Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Meditsiinilabori spetsialist, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Meditsiinilabori spetsialist, tase 7
EN: Medical laboratory specialist, level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 31.05.2012
Kehtib kuni: 26.04.2017
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Meditsiinilabori spetsialisti töö eesmärk on meditsiinilabori tööprotsesside korraldamine ja haldamine. Olulisel kohal on meeskonnatöö teiste laboritöötajatega ning uute tööprotsesside ja -meetodite juurutamine. Meditsiinilabori spetsialist teostab eriteadmisi nõudvaid laboriuuringuid, otsustab labo...ris kasutavate meetodite otstarbekuse üle, korraldab meditsiinilabori kvaliteedialast tegevust ja osaleb labori arengusuundade väljatöötamises. Meditsiinilabori spetsialist tõlgendab laboriuuringute tulemusi (va arstlik tegevus, näit diagnoosimine, soovitused raviskeemi osas jm) ning koolitab ja nõustab labori- ja tervishoiutöötajaid oma vastutusvaldkonnas. Oma tegevuses peab ta kinni laborimeditsiinis kehtivatest käitumisnormidest ja andmekaitse nõuetest.
(Kliinilise keemia ja laborimeditsiini spetsialistide Euroopa register: Käitumispõhimõtted II versioon, 2008, vt www.elmy.ee)
Väga olulisel kohal on pidev enesetäiendamine ja kursisolek kaasaegsete teadussaavutustega.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Laboritöö valdkonna korraldamine
A.2.2 Eriteadmisi nõudvate laboriuuringute läbiviimine
A.2.3 Uute laborimeetodite või -uuringute rakendamine
A.2.4 Laboriuuringute kvaliteedi tagamine
A.2.5 Tervishoiutöötajate koolitamine ja nõustamine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Meditsiinilabori spetsialist puutub oma töös kokku bioloogiliste materjalide, keemiliste ainete ja füüsikaliste ohuteguritega. Ta töötab meditsiinilabori seadmetega. Töö eeldab kaitseriietuse ja isikukaitsevahendite kasutamist. Tööga on seotud nakkusoht. Tööst arvutiga ja erinevate seadmetega on või...malikud terviseriskid.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Meditsiinilabori seadmed, arvutid ja infosüsteemid
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Koostöövõime, iseseisev otsustus- ja vastutusvõime, korrektsus, täpsus, analüüsivõime, kohusetundlikkus
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Meditsiinilabori spetsialist on läbinud magistritasemele vastava bioloogia, biomeditsiini, keemia, proviisori, geenitehnoloogia, tervishoiutehnoloogia või mõne muu meditsiiniga seonduva loodusteaduse valdkonna õppekava.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Enamlevinud ametinimetused on laborispetsialist, kõrgharidusega laborispetsialist.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside (B.2.1-B.2.5) ja läbiva kompetentsi B.2.6 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Laboritöö valdkonna korraldamine 7

Tegevusnäitajad:
1) korraldab olemasolevate laboriseadmete kasutamist, lähtudes laboritöö eripäradest, kliendi vajadustest ja kulupõhisusest;
2) koostab olemasolevate laboriseadmete (näit automaatanalüsaatorid, poolautomaat analüsaatorid jm) hooldustööde plaani vastavalt tootja soovitustele ja jälgib selle täitmist, teostab remondi järelevalvet, lähtuvalt laboris kehtestatud kvaliteedikriteeriumitest;
3) korrigeerib laboriseadmete kalibriatsiooni, lähtudes sisemise ja välise kvaliteedikontrolli hindamiskriteeriumitest;
4) korraldab meeskonna igapäevast tööd oma uuringute valdkonnas, lähtudes labori arengustrateegiast ja kasutades sobivat metoodilist juhendamist;
5) leiab mõlemale osapoolele (teostaja ja tellija) sobivad lahendused uute olukordade ja probleemide ilmnemisel, kasutades kehtivaid juhendeid, töösisekorra eeskirja, tootjapoolseid ja muid infomaterjale
6) teeb koostööd raviosakondade õendus- või valdkonnajuhtidega, tehes ettepanekuid tekkinud probleemide lahendamiseks, kasutades sobivaid suhtlemistehnikaid, väljendades ennast selgelt ja mõistetavalt.
7) osaleb labori visiooni ja strateegia väljatöötamises

Teadmised:
1) määramismeetodite põhimõtted ja enamlevinud laboriseadmete tööpõhimõtted;
2) riskianalüüs;
3) meeskonnatöö alused
4) suhtlemispsühholoogia alused

Hindamismeetod(id):
Eneseanalüüs
B.2.2 Eriteadmisi nõudvate laboriuuringute läbiviimine 7

Tegevusnäitajad:
1) teostab vastavalt kehtestatud tööjuhenditele laboriuuringuid, mis on konkreetses laboris tunnistatud laborandi/bioanalüütiku kompetentsi ületavateks;
2) vormistab eriteadmisi nõudvate laboriuuringute tulemused korrektselt ning väljastab vastused vajadusel koos asjatundlike kommentaaridega;
3) konsulteerib kolleegidega enne uuringutulemuste kinnitamist nende uuringute osas, mille interpreteerimisel on tekkinud raskused;
4) tõlgendab oma valdkonna laboriuuringute tulemusi lähtudes tehnilistest, füsioloogilistest ja üldbioloogilistest mõjuteguritest;
5) konsulteerib enne lõpliku otsuse väljaandmist labori- või raviarstiga, kui laboriuuringute tõlgendamisel on vaja arvesse võtta meditsiinilisi mõjutegureid (diagnoos, patsiendi seisund, rakendatav ravi).

Teadmised:
1) laboriuuringute vastuste väljastamise ajalimiit ja kord konkreetses laboris;
2) laboriuuringute tulemusi mõjutavad preanalüütilised, analüütilised ja postanalüütilised mõjutegurid;
3) laboriuuringute läbiviimisel kehtestatud riiklikud, erialased jms nõuded.

Hindamismeetod(id):
Eneseanalüüs
B.2.3 Uute laborimeetodite või -uuringute rakendamine 7

Tegevusnäitajad:
1) valib ja rakendab uued laboriuuringud lähtuvalt klientide vajadustest, labori arengustrateegiast ja sobivatest, uusimatest ja tõenduspõhistest meetoditest;
2) koostab tööjuhendid ja muu vajaliku dokumentatsiooni lähtuvalt tõenduspõhisusest, tootja antud teabest ja laboritöö korraldusest;
3) püstitab eesmärgi ja kirjeldab hindamiskriteeriumid uue metoodika kasutuskohasuse hindamiseks laboris, kasutades selleks sobivaid uuringumaterjale (näit referentmaterjalid, valitud patsientide proovid jm);
4) jälgib valideerimise/verifitseerimise nõuetekohast läbiviimist, kogub tulemused, analüüsib ning lähtuvalt hindamiskriteeriumitest annab lõpliku hinnangu;
5) töötab välja kvaliteedikontrolli süsteemid ja hindamiskriteeriumid lähtuvalt olemasolevast labori kvaliteedisüsteemist;
6) korraldab ja viib läbi uute metoodikate kasutamise väljaõpet, tutvustades uuenduse erisusi, seadme kasutamist ja töökorralduslikke muudatusi, kasutades selleks sobivaid ja vajalikke viise;
7) koostab erinevaid laboriuuringuid tutvustavaid teabematerjale, kasutades tõenduspõhist materjali ja arvestades sihtgruppi.

Teadmised:
1) laborimeetodite hindamise põhimõtted, referentmeetodid, standardiseerimine;
2) laboriuuringute omahinna arvutamise põhimõtted kehtiva Eesti Haigekassa hinnakirja laborimeditsiini osa alusel;
3) labori töökorralduse põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Eneseanalüüs
B.2.4 Laboriuuringute kvaliteedi tagamine 7

Tegevusnäitajad:
1) koostab ja kaasajastab labori kvaliteedisüsteemi dokumente lähtuvalt labori dokumentide haldamise korrast;
2) osaleb oma uuringute valdkonna kvaliteedikontrolli süsteemi välja töötamises, korraldamises ja juhtimises, mis on kooskõlas labori kvaliteedisüsteemidega;
3) teostab kvaliteedikontrolli enda läbiviidavatele uuringutele ja hindab saadud tulemusi vastavalt kvaliteedikontrolli hindamiskriteeriumitele;
4) analüüsib oma uuringuvaldkonna kvaliteedikontrolli tulemusi vastavalt kvaliteedikontrolli hindamiskriteeriumitele teeb kokkuvõtte ja hindab soorituse taset;
5) leiab lahendused juhendites mitte kirjeldatud mittevastavuste ilmnemisel, korrigeerib tegevusi ning rakendab parendusmeetmed.

Teadmised:
1) laborimeditsiini kvaliteedijuhtimise standardid;
2) kvaliteedieesmärkide seadmise põhimõtted;
3) valideerimine ja verifitseerimine;
4) mittevastavuste parendusmeetmed.

Hindamismeetod(id):
Eneseanalüüs
B.2.5 Tervishoiutöötajate koolitamine ja nõustamine 5

Tegevusnäitajad:
1) nõustab tervishoiutöötajaid laboriuuringute referentväärtuste, määramis- ja otsustuspiiride osas, lähtudes olemasolevast tõenduspõhisest teabest ja kasutades selleks sobivaid suhtlemisviise;
2) nõustab tervishoiutöötajaid sobivate uuringute valiku ning uuringutulemusi mõjutavate tingimuste osas, lähtudes olemasolevast tõenduspõhisest teabest ja kasutades selleks sobivaid suhtlemisviise;
3) vajadusel osaleb ravijuhiste koostamises ravijuhiste laboratoorseid uuringuid puudutava alalõigu nõustajana;
4) korraldab ja viib läbi tervishoiutöötajate täiendusõpet oma uuringuvaldkonnas, lähtudes sihtgrupist ja kasutades selleks sobivaid meetodeid.

Teadmised:
1) täiskasvanute koolituse põhialused, sh teavitustöö (PR) põhialused;
2) kutsealase arengu protsessid (näit valdkonna arengukavad, suunad jm);
3) suhtlemispsühholoogia alused.

Hindamismeetod(id):
Eneseanalüüs
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Meditsiinilabori spetsialist, tase 7 kutset läbiv kompetents 7

Tegevusnäitajad:
1) töötab süsteemselt, metoodiliselt ja korrapäraselt, kasutab tööaega efektiivselt;
2) juhindub andmekaitse nõuetest ja laborimeditsiinis kehtivatest käitumisnormidest ( Kliinilise keemia ja laborimeditsiini spetsialistide Euroopa register: Käitumispõhimõtted II versioon, 2008, vt www.elmy.ee);
3) juhindub oma töös heast laboritavast (GLP - good laboratory practice jt);
4) kohandub meeskonnaga ja on võimeline töötama meeskonnas;
5) suhtleb aktiivselt laboriuuringu tellijatega, uurib välja nende vajadused ning nõustab ja koolitab neid, kasutades sobivaid suhtlusmeetodeid;
6) kasutab oma töös arvutit ja erinevaid teadusandmebaase;
7) haldab oma laboris kasutatavat laboriinfosüsteemi (LIS);
8) kasutab oma töös eesti keelt tasemel C1, inglise keelt tasemel B1;
9) järgib tööohutus- ja töökeskkonnanõudeid, sh bioloogilised ohutusnõuded;
10) viib läbi laborisisest täiendusõpet.

Teadmised:
1) kutsealaga seonduvad õigusaktid, sh andmekaitse;
2) preanalüütilised nõuded;
3) laboratoorsete vigade (juhuslik/süstemaatiline) põhjused uuringute teostamisel;
4) uuringumeetodid ja nende sooritusnäitajad (tõesus, korratavus jt);
5) analüütide referentsväärtuste väljatöötamise põhimõtted;
6) analüüsitulemuste hindamiskriteeriumid;

Hindamismeetod (id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 05-31052012-2.1/1k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 9
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 31.05.2012
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Laboratoorne analüüs
Kutse grupp: Meditsiinilabori spetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
22 Tervishoiu tippspetsialistid
226 Muud tervishoiu tippspetsialistid
2269 Tervishoiu tippspetsialistid, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0914 Meditsiinidiagnostika- ja ravitehnoloogia
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Agnes Ivanov SA TÜK Ühendlabor
Aivar Orav SA TÜK Ühendlabor
Anu Tamm Eesti Laborimeditsiini Ühing
Ave Lellep SA PERH laboratoorium
Karel Tomberg SA PERH laboratoorium
Marge Kütt AS ITK kesklabor
Monyca Sepp SA Pärnu Haigla labor

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist