Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Meditsiinilabori spetsialist, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Meditsiinilabori spetsialist, tase 7
EN: Medical laboratory specialist, EstQF Level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 07.04.2022
Kehtib kuni: 06.04.2027
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Tegevusnäitajad on üle vaadatud, kuid suuri sisulisi muudatusi ei ole. Lisatud on valitav kompetents Labori juhtimine.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Meditsiinilabori spetsialisti töö on meditsiinilabori tööprotsesside korraldamine oma vastutusvaldkonnas. Olulisel kohal on meeskonnatöö ning uute tööprotsesside ja -meetodite juurutamine. Meditsiinilabori spetsialist otsustab laboris kasutatavate meetodite otstarbekuse üle, korraldab meditsiinilabo...ris oma vastutusvaldkonnas kvaliteedialast tegevust ja osaleb labori arengusuundade väljatöötamises. Meditsiinilabori spetsialist tõlgendab laboriuuringute tulemusi (va arstlik tegevus). Meditsiinilabori spetsialist koolitab ja nõustab laboritöötajaid ja kliente oma vastutusvaldkonnas. Oma tegevuses peab ta kinni laborimeditsiinis kehtivatest käitumisnormidest ja isikuandmete kaitse seadusest.
Meditsiinilabori spetsialisti töös on oluline pidev enesetäiendus ja valdkonna arengutega kursis olemine.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Laboritöö valdkonna korraldamine
A.2.2 Laboriuuringute läbiviimine
A.2.3 Uute laborimeetodite või -uuringute rakendamine
A.2.4 Laboriuuringute kvaliteedi tagamine
A.2.5 Klientide koolitamine ja nõustamine
Valitavad tööosad
A.2.6 Labori juhtimine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Meditsiinilabori spetsialist on läbinud magistritasemele vastava bioloogia, biomeditsiini, keemia, proviisori, geenitehnoloogia, tervishoiutehnoloogia või mõne muu loodusteaduse valdkonna õppekava.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Laborispetsialist.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks puuduvad.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada üldoskused B.2 ja kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.5. Lisaks on võimalik tõendada valitav kompetents B.3.6 Labori juhtimine.
B.2 Meditsiinilabori spetsialist, tase 7 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. Töötab süsteemselt, metoodiliselt ja korrapäraselt, kasutab tööaega efektiivselt.
2. Juhindub isikuandmete kaitse seadusest ja laborimeditsiinis kehtivatest käitumisnormidest.
3. Kasutab oma töös arvutit vastavalt digipädevuste enesehindamise skaala algtasemel kasutaja tasemel...
e (lisa 1).
4. Kasutab oma töös eesti keelt tasemel C1, inglise keelt tasemel B1 (lisa 2).
5. Järgib tööohutus- ja töökeskkonnanõudeid, sh bioloogilisi ohutusnõudeid.
6. Tegeleb järjepidevalt erialase enesearendamisega, hoiab end kursis valdkonna arengutega.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Laboritöö valdkonna korraldamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab laboriseadmete (sh infosüsteemide) kasutamist, lähtudes laboritöö eripäradest, kliendi vajadustest ja kulupõhisusest.
2. Koostab laboriseadmete (sh infosüsteemide) hooldustööde plaani vastavalt tootja soovitustele ja kontrollib selle täitmist, korraldab remondi järelevalvet, lähtudes laboris kehtestatud kvaliteedikriteeriumitest.
3. Korrigeerib laboriseadmete kalibratsiooni, lähtudes sisemise ja välise kvaliteedikontrolli hindamiskriteeriumitest.
4. Juhendab ja korraldab meeskonna tööd oma uuringute valdkonnas, lähtudes labori arengustrateegiast.
5. Teeb koostööd raviosakondade õendus- või valdkonnajuhtidega, lähtudes õigustatud vajadustest.
6. Teeb põhjendatud ettepanekuid labori arengukava väljatöötamiseks, lähtudes labori ressurssidest ja valdkonna arengutest.
B.3.2 Laboriuuringute läbiviimine 7

Tegevusnäitajad:
1. Teeb laboriuuringuid, vastavalt kehtestatud ametijuhenditele.
2. Tõlgendab oma valdkonna laboriuuringute tulemusi, lähtudes tehnilistest, füsioloogilistest ja üldbioloogilistest mõjuteguritest; konsulteerib enne lõpliku otsuse väljaandmist labori- või raviarstiga, kui laboriuuringute tõlgendamisel on vaja arvesse võtta meditsiinilisi mõjutegureid (diagnoos, patsiendi seisund, rakendatav ravi).
3. Vormistab laboriuuringute tulemused korrektselt ning väljastab vastused vajadusel koos asjatundlike kommentaaridega.
B.3.3 Uute laborimeetodite või -uuringute rakendamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Valib uued laboriuuringud ja seadmed (sh infosüsteemid), lähtudes klientide vajadustest, labori arengukavast ja sobivatest, uusimatest ja tõenduspõhistest meetoditest.
2. Koostab tööjuhendid ja muu vajaliku dokumentatsiooni lähtuvalt tõenduspõhisusest, tootja antud teabest ja laboritöö korraldusest.
3. Korraldab nõuetekohast valideerimist/verifitseerimist, kogub tulemused, analüüsib ning annab lõpliku hinnangu, lähtudes hindamiskriteeriumitest; koostab valideerimis-/verifitseerimisprotokolli.
4. Seab sisse analüütilise kvaliteedikontrolli, tagab selle tulemuste jälgitavuse ja analüüsi; teeb vajalikud parandused, lähtudes meetodist ja labori kvaliteedi tagamise põhimõtetest.
5. Korraldab uute meetodite ja seadmete (sh infosüsteemide) kasutamise väljaõpet, tutvustades uuenduse erisusi ja töökorralduslikke muudatusi.
B.3.4 Laboriuuringute kvaliteedi tagamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Koostab ja kaasajastab oma vastutusvaldkonnas labori kvaliteedisüsteemi dokumente, lähtudes labori dokumentide haldamise korrast.
2. Kaasajastab analüütilise kvaliteedikontrolli, tagab selle tulemuste jälgitavuse ja analüüsi; teeb vajalikud parandused, lähtudes meetodist ja labori kvaliteedi tagamise põhimõtetest.
3. Hindab ja analüüsib oma uuringuvaldkonna kvaliteedikontrolli tulemusi vastavalt kvaliteedikontrolli hindamiskriteeriumitele, teeb kokkuvõtte ja hindab sooritust.
4. Hindab kvaliteediindikaatoreid.
5. Leiab lahendused mittevastavuste ilmnemisel, korrigeerib tegevusi ning rakendab parandusmeetmed, lähtudes laboris kehtivast töökorraldusest.
B.3.5 Klientide koolitamine ja nõustamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Nõustab kliente sobivate uuringute valiku ning uuringutulemusi mõjutavate tingimuste, laboriuuringute referentväärtuste, määramis- ja otsustuspiiride osas, lähtudes olemasolevast tõenduspõhisest teabest.
2. Koostab erinevaid laboriuuringuid tutvustavaid teabematerjale, kasutades tõenduspõhist materjali ja arvestades sihtgruppi.
3. Korraldab ja viib läbi klientide koolitust oma uuringuvaldkonnas, lähtudes sihtgrupist ja kasutades selleks sobivaid meetodeid.
Valitavad kompetentsid
Võimalik tõendada valitav kompetents B.3.6 Labori juhtimine.
    Nimetus EKR tase
B.3.6 Labori juhtimine 7

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab labori arengukava ja -strateegia ning riskianalüüsi väljatöötamist.
2. Juhib ja korraldab meeskonna tööd lähtuvalt labori arengukavast.
3. Juhib arendustegevust (projekte ja uurimustööd) lähtuvalt labori arengukavast.
4. Koostab hankedokumentatsiooni, lähtuvalt labori tegevuskavast.
5. Tagab töökeskkonna vastavuse nõuetele, osaleb töökeskkonna sisekontrolli ja riskianalüüsi läbiviimisel.
6. Korraldab personali värbamise protsessi, tagades labori vajadustele vastava personali olemasolu.
7. Kaardistab koolitusvajaduse; koostab personali koolitusplaani ja korraldab selle täitmist.
8. Korraldab koostööd seotud asutustega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 23-07042022-2.1.1/3k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 28
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 07.04.2022
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Laboratoorne analüüs
Kutse grupp: Meditsiinilabori spetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
22 Tervishoiu tippspetsialistid
226 Muud tervishoiu tippspetsialistid
2269 Tervishoiu tippspetsialistid, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0914 Meditsiinidiagnostika- ja ravitehnoloogia
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kai Jõers SA Tartu Ülikooli Kliinikum
Anu Tamm Eesti Laborimeditsiini Ühing
Kai Lauri Synlab AS
Marge Kütt SA PERH laboratoorium
Aivar Orav Eesti Bioanalüütikute Ühing

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist