Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Meditsiinilabori spetsialist, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Meditsiinilabori spetsialist, tase 7 kutsestandard on välja töötatud:
a) Kõrghariduse vastava taseme õppekava aluseks
b) Isikute kutsealase...
kompetentsuse hindamiseks
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Meditsiinilabori spetsialist, tase 7
EN: Medical laboratory specialist, level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 27.04.2017
Kehtib kuni: 06.04.2022
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses kehtivusaja lõppemisega. Sisulised muudatused puuduvad, parandatud on tegevusnäitajate sõnastust, mis on kompaktsemalt kokku kirjutatud.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Meditsiinilabori spetsialisti töö eesmärk on meditsiinilabori tööprotsesside korraldamine oma vastutusvaldkonnas. Olulisel kohal on meeskonnatöö ning uute tööprotsesside ja -meetodite juurutamine. Meditsiinilabori spetsialist otsustab laboris kasutatavate meetodite otstarbekuse üle, korraldab medits...iinilaboris oma vastutusvaldkonnas kvaliteedialast tegevust ja osaleb labori arengusuundade väljatöötamises. Meditsiinilabori spetsialist tõlgendab laboriuuringute tulemusi (va arstlik tegevus). Meditsiinilabori spetsialist koolitab ja nõustab laboritöötajaid ja kliente oma vastutusvaldkonnas. Oma tegevuses peab ta kinni laborimeditsiinis kehtivatest käitumisnormidest ja isikuandmete kaitse seadusest.
Meditsiinilabori spetsialisti töös on oluline pidev enesetäiendus ja valdkonna arengutega kursis olemine.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Laboritöö valdkonna korraldamine
1. Laboriseadmete kasutamise korraldamine.
2. Laboriseadmete hooldustööde plaani koostamine ja remondi järelevalve korraldamine.
3. Laboriseadmete kalibratsiooni korrigeerimine.
4. Meeskonnatöö korraldamine oma vastutusvaldkonnas.
5. Koostöö tegemine ravi...
osakondade õendus- või valdkonnajuhtidega.
6. Labori arengukava ja strateegia väljatöötamine.

A.2.2 Laboriuuringute läbiviimine
1. Laboriuuringute tegemine.
2. Laboriuuringute tõlgendamine.
3. Laboriuuringute tulemuste vormistamine.

A.2.3 Uute laborimeetodite või -uuringute rakendamine
1. Uute laboriuuringute valimine.
2. Tööjuhendite ja muu vajaliku dokumentatsiooni koostamine.
3. Laborimeetodite valideerimise/verifitseerimise korraldamine.
4. Analüütilise kvaliteedikontrolli sisseseadmine ja hindamiskriteeriumite välja töötamine.
5. Uute meetodite kasutamise väljaõppe korraldamine.
6. Erinevate laboriuuringute tutvustavate teabematerjalide koostamine.

A.2.4 Laboriuuringute kvaliteedi tagamine
1. Kvaliteedisüsteemi dokumentide koostamine ja kaasajastamine.
2. Analüütilise kvaliteedikontrolli kaasajastamine ja hindamiskriteeriumite välja töötamine.
3. Uuringuvaldkonna kvaliteedikontrolli tulemuste hindamine ja analüüsimine.
4. Lahenduste leidmine mittevastavuste ilmnemisel.

A.2.5 Klientide koolitamine ja nõustamine
1. Klientide nõustamine laboriuuringute referentsväärtuste, määramis- ja otsustuspiiride osas.
2. Klientide nõustamine sobivate uuringute valiku ning uuringutulemusi mõjutavate tingimuste osas.
3. Ravijuhiste koostamisel osalemine.
4. Klientide koolituse korraldamine ja läbiviimine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Meditsiinilabori spetsialist puutub oma töös kokku nakkusohtlike bioloogiliste materjalide, keemiliste ainete ja füüsikaliste ohuteguritega. Töö eeldab kaitseriietuse ja isikukaitsevahendite kasutamist.
A.4 Töövahendid
Meditsiinilabori seadmed, arvutid ja infosüsteemid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Meeskonnatöövõime, otsustus- ja vastutusvõime, korrektsus, täpsus, analüüsivõime, kohusetundlikkus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Meditsiinilabori spetsialist on läbinud magistritasemele vastava bioloogia, biomeditsiini, keemia, proviisori, geenitehnoloogia, tervishoiutehnoloogia või mõne muu loodusteaduse valdkonna õppekava.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Enamlevinud ametinimetused on laborispetsialist, kõrgharidusega laborispetsialist.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside (B.2.1-B.2.5) ja läbiva kompetentsi B.2.6 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Laboritöö valdkonna korraldamine 7

Tegevusnäitajad:
1. korraldab laboriseadmete kasutamist, lähtudes laboritöö eripäradest, kliendi vajadustest ja kulupõhisusest;
2. koostab laboriseadmete hooldustööde plaani vastavalt tootja soovitustele ja kontrollib selle täitmist, korraldab remondi järelevalvet, lähtudes laboris kehtestatud kvaliteedikriteeriumitest;
3. korrigeerib laboriseadmete kalibratsiooni, lähtudes sisemise ja välise kvaliteedikontrolli hindamiskriteeriumitest;
4. juhendab ja korraldab meeskonna tööd oma uuringute valdkonnas, lähtudes labori arengustrateegiast;
5. teeb koostööd raviosakondade õendus- või valdkonnajuhtidega, lähtudes õigustatud vajadustest;
6. teeb põhjendatud ettepanekuid labori arengukava väljatöötamiseks, lähtudes labori ressurssidest ja valdkonna arengutest.
B.2.2 Laboriuuringute läbiviimine 7

Tegevusnäitajad:
1. teeb vajadusel laboriuuringuid, vastavalt kehtestatud ametijuhenditele;
2. tõlgendab oma valdkonna laboriuuringute tulemusi, lähtudes tehnilistest, füsioloogilistest ja üldbioloogilistest mõjuteguritest; konsulteerib enne lõpliku otsuse väljaandmist labori- või raviarstiga, kui laboriuuringute tõlgendamisel on vaja arvesse võtta meditsiinilisi mõjutegureid (diagnoos, patsiendi seisund, rakendatav ravi);
3. vormistab laboriuuringute tulemused korrektselt ning väljastab vastused vajadusel koos asjatundlike kommentaaridega.
B.2.3 Uute laborimeetodite või -uuringute rakendamine 7

Tegevusnäitajad:
1. valib uued laboriuuringud, lähtudes klientide vajadustest, labori arengukavast ja sobivatest, uusimatest ja tõenduspõhistest meetoditest;
2. koostab tööjuhendid ja muu vajaliku dokumentatsiooni lähtuvalt tõenduspõhisusest, tootja antud teabest ja laboritöö korraldusest;
3. korraldab nõuetekohast valideerimist/verifitseerimist, kogub tulemused, analüüsib ning annab lõpliku hinnangu, lähtudes hindamiskriteeriumitest; koostab valideerimis-/verifitseerimisprotokolli;
4. seab sisse analüütilise kvaliteedikontrolli, tagab selle tulemuste jälgitavuse ja analüüsi; teeb vajalikud parandused, lähtudes meetodist ja labori kvaliteedi tagamise põhimõtetest;
5. korraldab uute meetodite kasutamise väljaõpet, tutvustades uuenduse erisusi, seadme kasutamist ja töökorralduslikke muudatusi;
6. koostab erinevaid laboriuuringuid tutvustavaid teabematerjale, kasutades tõenduspõhist materjali ja arvestades sihtgruppi.
B.2.4 Laboriuuringute kvaliteedi tagamine 7

Tegevusnäitajad:
1. koostab ja kaasajastab oma vastustusvaldkonnas labori kvaliteedisüsteemi dokumente, lähtudes labori dokumentide haldamise korrast;
2. kaasajastab analüütilise kvaliteedikontrolli, tagab selle tulemuste jälgitavuse ja analüüsi; teeb vajalikud parandused, lähtudes meetodist ja labori kvaliteedi tagamise põhimõtetest;
3. hindab ja analüüsib oma uuringuvaldkonna kvaliteedikontrolli tulemusi vastavalt kvaliteedikontrolli hindamiskriteeriumitele, teeb kokkuvõtte ja hindab sooritust;
4. leiab lahendused mittevastavuste ilmnemisel, korrigeerib tegevusi ning rakendab parandusmeetmed, lähtudes laboris kehtivast töökorraldusest.
B.2.5 Tervishoiutöötajate koolitamine ja nõustamine 5

Tegevusnäitajad:
1. nõustab kliente laboriuuringute referentväärtuste, määramis- ja otsustuspiiride osas, lähtudes olemasolevast tõenduspõhisest teabest;
2. nõustab kliente sobivate uuringute valiku ning uuringutulemusi mõjutavate tingimuste osas, lähtudes olemasolevast tõenduspõhisest teabest;
3. vajadusel osaleb ravijuhiste koostamisel laboratoorseid uuringuid puudutava alalõigu osas, lähtudes vastava valdkonna arengutest;
4. korraldab ja viib läbi klientide koolitust oma uuringuvaldkonnas, lähtudes sihtgrupist ja kasutades selleks sobivaid meetodeid.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Meditsiinilabori spetsialist, tase 7 kutset läbiv kompetents 7

Tegevusnäitajad:
1. töötab süsteemselt, metoodiliselt ja korrapäraselt, kasutab tööaega efektiivselt;
2. juhindub isikuandmete kaitse seadusest ja laborimeditsiinis kehtivatest käitumisnormidest (Kliinilise keemia ja laborimeditsiini spetsialistide Euroopa register: Käitumispõhimõtted, www.elmy.ee);
3. kasutab oma töös arvutit vastavalt Arvuti kasutamise oskuste baasmoodulitele ja standardmoodulile Esitlus; kasutab erialaseid teadusandmebaase, vt. lisa 1 Arvuti kasutamise oskused;
4. kasutab oma töös eesti keelt tasemel C1, inglise keelt tasemel B1, vt. lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused;
5. järgib tööohutus- ja töökeskkonnanõudeid, sh bioloogilisi ohutusnõudeid;
6. tegeleb järjepidevalt erialase enesearendamisega, hoiab end kursis valdkonna arengutega.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 23-27042017-7.1/2k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 6
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 27.04.2017
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Laboratoorne analüüs
Kutse grupp: Meditsiinilabori spetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
22 Tervishoiu tippspetsialistid
226 Muud tervishoiu tippspetsialistid
2269 Tervishoiu tippspetsialistid, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0914 Meditsiinidiagnostika- ja ravitehnoloogia
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kai Jõers SA TÜK Ühendlabor
Marge Kütt SA PERH laboratoorium
Kai Lauri Synlab Eesti OÜ
Ave Lellep SA PERH laboratoorium
Aivar Orav SA TÜK Ühendlabor
Monyca Sepp Eesti Laborimeditsiini Ühing
Anu Tamm SA TÜK Ühendlabor

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist