Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Raamatupidaja, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Raamatupidaja, tase 5
EN: Accountant, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 05.05.2022
Kehtib kuni: 04.05.2027
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kompetentside „Finantsarvestus“ ja „Maksuarvestus“ tegevusnäitajad sõnastati ümber. Kompetentsis „Juhtimisarvestus“ täiendati 3. tegevusnäitajat, lisades KMK analüüsi. Endised kutset läbivad kompetentsid on täpsustuste ja sõnastuste parandustega lisatud Üldoskuste kirjeldusse.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tartu Rakenduslik Kolledž Avaliku sektori asutuse finantsist 128178 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 0/6 30.06.2022 Avatud
2 Haapsalu Kutsehariduskeskus Raamatupidaja 134766 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 04.07.2022 Avatud
3 Haapsalu Kutsehariduskeskus Raamatupidaja 255682 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 06.05.2024 Avatud
4 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Raamatupidaja 157248 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 30.05.2022 Avatud
5 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Raamatupidaja 136337 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 30.06.2022 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
6 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Raamatupidaja 255424 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 03.04.2024 Avatud
7 Kuressaare Ametikool Raamatupidaja 144877 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 13.06.2022 Avatud
8 Kuressaare Ametikool Raamatupidaja 254982 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 05.04.2024 Avatud
9 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Raamatupidaja 129417 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 16.06.2022 Avatud
10 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Raamatupidaja 254462 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 08.04.2024 Avatud
11 Pärnu Saksa Tehnoloogiakool Raamatupidaja 131700 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 30.06.2022 Vastuvõtt lõppenud, õppimine lubatud
12 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Raamatupidaja 134884 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 08.08.2022 Avatud
13 Tallinna Majanduskool Raamatupidaja 127778 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 29.05.2022 Avatud
14 Tallinna Majanduskool Raamatupidaja 255242 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 19.04.2024 Avatud
15 Tartu Rakenduslik Kolledž Raamatupidaja 129738 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 06.02.2024 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
5. taseme raamatupidaja tegeleb finants- ja maksuarvestusega, finantsaruannete analüüsiga ning kulu- ja eelarvestusega. Ta töötab äri-, avalikus- või mittetulundussektoris. Tema põhilised tööülesanded on seotud igapäevase raamatupidamise tööga, sh maksudeklaratsioonide täitmisega, statistiliste arua...nnete koostamisega jne.
5. taseme raamatupidaja töö eeldab isiklikku vastutust ja iseseisvust ning nõuab koostööd meeskonna/grupi teiste liikmetega. Selle taseme raamatupidaja oskab planeerida oma tööd ja aega, on täpne, kohusetundlik ning hea suhtleja.
Raamatupidaja kutsegrupis on kolm kehtivat kutsestandardit:
- Raamatupidaja, tase 5
- Vanemraamatupidaja, tase 6
- Juhtivraamatupidaja, tase 7

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Finantsarvestus
A.2.2 Maksuarvestus
A.2.3 Juhtimisarvestus
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Raamatupidajana töötavad inimesed, kellel on vähemalt keskharidus ning läbitud kutseõppe tasemeõpe või on erialased oskused omandatud töökohal.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Raamatupidaja, palgaarvestaja, raamatupidaja assistent, kassapidaja, andmesisestaja.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks puuduvad.
A.6 Tulevikuoskused
Kasvav tähtsus on nõustamisoskusel ja oskusel automatiseerida tööprotsesse.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse moodustub üldoskustest ja kohustuslikest kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutav nende kõigi tõendamine.
B.2 Raamatupidaja, tase 5 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. Järgib raamatupidaja kutse-eetika koodeksit (vt https://www.erk.ee/); on teadlik oma tööalasest vastutusest ning arvestab sellega otsuste tegemisel.
2. Tunneb valdkonna alusteooriaid; järgib asjakohaste seaduste ja õigusaktide norme, sh andmekaitsereeglid, rahapesu tõkestamine...
, tööõigus.
3. Mõistab oma tööülesannete piires äriprotsesse.
4. Mõistab lihtsamaid probleeme ja seoseid finants- ja maksuarvestuse vahel, vajadusel konsulteerib kolleegidega.
5. Mõistab selle tööandja õiguslikku loogikat, kelle heaks ta töötab.
6. Reageerib paindlikult muutustele.
7. Osaleb meeskonnatöös, on valmis teistelt õppima ja saavutama vajalikke kokkuleppeid, peab kinni tähtaegadest.
8. Mõistab kultuurilisi ja keelelisi erinevusi ja suhtleb erinevate inimestega, esitab ja kaitseb oma seisukohti suuliselt ja kirjalikult, töötab efektiivselt multikultuurses keskkonnas.
9. Täiendab end sihipäraselt oma erialal, hoides ennast kursis erialase kirjanduse ja õigusaktidega.
10. Esitab oma seisukohti suuliselt ja kirjalikult, kasutab riigikeelt tasemel B2 ja ühte võõrkeelt B1 (Lisa 1).
11. Valib ettevõtte spetsiifikast lähtuvalt sobiva tarkvara raamatupidamisarvestuseks. Kasutab oma töö korraldamisel maksimaalselt tarkvara võimalusi (nt e-arved, pangaliidestused, EMTA liidestused). Mõistab tarkvara toimimist ning vajadusel kontrollib, kas tarkvaras kajastatud tehingud saavad kajastatud korrektselt ja vastavalt valitud arvestuspõhimõtetele ning seadusandlusele.
12. Kasutab infotehnoloogilisi vahendeid vastavalt digioskuste enesehindamise skaala iseseisva kasutaja tasemele (Lisa 2).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Finantsarvestus 5

Tegevusnäitajad:
1. Dokumenteerib ja kirjendab lihtsamaid, igapäevase äritegevuse käigus toimunud majandustehinguid, lähtudes valitud raamatupidamise arvestuspõhimõtetest. Juhul kui arvestuspõhimõtted lubavad kasutata erinevaid arvestuspõhimõtteid, rakendab ettevõtte spetsiifikast lähtuvalt sobivaimaid.
2. Arvestab töötasusid, võttes aluseks töölepinguseaduse, maksuseadused ja muud tööõigust ja töötasuarvestust reguleerivad õigusaktid.
3. Koostab väikeettevõtja raamatupidamise sise-eeskirja. Vormistab, haldab raamatupidamisdokumente ja korraldab nende säilitamise vastavalt õigusaktidele.
4. Inventeerib mikro- ja väikeettevõtja nõuete (sh arvelduskontod ja sularahakassad) ja kohustiste saldosid ning koostab raamatupidamise aastaaruandeid, võttes aluseks Eesti finantsaruandluse standardi.
5. Koostab ja esitab muid riigi poolt nõutavaid majandustegevust puudutavaid aruandeid (nt statistilised aruanded).
6. Järgib mikroettevõtjale vajalikke sisekontrollimeetmeid vigade ja pettuste vältimiseks finantsaruannetes.
7. Teavitab juhtkonda ja teisi asjassepuutuvaid töötajaid raamatupidamise korraldust ja finantsaruandlust puudutavate õigusaktide muutmisest.
B.3.2 Maksuarvestus 5

Tegevusnäitajad:
1. Kogub ja süstematiseerib maksuarvestuseks vajalikud andmed. Arvestab ja kirjendab maksud ja maksed tüüpiliste majandustehingute kohta vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
2. Täidab ja esitab maksudeklaratsioonid.
3. Suhtleb vajadusel maksuhalduriga, teostab vajalikke registreeringuid maksuhalduri registrites (sh TÖR, mitteresidentide register, KMKR).
4. Teavitab juhtkonda ja teisi asjassepuutuvaid töötajaid maksuseaduste muudatustest.
B.3.3 Juhtimisarvestus 5

Tegevusnäitajad:
1. Kogub, liigitab ja analüüsib kulusid. Kasutab finantsarvestuse jaoks lubatud lihtsamaid arvestusmeetodeid omahinna arvutamiseks.
2. Osaleb eelarvete koostamisel.
3. Analüüsib finantsaruandeid, kasutades finantsaruannete hälbeanalüüsi (horisontaal- ja vertikaalanalüüs) ning suhtarvude ja KMK analüüsi lihtsamaid meetodeid.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 14-05052022-3.6/4k
Kutsetegevuse valdkond: Äriteenindus ja Muu Äritegevus
Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 24
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.05.2022
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: ÄRINDUS, HALDUS
Kutseala: Raamatupidamine
Kutse grupp: Raamatupidaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
24 Äri ja halduse tippspetsialistid
241 Finantsvaldkonna tippspetsialistid
2411 Raamatupidamise tippspetsialistid
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0411 Majandusarvestus ja maksundus
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
69 Juriidilised toimingud ja arvepidamine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Juta Püvi JMP Konsultatsioonid OÜ
Ene Rammo Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Virge Rattassepp Eesti Raamatupidajate Kogu
Krista Teearu Robby & Bobby OÜ
Juta Tikk Raamatupidamisteave OÜ
Ester Vahtre Tallinna Tehnikaülikool, Ärikorralduse instituut

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist