Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Maastikuehitaja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Maastikuehitaja, tase 3
EN: Landscape gardener, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 13.11.2017
Kehtib kuni: 01.11.2022
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 15. oktoobrini 2023 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

Alus: SA Kutsekoda juhatuse liikme korraldus nr. 1-3/32 21.04.2023.

-----------------------------------------
3. taseme maastikuehitaja kutsestandardis on muudetud kutsenimetust (varem Noorem-maastikuehitaja, tase 3), läbivalt muudeti ja täiendati sõnastust ning jäeti ära kompetentsid „Sisehaljastuse rajamine ja hoolda...
mine“ ja „Piirete ehitamine“.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Räpina Aianduskool Noorem-maastikuehitaja 211178 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 26.08.2019 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Sellel kutsealal on neli kutset: maastikuehitaja, tase 2, maastikuehitaja, tase 3, maastikuehitaja, tase 4 ja maastikuehitaja, tase 5.

3. taseme maastikuehitaja on oskustöötaja, kelle põhilised tööd on sillutiste paigaldamine, muru ja istutusalade rajamine ja hooldamine. Ta töötab iseseisvalt va...
stavalt etteantud juhistele.
3. taseme maastikuehitaja võib töötada maastikuehitusettevõttes, aianduskeskuses, puukoolis, ehitusettevõttes, kinnisvarahoolduse ettevõttes jm.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine
1. Oma töö planeerimine.
2. Materjali mahtude arvutamine ja tellimine.

A.2.2 Objekti (haljasala, ehitis, rajatis) ettevalmistamine
1. Materjalide ladustamine.
2. Vertikaalplaneerimine ja kasvupinnase ettevalmistamine.

A.2.3 Istutusalade rajamine
1. Istutusala ser...
vade paigaldamine.
2. Geosünteetide paigaldamine.
3. Taimede istutamine, seemnete külvamine, kastmine ja toestamine.
4. Multšimine.

A.2.4 Sillutise (betoonkivi, looduskivi, puit) ja sõelmeteede rajamine
1. Aluskihtide rajamine.
2. Teeäärise ja sillutise paigaldamine.
3. Vuukide täitmine.

A.2.5 Muru rajamine
1. Pinnase ettevalmistus.
2. Muruseemne külvamine.
3. Siirdemuru paigaldamine.

A.2.6 Aedade ja haljasalade hooldamine
1. Teede, müüride ja treppide hooldamine.
2. Muru ja istutusala hooldamine.
3. Hekkide pügamine ja noorendamine.
4. Viljapuude ja marjapõõsaste hooldus-, kujundus - ja noorenduslõikuste tegemine.

A.2.7 Suurte puude istutamine ja hooldamine
1. Suurte puude istutamine ja istutusjärgne hooldus.
2. Suurte puude lõikamine (hooldus-, kujundus-, noorendus- jt) ja kändude freesimine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.8 Puidust väikevormide (pergolad, terrassid, võreseinad) ehitamine
1. Vundamendi ehitamine.
2. Postide paigaldamine.
3. Lihtsamate puitkarkasside ehitamine.
4. Laudise paigaldamine, viimistlemine ja hooldus.

A.2.9 Piirete ehitamine
1. Metall-, betoon- ja puitpostide paigaldamine.
2. ...
Võrktarade ehitamine ja -moodulite paigaldamine.
3. Puitpiirete ehitamine ja puitmoodulite paigaldamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Maastikuehitaja töö on paindliku tööajaga, vajadusel töötatakse ka puhkepäevadel. Töö on vahelduvate tööülesannetega ning toimub põhiliselt välitingimustes ja harva sisetingimustes. Maastikuehitaja töö eripära on töötamine avalikus ruumis.
Tööga seotud peamised riskid tulenevad raskuste tõstmisest,...
sundasendis töötamisest, kokkupuutest müra, vibratsiooni ja raskete ilmastikutingimustega.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Maastikuehitaja põhilised töövahendid on: lõikevahendid, ehitus- ja aiandustarvikud, puidutööriistad, masinad ja seadmed, muud abivahendid, isikukaitsevahendid, sh tööriietus ja turvajalanõud.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Maastikuehitaja töö eeldab füüsilist vastupidavust, pingetaluvust, kasuks tulevad keskendumisvõime, kohusetundlikkus, kohanemisvõime, koostöövõime ja käeline osavus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Maastikuehitajana töötavad tavaliselt inimesed, kes on läbinud kutseõppe, kutsealase täiendusõppe või on kompetentsid omandatud praktilise tööga kogenud maastikuehitaja käe all.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Haljastaja, haljasalade hooldaja, maastikuehitaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kohustuslikud (B.2.1 – B.2.7) ja läbivad (B.2.10) kompetentsid.
Lisaks on võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.2.8 ja B.2.9.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine 3

Tegevusnäitajad:
1. planeerib oma tööd, lähtudes etteantud juhistest ja tööjoonistest;
2. hindab vajaliku materjali hulka ja teavitab objekti juhti materjalide vajadusest.
B.2.2 Objekti (haljasala, ehitis, rajatis) ettevalmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1. ladustab vajalikud materjalid nõuetekohaselt;
2. valmistab pinnase käsitsi ette, lähtudes projekti eesmärgist; vajadusel teeb umbrohutõrjet.
B.2.3 Istutusalade rajamine 3

Tegevusnäitajad:
1. paigaldab istusala servad, arvestades etteantud juhiseid;
2. paigaldab geosünteedid, arvestades etteantud juhiseid
3. külvab seemned: istutab, kastab ja toestab taimed, sh põõsad, arvestades istiku tüüpi, istutusnõudeid ja etteantud juhiseid;
4. multšib, arvestades mullapinna olukorda (niiskus, temperatuur), taimede kasvunõudeid.
B.2.4 Sillutise (betoonkivi, looduskivi, puit) ja sõelmeteede rajamine 3

Tegevusnäitajad:
1. ehitab teesüvendi ja paigaldab aluspõhja, arvestades etteantud juhiseid;
2. toob ette materjale sillutise ja teeäärise paigaldamiseks; paigaldab teeäärise ja sillutise, arvestades etteantud juhiseid; viimistleb sillutise, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja järgides etteantud juhiseid;
3. täidab vuugid puistematerjaliga.
B.2.5 Muru rajamine 3

Tegevusnäitajad:
1. valmistab ette murualuse mullapinna, arvestades etteantud juhiseid;
2. külvab käsitsi või käsikülvikuga muruseemne ja väetise, arvestades külvinorme;
3. paigaldab, sh väetab ja kastab siirdemuru, arvestades etteantud juhiseid.
B.2.6 Aedade ja haljasalade hooldamine 3

Tegevusnäitajad:
1. hooldab teid, müüre ja treppe vastavalt juhistele;
2. hooldab muru ja istutusala vastavalt juhistele;
3. pügab ja noorendab hekke vastavalt juhistele, kasutades selleks ettenähtud töövahendeid;
4. teeb abitöid viljapuude ja marjapõõsaste hoolduslõikustel vastavalt juhistele.
B.2.7 Suurte puude istutamine ja hooldamine 3

Tegevusnäitajad:
1. istutab, kastab ja toestab suuri puid, arvestades istiku tüüpi, istutusnõudeid ja etteantud juhiseid;
2. teeb abitöid suurte puude lõikamisel vastavalt juhistele.
Valitavad kompetentsid
Kompetentside B.2.8 ja B.2.9. tõendamine on vabatahtlik
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Puidust väikevormide (pergolad, terrassid, võreseinad) ehitamine 3

Tegevusnäitajad:
1. ehitab postvundamendi vastavalt etteantud juhistele;
2. paigaldab postid vastavalt etteantud juhistele;
3. mõõdab ja lõikab puitmaterjali sirgete lõigetega vastavalt etteantud juhistele; kinnitab detailid vastavalt etteantud juhistele;
4. paigaldab, viimistleb ja hooldab laudist vastavalt etteantud juhistele.
B.2.9 Piirete ehitamine 3

Tegevusnäitajad:
1. teeb abitöid metall-, kuivbetoon- ja puitpostide paigaldamisel, järgides etteantud juhiseid ja tööohutusnõudeid;
2. teeb abitöid võrktarade ehitamisel ja võrkmoodulite paigaldamisel, järgides etteantud juhiseid;
3. teeb abitöid puitpiirete ehitamisel ja puitmoodulite paigaldamisel, järgides etteantud juhiseid ja tööohutusnõudeid.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.10 Maastikuehitaja, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1. lähtub oma töös eetilistest tõekspidamistest, järgides maastikuehituse head tava;
2. täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul;
3. kasutab ergonoomilisi töövõtteid.
4. täidab ehitusprotsessis ohutus- ja keskkonnanõudeid; hoiab korras oma töömaa ja -vahendid;
5. sorteerib ja ladustab jäätmed, sh orgaanilised jäätmed, nõuetekohaselt;
6. on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, suhtleb kolleegidega, tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
7. õnnetusjuhtumi korral kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale;
8. tunneb ära taimed ja teab nende eestikeelseid nimetusi (vastavalt tõendatavatele kompetentsidele, vt. lisa 1);
9. keelteoskus: valdab eesti keelt tasemel A2 (vt lisa 2).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-13112017-1.1.2/2k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 8
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 13.11.2017
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Aiandus ja maastikuehitus
Kutse grupp: Maastikuehitaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised
611 Taimekasvatuse oskustöölised
6113 Aednikud, puukooli töötajad ja istikukasvatajad
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
081 Põllumajandus
0812 Aiandus
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Taimmaterjali nimekiri
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Maastikuehituse kutsealaga seonduvad mõisted
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Raili Laas Eesti Maastikuehitajate Liit
Rait Karus Ojassaar OÜ
Jaanus Lepik Aia ja Maastikukujunduse OÜ
Tarmo Loid VT Haljastus OÜ
Liina Rehepapp Rehepapp Aiakujundus OÜ
Tiina Matsulevitš SA Innove
Kati Veski Ardens OÜ
Andres Vainu Liivi Aiad OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist