Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Maastikuehitaja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Maastikuehitaja, tase 3
EN: Landscape Gardener, EstQF Level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Haljasalade hooldaja, tase 3
  • Sillutise paigaldaja, tase 3
Kehtib alates: 02.11.2022
Kehtib kuni: 01.11.2027
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
- Ajakohastati ja täpsustati läbivalt sõnastusi;
- kompetentsides „Töö planeerimine“ ja „Objekti ettevalmistamine“ sisaldunud tegevused lisati kõigile kompetentsidele, eesmärgiks kirjeldada üht oskust (kompetentsi) terviklikult;
- lisati kompetents „Lokaalse kuivendus- ja kastmissüsteemi kavandamine ja paigaldamine“;
- lisati osakutsed „Sillutise paigaldaja“ ja „Haljasalade hooldaja“
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Hiiumaa Ametikool Maastikuehitaja 130898 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 23.11.2023 Avatud
2 Hiiumaa Ametikool Maastikuehitaja 252784 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 11.02.2024 Avatud
3 Luua Metsanduskool Maastikuehitaja 243286 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 29.04.2024 Avatud
4 Luua Metsanduskool Maastikuehitaja 213317 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 01.11.2023 Avatud
5 Luua Metsanduskool Maastikuehitaja 255502 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 29.04.2024 Avatud
6 Räpina Aianduskool Noorem-maastikuehitaja 219922 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 01.11.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
3. taseme maastikuehitaja on oskustöötaja, kelle põhilised tööd on sillutiste paigaldamine, muru ja istutusalade rajamine ja hooldamine. Ta töötab iseseisvalt vastavalt etteantud juhistele, osaleb meeskonnatöös ja suhtleb kolleegidega.
3. taseme maastikuehitaja võib töötada maastikuehitusettevõttes...
, aianduskeskuses, puukoolis, ehitusettevõttes, kinnisvarahoolduse ettevõttes jm.
Maastikuehitaja tööaeg on paindlik, vajadusel töötatakse ka puhkepäevadel. Töö on vahelduvate tööülesannetega ning toimub põhiliselt välitingimustes. Maastikuehitaja töö eripära on töötamine avalikus ruumis.
Tööga seotud peamised riskid tulenevad raskuste tõstmisest, sundasendis töötamisest, kokkupuutest müra, vibratsiooni ja erinevate ilmastikutingimustega. Sellest tulenevalt on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid.
Maastikuehitaja põhilised töövahendid on lõikevahendid, ehitus- ja aiandustarvikud, puidutööriistad, masinad ja seadmed.
Kutse sisaldab osakutseid sillutise paigaldaja ja haljasalade hooldaja.
Kutsegrupis on neli kutsestandardit: maastikuehitaja, tase 2, maastikuehitaja, tase 3, maastikuehitaja, tase 4 ja maastikuehitaja, tase 5.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Lokaalse kuivendus- ja kastmissüsteemi kavandamine ja paigaldamine
A.2.2 istutusalade rajamine
A.2.3 Sillutise (betoonkivi, looduskivi) ja sõelmeteede rajamine
A.2.4 Muru rajamine
A.2.5 Aedade ja haljasalade hooldamine
A.2.6 Suurte puude istutamine ja hooldamine
Valitavad tööosad
A.2.7 Puidust pergola ja terrassi ehitamine
A.2.8 Piirete ehitamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
3. taseme maastikuehitajana töötavad inimesed, kes on läbinud kutseõppe tasemeõppe, täienduskoolituse või omandanud kompetentsid praktilise töö käigus kogenud maastikuehitaja käe all.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Maastikuehitaja, haljastaja, haljasalade hooldaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Kutse moodustub üldoskustest, kohustuslikest ja valitavatest kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste ja kõikide kohustuslike kompetentside ning vähemalt ühe valitava kompetentsi B.3.7-B.3.8 tõendamine.

Osakutse sillutise paigaldaja, tase 3 taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2...
ja kohustuslikud kompetentsid B.3.3 ja B.3.4.
Osakutse haljasalade hooldaja, tase 3 taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2 ja kohustuslikud kompetentsid B.3.2, B.3.4 ja B.3.5.

Loe edasi
Peida
B.2 Maastikuehitaja, tase 3 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. lähtub oma töös maasikuehitaja heast tavast (Lisa 1), järgib keskkonnahoidlikkuse ja jätkusuutlikkuse põhimõtteid;
2. hindab tööga kaasnevaid ohufaktoreid ning täidab tööohutus- ja keskkonnanõudeid;
3. järgib oma töös kasutusjuhendeid, standardeid ja õigusakte;
4. õnnetusjuh...
tumi puhul tegutseb vastavalt ettenähtud korrale;
5. hoiab korras oma töömaa ja -vahendid, sorteerib ja ladustab jäätmed, sh orgaanilised jäätmed nõuetekohaselt;
6. tunneb ära taimed ja teab nende eestikeelseid nimetusi, lähtuvalt taimmaterjali nimekirjast (Lisa 3);
7. planeerib oma tööd, täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul;
8. kasutab ergonoomilisi töövõtteid;
9. on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, suhtleb kolleegidega, tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
10. kasutab infotehnoloogilisi vahendeid algtasemel kasutaja tasemel (Lisa 4).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Lokaalse kuivendus- ja kastmissüsteemi kavandamine ja paigaldamine 3

Tegevusnäitajad:
1. planeerib oma töö lähtudes töökirjeldusest;
2. hindab vajaliku materjali hulka ja teavitab objekti juhti materjalide vajadusest;
3. märgib loodusesse maha objekti, kaitstes olemasolevat taimestikku ja pinnast;
4. valmistab pinnase ette torude paigaldamiseks;
5. juhib sademe- ja pinnaseveed;
6. paigaldab lokaalse kuivendus- ja kastmissüsteemi.
B.3.2 Istutusalade rajamine 3

Tegevusnäitajad:
1. planeerib oma töö lähtudes töökirjeldusest;
2. hindab vajaliku materjali hulka ja teavitab objekti juhti materjalide vajadusest;
3. märgib loodusesse maha objekti, kaitstes olemasolevat taimestikku ja pinnast;
4. valmistab pinnase ette taimede istutamiseks;
5. rajab istusala servad arvestades etteantud juhiseid;
6. istutab, kastab ja toestab taimed, sh põõsad arvestades istiku tüüpi, istutusnõudeid ja etteantud juhiseid.
B.3.3 Sillutise (betoonkivi, looduskivi) ja sõelmeteede rajamine 3

Tegevusnäitajad:
1. planeerib oma töö lähtudes töökirjeldusest;
2. hindab vajaliku materjali hulka ja teavitab objekti juhti materjalide vajadusest;
3. märgib loodusesse maha objekti, kaitstes olemasolevat taimestikku ja pinnast;
4. valmistab pinnase ette sillutise paigaldamiseks;
5. ehitab teesüvendi ja paigaldab aluspõhja arvestades etteantud juhiseid;
6. toob ette materjale teeäärise ja katendi paigaldamiseks; paigaldab teeäärise ja katendi arvestades etteantud juhiseid; viimistleb sillutise kasutades asjakohaseid töövahendeid ja järgides etteantud juhiseid;
7. täidab vuugid puistematerjaliga.
B.3.4 Muru rajamine 3

Tegevusnäitajad:
1. planeerib oma töö lähtudes töökirjeldusest;
2. hindab vajaliku materjali hulka ja teavitab objekti juhti materjalide vajadusest;
3. märgib loodusesse maha objekti, kaitstes olemasolevat taimestikku ja pinnast;
4. valmistab ette muru kasvualuse arvestades etteantud juhiseid;
5. külvab käsitsi või vastava tehnikaga muruseemne ja väetise arvestades külvinorme;
6. paigaldab, sh väetab ja kastab siirdemuru arvestades etteantud juhiseid.
B.3.5 Aedade ja haljasalade hooldamine 3

Tegevusnäitajad:
1. planeerib oma töö lähtudes töökirjeldusest;
2. hindab vajaliku materjali hulka ja teavitab objekti juhti materjalide vajadusest;
3. hooldab teid, müüre ja treppe;
4. hooldab muru ja istutusalasid;
5. pügab ja noorendab hekke kasutades selleks ettenähtud töövahendeid ja -võtteid;
6. teeb lihtsamaid puude, sh viljapuude ja põõsaste hoolduslõikuseid;
7. teeb integreeritud taimekaitsetöid kasutades taimekaitsevahendeid.
B.3.6 Suurte puude istutamine ja hooldamine 3

Tegevusnäitajad:
1. planeerib oma töö lähtudes töökirjeldusest;
2. hindab vajaliku materjali hulka ja teavitab objekti juhti materjalide vajadusest;
3. märgib loodusesse maha objekti, kaitstes olemasolevat taimestikku ja pinnast;
4. istutab, kastab ja toestab suuri puid arvestades istiku tüüpi ja istutusnõudeid;
5. teeb abitöid suurte puude lõikamisel.
Osakutsega seotud kompetentsid
Sillutise paigaldaja, tase 3 EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.3.3 Sillutise (betoonkivi, looduskivi) ja sõelmeteede rajamine 3

Tegevusnäitajad:
1. planeerib oma töö lähtudes töökirjeldusest;
2. hindab vajaliku materjali hulka ja teavitab objekti juhti materjalide vajadusest;
3. märgib loodusesse maha objekti, kaitstes olemasolevat taimestikku ja pinnast;
4. valmistab pinnase ette sillutise paigaldamiseks;
5. ehitab teesüvendi ja paigaldab aluspõhja arvestades etteantud juhiseid;
6. toob ette materjale teeäärise ja katendi paigaldamiseks; paigaldab teeäärise ja katendi arvestades etteantud juhiseid; viimistleb sillutise kasutades asjakohaseid töövahendeid ja järgides etteantud juhiseid;
7. täidab vuugid puistematerjaliga.
B.3.4 Muru rajamine 3

Tegevusnäitajad:
1. planeerib oma töö lähtudes töökirjeldusest;
2. hindab vajaliku materjali hulka ja teavitab objekti juhti materjalide vajadusest;
3. märgib loodusesse maha objekti, kaitstes olemasolevat taimestikku ja pinnast;
4. valmistab ette muru kasvualuse arvestades etteantud juhiseid;
5. külvab käsitsi või vastava tehnikaga muruseemne ja väetise arvestades külvinorme;
6. paigaldab, sh väetab ja kastab siirdemuru arvestades etteantud juhiseid.
 
Haljasalade hooldaja, tase 3 EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.3.2 Istutusalade rajamine 3

Tegevusnäitajad:
1. planeerib oma töö lähtudes töökirjeldusest;
2. hindab vajaliku materjali hulka ja teavitab objekti juhti materjalide vajadusest;
3. märgib loodusesse maha objekti, kaitstes olemasolevat taimestikku ja pinnast;
4. valmistab pinnase ette taimede istutamiseks;
5. rajab istusala servad arvestades etteantud juhiseid;
6. istutab, kastab ja toestab taimed, sh põõsad arvestades istiku tüüpi, istutusnõudeid ja etteantud juhiseid.
B.3.4 Muru rajamine 3

Tegevusnäitajad:
1. planeerib oma töö lähtudes töökirjeldusest;
2. hindab vajaliku materjali hulka ja teavitab objekti juhti materjalide vajadusest;
3. märgib loodusesse maha objekti, kaitstes olemasolevat taimestikku ja pinnast;
4. valmistab ette muru kasvualuse arvestades etteantud juhiseid;
5. külvab käsitsi või vastava tehnikaga muruseemne ja väetise arvestades külvinorme;
6. paigaldab, sh väetab ja kastab siirdemuru arvestades etteantud juhiseid.
B.3.5 Aedade ja haljasalade hooldamine 3

Tegevusnäitajad:
1. planeerib oma töö lähtudes töökirjeldusest;
2. hindab vajaliku materjali hulka ja teavitab objekti juhti materjalide vajadusest;
3. hooldab teid, müüre ja treppe;
4. hooldab muru ja istutusalasid;
5. pügab ja noorendab hekke kasutades selleks ettenähtud töövahendeid ja -võtteid;
6. teeb lihtsamaid puude, sh viljapuude ja põõsaste hoolduslõikuseid;
7. teeb integreeritud taimekaitsetöid kasutades taimekaitsevahendeid.

Valitavad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.7 Puidust pergola ja terrassi ehitamine 3

Tegevusnäitajad:
1. planeerib oma töö lähtudes töökirjeldusest;
2. hindab vajaliku materjali hulka ja teavitab objekti juhti materjalide vajadusest;
3. märgib loodusesse maha objekti, kaitstes olemasolevat taimestikku ja pinnast;
4. rajab postvundamendi vastavalt etteantud juhistele;
5. paigaldab postid vastavalt etteantud juhistele;
6. mõõdab ja lõikab puitmaterjali sirgete lõigetega vastavalt etteantud juhistele; kinnitab detailid vastavalt etteantud juhistele;
7. paigaldab, viimistleb ja hooldab laudist vastavalt etteantud juhistele.
B.3.8 Piirete ehitamine 3

Tegevusnäitajad:
1. planeerib oma töö lähtudes töökirjeldusest;
2. hindab vajaliku materjali hulka ja teavitab objekti juhti materjalide vajadusest;
3. märgib loodusesse maha objekti, kaitstes olemasolevat taimestikku ja pinnast;
4. paigaldab metall-, betoon- ja puitposte;
5. ehitab võrktarad ja paigaldab võrkmoodulid;
6. ehitab puitpiirded ja paigaldab puitmoodulid.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-02112022-3.2.2/3k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 24
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 02.11.2022
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Aiandus ja maastikuehitus
Kutse grupp: Maastikuehitaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised
611 Taimekasvatuse oskustöölised
6113 Aednikud, puukooli töötajad ja istikukasvatajad
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
081 Põllumajandus
0812 Aiandus
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Maastikuehitaja hea tava
Lisa 2 Kutsestandardis kasutatud mõisted
Lisa 3 Taimmaterjali ja kahjustajate nimekiri
Lisa 4 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Raili Laas Yebisu Eesti OÜ
Jaanus Lepik Aia- ja Maastikukujunduse OÜ
Tarmo Loid Eesti Maastikuehitajate Liit
Tarmo-Reigo Soidla OÜ Trent
Hannes Tilk Luua Metsanduskool
Andres Vainu Liivi Aiad OÜ
Kati Veski Ardens OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist