Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Maastikuehitaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Maastikuehitaja, tase 4
EN: Landscape Gardener, EstQF Level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Haljasalade hooldaja, tase 4
  • Piirdeaedade ehitaja, tase 4
  • Sillutise paigaldaja, tase 4
Kehtib alates: 02.11.2022
Kehtib kuni: 01.11.2027
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
- Ajakohastati ja täpsustati läbivalt sõnastusi;
- kompetentsides „Töö planeerimine“ ja „Objekti ettevalmistamine“ sisaldunud tegevused lisati kõigile kompetentsidele, eesmärgiks kirjeldada üht oskust (kompetentsi) terviklikult;
- lisati kompetents „Juhendamine“
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Hiiumaa Ametikool Maastikuehitaja 144577 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 31.01.2024 Avatud
2 Räpina Aianduskool MAASTIKUEHITAJA 241682 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 23.03.2023 Avatud
3 Räpina Aianduskool MAASTIKUEHITAJA 243142 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/6 27.04.2023 Avatud
4 Räpina Aianduskool Maastikuehitaja 216424 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/6 27.04.2023 Avatud
5 Tallinna Ehituskool Maastikuehitaja 246202 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 18.08.2023 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
4. taseme maastikuehitaja on oskustöötaja, kelle põhiülesanded on projekti järgi aia või haljasala rajamine (sh sillutiste paigaldamine, muru ja istutusalade rajamine, müüride ja puidust väikerajatiste ehitamine, suurte puude istutamine) ja hooldamine. Ta töötab meeskonnas, organiseerib oma tööd ja ...juhendab madalama taseme maastikuehitajaid. Töö eeldab suhtlemist klientide ja kolleegidega.
4. taseme maastikuehitaja võib töötada maastikuehitusettevõttes, aianduskeskuses, puukoolis, ehitusettevõttes, kinnisvarahoolduse ettevõttes, kohalikus omavalitsuses jm. Soovituslik on taimekaitsetunnistuse omamine.
Maastikuehitaja tööaeg on paindlik, vajadusel töötatakse ka puhkepäevadel. Töö on vahelduvate tööülesannetega ning toimub põhiliselt välitingimustes. Maastikuehitaja töö eripära on töötamine avalikus ruumis.
Tööga seotud peamised riskid tulenevad raskuste tõstmisest, sundasendis töötamisest, kokkupuutest müra, vibratsiooni ja erinevate ilmastikutingimustega. Sellest tulenevalt on kohustuslik kasutada isikukaitsevahendeid.
Maastikuehitaja põhilised töövahendid on lõikevahendid, ehitus- ja aiandustarvikud, puidutööriistad, masinad ja seadmed, sidevahendid.
Kutse sisaldab osakutseid sillutise paigaldaja, piirdeaedade rajaja ning haljasalade hooldaja.
Kutsegrupis on neli kutsestandardit: maastikuehitaja, tase 2, maastikuehitaja, tase 3, maastikuehitaja, tase 4 ja maastikuehitaja, tase 5.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Lokaalse kuivendus- ja kastmissüsteemi kavandamine ja paigaldamine
A.2.2 istutusalade rajamine
A.2.3 Sillutise (betoonkivi, looduskivi) ja sõelmeteede rajamine
A.2.4 Puidust pergola ja terrassi ehitamine
A.2.5 Muru rajamine
A.2.6 Aedade ja haljasalade hooldamine
A.2.7 Suurte puude istut...
amine ja hooldamine
A.2.8 Müüride ehitamine
A.2.9 Juhendamine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.10 Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine
A.2.11 Piirete ehitamine
A.2.12 Aiaveekogude rajamine
A.2.13 Masinatega puistematerjalide teisaldamine ja pinna kujundamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme maastikuehitajana töötavad inimesed, kes on läbinud kutseõppe tasemeõppe või täienduskoolitused või omandanud kompetentsid praktilise töö käigus kogenud maastikuehitaja käe all.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Maastikuehitaja, haljastustööline, haljasalade hooldaja, sillutise paigaldaja, haljastuse- ja heakorraspetsialist.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Kutse moodustub üldoskustest, kohustuslikest ja valitavatest kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutav üldoskuste ja kõigi kohustuslike kompetentside ning vähemalt ühe valitava kompetentsi B.3.10-B.3.13 tõendamine.

Osakutse sillutise paigaldaja, tase 4 taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2...
ja kompetentsid B.3.3, B.3.5, B.3.8 ja B.3.9.
Osakutse piirdeaedade rajaja, tase 4 taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2 ja kompetentsid B.3.4, B.3.8, B.3.9 ja B.3.11.
Osakutse haljasalade hooldaja, tase 4 taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2 ja kompetentsid B.3.2, B.3.5, B.3.6, B.3.9 ja B.3.10.

Loe edasi
Peida
B.2 Maastikuehitaja, tase 4 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. lähtub oma töös maasikuehitaja hea tava (Lisa 1), järgib keskkonnahoidlikkuse ja jätkusuutlikkuse põhimõtteid;
2. hindab tööga kaasnevaid ohufaktoreid ning täidab tööohutus- ja keskkonnanõudeid, jälgib nende nõuete täitmist;
3. järgib oma töös kasutusjuhendeid, standardeid ja...
õigusakte;
4. õnnetusjuhtumi puhul tegutseb vastavalt ettenähtud korrale;
5. hoiab korras töömaa ja -vahendid, sorteerib ja ladustab jäätmed, sh orgaanilised jäätmed nõuetekohaselt;
6. tunneb ära taimed ja teab nende eesti- ja ladinakeelseid nimetusi, lähtuvalt taimmaterjali nimekirjast (Lisa 3);
7. planeerib enda ja meeskonna tööd, täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul;
8. kasutab ergonoomilisi töövõtteid; juhendab ergonoomiliste töövahendite ja töövõtete kasutamist;
9. on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös; suhtleb kolleegidega; tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
10. valdab eesti keelt tasemel A2 (Lisa 4).
11. kasutab infotehnoloogilisi vahendeid iseseisva kasutaja tasemel, v.a osaoskus sisuloome, mida kasutab algtasemel (Lisa 5).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Lokaalse kuivendus- ja kastmissüsteemi kavandamine ja paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. planeerib töögrupi töö järgides töögraafikut ja projektijuhi juhiseid;
2. arvutab materjali mahud arvestades projekti või töökirjeldust ning olukorda objektil, tellib materjalid;
3. märgib loodusesse maha objekti, kaitstes olemasolevat taimestikku ja pinnast;
4. ladustab vajalikud materjalid arvestades materjalide ja objekti eripära;
5. valmistab pinnase ette lähtudes projekti eesmärgist;
6. juhib sademe- ja pinnaseveed;
7. paigaldab lokaalse kuivendus- ja kastmissüsteemi;
8. hooldab lokaalset kastmis- ja kuivendussüsteemi arvestades kastmis- ja kuivendussüsteemi eripära.
B.3.2 Istutusalade rajamine 4

Tegevusnäitajad:
1. planeerib töögrupi töö järgides töögraafikut ja projektijuhi juhiseid;
2. arvutab materjali mahud arvestades projekti või töökirjeldust ning olukorda objektil, tellib materjalid;
3. märgib loodusesse maha objekti, kaitstes olemasolevat taimestikku ja pinnast;
4. ladustab materjalid arvestades materjalide ja objekti eripära;
5. valmistab pinnase ette lähtudes projekti eesmärgist;
6. rajab istutusala servad vastavalt projektile;
7. hindab istikute kvaliteeti;
8. istutab, kastab ja toestab taimed, sh põõsad, viimistleb istutusala, sh multšib arvestades istiku tüüpi, suurust, taime liiki, kasvukoha-, ilmastiku- ja mullastikutingimusi ja kasvualuseid.
B.3.3 Sillutise (betoonkivi, looduskivi) ja sõelmeteede rajamine 4

Tegevusnäitajad:
1. planeerib töögrupi töö järgides töögraafikut ja projektijuhi juhiseid;
2. arvutab materjali mahud arvestades projekti või töökirjeldust ning olukorda objektil, tellib materjalid;
3. märgib loodusesse maha objekti, kaitstes olemasolevat taimestikku ja pinnast;
4. ladustab materjalid arvestades materjalide ja objekti eripära;
5. valmistab pinnase ette lähtudes projekti eesmärgist;
6. rajab teesüvendi ja aluspõhja ning juhendab mehhanismide (traktorid, kopad, laadurid jm) juhte tööde teostamisel järgides maastikehitusega seotud õigusakte;
7. paigaldab teeäärise ja katendi, teeb vajalikud betoonitööd lähtudes projektist ja kasutades töödeks vajalikke seadmeid; viimistleb erinevat tüüpi sillutised järgides kvaliteedinõudeid ja projekti.
B.3.4 Puidust pergola ja terrassi ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. planeerib töögrupi töö järgides töögraafikut ja projektijuhi juhiseid;
2. arvutab materjali mahud arvestades projekti või töökirjeldust ning olukorda objektil, tellib materjalid;
3. märgib loodusesse maha objekti, kaitstes olemasolevat taimestikku ja pinnast;
4. ladustab materjalid arvestades materjalide ja objekti eripära;
5. valmistab pinnase ette lähtudes projekti eesmärgist;
6. rajab vundamendid lähtudes projektist ja töökirjeldusest;
7. paigaldab postid lähtudes projektist ja töökirjeldusest;
8. ehitab puitkarkassi lähtudes projektist ja töökirjeldusest;
9. paigaldab, viimistleb ja hooldab laudist lähtudes projektist ja töökirjeldusest.
B.3.5 Muru rajamine 4

Tegevusnäitajad:
1. planeerib töögrupi töö järgides töögraafikut ja projektijuhi juhiseid;
2. arvutab materjali mahud arvestades projekti või töökirjeldust ning olukorda objektil, tellib materjalid;
3. märgib loodusesse maha objekti, kaitstes olemasolevat taimestikku ja pinnast;
4. ladustab materjalid arvestades materjalide ja objekti eripära;
5. valmistab pinnase ette lähtudes projekti eesmärgist;
6. rajab muru kasvualuse ja aluspinna arvestades pinnase kaldeid; teeb umbrohutõrjet;
7. juhendab mehhanismide (traktorid, kopad, laadurid jm) juhte tööde teostamisel järgides projekti ja töökirjeldust;
8. valib sobiva seemnesegu, külvab käsitsi või vastava tehnikaga muruseemne ja väetise arvestades külvinorme;
9. paigaldab, sh väetab ja kastab siirdemuru arvestades maapinna ja siirdemuru eripära ning ilmastikutingimusi.
B.3.6 Aedade ja haljasalade hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. planeerib töögrupi töö järgides töögraafikut ja projektijuhi juhiseid;
2. arvutab materjali mahud arvestades projekti või töökirjeldust ning olukorda objektil, tellib materjalid;
3. koostab aia või haljasala hoolduse töökirjeldused arvestades olukorda objektil;
4. hooldab teid, müüre ja treppe vastavalt juhendile ja aastaajale, teavitab pisiremondi vajadusest;
5. hooldab muru ja istutusalasid arvestades hoolduskava ja kasutades vajalikke tööriistu ja masinaid;
6. pügab ja noorendab hekke kasutades selleks ettenähtud töövahendeid;
7. teeb puude (sh viljapuude) ja põõsaste hooldus-, kujundus- ja noorenduslõikust kasutades selleks ettenähtud tehnilisi vahendeid;
8. teeb integreeritud taimekaitsetöid kasutades taimekaitsevahendeid vastavalt nõuetele.
B.3.7 Suurte puude istutamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. planeerib töögrupi töö järgides töögraafikut ja projektijuhi juhiseid;
2. arvutab materjali mahud arvestades projekti või töökirjeldust ning olukorda objektil, tellib materjalid;
3. märgib loodusesse maha objekti, kaitstes olemasolevat taimestikku ja pinnast;
4. ladustab materjalid arvestades materjalide ja objekti eripära;
5. valmistab pinnase ette lähtudes projekti eesmärgist;
6. istutab, kastab ja toestab suuri puid arvestades istiku tüüpi, suurust, taime liiki, kasvukoha-, ilmastiku- ja mullastikutingimusi ja kasvualuseid; rajab kasvupinnase ja tugipinnase, paigaldab kastmissüsteemi; hooldab puid istutusjärgselt lähtudes hooldusjuhendist;
7. lõikab suuri puid (istutus-, kujundus-, hoolduslõikus) ja freesib kände kasutades selleks ettenähtud tehnilisi vahendeid, vajadusel kaasab arboristi.
B.3.8 Müüride ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. planeerib töögrupi töö järgides töögraafikut ja projektijuhi juhiseid;
2. arvutab materjali mahud arvestades projekti või töökirjeldust ning olukorda objektil, tellib materjalid;
3. märgib loodusesse maha objekti, kaitstes olemasolevat taimestikku ja pinnast;
4. ladustab materjalid arvestades materjalide ja objekti eripära;
5. valmistab pinnase ette lähtudes projekti eesmärgist;
6. ehitab vundamendi ja tugimüürid (looduskivist ja betoonkivist) kasutades tööks sobivaid tööriistu ja -vahendeid ning töövõtteid;
7. ehitab kuivmüüri lähtudes projektist, kasutades tööks sobivaid tööriistu ja ‑vahendeid ning töövõtteid.
B.3.9 Juhendamine 4

Tegevusnäitajad:
1. juhendab kolleege, pakub tuge tekkinud probleemide ja küsimuste lahendamisel;
2. jälgib juhendatava töö kvaliteeti ja kehtestatud nõuetest kinnipidamist;
3. annab juhendatavale selgesõnaliselt ja õigeaegselt tagasisidet tema tegevuse kohta.
Osakutsega seotud kompetentsid
Sillutise paigaldaja, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.3.3 Sillutise (betoonkivi, looduskivi) ja sõelmeteede rajamine 4

Tegevusnäitajad:
1. planeerib töögrupi töö järgides töögraafikut ja projektijuhi juhiseid;
2. arvutab materjali mahud arvestades projekti või töökirjeldust ning olukorda objektil, tellib materjalid;
3. märgib loodusesse maha objekti, kaitstes olemasolevat taimestikku ja pinnast;
4. ladustab materjalid arvestades materjalide ja objekti eripära;
5. valmistab pinnase ette lähtudes projekti eesmärgist;
6. rajab teesüvendi ja aluspõhja ning juhendab mehhanismide (traktorid, kopad, laadurid jm) juhte tööde teostamisel järgides maastikehitusega seotud õigusakte;
7. paigaldab teeäärise ja katendi, teeb vajalikud betoonitööd lähtudes projektist ja kasutades töödeks vajalikke seadmeid; viimistleb erinevat tüüpi sillutised järgides kvaliteedinõudeid ja projekti.
B.3.5 Muru rajamine 4

Tegevusnäitajad:
1. planeerib töögrupi töö järgides töögraafikut ja projektijuhi juhiseid;
2. arvutab materjali mahud arvestades projekti või töökirjeldust ning olukorda objektil, tellib materjalid;
3. märgib loodusesse maha objekti, kaitstes olemasolevat taimestikku ja pinnast;
4. ladustab materjalid arvestades materjalide ja objekti eripära;
5. valmistab pinnase ette lähtudes projekti eesmärgist;
6. rajab muru kasvualuse ja aluspinna arvestades pinnase kaldeid; teeb umbrohutõrjet;
7. juhendab mehhanismide (traktorid, kopad, laadurid jm) juhte tööde teostamisel järgides projekti ja töökirjeldust;
8. valib sobiva seemnesegu, külvab käsitsi või vastava tehnikaga muruseemne ja väetise arvestades külvinorme;
9. paigaldab, sh väetab ja kastab siirdemuru arvestades maapinna ja siirdemuru eripära ning ilmastikutingimusi.
B.3.8 Müüride ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. planeerib töögrupi töö järgides töögraafikut ja projektijuhi juhiseid;
2. arvutab materjali mahud arvestades projekti või töökirjeldust ning olukorda objektil, tellib materjalid;
3. märgib loodusesse maha objekti, kaitstes olemasolevat taimestikku ja pinnast;
4. ladustab materjalid arvestades materjalide ja objekti eripära;
5. valmistab pinnase ette lähtudes projekti eesmärgist;
6. ehitab vundamendi ja tugimüürid (looduskivist ja betoonkivist) kasutades tööks sobivaid tööriistu ja -vahendeid ning töövõtteid;
7. ehitab kuivmüüri lähtudes projektist, kasutades tööks sobivaid tööriistu ja ‑vahendeid ning töövõtteid.
B.3.9 Juhendamine 4

Tegevusnäitajad:
1. juhendab kolleege, pakub tuge tekkinud probleemide ja küsimuste lahendamisel;
2. jälgib juhendatava töö kvaliteeti ja kehtestatud nõuetest kinnipidamist;
3. annab juhendatavale selgesõnaliselt ja õigeaegselt tagasisidet tema tegevuse kohta.
 
Piirdeaedade ehitaja, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.3.4 Puidust pergola ja terrassi ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. planeerib töögrupi töö järgides töögraafikut ja projektijuhi juhiseid;
2. arvutab materjali mahud arvestades projekti või töökirjeldust ning olukorda objektil, tellib materjalid;
3. märgib loodusesse maha objekti, kaitstes olemasolevat taimestikku ja pinnast;
4. ladustab materjalid arvestades materjalide ja objekti eripära;
5. valmistab pinnase ette lähtudes projekti eesmärgist;
6. rajab vundamendid lähtudes projektist ja töökirjeldusest;
7. paigaldab postid lähtudes projektist ja töökirjeldusest;
8. ehitab puitkarkassi lähtudes projektist ja töökirjeldusest;
9. paigaldab, viimistleb ja hooldab laudist lähtudes projektist ja töökirjeldusest.
B.3.8 Müüride ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. planeerib töögrupi töö järgides töögraafikut ja projektijuhi juhiseid;
2. arvutab materjali mahud arvestades projekti või töökirjeldust ning olukorda objektil, tellib materjalid;
3. märgib loodusesse maha objekti, kaitstes olemasolevat taimestikku ja pinnast;
4. ladustab materjalid arvestades materjalide ja objekti eripära;
5. valmistab pinnase ette lähtudes projekti eesmärgist;
6. ehitab vundamendi ja tugimüürid (looduskivist ja betoonkivist) kasutades tööks sobivaid tööriistu ja -vahendeid ning töövõtteid;
7. ehitab kuivmüüri lähtudes projektist, kasutades tööks sobivaid tööriistu ja ‑vahendeid ning töövõtteid.
B.3.9 Juhendamine 4

Tegevusnäitajad:
1. juhendab kolleege, pakub tuge tekkinud probleemide ja küsimuste lahendamisel;
2. jälgib juhendatava töö kvaliteeti ja kehtestatud nõuetest kinnipidamist;
3. annab juhendatavale selgesõnaliselt ja õigeaegselt tagasisidet tema tegevuse kohta.
B.3.11 Piirete ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. planeerib töögrupi töö järgides töögraafikut ja projektijuhi juhiseid;
2. arvutab materjali mahud arvestades projekti või töökirjeldust ning olukorda objektil, tellib materjalid;
3. märgib loodusesse maha objekti, kaitstes olemasolevat taimestikku ja pinnast;
4. ladustab materjalid arvestades materjalide ja objekti eripära;
5. valmistab pinnase ette lähtudes projekti eesmärgist;
6. paigaldab metall-, betoon- ja puitpostid, vajadusel valmistab betooni;
7. ehitab võrktarad ja paigaldab võrkmoodulid lähtudes projektist ja töökirjeldusest;
8. ehitab puitpiirded ja paigaldab puitmoodulid projektist ja töökirjeldusest;
9. paigaldab betoonist aiasoklid projektist ja töökirjeldusest;
10. paigaldab väravad projektist ja töökirjeldusest.
 
Haljasalade hooldaja, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.3.2 Istutusalade rajamine 4

Tegevusnäitajad:
1. planeerib töögrupi töö järgides töögraafikut ja projektijuhi juhiseid;
2. arvutab materjali mahud arvestades projekti või töökirjeldust ning olukorda objektil, tellib materjalid;
3. märgib loodusesse maha objekti, kaitstes olemasolevat taimestikku ja pinnast;
4. ladustab materjalid arvestades materjalide ja objekti eripära;
5. valmistab pinnase ette lähtudes projekti eesmärgist;
6. rajab istutusala servad vastavalt projektile;
7. hindab istikute kvaliteeti;
8. istutab, kastab ja toestab taimed, sh põõsad, viimistleb istutusala, sh multšib arvestades istiku tüüpi, suurust, taime liiki, kasvukoha-, ilmastiku- ja mullastikutingimusi ja kasvualuseid.
B.3.5 Muru rajamine 4

Tegevusnäitajad:
1. planeerib töögrupi töö järgides töögraafikut ja projektijuhi juhiseid;
2. arvutab materjali mahud arvestades projekti või töökirjeldust ning olukorda objektil, tellib materjalid;
3. märgib loodusesse maha objekti, kaitstes olemasolevat taimestikku ja pinnast;
4. ladustab materjalid arvestades materjalide ja objekti eripära;
5. valmistab pinnase ette lähtudes projekti eesmärgist;
6. rajab muru kasvualuse ja aluspinna arvestades pinnase kaldeid; teeb umbrohutõrjet;
7. juhendab mehhanismide (traktorid, kopad, laadurid jm) juhte tööde teostamisel järgides projekti ja töökirjeldust;
8. valib sobiva seemnesegu, külvab käsitsi või vastava tehnikaga muruseemne ja väetise arvestades külvinorme;
9. paigaldab, sh väetab ja kastab siirdemuru arvestades maapinna ja siirdemuru eripära ning ilmastikutingimusi.
B.3.6 Aedade ja haljasalade hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. planeerib töögrupi töö järgides töögraafikut ja projektijuhi juhiseid;
2. arvutab materjali mahud arvestades projekti või töökirjeldust ning olukorda objektil, tellib materjalid;
3. koostab aia või haljasala hoolduse töökirjeldused arvestades olukorda objektil;
4. hooldab teid, müüre ja treppe vastavalt juhendile ja aastaajale, teavitab pisiremondi vajadusest;
5. hooldab muru ja istutusalasid arvestades hoolduskava ja kasutades vajalikke tööriistu ja masinaid;
6. pügab ja noorendab hekke kasutades selleks ettenähtud töövahendeid;
7. teeb puude (sh viljapuude) ja põõsaste hooldus-, kujundus- ja noorenduslõikust kasutades selleks ettenähtud tehnilisi vahendeid;
8. teeb integreeritud taimekaitsetöid kasutades taimekaitsevahendeid vastavalt nõuetele.
B.3.9 Juhendamine 4

Tegevusnäitajad:
1. juhendab kolleege, pakub tuge tekkinud probleemide ja küsimuste lahendamisel;
2. jälgib juhendatava töö kvaliteeti ja kehtestatud nõuetest kinnipidamist;
3. annab juhendatavale selgesõnaliselt ja õigeaegselt tagasisidet tema tegevuse kohta.
B.3.10 Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. planeerib töögrupi töö järgides töögraafikut ja projektijuhi juhiseid;
2. arvutab materjali mahud arvestades projekti või töökirjeldust ning olukorda objektil, tellib materjalid;
3. märgib maha objekti, kaitstes olemasolevat taimestikku ja pinnast;
4. ladustab materjalid arvestades materjalide ja objekti eripära;
5. valmistab pinnase ette lähtudes projekti eesmärgist;
6. rajab sisehaljastuse lähtudes kavandist ja arvestades taimede kasvukoha nõudeid ja objekti eripära;
7. koostab sisehaljastuse hoolduse töökirjeldused arvestades olukorda objektil;
8. hooldab sisehaljastust, sh teeb taimekaitsetöid lähtudes kavandist ja arvestades objekti eripära.

Valitavad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.10 Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. planeerib töögrupi töö järgides töögraafikut ja projektijuhi juhiseid;
2. arvutab materjali mahud arvestades projekti või töökirjeldust ning olukorda objektil, tellib materjalid;
3. märgib maha objekti, kaitstes olemasolevat taimestikku ja pinnast;
4. ladustab materjalid arvestades materjalide ja objekti eripära;
5. valmistab pinnase ette lähtudes projekti eesmärgist;
6. rajab sisehaljastuse lähtudes kavandist ja arvestades taimede kasvukoha nõudeid ja objekti eripära;
7. koostab sisehaljastuse hoolduse töökirjeldused arvestades olukorda objektil;
8. hooldab sisehaljastust, sh teeb taimekaitsetöid lähtudes kavandist ja arvestades objekti eripära.
B.3.11 Piirete ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. planeerib töögrupi töö järgides töögraafikut ja projektijuhi juhiseid;
2. arvutab materjali mahud arvestades projekti või töökirjeldust ning olukorda objektil, tellib materjalid;
3. märgib loodusesse maha objekti, kaitstes olemasolevat taimestikku ja pinnast;
4. ladustab materjalid arvestades materjalide ja objekti eripära;
5. valmistab pinnase ette lähtudes projekti eesmärgist;
6. paigaldab metall-, betoon- ja puitpostid, vajadusel valmistab betooni;
7. ehitab võrktarad ja paigaldab võrkmoodulid lähtudes projektist ja töökirjeldusest;
8. ehitab puitpiirded ja paigaldab puitmoodulid projektist ja töökirjeldusest;
9. paigaldab betoonist aiasoklid projektist ja töökirjeldusest;
10. paigaldab väravad projektist ja töökirjeldusest.
B.3.12 Aiaveekogude rajamine 4

Tegevusnäitajad:
1. planeerib töögrupi töö järgides töögraafikut ja projektijuhi juhiseid;
2. arvutab materjali mahud arvestades projekti või töökirjeldust ning olukorda objektil, tellib materjalid;
3. märgib loodusesse maha objekti, kaitstes olemasolevat taimestikku ja pinnast;
4. ladustab materjalid arvestades materjalide ja objekti eripära;
5. valmistab pinnase ette lähtudes projekti eesmärgist;
6. kaevab süvendi ja paigaldab aluskihid;
7. paigaldab ja ühendab geosünteedid arvestades rajatava veekogu kuju;
8. viimistleb aiaveekogu servad;
9. paigaldab tehnilised seadmed (pumbad, filtrid jm), v.a elektriga seonduva;
10. istutab vee- ja kaldataimed arvestades taimede liiki, kasvualuseid ja -nõudeid.
B.3.13 Masinatega puistematerjalide teisaldamine ja pinna kujundamine 4

Tegevusnäitajad:
1. planeerib töögrupi töö järgides töögraafikut ja projektijuhi juhiseid;
2. arvutab materjali mahud arvestades projekti või töökirjeldust ning olukorda objektil, tellib materjalid;
3. märgib loodusesse maha objekti, kaitstes olemasolevat taimestikku ja pinnast;
4. ladustab materjalid arvestades materjalide ja objekti eripära;
5. valmistab pinnase ette lähtudes projekti eesmärgist;
6. teisaldab puistematerjale kasutades minilaadurit või miniekskavaatorit;
7. teeb pinnakujundustöid kasutades minilaadurit või miniekskavaatorit;
8. hooldab masinaid lähtudes igapäevastest hooldusnõuetest.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-02112022-3.2.3/8k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 24
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 02.11.2022
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Aiandus ja maastikuehitus
Kutse grupp: Maastikuehitaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised
611 Taimekasvatuse oskustöölised
6113 Aednikud, puukooli töötajad ja istikukasvatajad
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
081 Põllumajandus
0812 Aiandus
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Maastikuehitaja hea tava
Lisa 2 Kutsestandardis kasutatud mõisted
Lisa 3 Taimmaterjali ja kahjustajate nimekiri
Lisa 4 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 5 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Raili Laas Yebisu Eesti OÜ
Jaanus Lepik Aia- ja Maastikukujunduse OÜ
Tarmo Loid Eesti Maastikuehitajate Liit
Tarmo-Reigo Soidla OÜ Trent
Hannes Tilk Luua Metsanduskool
Andres Vainu Liivi Aiad OÜ
Kati Veski Ardens OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist