Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Noorem-maastikuehitaja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Noorem-maastikuehitaja, tase 3
EN: Landscape gardner, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 29.05.2012
Kehtib kuni: 28.05.2017
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Sellel kutsealal on kolm kutset: noorem-maastikuehitaja, tase 3, maastikuehitaja, tase 4 ja vanem-maastikuehitaja, tase 5.

Noorem-maastikuehitaja on oskustöötaja, kelle põhilised tööd on maastikuehituse objekti ettevalmistamine, materjali ladustamine, mullatööd, istutamine jms. Noorem-maastikuehi...
taja osaleb aia või haljasala rajamisel ning teede ja müüride ehitamisel. Hooldustöödel ta rohib, niidab, väetab, teeb taimekaitset jm. Ta töötab põhiliselt juhendamisel ja mõnes kitsamas töölõigus iseseisvalt, järgides üksikasjalisi juhiseid.
Noorem-maastikuehitaja töötab välitingimustes ja vajaduse korral avalikus ruumis, sellel kutsealal töötamine nõuab head tervist, füüsilist vastupidavust ja pingetaluvust. Ta suhtub austusega elusloodusesse.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Objekti (haljasala, rajatis) ettevalmistamine
A.2.2 Istutusalade rajamine, taimede, sh sibulate, istutamine ning seemnete külvamine
A.2.3 Sillutiste (betoonkivi, looduskivi, puidu- ja sõelmeteede) paigaldamine
A.2.4 Muru rajamine
A.2.5 Aedade ja haljasalade hooldamine
Valitavad tööosad
A.2.6 Puidust rajatiste (pergolad, terrassid, võreseinad ja lihtsamad katusealused) ehitamine ja hooldamine
A.2.7 Müüride ehitamine
A.2.8 Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine
A.2.9 Aiaveekogude (va betoonbasseinid) rajamine
A.2.10 Piirete ehitamine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Noorem-maastikuehitaja töö on paindliku tööajaga, vajadusel töötatakse ka puhkepäevadel.
Töö on vahelduvate tööülesannetega ning toimub põhiliselt välitingimustes ja vahel sisetingimustes. Noorem-maastikuehitaja töö eripära on töötamine avalikus ruumis, tööriietes ja möödakäijate pilgu all;
raskus...
te tõstmine, töötamine sundasendis, müra, vibratsioon, heitgaasid, ilmastikutingimuste ja temperatuuride vaheldumine, niiskus ning kokkupuude erinevate allergeenidega (nt kemikaalid, tolm jm).

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Noorem-maastikuehitaja põhilised töövahendid on:
lõikevahendid: noad, aia-, oksa- ja hekikäärid, saed, tangid jm;
aiandustarvikud: kärud, kastekannud, labidad, rehad, kühvlid, hargid, vee- ja mürgipritsid jm;
puidutööriistad: vasarad, saed, kirved, höövlid, peitlid, trellid jm;
masinad ja seadme...
d: niidukid, trimmerid, hekilõikurid jm;
muud abivahendid: koristusvahendid jm.

Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Noorem-maastikuehitaja töö eeldab füüsilist vastupidavust ja pingetaluvust. Kasuks tulevad keskendumisvõime, kohusetundlikkus, kohanemisvõime, koostöövõime, keskkonnataluvus, loogiline mõtlemine, saavutusvajadus, koormustaluvus, koordinatsioon ja osavus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Noorem-maastikuehitajatena töötavad tavaliselt inimesed, kellel on kas kutseharidus, läbitud on kutsealane täiendusõpe või on oskused omandatud praktilise tööga kogenud maastikuehitaja käe all.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Haljastaja, haljasalade hooldaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1-B.2.5 ja B.2.11 (läbiv kompetents) tõendamine ning valitavatest kompetentsidest B.2.6-B.2.10 peab valima vähemalt ühe kompetentsi.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Objekti (haljasala, rajatis) ettevalmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1) ladustab etteantud materjalid nõuetekohaselt;
2) valmistab pinnase käsitsi ette, arvestades etteantud juhiseid.

Teadmised:
1) puit- ja kivimaterjalide liigitus ja omadused;
2) materjalide ladustamise nõuded;
3) käsitsi mullaharimise põhimõtted;
4) haljasalade mullaharimise käsitööriistade liigitus, töö- ja hoolduspõhimõtted;
5) lokaalse kuivendus- ja kastmissüsteemi paigaldamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö ja intervjuu.
B.2.2 Istutusalade rajamine, taimede, sh sibulate, istutamine ning seemnete külvamine 3

Tegevusnäitajad:
1) valmistab ette kasvualuse, teeb mehhaanilist umbrohutõrjet, arvestades etteantud juhiseid;
2) paigaldab istutusala servad, arvestades etteantud juhiseid;
3) paigaldab geosünteedid, arvestades etteantud juhiseid;
4) külvab seemned; istutab, kastab ja toestab taimed, arvestades istiku tüüpi, suurust, taime liiki, kasvukoha-, ilmastiku- ja mullastikutingimusi, arvestades etteantud juhiseid;
5) abistab suurte puude/põõsaste istutamisel, arvestades etteantud juhiseid;
6) multšib, arvestades aastaaega, mullapinna olukorda (niiskus, temperatuur), taimede kasvunõudeid.

Teadmised:
1) aias kasvatatavate taimede liigitus ja kasvunõuded;
2) põhiliste umbrohtude liigitus;
3) geosünteetide, multšide ja erinevate servamaterjalide liigitus, omadused ja paigaldamise põhimõtted;
4) istikutüübid ja istutusviisid.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö ja test.
B.2.3 Sillutise (betoonkivi, looduskivi, puidu- ja sõelmeteede) paigaldamine 3

Tegevusnäitajad:
1) ehitab teeküna ja paigaldab aluspõhja, arvestades etteantud juhiseid;
2) toob ette materjale sillutise ja teeäärise paigaldamisel, arvestades etteantud juhiseid;
3) täidab vuugid, kasutades asjakohaseid töövahendeid.

Teadmised:
1) teeküna ja aluspõhja rajamise põhimõtted;
2) sillutise rajamisel kasutatavate materjalide liigitus ja omadused.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.4 Muru rajamine 3

Tegevusnäitajad:
1) valmistab murupinna käsitsi ette, arvestades etteantud juhiseid;
2) külvab käsitsi või käsikülvikuga muruseemned ja väetise ning tihendab pinnase, arvestades etteantud juhiseid;
3) paigaldab siirdmuru arvestades etteantud juhiseid;
4) kastab muru külvijärgselt ja perioodiliselt arvestades etteantud juhiseid.

Teadmised:
1) käsitsi mullaharimise põhimõtted;
2) mullaharimise tööriistade töö- ja hoolduspõhimõtted;
3) muru rajamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.5 Aedade ja haljasalade hooldamine 3

Tegevusnäitajad:
1) hooldab teid, müüre ja treppe vastavalt juhistele;
2) hooldab (niidab, väetab) muru vastavalt juhistele;
3) abistab hekkide pügamisel koristustöödel vastavalt juhistele;
4) hooldab (lõikab, kastab, multšib, kobestab, rohib, toestab, valmistab talveks ette jm) aiakultuure vastavalt juhistele;
5) väetab aiakultuure vastavalt juhistele;
6) teeb abitöid viljapuude ja marjapõõsaste hoolduslõikustel ning teiste suurte puude lõikamisel vastavalt juhistele ja järgides tööohutusnõudeid.

Teadmised:
1) aias kasvatatavate taimede liigitus ja kasvunõuded;
2) põhiliste umbrohtude liigitus;
3) taimede ja muru väetamise alused;
4) aedade ja haljasalade hooldamispõhimõtted;
5) aedade ja haljasalade hoolduses kasutatavate tööriistade töö- ja hoolduspõhimõtted ning sise-eeskirjad;
6) taimede hoolduslõikuste põhimõtted;
7) enamlevinud taimehaiguste ja kahjurite liigitus, taimekaitse alused.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö ja test.
Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel peab valitavatest kompetentsidest B.2.6-B.2.10 valima vähemalt ühe kompetentsi.
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Puidust rajatiste (pergolad, terrassid, võreseinad ja lihtsamad katusealused) ehitamine ja hooldamine 3

Tegevusnäitajad:
1) hoiustab ja ladustab puitmaterjali vastavalt etteantud juhistele;
2) teeb abitöid postvundamendi ehitamisel vastavalt etteantud juhistele, kasutades ratsionaalseid töövõtteid ja arvestades tööohutusnõudeid;
3) teeb abitöid metall-, betoon- ja puitpostide paigaldamisel, järgides etteantud juhiseid ja tööohutusnõudeid;
4) teeb abitöid puitkarkassi ehitamisel, järgides etteantud juhiseid ja tööohutusnõudeid;
5) teeb abitöid katusekonstruktsioonide ehitamisel, arvestades tööohutusnõudeid ja etteantud juhiseid;
6) viimistleb (lihvib, värvib jm) rajatise, kasutades vajalikke tööriistu.

Teadmised:
1) puutöö alused;
2) materjalide ladustamise nõuded;
3) puitmaterjalide liigitus ja omadused;
4) puidu viimistlemise võtted;
5) betooni valmistamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.7 Müüride ehitamine 3

Tegevusnäitajad:
1) teeb abitöid seguga vundamendi ja tugimüüride ehitamisel, arvestades etteantud juhiseid, kasutades tööks sobilikke tööriistu ja -vahendeid ning töövõtteid ja arvestades tööohutusnõudeid;
2) teeb abitöid kuivmüüri ehitamisel, arvestades etteantud juhiseid, kasutades tööks sobilikke tööriistu ja -vahendeid ning töövõtteid ja arvestades tööohutusnõudeid.

Teadmised:
1) müürikivide liigid ja omadused;
2) segumaterjalide liigid ja omadused, ja segu valmistamise tehnoloogia;
3) vundamendi rajamise ja müüriladumise põhitõed;
4) tööriistade töö- ja hoolduspõhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.8 Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine 3

Tegevusnäitajad:
1) teeb abitöid sisehaljastustöödel, arvestades etteantud juhiseid;
2) hooldab haljastust, arvestades etteantud juhiseid.

Teadmised:
1) toataimede liigitus ja hoolduspõhimõtted;
2) toataimede kasvunõuded;
3) enamlevinud taimehaiguste ja kahjurite liigitus, taimekaitse alused.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö ja test.
B.2.9 Aiaveekogude (va betoonbasseinid) rajamine 3

Tegevusnäitajad:
1) kaevab käsitsi süvendi ja paigaldab aluskihid vastavalt etteantud juhistele;
2) viimistleb aiaveekogu servad vastavalt etteantud juhistele;
3) istutab vee- ja kaldataimed, arvestades taime liiki, kasvunõudeid ja mullatingimusi.

Teadmised
1) aiaveekogude rajamise põhimõtted;
2) vee- ja kaldataimede liigitus, nende kasvualused ja -nõuded.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö ja intervjuu.
B.2.10 Piirete ehitamine 3

Tegevusnäitajad:
1) teeb abitöid metall-, kuivbetoon- ja puitpostide paigaldamisel, järgides etteantud juhiseid ja tööohutusnõudeid;
2) teeb abitöid võrktarade ehitamisel ja võrkmoodulite paigaldamisel, järgides etteantud juhiseid;
3) teeb abitöid puitpiirete ehitamisel ja puitmoodulite paigaldamisel, järgides etteantud juhiseid ja ja tööohutusnõudeid;
4) teeb abitöid etnograafiliste aiapiirete ja väravate ehitamisel, järgides etteantud juhiseid.

Teadmised:
1) piirete tüübid ja nende paigaldamise alused;
2) puutöö alused;
3) materjalide ladustamise nõuded;
4) puitmaterjalide liigitus ja omadused;
5) puidu viimistlemise võtted;
6) betooni valmistamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.11 Noorem-maastikuehitaja, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1) peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi, järgides maastikuehituslikku ja aianduslikku head tava;
2) täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul; järgib ehitusprotsessis ohutus- ja keskkonnanõuete täitmist; hoiab korras oma töömaa ja -vahendid;
3) korraldab jäätmete, sh orgaaniliste jäätmete, nõuetekohase käitluse;
4) on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, suhtleb kolleegidega, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni, tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
5) õnnetusjuhtumi korral kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale;
6) kasutab arvutit tasemel AO1-AO4 ja AO7 (vt lisa 3);
7) keelteoskus: valdab eesti keelt tasemel A2 ja ühte võõrkeelt tasemel A1 (vt lisa 4).

Teadmised:
1) ergonoomilised töövõtted;
2) juhiste lugemine ja tõlgendamine;
3) kompostimajanduse ja jäätmekäitluse alused.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis loetletud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-29052012-3.6/1k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 16
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 29.05.2012
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Aiandus ja maastikuehitus
Kutse grupp: Maastikuehitaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised
611 Taimekasvatuse oskustöölised
6113 Aednikud, puukooli töötajad ja istikukasvatajad
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
081 Põllumajandus
0812 Aiandus
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Kutsealaga seonduvad mõisted
Lisa 3 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 4 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 5 Taimmaterjali nimekiri
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ülle Grišakov OÜ Kivisilla
Liina Jürisoo Lamark OÜ
Raili Laas Luua Metsanduskool
Tarmo Loid VT Haljastus OÜ
Ain Luks Haljastuslux
Mihkel Saar Hansaplant
Aita Sauemägi SA Innove
Kati Veski Ardens OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist