Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Vanemraamatupidaja, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Vanemraamatupidaja, tase 6
EN: Accountant, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 07.06.2012
Kehtib kuni: 06.06.2017
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raamatupidamine on kitsamas mõttes finantsarvestuse osa, mis tegeleb raamatupidamiskannetega (raamatupidamisregistrite pidamisega).
Laiemas mõttes hõlmab ta sama majandusüksuse majandusanalüüsi, tegevuse planeerimist (kavandamist, eelarvestamist) ja sisekontrolli.

Vanemraamatupidaja tegeleb järg...
miste majandusarvestuse valdkondadega - finantsarvestusega, juhtimisarvestusega, kuluarvestusega, finantsaruannete analüüsiga, maksuarvestusega ja eelarvestusega.
Vanemraamatupidajad töötavad äri-, avalikus- ja mittetulundussektoris. Vanemraamatupidaja korraldab raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava info saamine majandusüksuse finantsseisundist ja tegevustulemusest.

Vanemraamatupidaja juhindub Eesti heast raamatupidamistavast ja/ või Euroopa Liidus tunnustatud standarditest, arvestuse ja aruandluse põhimõtetest ning järgib kutse-eetika nõudeid. Vanemraamatupidaja põhilised tööülesanded on seotud igapäevase raamatupidamise tööga, eelarvete ning finantsaruannete ettevalmistamise ja/või koostamisega, vajadusel planeerimise ja juhtimisega, finantstegevuse analüüsimisega, tagades ülesannete õigeaegse ja efektiivse täitmise.

Vanemraamatupidaja töö eeldab märkimisväärset vastutust ja iseseisvust ning vajadusel teiste meeskonnaliikmete kontrollimist ja juhendamist.

Vanemraamatupidaja peab oskama planeerida oma tööd ja aega, olema täpne ja kohusetundlik ning hea suhtleja. Tööga toimetuleku eelduseks on iseseisvus, distsiplineeritus, vastutus- ja otsustusvõime, hea suhtlemisoskus, arenenud suuline ja kirjalik väljendusoskus ning planeerimisoskus.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Finantsarvestus
A.2.2 Maksuarvestus
A.2.3 Juhtimisarvestus
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töötamine toimub siseruumides/büroos. Töö enamasti arvutiga. Töö on sageli rutiinne. Töötempo on perioodiliselt pingeline.
A.4 Töövahendid
Büroo- ja sidetehnika ning tööks vajalik arvutitarkvara.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
1) kohanemisvõime (pinge- ja stressitaluvus),
2) koostöövõime,
3) juhtimisoskus,
4) täpsus,
5) õppimisvõime,
6) vastutusvõime (usaldatavus, korrektsus, täpsus, kohusetunne, enesedistsipliin),
7) otsustusvõime ja iseseisvus,
8) analüütiline (matemaatiline) võimekus ja loogiline mõtlemine,...
analüüsioskus,
9) kontsentreerumisvõime,
10) ausus.

Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Vanemraamatupidaja kutse tase 6 taotlemisel on üldjuhul nõutav bakalaureuse kraad või rakendus-kõrgharidus ja 2-aastane töökogemus raamatupidajana.
Vajalik on pidev enesetäiendamine, et olla kursis regulatsioonide muutustega.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Enamlevinud ametinimetused on raamatupidaja, vanemraamatupidaja, pearaamatupidaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1, B.2.2, B.2.3 ja B.2.4 (läbiv kompetents) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Finantsarvestus 6

Tegevusnäitajad:
1. Järgib raamatupidamisseaduses ja muudes normatiivaktides väike- ja keskettevõttele sätestatut.
2. Koostab iseseisvalt väike-ja keskettevõttele majandusüksuse raamatupidamise sise-eeskirja, arvestades ettevõtte eripära.
3. Kirjeldab finantsarvestussüsteemi valikuks, kasutamiseks ja arendamiseks vajalikku funktsionaalsust.
4. Koostab iseseisvalt raamatupidamise aruandeid väike- ja keskettevõttele, võttes aluseks kirjendatud ja dokumenteeritud majandussündmused.
5. Koostab iseseisvalt mitmesuguseid statistilisi aruandeid vastavalt etteantud nõuetele.
6. Analüüsib koostatud põhiaruandeid, tuginedes sise-eeskirjas toodud informatsioonile.
7. Korraldab dokumendikäivet vastavalt juhendmaterjalidele.

Teadmised:
1) süvateadmised raamatupidamisest ja seda reguleerivatest õigusaktidest;
2) auditi alused.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik eksam, test
B.2.2 Maksuarvestus 6

Tegevusnäitajad:
1. Kogub andmed, täidab ja esitab deklaratsioonid vastavalt seadusandlusele.
2. Analüüsib ja planeerib majandusüksuse makse, lähtudes eelarvestatud majandustegevusest.

Teadmised:
1) maksundus ja seda reguleerivad õigusaktid.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik eksam, test
B.2.3 Juhtimisarvestus 6

Tegevusnäitajad:
1. Teostab analüüsi, kasutades majandusanalüüsi põhimeetodeid ja presenteerib analüüsi tulemusi.
2. Kasutab kuluarvestuse meetodeid, mis lähtuvad majandusüksuse eripärast ja sobivad juhtimisotsuste langetamiseks.
3. Koostab eelarveid, jälgib ja analüüsib nende täitmist, tuginedes eelarve koostamise juhendile ja lähtudes majandusüksuse eripärast.

Teadmised:
1) statistika;
2) kulu- ja juhtimisarvestus;
3) majandusanalüüs;
4) siseauditi alused.

Hindamismeetod(id):
Situatsiooniülesanne, test
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Vanemraamatupidaja, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1. Vajadusel moodustab meeskondi, korraldab ülesannete täitmist ja delegeerimist, tegutseb parima ühise tulemuse nimel, jagab teistega vajalikku ja kasulikku informatsiooni.
2. Mõistab kultuurilisi ja keelelisi erinevusi ja suhtleb erinevate inimestega, esitab ja kaitseb oma seisukohti suuliselt ja kirjalikult, töötab efektiivselt multikultuurses keskkonnas.
3. Kasutab oma töös korrektset riigikeelt tasemel C1 ja ühte võõrkeelt tasemel B1 (vt Lisa: Keelte oskustasemete kirjeldused).
4. Kasutab oma töös arvutit tasemel: AO1 – Infotehnoloogia põhimõisted ja infoühiskond, AO2 – Arvuti kasutamine ja failihaldus, AO3 – Tekstitöötlus, AO4 – Tabelitöötlus, AO5 – Andmebaasid, AO6 – Esitlus, AO7 – Informatsioon ja kommunikatsioon (vt Lisa: Arvuti kasutamise oskused).
5. Täiendab end sihipäraselt oma erialal, tutvub erialase kirjandusega, analüüsib regulatsioonides toimunud muudatuste mõju lähtuvalt ettevõtte spetsiifikast, omab ülevaadet üldistest suundadest finantsarvestuse standardite arengutes.

Teadmised:
1) majandusteooria (mikro-ja makroökonoomika);
2) ettevõtluse alused;
3) organisatsioonikäitumine ja –juhtimine,
4) ettevõtte rahandus;
5) majandusmatemaatika ja –statistika;
6) raamatupidamistarkvara.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 14-07062012-14/7k
Kutsetegevuse valdkond: Äriteenindus ja Muu Äritegevus
Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 07.06.2012
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: ÄRINDUS, HALDUS
Kutseala: Raamatupidamine
Kutse grupp: Raamatupidaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
24 Äri ja halduse tippspetsialistid
241 Finantsvaldkonna tippspetsialistid
2411 Raamatupidamise tippspetsialistid
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0411 Majandusarvestus ja maksundus
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
69 Juriidilised toimingud ja arvepidamine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Aivar Kangust Audiitorkogu
Ene Rammo Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Ester Vahtre Sky Laser Advertising Group
Helle Noorväli Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Jaan Alver Tallinna Tehnikaülikool
Mai Palm SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Mare Berg Eesti Raamatupidajate Kogu
Margus Tinits OÜ Tinitsa Konsultatsioonibüroo
Tõnis Blank Eesti Raamatupidajate Kogu

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist