Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Raamatupidaja, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Raamatupidaja, tase 5
EN: Accountant, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 07.06.2012
Kehtib kuni: 01.01.2014
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raamatupidamine on kitsamas mõttes finantsarvestuse osa, mis tegeleb raamatupidamiskannetega (raamatupidamisregistrite pidamisega).
Laiemas mõttes hõlmab ta sama majandusüksuse majandusanalüüsi, tegevuse planeerimist (kavandamist, eelarvestamist) ja sisekontrolli.

Raamatupidaja tegeleb järgmist...
e majandusarvestuse valdkondadega - põhiliselt finantsarvestusega, kuid ka finantsaruannete analüüsiga, maksuarvestusega, kulu- ja eelarvestusega.
Raamatupidajad töötavad äri-, avalikus- ja mittetulundussektoris.

Raamatupidaja korraldab raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava info saamine majandusüksuse finantsseisundist ja tegevustulemusest.
Raamatupidaja juhindub Eesti heast raamatupidamistavast ja/või Euroopa Liidus tunnustatud standarditest, arvestuse ja aruandluse põhimõtetest ning järgib kutse-eetika nõudeid.

Raamatupidaja põhilised tööülesanded on seotud igapäevase raamatupidamise tööga, sh maksudeklaratsioonide täitmisega, statistiliste aruannete koostamisega jne.
Raamatupidaja töö eeldab isiklikku vastutust ja iseseisvust ning nõuab koostööd meeskonna/grupi teiste liikmetega. Töötamine toimub enamasti juhendamisel.

Raamatupidaja peab oskama planeerida oma tööd ja aega, olema täpne ja kohusetundlik ning hea suhtleja.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Finantsarvestus
A.2.2 Maksuarvestus
A.2.3 Juhtimisarvestus
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töötamine toimub siseruumides/büroos. Töö enamasti arvutiga, sundasendis. Töö on üldjuhul rutiinne. Töötempo on perioodiliselt pingeline.
A.4 Töövahendid
Büroo- ja sidetehnika ning tööks vajalik arvutitarkvara.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
1) kohanemisvõime (pinge- ja stressitaluvus),
2) koostöövõime,
3) täpsus,
4) õppimisvõime,
5) vastutusvõime (usaldatavus, korrektsus, täpsus, kohusetunne, enesedistsipliin),
6) otsustusvõime ja iseseisvus,
7) analüütiline (matemaatiline) võimekus ja loogiline mõtlemine, analüüsioskus,
8...
) kontsentreerumisvõime,
9) ausus.

Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Raamatupidaja kutse tase 5 kutse taotlemisel on soovitatav erialane kutseharidus keskhariduse baasil, ja/või eelnev töökogemus raamatupidajana ja/või läbitud raamatupidamise täienduskoolitus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Enamlevinud ametinimetused on raamatupidaja, palgaarvestaja, raamatupidaja assistent, kassapidaja, andmesisestaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1, B.2.2, B.2.3 ja B.2.4 (läbiv kompetents) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Finantsarvestus 5

Tegevusnäitajad:
1. Järgib raamatupidamisseaduses ja muudes normatiivaktides väike- ja keskettevõttele sätestatut.
2. Juhindub oma töös majandusüksuse raamatupidamise sise-eeskirjast.
3. Koostab juhendamisel raamatupidamise põhiaruandeid, võttes aluseks kirjendatud ja dokumenteeritud majandussündmused.
4. Valmistab ette andmeid mitmesuguste statistilise aruannete koostamiseks ja koostab juhendamisel statistilisi aruandeid.
5. Võrdleb koostatud aruannete vastavust raamatupidamise sise-eeskirjaga, raamatupidamise ja muude seadustega.
6. Järgib dokumentide vormistamise ja säilitamise korda vastavalt raamatupidamise sise-eeskirjale.

Teadmised:
1) alusteadmised raamatupidamisest ja seda reguleerivatest õigusaktidest

Hindamismeetod(id):
Kirjalik eksam, test
B.2.2 Maksuarvestus 5

Tegevusnäitajad:
1. Kogub andmed, täidab ja esitab maksudeklaratsiooni vastavalt seadusandlusele.
2. Võrdleb majandusüksuse maksude arvestamise vastavust maksuseadustele.

Teadmised:
1) maksundus ja seda reguleerivad õigusaktid.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik eksam, test
B.2.3 Juhtimisarvestus 5

Tegevusnäitajad:
1. Teostab analüüsi, kasutades finantsaruannete analüüsi põhimeetodeid.
2. Kasutab finantsarvestuse jaoks lubatud kuluarvestuse meetodeid, lähtudes majandusüksuse eripärast.
3. Osaleb finantseelarvete koostamisel ja/või koostab juhendamisel finantseelarveid (sh eelarvestatud finantsaruandeid) lähtudes majandusüksuse eripärast.

Teadmised:
1) statistika alused;
2) kulu- ja juhtimisarvestuse alused;
3) majandusanalüüsi alused.

Hindamismeetod(id):
Situatsiooniülesanne, test
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Raamatupidaja, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. Osaleb meeskonnatöös, kohandub meeskonnaga, on valmis teistelt õppima ja saavutama vajalikke kokkuleppeid, peab kinni tähtaegadest.
2. Mõistab kultuurilisi ja keelelisi erinevusi ja oskab suhelda erinevate inimestega, esitada oma seisukohti suuliselt ja kirjalikult, kasutab riigikeelt tasemel B-2.
3. Kasutab oma töös arvutit tasemel: AO1 – Infotehnoloogia põhimõisted ja infoühiskond, AO2 – Arvuti kasutamine ja failihaldus, AO3 – Tekstitöötlus, (vt Lisa : Arvuti kasutamise oskuse kriteeriumid).
4. Täiendab end sihipäraselt oma erialal.

Teadmised:
1) majandusteooria (mikro-ja makroökonoomika);
2) ettevõtluse alused;
3) organisatsioonikäitumine ja –juhtimine;
4) ettevõtte rahandus;
5) majandusmatemaatika ja –statistika;
6) raamatupidamistarkvara.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 14-07062012-13/1k
Kutsetegevuse valdkond: Äriteenindus ja Muu Äritegevus
Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 07.06.2012
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: ÄRINDUS, HALDUS
Kutseala: Raamatupidamine
Kutse grupp: Raamatupidaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
24 Äri ja halduse tippspetsialistid
241 Finantsvaldkonna tippspetsialistid
2411 Raamatupidamise tippspetsialistid
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0411 Majandusarvestus ja maksundus
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
69 Juriidilised toimingud ja arvepidamine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Aivar Kangust Audiitorkogu
Ene Rammo Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Ester Vahtre Sky Laser Advertising Group
Helle Noorväli Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Jaan Alver Tallinna Tehnikaülikool
Mai Palm SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Mare Berg Eesti Raamatupidajate Kogu
Margus Tinits OÜ Tinitsa Konsultatsioonibüroo
Tõnis Blank Eesti Raamatupidajate Kogu

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist