Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Maastikuehitaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Maastikuehitaja, tase 4
EN: Landscape gardener, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Haljasalade hooldaja, tase 4
  • Piirdeaedade ehitaja, tase 4
  • Sillutise paigaldaja, tase 4
Kehtib alates: 13.11.2017
Kehtib kuni: 03.05.2020
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
4. taseme maastikuehitaja kutsestandardis muudeti ja täiendati sõnastust ning jäeti ära kompetentsid „Mänguväljakute ja spordiplatside ehitamine“, „Maastikuehituslike eelarvete ja hinnapakkumiste koostamine“ ja „Juhendamine“.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Sellel kutsealal on neli kutset: maastikuehitaja, tase 2, maastikuehitaja, tase 3, maastikuehitaja, tase 4 ja maastikuehitaja, tase 5.
4. taseme maastikuehitaja on oskustöötaja, kelle põhiülesanded on projekti järgi aia või haljasala rajamine (sh sillutiste paigaldamine, muru ja istutusalade rajam...
ine, müüride ja puidust väikerajatiste ehitamine, suurte puude istutamine) ja hooldamine.

Ta töötab meeskonnas, organiseerib oma tööd ja juhendab madalama taseme maastikuehitajaid.

4. taseme maastikuehitaja võib töötada maastikuehitusettevõttes, aianduskeskuses, puukoolis, ehitusettevõttes, kinnisvarahoolduse ettevõttes, kohalikus omavalitsuses jm.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine
1. Töögrupi töö planeerimine.
2. Materjali mahtude arvutamine ja tellimine.

A.2.2 Objekti (haljasala, ehitis, rajatis) ettevalmistamine
1. Objekti hindamine.
2. Loodusesse maha märkimine.
3. Materjalide ladustamine.
4. Vertikaalplaneerimine ja kasvupinnase ettevalm...
istamine.
5. Sade- ja pinnasevee juhtimine.

A.2.3 Istutusalade rajamine
1. Istutusala servade paigaldamine.
2. Geosünteetide paigaldamine.
3. Taimede istutamine, seemnete külvamine, kastmine ja toestamine.
4. Multšimine.

A.2.4 Sillutise (betoonkivi, looduskivi, puit) ja sõelmeteede rajamine
1. Aluskihtide rajamine.
2. Teeäärise ja sillutise paigaldamine.

A.2.5 Puidust väikevormide (pergolad, terrassid, võreseinad) ehitamine
1. Vundamendi ehitamine.
2. Postide paigaldamine.
3. Lihtsamate puitkarkasside ehitamine.
4. Laudise paigaldamine, viimistlemine ja hooldus.

A.2.6 Muru rajamine
1. Pinnase ettevalmistus.
2. Muruseemne külvamine.
3. Siirdemuru paigaldamine.

A.2.7 Aedade ja haljasalade hooldamine
1. Hoolduskava koostamine.
2. Teede, müüride ja treppide hooldamine.
3. Muru ja istutusala hooldamine.
4. Hekkide pügamine ja noorendamine.
5. Taimekaitsetööde tegemine.
6. Viljapuude ja marjapõõsaste hooldus-, kujundus- ja noorenduslõikuste tegemine.

A.2.8 Suurte puude istutamine ja hooldamine
1. Suurte puude istutamine ja istutusjärgne hooldus.
2. Suurte puude lõikamine (hooldus-, kujundus-, noorendus- jt) ja kändude freesimine.

A.2.9 Müüride ehitamine
1. Tugimüüride ja vundamendi ehitamine (looduskivist ja tehiskivist).
2. Kuivmüüri ehitamine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.10 Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine
1. Sisehaljastuse rajamine.
2. Sisehaljastuse hooldamine.

A.2.11 Masinatega puistematerjalide teisaldamine ja pinna kujundamine
1. Puisteainete teisaldamine.
2. Pinna kujundamine.

A.2.12 Lokaalse kuivendus- ja kastmissüsteemi kavandamine ja p...
aigaldamine
1. Sade- ja pinnasevete juhtimine.
2. Paigaldamine.
3. Hooldamine.

A.2.2.13 Aiaveekogude rajamine
1. Süvendi kaevamine ja aluskihi paigaldamine.
2. Geosünteetide paigaldamine.
3. Servade viimistlemine.
4. Tehniliste seadmete (pumbad, valgustid ja puhastusseadmed) paigaldamine.
5. Vee- ja kaldataimede istutamine.

A.2.14 Piirete ehitamine
1. Metall-, betoon- ja puitpostide paigaldamine.
2. Võrktarade ehitamine ja -moodulite paigaldamine.
3. Puitpiirete ehitamine ja puitmoodulite paigaldamine.
4. Betoonist aiasoklite paigaldamine.
5. Väravate paigaldamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Maastikuehitaja töö on paindliku tööajaga, vajadusel töötatakse ka puhkepäevadel. Töö on vahelduvate tööülesannetega ning toimub põhiliselt välitingimustes ja harva sisetingimustes. Maastikuehitaja töö eripära on töötamine avalikus ruumis.
Tööga seotud peamised riskid tulenevad raskuste tõstmisest,...
sundasendis töötamisest, kokkupuutest müra, vibratsiooni ja raskete ilmastikutingimustega.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Maastikuehitaja põhilised töövahendid on: lõikevahendid, ehitus- ja aiandustarvikud, puidutööriistad, masinad ja seadmed, sidevahendid, isikukaitsevahendid, sh tööriietus ja turvajalanõud.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Maastikuehitaja töö eeldab füüsilist vastupidavust, pingetaluvust ja kohusetundlikkust , kasuks tulevad keskendumisvõime, kohanemisvõime, koostöövõime ja käeline osavus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Maastikuehitajana töötavad inimesed, kes on läbinud kutseõppe, kutsealase täiendusõppe või on oskused omandatud praktilise tööga kogenud maastikuehitaja käe all.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Maastikuehitaja, haljastustööline, haljasalade hooldaja, sillutise paigaldaja, õuetööline.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Kutse taotlemisel tuleb tõendada kohustuslikud (B.2.1 – B.2.9) ja läbivad (B.2.15) kompetentsid.
Valitavatest kompetentsidest B.2.10 – B.2.14 tuleb tõendada vähemalt 1 kompetents.

Sillutise paigaldaja, tase 4 osakutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid B.2.1, B.2.2, B.2.4, B.2.6 ja B.2.9. ...

Piirdeaedade ehitaja, tase 4, osakutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid B.2.1, B.2.2, B.2.5 ja B.2.14.
Haljasalade hooldaja, tase 4, osakutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid B.2.1, B.2.3, B.2.6, B.2.7 ja B.2.10.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. planeerib töögrupi tavatööd, järgides töögraafikut ja projektijuhi juhiseid;
2. arvutab materjali mahud, arvestades projekti või töökirjeldust ning olukorda objektil; tellib materjalid, lähtudes projektist.
B.2.2 Objekti (haljasala, ehitis, rajatis) ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. hindab objekti ja selle vastavust projektile;
2. märgib loodusesse maha maastikuehituse objekti, lähtudes projektist ning kaitstes vajadusel olemasolevat taimestikku ja pinnast;
3. ladustab vajalikud materjalid, arvestades materjalide ja objekti eripära;
4. valmistab pinnase ette käsitsi ja kasutades selleks ettenähtud tehnilisi vahendeid, lähtudes projekti eesmärgist; vajadusel teeb umbrohutõrjet (vt lisa 1);
5. juhib sademe- ja pinnaseveed vajalikus suunas, arvestades ehituse head tava ja hetkeolukorda.
B.2.3 Istutusalade rajamine 4

Tegevusnäitajad:
1. paigaldab istutusala servad, lähtudes objekti vertikaalplaneerimisest;
2. paigaldab geosünteedid, lähtudes projektist (töökirjeldusest) ja objekti eripärast;
3. külvab seemned, istutab, kastab ja toestab taimed, sh põõsad, lähtudes projektist, arvestades istiku tüüpi, suurust, taime liiki, kasvukoha-, ilmastiku- ja mullastikutingimusi ja kasvualuseid (vt lisa 1);
4. multšib, lähtudes projektist ja arvestades mullapinna olukorda (niiskus, temperatuur), taimede kasvunõudeid.
B.2.4 Sillutise (betoonkivi, looduskivi, puit) ja sõelmeteede rajamine 4

Tegevusnäitajad:
1. ehitab teesüvendi ja aluspõhja, kasutades vastavat tehnikat (va traktorid, kopad, laadurid jm) ning järgides maastikehitusega seotud õigusaktide;
2. paigaldab teeäärise ja sillutise, teeb vajalikud betoonitööd, lähtudes projektist ja kasutades töödeks vajalikke seadmeid; viimistleb erinevat tüüpi sillutist, järgides kvaliteedinõudeid ja projekti.
B.2.5 Puidust väikevormide (pergolad, terrassid, võreseinad) ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. ehitab vundamendi, lähtudes projektist (töökirjeldusest);
2. paigaldab postid, lähtudes projektist (töökirjeldusest);
3. ehitab puitkarkassi, lähtudes projektist (töökirjeldusest);
4. paigaldab, viimistleb ja hooldab laudist, lähtudes projektist.
B.2.6 Muru rajamine 4

Tegevusnäitajad:
1. valmistab ette murualuse mullapinna, arvestades pinnase kaldeid; vajadusel teeb umbrohutõrjet (sh keemilist umbrohutõrjet) (vt lisa 1);
2. külvab käsitsi või vastava tehnikaga muruseemne ja väetise, arvestades külvinorme;
3. paigaldab, sh väetab ja kastab siirdemuru, arvestades maapinna ja siirdemuru eripära ning ilmastikutingimusi.
B.2.7 Aedade ja haljasalade hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. koostab aia või haljasala hoolduskava, arvestades olukorda objektil;
2. hooldab teid, müüre ja treppe vastavalt juhendile ja aastaajale, teavitab vanem-maastikuehitajat pisiremondi vajadusest;
3. hooldab muru ja istutusala, arvestades hoolduskava ja kasutades vajalikke tööriistu ja masinaid vastavalt kasutusjuhendile;
4. pügab ja noorendab hekke, kasutades selleks ettenähtud töövahendeid;
5. teeb taimekaitsetöid, kasutades taimekaitsevahendeid vastavalt nõuetele (vt lisa 1);
6. teeb viljapuude ja marjapõõsaste hooldus-, kujundus- ja noorenduslõikust, kasutades selleks ettenähtud tehnilisi vahendeid.
B.2.8 Suurte puude istutamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. istutab, kastab ja toestab suuri puid, lähtudes projektist, arvestades istiku tüüpi, suurust, taime liiki, kasvukoha-, ilmastiku- ja mullastikutingimusi ja kasvualuseid; rajab tugevdatud kasvualuse ja paigaldab kastmissüsteemi; hooldab puud istutusjärgselt, lähtudes hooldusjuhendist (vt lisa 1);
2. lõikab suuri puid (hooldus-, kujundus-, noorenduslõikus jm) ja freesib kände, kasutades selleks ettenähtud tehnilisi vahendeid, vajadusel kaasab arboristi.
B.2.9 Müüride ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. ehitab tugimüüride ja vundamendi (looduskivist ja tehiskivist), lähtudes projektist, kasutades tööks sobivaid tööriistu ja -vahendeid ning töövõtteid;
2. ehitab kuivmüüri, lähtudes projektist, kasutades tööks sobivaid tööriistu ja ‑vahendeid ning töövõtteid.
Osakutsega seotud kompetentsid
Sillutise paigaldaja, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. planeerib töögrupi tavatööd, järgides töögraafikut ja projektijuhi juhiseid;
2. arvutab materjali mahud, arvestades projekti või töökirjeldust ning olukorda objektil; tellib materjalid, lähtudes projektist.
B.2.2 Objekti (haljasala, ehitis, rajatis) ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. hindab objekti ja selle vastavust projektile;
2. märgib loodusesse maha maastikuehituse objekti, lähtudes projektist ning kaitstes vajadusel olemasolevat taimestikku ja pinnast;
3. ladustab vajalikud materjalid, arvestades materjalide ja objekti eripära;
4. valmistab pinnase ette käsitsi ja kasutades selleks ettenähtud tehnilisi vahendeid, lähtudes projekti eesmärgist; vajadusel teeb umbrohutõrjet (vt lisa 1);
5. juhib sademe- ja pinnaseveed vajalikus suunas, arvestades ehituse head tava ja hetkeolukorda.
B.2.4 Sillutise (betoonkivi, looduskivi, puit) ja sõelmeteede rajamine 4

Tegevusnäitajad:
1. ehitab teesüvendi ja aluspõhja, kasutades vastavat tehnikat (va traktorid, kopad, laadurid jm) ning järgides maastikehitusega seotud õigusaktide;
2. paigaldab teeäärise ja sillutise, teeb vajalikud betoonitööd, lähtudes projektist ja kasutades töödeks vajalikke seadmeid; viimistleb erinevat tüüpi sillutist, järgides kvaliteedinõudeid ja projekti.
B.2.6 Muru rajamine 4

Tegevusnäitajad:
1. valmistab ette murualuse mullapinna, arvestades pinnase kaldeid; vajadusel teeb umbrohutõrjet (sh keemilist umbrohutõrjet) (vt lisa 1);
2. külvab käsitsi või vastava tehnikaga muruseemne ja väetise, arvestades külvinorme;
3. paigaldab, sh väetab ja kastab siirdemuru, arvestades maapinna ja siirdemuru eripära ning ilmastikutingimusi.
B.2.9 Müüride ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. ehitab tugimüüride ja vundamendi (looduskivist ja tehiskivist), lähtudes projektist, kasutades tööks sobivaid tööriistu ja -vahendeid ning töövõtteid;
2. ehitab kuivmüüri, lähtudes projektist, kasutades tööks sobivaid tööriistu ja ‑vahendeid ning töövõtteid.
 
Piirdeaedade ehitaja, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. planeerib töögrupi tavatööd, järgides töögraafikut ja projektijuhi juhiseid;
2. arvutab materjali mahud, arvestades projekti või töökirjeldust ning olukorda objektil; tellib materjalid, lähtudes projektist.
B.2.2 Objekti (haljasala, ehitis, rajatis) ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. hindab objekti ja selle vastavust projektile;
2. märgib loodusesse maha maastikuehituse objekti, lähtudes projektist ning kaitstes vajadusel olemasolevat taimestikku ja pinnast;
3. ladustab vajalikud materjalid, arvestades materjalide ja objekti eripära;
4. valmistab pinnase ette käsitsi ja kasutades selleks ettenähtud tehnilisi vahendeid, lähtudes projekti eesmärgist; vajadusel teeb umbrohutõrjet (vt lisa 1);
5. juhib sademe- ja pinnaseveed vajalikus suunas, arvestades ehituse head tava ja hetkeolukorda.
B.2.5 Puidust väikevormide (pergolad, terrassid, võreseinad) ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. ehitab vundamendi, lähtudes projektist (töökirjeldusest);
2. paigaldab postid, lähtudes projektist (töökirjeldusest);
3. ehitab puitkarkassi, lähtudes projektist (töökirjeldusest);
4. paigaldab, viimistleb ja hooldab laudist, lähtudes projektist.
B.2.14 Piirete ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. paigaldab metall-, betoon- ja puitpostid, lähtudes projektist (töökirjeldusest); vajadusel valmistab betooni;
2. ehitab võrktarad ja paigaldab võrkmoodulid, lähtudes projektist (töökirjeldusest);
3. ehitab puitpiirded ja paigaldab puitmoodulid, lähtudes projektist (töökirjeldusest);
4. paigaldab betoonist aiasoklid, lähtudes projektist (töökirjeldusest);
5. paigaldab väravad, lähtudes projektist (töökirjeldusest).


 
Haljasalade hooldaja, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. planeerib töögrupi tavatööd, järgides töögraafikut ja projektijuhi juhiseid;
2. arvutab materjali mahud, arvestades projekti või töökirjeldust ning olukorda objektil; tellib materjalid, lähtudes projektist.
B.2.3 Istutusalade rajamine 4

Tegevusnäitajad:
1. paigaldab istutusala servad, lähtudes objekti vertikaalplaneerimisest;
2. paigaldab geosünteedid, lähtudes projektist (töökirjeldusest) ja objekti eripärast;
3. külvab seemned, istutab, kastab ja toestab taimed, sh põõsad, lähtudes projektist, arvestades istiku tüüpi, suurust, taime liiki, kasvukoha-, ilmastiku- ja mullastikutingimusi ja kasvualuseid (vt lisa 1);
4. multšib, lähtudes projektist ja arvestades mullapinna olukorda (niiskus, temperatuur), taimede kasvunõudeid.
B.2.6 Muru rajamine 4

Tegevusnäitajad:
1. valmistab ette murualuse mullapinna, arvestades pinnase kaldeid; vajadusel teeb umbrohutõrjet (sh keemilist umbrohutõrjet) (vt lisa 1);
2. külvab käsitsi või vastava tehnikaga muruseemne ja väetise, arvestades külvinorme;
3. paigaldab, sh väetab ja kastab siirdemuru, arvestades maapinna ja siirdemuru eripära ning ilmastikutingimusi.
B.2.7 Aedade ja haljasalade hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. koostab aia või haljasala hoolduskava, arvestades olukorda objektil;
2. hooldab teid, müüre ja treppe vastavalt juhendile ja aastaajale, teavitab vanem-maastikuehitajat pisiremondi vajadusest;
3. hooldab muru ja istutusala, arvestades hoolduskava ja kasutades vajalikke tööriistu ja masinaid vastavalt kasutusjuhendile;
4. pügab ja noorendab hekke, kasutades selleks ettenähtud töövahendeid;
5. teeb taimekaitsetöid, kasutades taimekaitsevahendeid vastavalt nõuetele (vt lisa 1);
6. teeb viljapuude ja marjapõõsaste hooldus-, kujundus- ja noorenduslõikust, kasutades selleks ettenähtud tehnilisi vahendeid.
B.2.10 Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. rajab sisehaljastuse, lähtudes kavandist ja arvestades objekti eripära (vt lisa 1);
2. hooldab sisehaljastust, lähtudes kavandist ja arvestades objekti eripära.

Valitavad kompetentsid
Valitavatest kompetentsidest B.2.10 – B.2.14 tuleb tõendada vähemalt 1 kompetents.
    Nimetus EKR tase
B.2.10 Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. rajab sisehaljastuse, lähtudes kavandist ja arvestades objekti eripära (vt lisa 1);
2. hooldab sisehaljastust, lähtudes kavandist ja arvestades objekti eripära.
B.2.11 Masinatega puistematerjalide teisaldamine ja pinna kujundamine 4

Tegevusnäitajad:
1. teisaldab puistematerjale, kasutades minilaadurit või miniekskavaatorit;
2. teeb pinnakujundustöid, kasutades minilaadurit või miniekskavaatorit.
B.2.12 Lokaalse kuivendus- ja kastmissüsteemi kavandamine ja paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. juhib sademe- ja pinnaseveed, lähtudes projektist;
2. paigaldab lokaalse kuivendus- ja kastmissüsteemi, lähtudes projektist (töökirjeldusest);
3. hooldab lokaalset kastmis- ja kuivendussüsteemi, arvestades kastmis- ja kuivendussüsteemi eripära.
B.2.13 Aiaveekogude rajamine 4

Tegevusnäitajad:
1. kaevab süvendi ja paigaldab aluskihid, lähtudes projektist (töökirjeldusest);
2. paigaldab ja ühendab geosünteedid, arvestades rajatava veekogu kuju;
3. viimistleb aiaveekogu servad, lähtudes projektist (töökirjeldusest) ja arvestades materjali omadusi;
4. paigaldab tehnilised seadmed, lähtudes projektist (töökirjeldusest), v.a elektritööd;
5. istutab vee- ja kaldataimed, arvestades taimede liiki, kasvualuseid ja -nõudeid (vt lisa 1).
B.2.14 Piirete ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. paigaldab metall-, betoon- ja puitpostid, lähtudes projektist (töökirjeldusest); vajadusel valmistab betooni;
2. ehitab võrktarad ja paigaldab võrkmoodulid, lähtudes projektist (töökirjeldusest);
3. ehitab puitpiirded ja paigaldab puitmoodulid, lähtudes projektist (töökirjeldusest);
4. paigaldab betoonist aiasoklid, lähtudes projektist (töökirjeldusest);
5. paigaldab väravad, lähtudes projektist (töökirjeldusest).


Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.15 Maastikuehitaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. lähtub oma töös eetilistest tõekspidamistest, järgides maastikuehituse head tava;
2. planeerib oma tööd, tegutseb iseseisvalt, täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul;
3. kasutab ergonoomilisi töövõtteid;
4. on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös; suhtleb kolleegidega; tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel; juhendab madalama tasemega maastikuehitajaid;
5. hindab tööga kaasnevaid ohufaktoreid ja täidab ohutusnõudeid;
6. täidab keskkonnanõudeid; hoiab töökoha korras;
7. sorteerib ja ladustab jäätmed, sh orgaanilised jäätmed, nõuetekohaselt;
8. kutsub õnnetusjuhtumi korral professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale;
9. tunneb ära taimed ja teab nende eesti- ja ladinakeelseid nimetusi (vastavalt tõendatavatele kompetentsidele, vt. lisa 1);
10. kasutab arvutit vastavalt baasmoodulitele „Arvuti põhitõed“, „Interneti põhitõed“, „Tekstitöötlus“ ja „Tabelitöötlus“ (vt. lisa 2);
11. keelteoskus: valdab eesti keelt tasemel B1 (vt lisa 3).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-13112017-1.1.3/6k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 8
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 13.11.2017
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Aiandus ja maastikuehitus
Kutse grupp: Maastikuehitaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised
611 Taimekasvatuse oskustöölised
6113 Aednikud, puukooli töötajad ja istikukasvatajad
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
081 Põllumajandus
0812 Aiandus
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Taimmaterjali nimekiri
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 4 Maastikuehituse kutsealaga seonduvad mõisted
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Raili Laas Eesti Maastikuehitajate Liit
Rait Karus Ojassaar OÜ
Jaanus Lepik Aia ja Maastikukujunduse OÜ
Tarmo Loid VT Haljastus OÜ
Liina Rehepapp Rehepapp Aiakujundus OÜ
Tiina Matsulevitš SA Innove
Kati Veski Ardens OÜ
Andres Vainu Liivi Aiad OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist