Ametikool
Pille Peterson Räpina Aianduskool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist