Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Maastikuehitaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Maastikuehitaja, tase 4
EN: Landscape gardner, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 29.05.2012
Kehtib kuni: 02.12.2012
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Sellel kutsealal on kolm kutset: noorem-maastikuehitaja, tase 3; maastikuehitaja, tase 4 ja vanem-maastikuehitaja, tase 5.

Maastikuehitaja, tase 4 kutse eeldab nooremaednik, tase 3 kompetentside olemasolu.

Maastikuehitaja on oskustöötaja, kelle põhiülesanded on maastikuehituse objekti mahamärk...
imine, ettevalmistustööd ja materjali ladustamine objektil, projekti põhjal aia või haljasala rajamine, mullatööd, teede, müüride ja puidust väikerajatiste ehitamine, istutusalade ettevalmistamine, istutamine, muru rajamine jms. Ta töötab iseseisvalt. Hooldustöödel ta rohib, niidab, lõikab taimi, väetab, teeb taimekaitset jm.
Maastikuehitaja kasutab tööks vajalikke seadmeid ja töövahendeid ning täidab täpselt etteantud juhiseid. Ta organiseerib iseseisvalt oma tööd, suudab töötada meeskonnas ja juhendab noorem-maastikuehitajat. Maastikuehitaja töötab välitingimustes ja avalikus ruumis, sellel kutsealal töötamine nõuab head tervist, füüsilist vastupidavust ja pingetaluvust.
Ta suhtub austusega elusloodusesse.
Maastikuehitaja töö eeldab autojuhilubade olemasolu.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
Maastikuehitaja töö koosneb nooremaednik, tase 3 kolmest kohustuslikust tööosast ning maastikuehitaja, tase 4 üheksast kohustuslikust töö osast ja valitavatest tööosadest.

Nooremaednik, tase 3 tööosad:
A.2.1 Külvi- ja istutuspinna ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine
A.2.2 Aiakultuur...
ide hooldamine
A.2.3 Saagi või toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine

Maastikuehitaja, tase 4 tööosad:
A.2.4 Töö planeerimine
A.2.5 Objekti (haljasala, rajatis) ettevalmistamine
A.2.6 Istutusalade rajamine, taimede, sh sibulate, istutamine ning seemnete külvamine
A.2.7 Sillutiste (betoonkivi, looduskivi, puidu- ja sõelmeteede) rajamine
A.2.8 Puidust rajatiste (pergolad, terrassid, võreseinad ja lihtsamad katusealused) ehitamine ja hooldamine
A.2.9 Muru rajamine
A.2.10 Aedade ja haljasalade hooldamine
A.2.11 Müüride ehitamine
A.2.12 Nõlvade kindlustamine ja treppide ehitamine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.13 Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine
A.2.14 Maastikuehituses kasutatavate masinate ja seadmete kasutamine ning igapäevane hooldus
A.2.15 Lokaalse kuivendus- ja kastmissüsteemi kavandamine ja paigaldamine
A.2.16 Aiaveekogude rajamine
A.2.17 Piirete ehitamine
A.2.18 Mänguväljakute j...
a spordiplatside ehitamine
A.2.19 Maastikuehituslike eelarvete ja hinnapakkumiste koostamine
A.2.20 Juhendamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Maastikuehitaja töö on paindliku tööajaga, vajadusel töötatakse ka puhkepäevadel.
Töö on vahelduvate tööülesannetega ning toimub põhiliselt välitingimustes ja vahel sisetingimustes. Maastikuehitaja töö eripära on töötamine avalikus ruumis, tööriietes ja möödakäijate pilgu all; raskuste tõstmine, tö...
ötamine sundasendis, müra, vibratsioon, heitgaasid, ilmastikutingimuste ja temperatuuride vaheldumine, niiskus ning kokkupuude erinevate allergeenidega (nt kemikaalid, tolm jm).

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Maastikuehitaja põhilised töövahendid on:
mõõteriistad: nivelliirid, mõõdulint, vesilood jm;
lõikevahendid: noad, aia-, oksa- ja hekikäärid, saed, tangid, kivigiljotiinid jm;
aiandustarvikud: kärud, kastekannud, labidad, rehad, kühvlid, hargid, vee- ja mürgipritsid jm;
puidutööriistad: vasarad, ...
saed, kirved, höövlid, peitlid, trellid ja lihvimismasinad jm;
masinad ja seadmed: frontaallaadurid, miniekskavaatorid ja minilaadurid, niidukid, trimmerid, mootorsaed, ketaslõikurid, segumasinad, pinnasetihendajad, hekilõikurid, erinevad freesid jm;
muud abivahendid: koristusvahendid jm.

Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Maastikuehitaja töö eeldab füüsilist vastupidavust ja pingetaluvust. Kasuks tulevad keskendumisvõime, kohusetundlikkus, kohanemisvõime, koostöövõime, keskkonnataluvus, suhtlemisvalmidus, otsustusvõime ja iseseisvus, loogiline mõtlemine, saavutusvajadus, koormustaluvus, vastupidavus, koordinatsioon j...a osavus.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme maastikuehitaja esmakutse saadakse vastava kutsekeskhariduse õppe lõpetamisel.

4. taseme maastikuehitaja kutsetunnistust on tavapäraselt võimalik taotleda inimestel, kellel on maastikuehitusalane töökogemus ja keskharidus või kutsekeskharidus ning kes on läbinud ettevõtlusalase koolitus...
e.

Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Haljastaja, haljasalade hooldaja, maastikuehitaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Selle kutse taotlemise eelduseks on nooremaednik, tase 3 kutse kolme kohustusliku kompetentsi tõendamine.
Selle kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1-B.2.12 ja B.2.21 (läbiv kompetents) tõendamine ning valitavatest kompetentsidest B.2.13-B.2.20 peab valima ja tõendama vähemal...
t 2 kompetentsi.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Külvi- ja istutuspinna ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine 3

Tegevusnäitajad:
1) valmistab töökoha ja aiakultuuride kasvukoha ette (paigaldab tööks vajalikud vahendid, rohib, puhastab, kaevab, tasandab jm) vastavalt etteantud juhistele, kasutades selleks vajadusel käsitööriistu;
2) sorteerib paljundusmaterjali vastavalt juhistele;
3) külvab seemned, pikeerib ning istutab aiakultuurid käsitsi või masinal vastavalt etteantud külvinormile ja istutusskeemile;
4) multšib vastavalt etteantud juhistele;
5) toestab aiakultuurid vastavalt etteantud juhistele.

Teadmised:
1) paljundusmaterjalide liigitus, omadused ja kvaliteedinõuded;
2) enamkasvatatavate taimede ja enamlevinud umbrohtude liigitus;
3) aiakultuuride agrotehnoloogia alused (vt lisa 2).

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.2 Aiakultuuride hooldamine 3

Tegevusnäitajad:
1) väetab aiakultuure vastavalt etteantud juhistele;
2) kastab aiakultuure vastavalt etteantud juhistele;
3) teeb taimekaitsetöid vastavalt etteantud juhistele; töötades taimekaitsevahenditega, mille kasutamiseks pole vaja taimekaitsetunnistust, järgib töö- ja keskkonnaohutusnõudeid;
4) tõrjub umbrohtu, kasutades vajalikke tööriistu ja -vahendeid vastavalt etteantud juhistele;
5) kujundab ja lõikab aiakultuure vastavalt etteantud juhistele.

Teadmised:
1) ergonoomika, keskkonna- ja tööohutusnõuded;
2) aiakultuuride hooldamise töövõtted ja -vahendid;
3) enamkasvatatavate taimede ja levinumate umbrohtudeliigitus;
4) taimekasvunõuete alused;
5) aiakultuuride enamlevinud haiguste ja kahjurite liigitus, taimekaitse alused;
6) aiakultuuride agrotehnoloogia alused.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.3 Saagi või toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine 3

Tegevusnäitajad:
1) koristab saagi, sorteerib mittekvaliteetse saagi ning komplekteerib toodangu vastavalt etteantud juhistele;
2) ladustab, sorteerib, pakendab ja markeerib saagi või toodangu vastavalt etteantud juhistele.

Teadmised:
1) saagi või toodangu kvaliteedinõuded ja -klassid.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö ja intervjuu.
B.2.4 Töö planeerimine 4

Tegevusnäitajad:
1) planeerib oma tööd, järgides projekti (töökirjelduse) ja projektijuhi juhiseid;
2) planeerib töögrupi tavatööd, järgides töögraafikut;
3) arvutab materjali mahud, arvestades projekti või töökirjeldust ning olukorda objektil.

Teadmised:
1) töö planeerimise alused;
2) personalitöö alused;
3) objekti finantsjuhtimise põhimõtted;
4) projektijuhtimise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne või intervjuu.
B.2.5 Objekti (haljasala, rajatis) ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab objekti ja kaitseb olemasolevat taimestikku ja pinnast, järgides projekti (töökirjeldust);
2) loeb plaanimaterjali ja märgib loodusesse maha maastikuehituse objekti, lähtudes projektist (töökirjeldusest), vajadusel teavitab vanem-maastikuehitajat või projekteerijat probleemidest;
3) ladustab vajalikud materjalid, arvestades taimede ja objekti eripära;
4) valmistab pinnase ette käsitsi või kasutades selleks ettenähtud tehnilisi vahendeid, lähtudes projektis (töökirjelduses) püstitatud eesmärgist;
5) juhib sademe- ja pinnaseveed soovitud suunas, arvestades ehituse head tava ja hetkeolukorda.

Teadmised:
1) puit- ja kivimaterjalide liigitus ja omadused;
2) materjalide ja taimede ladustamise nõuded;
3) käsitsi ja mehaanilise mullaharimise põhimõtted;
4) haljasalade mullaharimise käsitöö- ja mehaaniliste tööriistade liigitus, töö- ja hoolduspõhimõtted;
5) maastikuehituse objekti mahamärkimiseks (horisontaalseks ja vertikaalseks) kasutatavate mõõteriistade liigitus, töö- ja hoolduspõhimõtted;
6) sademe- ja pinnasevete ärajuhtimise ja kogumise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.6 Istutusalade rajamine, taimede, sh sibulate, istutamine ning seemnete külvamine 4

Tegevusnäitajad:
1) märgib istutusalad ja nende kõrgused ning taimede kasvukohad, lähtudes projektist (töökirjeldusest);
2) valmistab ette kasvualuse, arvestades projekti, olemasolevat pinnast ja planeeritud taimi ning vajaduse korral teeb keemilist umbrohutõrjet;
3) paigaldab istutusala servad, lähtudes objekti vertikaalplaneerimisest;
4) paigaldab geosünteedid, lähtudes projektist (töökirjeldusest) ja objekti eripärast;
5) külvab seemned, istutab, kastab ja toestab taimed, lähtudes projektist (töökirjeldusest), arvestades istiku tüüpi, suurust, taime liiki, kasvukoha-, ilmastiku- ja mullastikutingimusi ja kasvualuseid, vajadusel teeb istutusjärgse tagasilõikuse;
6) istutab suured puud/põõsad, arvestades haljastusprojekti (töökirjeldust) ning järgides tööohutusnõudeid;
7) multšib, lähtudes projektist (töökirjeldusest) ja arvestades aastaaega, mullapinna olukorda (niiskus, temperatuur), taimede kasvunõudeid.

Teadmised:
1) aias kasvatatavate taimede liigitus ja kasvunõuded;
2) põhiliste umbrohtude liigitus;
3) geosünteetide, multšide ja erinevate servamaterjalide liigitus, omadused ja paigaldamise põhimõtted;
4) istikutüübid;
5) objekti kasvukohatingimustest ja kasvunõuetest tulenevad taimede istutusnõuded;
6) istutusalade mahamärkimiseks (horisontaalseks ja vertikaalseks) kasutatavate mõõteriistade liigitus, töö- ja hoolduspõhimõtted;
7) istutusalade mahamärkimise põhimõtted;
8) keemiliste umbrohu- ja kahjuritõrje vahendite liigitus, omadused ja kasutuspõhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö ja test.
B.2.7 Sillutise (betoonkivi, looduskivi, puidu- ja sõelmeteede) paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) märgib maha teed ja platsid, lähtudes projektist (töökirjeldusest);
2) ehitab teeküna ja aluspõhja, kasutades vastavat tehnikat (va traktorid, kopad, laadurid jm) ning järgides maastikehitusega seotud õigusaktide ja tööohutusnõudeid;
3) paigaldab teeäärise, teeb vajalikud betoonitööd, lähtudes projektist (töökirjeldusest), kasutades vajadusel ketaslõikurit või kivigiljotiini ja järgides tööohutusnõudeid;
4) paigaldab sillutise, teeb vajalikud betoonitööd, lähtudes projektist (töökirjeldusest), kasutades vajadusel ketaslõikurit ja kivigiljotiini, järgides tööohutusnõudeid;
5) viimistleb erinevat tüüpi sillutist, järgides kvaliteedinõudeid ja projekti (töökirjeldust).

Teadmised:
1) teeküna ja aluspõhja rajamise põhimõtted;
2) teede ja platside mahamärkimise põhimõtted;
3) teede ja platside ehitusnõuded;
4) erilubasid mittevajavate tee-ehitusmasinate (ketaslõikur, kivigiljotiin, pinnasetihendaja ja segumasin) kasutuspõhimõtted;
5) betooni valmistamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.8 Puidust rajatiste (pergolad, terrassid, võreseinad ja lihtsamad katusealused) ehitamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) valib, hoiustab ja ladustab puitmaterjali, arvestades hoiustamis- ja ladustamistingimusi;
2) ehitab postvundamendi, lähtudes projektist (töökirjeldusest), teeb vajalikud betoonitööd, kasutades tööks sobilikke tööriistu ja -vahendeid, arvestades tööohutusnõudeid;
3) paigaldab metall-, betoon- ja puitpostid, lähtudes projektist (töökirjeldusest), kasutades tööks sobilikke tööriistu ja -vahendeid, arvestades tööohutusnõudeid;
4) valmistab puitliited, kasutades elektrilisi ja käsitööriistu, lähtudes projektist (töökirjeldusest) ja järgides tehnoloogilisi, kvaliteedi- ja tööohutusnõudeid;
5) ehitab puitkarkassi, lähtudes projektist (töökirjeldusest), kasutades selleks vajalikke tööriistu ja arvestades tööohutusnõudeid;
6) ehitab katusekonstruktsioonid, lähtudes projektist (töökirjeldusest), kasutades selleks vajalikke tööriistu ja arvestades tööohutusnõudeid;
7) viimistleb (lihvib, värvib jm) rajatised, kasutades vajalikke tööriistu ja lähtudes projektist (töökirjeldusest).

Teadmised:
1) puidust rajatiste ehituspõhimõtted;
2) puutöö alused;
3) materjalide ladustamise nõuded;
4) puitmaterjalide liigitus ja omadused;
5) puidu viimistlemise võtted;
6) erinevate puitliidete valmistamise ja kinnitamise põhimõtted (näiteks vahekaugused, kandevõime, paindemoment, kinnituste liigid);
7) enamlevinud puidutööriistade (vasarad, saed, kirved, höövlid, peitlid, trellid ja lihvimismasinad) kasutuspõhimõtted;
8) betooni valmistamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.9 Muru rajamine 4

Tegevusnäitajad:
1) märgib maha murupinna, lähtudes projektist (töökirjeldusest);
2) valmistab ette murupinna, arvestades olemasolevat pinnast; vajadusel teeb keemilist umbrohutõrjet, kasutades tehnilisi vahendeid ning järgides keskkonna- ja tööohutusnõudeid;
3) külvab käsitsi või vastava tehnikaga muruseemned ja väetise ning tihendab pinnase, arvestades külvinormidega;
4) paigaldab siirdmuru, arvestades maapinna eripära ja ilmastikutingimusi;
5) kastab muru külvijärgselt, hindab perioodilist kastmisvajadust ning kastab vastavalt vajadusele kogu murupinna ulatuses.

Teadmised:
1) käsitsi ja mehaanilise mullaharimise põhimõtted;
2) haljasalade mullaharimise tööriistade kasutus- ja hoolduspõhimõtted;
3) erinevate murude rajamise põhimõtted;
4) murupinna mahamärkimise põhimõtted;
5) murupinna kastmispõhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.10 Aedade ja haljasalade hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) hooldab teid, müüre ja treppe vastavalt juhendile ja aastaajale, teavitab vanem-maastikuehitajat pisiremondi vajadusest;
2) hooldab (niidab, väetab, õhustab, multšib, rullib jm) muru, arvestades hooldusvajadust ja haljasalade hooldusklasse ning kasutades vajalikke tööriistu ja masinaid vastavalt kasutusjuhendile;
3) pügab või noorendab hekke, kasutades selleks ettenähtud masinaid ja hekikääre, järgides töökeskkonna ja -ohutusnõudeid ning head aianduslikku tava;
4) hooldab (lõikab, kastab, multšib, kobestab, rohib, toestab, valmistab talveks ette jm) aiakultuure, arvestades head aianduslikku tava;
5) teeb taimekaitsetöid, kasutades taimekaitsevahendeid vastavalt nõuetele;
6) väetab taimi ja muru vastavalt väetusskeemile, arvestades väetise külvinorme;
7) teeb ilupuude ja -põõsaste, viljapuude ja marjapõõsaste hooldus-, kujundus- ja noorenduslõikust, järgides head aianduslikku tava, puude hooldamise korda, keskkonna- ja tööohutusnõudeid ning kasutades selleks ettenähtud tehnilisi vahendeid.

Teadmised:
1) haljasalade hooldusklassid;
2) aias kasvatatavate taimede liigitus ja kasvunõuded;
3) põhiliste umbrohtude liigitus;
4) taimede ja muru väetamise alused ja väetusskeemid;
5) aedade ja haljasalade hooldamispõhimõtted;
6) aedade ja haljasalade hoolduses kasutatavate tööriistade ja masinate töö- ning hoolduspõhimõtted;
7) taimede hooldus- ja kujunduslõikuste põhimõtted;
8) taimekaitsetööde põhimõtted;
9) enamlevinud haiguste ja kahjurite liigitus.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.11 Müüride ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1) ehitab vundamendi ja tugimüürid, lähtudes projektist (töökirjeldusest), kasutades tööks sobilikke tööriistu ja -vahendeid ning töövõtteid, arvestades tööohutusnõudeid;
2) ehitab kuivmüüri, lähtudes projektist (töökirjeldusest), kasutades tööks sobilikke tööriistu ja vahendeid ning töövõtteid, arvestades tööohutusnõudeid.

Teadmised:
1) müürikivide liigitus ja omadused;
2) trepimaterjalide liigitus ja omadused;
3) segumaterjalide liigitus ja omadused, segu valmistamise tehnoloogia;
4) vundamendi rajamise ja müüriladumise põhimõtted;
5) tööriistade töö- ja hoolduspõhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.12 Nõlvade toestamine ja treppide ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1) toestab nõlvad vastavalt projektile (tööjuhendile);
2) ehitab vastavalt projektile (tööjuhendile) trepid, kasutades erinevaid materjale (puit, kivi, betoon jm).

Teadmised:
1) materjalide liigitus ja omadused;
2) trepivalemi koostamine ja kasutamine;
3) nõlvade toestamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel peab valitavatest kompetentsidest B.2.13-B.2.20 valima ja tõendama vähemalt 2 kompetentsi.
    Nimetus EKR tase
B.2.13 Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) teeb sisehaljastustöid, lähtudes projektist (töökirjeldusest) ja arvestades objekti eripäraga;
2) hooldab sisehaljastust, lähtudes projektist (töökirjeldusest) ja arvestades objekti eripäraga.

Teadmised:
1) toataimede liigitus ja hoolduspõhimõtted;
2) toataimede kasvunõuded;
3) kasvatussüsteemide liigitus ja omadused (potid, kastmissüsteemid jne);
4) enamlevinud taimehaiguste ja kahjurite liigitus, taimekaitse alused.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.14 Maastikuehituses kasutatavate masinate ja seadmete kasutamine ning igapäevane hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) kasutab töö tegemiseks masinaid ja seadmeid järgides kasutusjuhendit ning ohutusnõudeid:
1) miniekskavaatoreid ja minilaadureid;
2) mootorsõidukit;
3) järelhaagiseid (sõiduauto järelhaagis);
4) saage.
2) hooldab töötegemiseks kasutatavaid masinaid, järgides kasutusjuhendit, ohutusnõudeid ja sisekorra eeskirja.

Teadmised:
1) miniekskavaatorite ja minilaadurite töö- ja hoolduspõhimõtted;
2) mootorsõidukite töö- ja hoolduspõhimõtted;
3) järelhaagiste töö- ja hoolduspõhimõtted;
4) saagide töö- ja hoolduspõhimõtted;
5) tööohutusnõuded.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.15 Lokaalse kuivendus- ja kastmissüsteemi kavandamine ja paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) juhib sademe- ja pinnaseveed soovitud suunas, arvestades ehituse head tava ja haljasala hetkeolukorda;
2) paigaldab lokaalse kuivendus- ja kastmissüsteemi, lähtudes projektist (töökirjeldusest);
3) hooldab ja seadistab lokaalset kastmissüsteemi, arvestades etteantud kastmisrežiimi.

Teadmised
1) sademe- ja pinnasevete juhtimise ja kogumise seaduspärasused;
2) lokaalsete kuivendus- ja kastmissüsteemide materjalide liigitus, töö- ja hoolduspõhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, kirjalik ülesanne ja intervjuu.
B.2.16 Aiaveekogude rajamine 4

Tegevusnäitajad:
1) märgib maha aiaveekogu, lähtudes projektist (töökirjeldusest);
2) kaevab süvendi ja paigaldab aluskihid, lähtudes projektist (töökirjeldusest), kasutades kaevetehnikat ja järgides tööohutusnõudeid;
3) paigaldab ja jätkab geosünteedid, lähtudes projektist (töökirjeldusest);
4) viimistleb aiaveekogu servad, lähtudes projektist (töökirjeldusest) ja arvestades materjali omadusi;
5) paigaldab tehnilised seadmed, lähtudes projektist (töökirjeldusest), v.a elektritööd;
6) istutab vee- ja kaldataimed, arvestades taimede liiki, kasvualuseid ja -nõudeid.

Teadmised
1) aiaveekogude rajamise põhimõtted;
2) aiaveekogu mahamärkimiseks (horisontaalseks ja vertikaalseks) kasutatavate mõõteriistade liigitus, töö- ja hoolduspõhimõtted;
3) geosünteetide (tekstiilid, geomembraanid jm) ja erinevate servamaterjalide liigid ja omadused;
4) pumpade ja filtrite töö- ja hoolduspõhimõtted;
5) objekti kasvukohatingimustest tulenevad taimede istutusnõuded;
6) vee- ja kaldataimede liigitus, nende kasvualused ja -nõuded.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö ja intervjuu.
B.2.17 Piirete ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1) paigaldab metall-, kuivbetoon- ja puitpostid (teeb vajadusel betoonitööd), lähtudes projektist (töökirjeldusest), kasutades tööks sobilikke tööriistu ja -vahendeid, arvestades tööohutunõudeid;
2) ehitab võrktarad ja paigaldab võrkmoodulid, lähtudes projektist (töökirjeldusest), kasutades tööks sobilikke tööriistu ja –vahendeid, arvestades tööohutusnõudeid;
3) ehitab puitpiirded ja paigaldab puitmoodulid, lähtudes projektist (töökirjeldusest), kasutades tööks sobilikke tööriistu ja -vahendeid, arvestades tööohutusnõudeid;
4) ehitab algupärased etnograafilised aiapiirded roigastest, paekivist ja maakivist ja lihtsamad väravad, lähtudes projektist (töökirjeldusest), kasutades tööks sobilikke tööriistu ja -vahendeid ning arvestades tööohutusnõudeid;
5) valab betoonist või paigaldab aiasoklid, lähtudes projektist (töökirjeldusest), kasutades tööks sobilikke tööriistu ja -vahendeid, arvestades tööohutusnõudeid;
6) ehitab ja paigaldab väravad, lähtudes projektist (töökirjeldusest), kasutades tööks sobilikke tööriistu ja -vahendeid, arvestades tööohutusnõudeid;
7) ehitab seguga vundamendi ja aiapostid paekivist, tellistest (v.a puhas vuuk) ja plokkidest, lähtudes projektist (töökirjeldusest), kasutades tööks sobilikke tööriistu ja -vahendeid ning töövõtteid, arvestades tööohutusnõudeid.

Teadmised:
1) piirete mahamärkimiseks (horisontaalseks ja vertikaalseks) kasutatavate mõõteriistade liigitus, töö- ja hoolduspõhimõtted;
2) erinevatest materjalidest (sh metall, kivi jm) piirete tüübid ja nende paigaldamise põhimõtted;
3) puutöö alused;
4) materjalide arvestamise ja ladustamise nõuded;
5) puitmaterjalide liigitus ja omadused;
6) puidu viimistlemise võtted;
7) betooni valmistamise põhimõtted;
8) metallraamide, -postide ja-kinnituste liigitus ja omadused;
9) automaatikaga piirete tüübid ja tööpõhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.18 Mänguväljakute ja spordiplatside ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1) ehitab mänguväljakud vastavalt projektile (tööjuhisele) ja paigaldusnõuetele;
2) ehitab spordiplatse (korv-, võrk-, jalgpalliväljakud jm) vastavalt projektile.

Teadmised:
1) mänguväljakute ja spordiplatside mahamärkimiseks (horisontaalseks ja vertikaalseks) kasutatavate mõõteriistade liigitus, töö- ja hoolduspõhimõtted;
2) spordiplatside ja mänguväljakute ehitamise materjalide liigitus ja omadused.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.19 Maastikuehituslike eelarvete ja hinnapakkumiste koostamine 4

Tegevusnäitajad:
1) koostab maastikuehitusliku objekti eelarve, arvestades projekti;
2) koostab maastikuehitusliku objekti hinnapakkumise, lähtudes projekti mahust, materjalidest ja muudest ressurssidest ning järgides eelarvet.

Teadmised:
1) ettevõtluse alused;
2) ettevõtte finantsjuhtimise põhimõtted;
3) eelarve ja hinnapakkumiste koostamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.20 Juhendamine 4

Tegevusnäitajad:
1) juhib ja juhendab ühte maastikuehitajat või väikese töögrupi tööd, juhindudes tööülesannetest, nende efektiivsest korraldamisest, töötervishoiu- ja tööohutusnõuetest, õigete töövahendite ja -võtete valikust;
2) nõustab kaastöötajaid ilmnenud vigade analüüsimisel ja vigade parandamiseks vajalike abinõude valikul, juhindudes tööülesandest, õigete töövahendite ja -võtete valikust ning järgides etteantud kvaliteedinõudeid;
3) kontrollib kvaliteedinõuetest kinnipidamist, järgides eelarvet ja töögraafikut, maastikuehitaja tööd reguleerivate õigusaktide nõudeid ja head tava.

Teadmised:
1) juhtimise ja ettevõtluse alused;
2) maastikuehitust reguleerivate õigusaktide nõuded.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.21 Maastikuehitaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi, järgides maastikuehituslikku ja aianduslikku head tava;
2) planeerib oma tööd, tegutseb iseseisvalt, täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul;
3) on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös; suhtleb kolleegidega, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni; tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel; juhendab madalama tasemega maastikuehitajaid;
4) hindab tööga kaasnevaid ohufaktoreid ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks,
5) juhindub keskkonnanõuetest; järgib tööprotsessis ohutusnõuete ja ergonoomika põhimõtteid ning vastutab nende täitmise eest; hoiab korras oma töökoha;
6) korraldab jäätmete, sh orgaaniliste jäätmete, nõuetekohase käitluse;
7) annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale;
8) kasutab arvutit tasemetel AO1-AO4 ja AO7 (vt lisa 3);
9) keelteoskus: valdab eesti keelt tasemel B2 ja ühte võõrkeelt tasemel A2 (vt lisa 4).

Teadmised:
1) keskkonnanõudmiste alused (sh kohalike omavalitsuste haljasalasid puudutavate õigusaktide nõuded);
2) maastikuehitust reguleerivate õigusaktide, juhendmaterjalide ja standardite nõuded;
3) ergonoomika, keskkonna- ja tööohutusnõuded;
4) juhistes kasutatavate mõistete tähendus;
5) taimede ladinakeelsed nimetused;
6) maastikuehitusprojekti ja tööjooniste põhimõtted ning staadiumid;
7) kompostimajanduse ja jäätmekäitluse alused.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis loetletud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-29052012-3.7/3k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 16
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 29.05.2012
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Aiandus ja maastikuehitus
Kutse grupp: Maastikuehitaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised
611 Taimekasvatuse oskustöölised
6113 Aednikud, puukooli töötajad ja istikukasvatajad
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
081 Põllumajandus
0812 Aiandus
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Kutsealaga seonduvad mõisted
Lisa 3 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 4 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 5 Taimmaterjali nimekiri
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ülle Grišakov OÜ Kivisilla
Liina Jürisoo Lamark OÜ
Raili Laas Luua Metsanduskool
Tarmo Loid VT Haljastus OÜ
Ain Luks Haljastuslux
Mihkel Saar Hansaplant
Aita Sauemägi SA Innove
Kati Veski Ardens OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist