Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Vanemraamatupidaja, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Vanemraamatupidaja, tase 6
EN: Accountant, EstQF Level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 05.05.2022
Kehtib kuni: 04.05.2027
Kutsestandardi versiooni number: 10
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
• Kutsestandardite kompetentsid ’Finantsarvestus’ ja ’Maksuarvestus’ sõnastati oluliselt ümber.
• Täiendati üldoskuseid.
• Täpsustati tasemete vahelisi erinevusi.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Tehnikakõrgkool Majandusarvestus 211059 514 rakenduskõrgharidusõpe 3/0 27.02.2024 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
6. taseme vanemraamatupidaja tegeleb finants-, juhtimis- ja maksuarvestusega, finantsaruannete analüüsiga ning kulu- ja eelarvestusega. Ta töötab äri-, avalikus- või mittetulundussektoris.
Tema põhilised tööülesanded on seotud igapäevase raamatupidamise tööga, eelarvete ja finantsaruannete ettevalm...
istamise ja koostamisega, finantstegevuse analüüsimisega ning arvestusalase nõustamisega.
Vanemraamatupidaja töö eeldab isiklikku vastutust ja iseseisvust ning vajadusel teiste meeskonnaliikmete kontrollimist ja juhendamist. Vanemraamatupidaja planeerib oma tööd ja aega, on täpne ja kohusetundlik ning hea suhtleja.
Raamatupidaja kutsegrupis on kolm kehtivat kutsestandardit:
- Raamatupidaja, tase 5
- Vanemraamatupidaja, tase 6
- Juhtivraamatupidaja, tase 7

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Finantsarvestus
A.2.2 Maksuarvestus
A.2.3 Juhtimisarvestus
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Vanemraamatupidajana töötavad inimesed, kellel on bakalaureuse kraad või rakenduskõrgharidus ning praktiline töökogemus raamatupidajana ja läbitud erialaseid täienduskoolitusi.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Raamatupidaja, vanemraamatupidaja, pearaamatupidaja.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks puuduvad.
A.6 Tulevikuoskused
Kasvav tähtsus on nõustamisoskusel ja oskusel automatiseerida tööprotsesse.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse moodustub üldoskustest ja kohustuslikest kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutav nende kõigi tõendamine.
B.2 Vanemraamatupidaja, tase 6 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. Järgib raamatupidaja kutse-eetika koodeksit (vt https://www.erk.ee/); on teadlik oma tööalasest vastutusest ning arvestab sellega otsuste tegemisel.
2. Tunneb valdkonna alusteooriaid; järgib asjakohaste seaduste ja õigusaktide norme, sh andmekaitsereeglid, rahapesu tõkestamine...
, tööõigus.
3. Mõistab äriprotsesse tervikuna.
4. Mõistab probleeme ja seoseid finants- ja maksuarvestuse vahel, vajadusel konsulteerib lahenduse leidmiseks spetsialistidega.
5. Mõistab selle tööandja õiguslikku loogikat, kelle heaks ta töötab.
6. Reageerib paindlikult muutustele ja võtab kaalutletud riske ja mõistab sisekontrolli toimimise loogikat.
7. Kaasab tööülesannete täitmisel organisatsiooni teiste struktuuriüksuste töötajaid, delegeerib eesmärgi täitmiseks vajalikke ülesandeid ning korraldab nende täitmist parima tulemuse nimel. Annab kolleegidele konstruktiivset tagasisidet.
8. Mõistab kultuurilisi ja keelelisi erinevusi ja suhtleb erinevate inimestega, esitab ja kaitseb oma seisukohti suuliselt ja kirjalikult, töötab efektiivselt multikultuurses keskkonnas.
9. Täiendab end sihipäraselt oma erialal, hoides ennast kursis erialase kirjanduse ja õigusaktidega. Omab ülevaadet üldistest suundadest finantsarvestuse standardite arengutes.
10. Kasutab oma töös korrektset riigikeelt tasemel C1 ja vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B1 (Lisa 1).
11. Valib ettevõtte spetsiifikast lähtuvalt sobiva tarkvara raamatupidamisarvestuseks. Kasutab oma töö korraldamisel maksimaalselt tarkvara võimalusi (nt e-arved, pangaliidestused, EMTA liidestused). Mõistab tarkvara toimimist ning vajadusel kontrollib, kas tarkvaras kajastatud tehingud saavad kajastatud korrektselt ja vastavalt valitud arvestuspõhimõtetele ning seadusandlusele.
12. Kasutab infotehnoloogilisi vahendeid vastavalt digioskuste enesehindamise skaala iseseisva kasutaja tasemele (Lisa 2).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Finantsarvestus 6

Tegevusnäitajad:
1. Dokumenteerib ja kirjendab nii igapäevase äritegevuse käigus toimunud majandustehinguid kui keerulisemaid, ebaregulaarsest äritegevusest tekkinud majandustehinguid, lähtudes valitud raamatupidamise arvestuspõhimõtetest. Juhul kui arvestuspõhimõtted lubavad kasutada erinevaid arvestuspõhimõtteid, rakendab ettevõtte spetsiifikast lähtuvalt sobivaimaid.
2. Arvestab töötasusid, võttes aluseks töölepinguseaduse, maksuseadused ja muud tööõigust ja töötasearvestust reguleerivad õigusaktid.
3. Koostab väikeettevõtja, keskmise suurusega ettevõtja ja suurettevõtja raamatupidamise sise-eeskirja. Vormistab, haldab, kontrollib raamatupidamisdokumente ja korraldab nende säilitamise vastavalt õigusaktidele.
4. Orienteerub avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse erisustes.
5. Inventeerib väikeettevõtja, keskmise suurusega ettevõtja ja suurettevõtja nõuete (sh arvelduskontod ja sularahakassad) ja kohustiste saldosid ning koostab nende ettevõtete raamatupidamise aastaaruandeid, võttes aluseks Eesti finantsaruandluse standardi.
6. Koostab ja esitab muid riigi poolt nõutavaid majandustegevust puudutavaid aruandeid (statistilised aruanded jmt).
7. Järgib ettevõtte protsessides vajalikke sisekontrollimeetmeid vigade ja pettuste vältimiseks finantsaruannetes.
8. Konsulteerib juhtkonda ja teisi asjassepuutuvaid töötajaid raamatupidamise korraldust ja finantsaruandlust puudutavate õigusaktide ja nende muutuste teemal.
B.3.2 Maksuarvestus 6

Tegevusnäitajad:
1. Peab majandusüksuse maksuarvestust vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Analüüsib majandusüksuse maksukoormust ja kavandab maksude tasumist. Arvestab ja kirjendab maksud ja maksed keerulisemate majandustehingute kohta vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
2. Kontrollib maksudeklaratsioonide täitmist ja esitamist.
3. Suhtleb vajadusel maksuhalduriga, teostab vajalikke registreeringuid maksuhalduri registrites (sh TÖR, mitteresidentide register, KMKR).
4. Teavitab juhtkonda ja teisi asjassepuutuvaid töötajaid maksuseaduste muudatustest. Konsulteerib juhtkonda võimalikest alternatiividest, rakendab majandustehingute puhul kompleksselt erinevaid maksuseadusi.
B.3.3 Juhtimisarvestus 6

Tegevusnäitajad:
1. Osaleb majandusüksuse juhtimisarvestuse süsteemi loomisel ja teeb majandustulemustest lähtuvalt ettepanekuid ning nõustab juhtkonda kuluarvestuse süsteemi parendamiseks. Oskab kasutada tarkvarasid vastavalt juhtimisarvestuse vajadusele.
2. Koostab eelarveid, jälgib ja analüüsib nende täitmist. Nõustab finantseerimisotsuste tegemist ja teostab investeeringute tasuvusanalüüsi.
3. Analüüsib finantsaruandeid (sh rahavoogude aruannet), kasutades hälbeanalüüsi (horisontaal- ja vertikaalanalüüs), suhtarvude ja KMK analüüsi keerukamaid meetodeid. Teeb ettepanekuid juhtimisotsusteks finantsanalüüsi tulemuste alusel.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 14-05052022-3.7/10k
Kutsetegevuse valdkond: Äriteenindus ja Muu Äritegevus
Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 24
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.05.2022
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: ÄRINDUS, HALDUS
Kutseala: Raamatupidamine
Kutse grupp: Raamatupidaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
24 Äri ja halduse tippspetsialistid
241 Finantsvaldkonna tippspetsialistid
2411 Raamatupidamise tippspetsialistid
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0411 Majandusarvestus ja maksundus
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
69 Juriidilised toimingud ja arvepidamine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Juta Püvi JMP Konsultatsioonid OÜ
Ene Rammo Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Virge Rattassepp Eesti Raamatupidajate Kogu
Krista Teearu Robby & Bobby OÜ
Juta Tikk Raamatupidamisteave OÜ
Ester Vahtre Tallinna Tehnikaülikool, Ärikorralduse instituut

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist