Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Raamatupidaja, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Raamatupidaja, tase 5 kutsestandard on välja töötatud:
a) Kutsehariduse vastava taseme õppekava aluseks
b) Isikute kutsealase kompetentsus...
e hindamiseks
c) Erialaste täiendkoolituste õppekavade aluseks.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Raamatupidaja, tase 5
EN: Accountant, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 19.06.2017
Kehtib kuni: 04.05.2022
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 31. detsembrini 2022 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

Alus: SA Kutsekoda juhatuse liikme korraldus nr. 1-3/33 17.05.2022.
---------------------
Kutsestandardid uuendati seoses kehtivusaja lõppemisega.

a) Tööosad ja neile vastavad tegevusnäitajad viidi omavahel korrelatsiooni, mis teeb edaspidi kutsestandardite kasutamise oluliselt lihtsamaks nii õppekava kui hindamismat...
erjalide koostajatele.
b) Tegevusnäitajate sõnastus vaadati üle ning tehti hulgaliselt keelelisi parandusi. Mitmed tegevusnäitajad liideti omavahel kokku, sõnastus muudeti lühemaks ja konkreetsemaks.
c) Teadmiste loetelu kõikide kompetentside juures täiendati.
d) Tasemete erisus tegevusnäitajate, vastutuse, teadmiste jms lõikes toodi konkreetsemalt esile (nt gradatsioon kirjeldatavate majandussündmuste ja raamatupidamise aastaaruannete osas (B.2.1), maksuarvestuses (B.2.2) või eelarvete koostamises (B.2.3))
e) Läbivate kompetentside nimekirja täiendati tööalase vastutuse, enesetäiendamise, probleemsituatsioonidega tegelemise ja muudatustega kohanemise kompetentsidega.
f) Uuendatud kutsestandardites leiavad kajastamist sellised märksõnad nagu meeskonnatöö, riskijuhtimine, andmekaitse, ettevõtte rahandus jne.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Lääne-Viru Rakenduskõrgkool (suletud) Raamatupidaja 134988 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 09.11.2017 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raamatupidamine on kitsamas mõttes finantsarvestuse osa, mis tegeleb raamatupidamiskannetega (raamatupidamisregistrite pidamisega).
Laiemas mõttes hõlmab ta sama majandusüksuse majandusanalüüsi, tegevuse planeerimist (kavandamist, eelarvestamist) ja sisekontrolli.
Raamatupidajad töötavad äri-, av...
alikus- ja mittetulundussektoris.
Raamatupidaja korraldab raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava info saamine majandusüksuse finantsseisundist ja tegevustulemusest.
Raamatupidaja juhindub Eesti finantsaruandluse standardist ja/või rahvusvahelistest EL-s tunnustatud standarditest, arvestuse ja aruandluse põhimõtetest ning järgib raamatupidaja kutse-eetika nõudeid.

Raamatupidamise kutsealal on välja töötatud kutsed kolmel tasemel:
- Raamatupidaja, tase 5
- Vanemraamatupidaja, tase 6
- Juhtivraamatupidaja, tase 7
Käesolevas kutsestandardis on kirjeldatud Raamatupidaja, tase 5 kutsealaseid kompetentsusnõudeid.
5. taseme raamatupidaja tegeleb finants- ja maksuarvestusega, finantsaruannete analüüsiga ning kulu- ja eelarvestusega.
Tema põhilised tööülesanded on seotud igapäevase raamatupidamise tööga, sh maksu-deklaratsioonide täitmisega, statistiliste aruannete koostamisega jne.
5. taseme raamatupidaja töö eeldab isiklikku vastutust ja iseseisvust ning nõuab koostööd meeskonna/grupi teiste liikmetega.
Selle taseme raamatupidaja oskab planeerida oma tööd ja aega, on täpne ja kohusetundlik ning hea suhtleja.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Finantsarvestus
1. Raamatupidamise korraldamine ja raamatupidamisüksuse juhtimine
2. Majandussündmuste kirjendamine ja dokumenteerimine
3. Aruannete koostamine

A.2.2 Maksuarvestus
1. Maksudeklaratsioonide koostamine

A.2.3 Juhtimisarvestus
1. Kuluarvestus
2. Eelarvestamine
3. Majan...
dusüksuse tegevuse analüüsimine
Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Raamatupidajad töötavad siseruumides/büroos. Tööaeg on üldjuhul on fikseeritud, kuid töökorraldusest tulenevalt võib olla paindlik, nt kaugtöö vormis. Töötatakse enamasti arvutiga ja sundasendis laua taga istudes, mis põhjustab erinevaid terviseprobleeme: lihaspingeid, stress jne.
Töö on üldjuhul r...
utiinne. Töötempo on valdavalt stabiilne, kuid võib perioodiliselt olla pingeline.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Büroo- ja sidetehnika ning tööks vajalik arvutitarkvara.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
- pinge- ja stressitaluvus,
- koostöövõime ja suhtlemisvalmidus,
- täpsus ja korrektsus,
- õppimisvõime,
- vastutusvõime,
- otsustusvõime ja iseseisvus,
- analüütiline (matemaatiline) võimekus ja loogiline mõtlemine,
- keskendumisvõime,
- ausus ja usaldatavus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
5. taseme raamatupidajal on keskharidus. Ta on kas:
a) lõpetanud täies mahus kutseõppeasutuses vastava tasemeõppe õppekava või
b) omab praktilist töökogemust raamatupidajana.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
raamatupidaja, palgaarvestaja, raamatupidaja assistent, kassapidaja, andmesisestaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside (B.2.1-B.2.4) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Finantsarvestus 5

Tegevusnäitajad:
1. Koostab raamatupidamise lihtsustatud sise-eeskirja. Vormistab ja säilitab raamatupidamisdokumente vastavalt seadustele ja muudele normatiivaktidele.
2. Kirjendab ja dokumenteerib lihtsamaid, igapäevase rutiinse äritegevuse käigus toimunud majandussündmusi.
3. Koostab lühendatud raamatupidamise aastaaruandeid, võttes aluseks Eesti finantsaruandluse standardi.

Teadmised:
1) finantsarvestuse põhimõtted ja lihtsamad meetodid;
2) valdkondlikud õigusaktid: äriseadustik, raamatupidamisseadus, töölepinguseadus jt;
3) baasteadmised sisekontrollist;
4) arvestusmeetodite erisused;
5) EFS.
B.2.2 Maksuarvestus 5

Tegevusnäitajad:
1. Arvestab maksud ja maksed vastavalt kehtivatele seadustele. Kogub ja süstematiseerib maksuarvestuseks vajalikud andmed. Täidab ja esitab maksudeklaratsioonid.

Teadmised:
1) baasteadmised maksundusest;
2) maksundust reguleerivad õigusaktid.
B.2.3 Juhtimisarvestus 5

1. Kogub, liigitab ja analüüsib kulusid. Kasutab finantsarvestuse jaoks lubatud lihtsamaid arvestusmeetodeid omahinna arvutamiseks.
2. Osaleb eelarvete koostamisel.
3. Teostab finantsaruannete analüüsi, kasutades finantsaruannete hälbeanalüüsi (horisontaal- ja vertikaalanalüüs) ning suhtarvude analüüsi meetodeid.

Teadmised:
1) statistika alused;
2) kulu- ja juhtimisarvestuse alused.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Raamatupidaja, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. Osaleb meeskonnatöös, on valmis teistelt õppima ja saavutama vajalikke kokkuleppeid, peab kinni tähtaegadest.
2. Mõistab kultuurilisi ja keelelisi erinevusi ja oskab suhelda erinevate inimestega.
3. Juhib oma pädevuse piires tähelepanu probleemidele ja pakub lahendusi.
4. Reageerib paindlikult muutustele.
5. On teadlik oma tööalasest vastutusest ning arvestab sellega otsuste tegemisel.
6. Täiendab end sihipäraselt oma erialal, hoides ennast kursis erialase kirjanduse ja õigusaktidega.
7. Esitab oma seisukohti suuliselt ja kirjalikult, kasutab riigikeelt tasemel B-2 ja ühte võõrkeelt B-1
8. Kasutab oma töös arvutit ECDL baasmoodulites Arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, Tekstitöötlus, Tabelitöötlus ja standardmoodulites IT-turvalisus ja Koostöö internetis nõutud tasemel. Oskab kasutada erialaseid tarkvaralahendusi.

Teadmised:
1) majandusteooria (mikro- ja makroökonoomika);
2) ettevõtluse alused;
3) organisatsioonikäitumine;
4) üldteadmised ettevõtte rahandusest;
5) majandusmatemaatika ja –statistika;
6) andmekaitse.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 14-19062017-1.1/3k
Kutsetegevuse valdkond: Äriteenindus ja Muu Äritegevus
Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 6
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 19.06.2017
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: ÄRINDUS, HALDUS
Kutseala: Raamatupidamine
Kutse grupp: Raamatupidaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
24 Äri ja halduse tippspetsialistid
241 Finantsvaldkonna tippspetsialistid
2411 Raamatupidamise tippspetsialistid
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0411 Majandusarvestus ja maksundus
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
69 Juriidilised toimingud ja arvepidamine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ene Rammo Kaubandus-Tööstuskoda
Ester Vahtre Sky Laser Advertising Group
Juta Püvi OÜ Leidre Konsultatsioonid
Helle Noorväli Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Ursula Noorväli Baker Tilly Baltic OÜ
Reidi Strandberg Gullfia OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist