Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Vanemraamatupidaja, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Vanemraamatupidaja, tase 6 kutsestandard on välja töötatud:
a) Kõrghariduse vastava taseme õppekava aluseks
b) Isikute kutsealase kompeten...
tsuse hindamiseks
c) Erialaste täiendkoolituste õppekavade aluseks.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Vanemraamatupidaja, tase 6
EN: Accountant, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 19.06.2017
Kehtib kuni: 04.05.2022
Kutsestandardi versiooni number: 9
Muudatused:
Kutsestandardid uuendati seoses kehtivusaja lõppemisega.

a) Tööosad ja neile vastavad tegevusnäitajad viidi omavahel korrelatsiooni, mis teeb edaspidi kutsestandardite kasutamise oluliselt lihtsamaks nii õppekava kui hindamismaterjalide koostajatele.
b) Tegevusnäitajate sõnastus vaadati üle ning tehti hulgaliselt keelelisi parandusi. Mitmed tegevusnäitajad liideti omavahel kokku, sõnastus muudeti lühemaks ja konkreetsemaks.
c) Teadmiste loetelu kõikide kompetentside juures täiendati.
d) T...
asemete erisus tegevusnäitajate, vastutuse, teadmiste jms lõikes toodi konkreetsemalt esile (nt gradatsioon kirjeldatavate majandussündmuste ja raamatupidamise aastaaruannete osas (B.2.1), maksuarvestuses (B.2.2) või eelarvete koostamises (B.2.3))
e) Läbivate kompetentside nimekirja täiendati tööalase vastutuse, enesetäiendamise, probleemsituatsioonidega tegelemise ja muudatustega kohanemise kompetentsidega.
f) Uuendatud kutsestandardites leiavad kajastamist sellised märksõnad nagu meeskonnatöö, riskijuhtimine, andmekaitse, ettevõtte rahandus jne.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Lääne-Viru Rakenduskõrgkool (suletud) Majandusarvestus 882 514 rakenduskõrgharidusõpe 3/0 15.02.2019 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raamatupidamine on kitsamas mõttes finantsarvestuse osa, mis tegeleb raamatupidamiskannetega (raamatupidamisregistrite pidamisega).
Laiemas mõttes hõlmab ta sama majandusüksuse majandusanalüüsi, tegevuse planeerimist (kavandamist, eelarvestamist) ja sisekontrolli.
Raamatupidajad töötavad äri-, av...
alikus- ja mittetulundussektoris.
Raamatupidaja korraldab raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava info saamine majandusüksuse finantsseisundist ja tegevustulemusest.
Raamatupidaja juhindub Eesti finantsaruandluse standardist ja/või rahvusvahelistest EL-s tunnustatud standarditest, arvestuse ja aruandluse põhimõtetest ning järgib raamatupidaja kutse-eetika nõudeid.

Raamatupidamise kutsealal on välja töötatud kutsed kolmel tasemel:
- Raamatupidaja, tase 5
- Vanemraamatupidaja, tase 6
- Juhtivraamatupidaja, tase 7

Käesolevas kutsestandardis on kirjeldatud Vanemraamatupidaja, tase 6 kutsealased kompetentsusnõuded.
6. taseme vanemraamatupidaja tegeleb finants-, juhtimis- ja maksuarvestusega, finantsaruannete analüüsiga ning kulu- ja eelarvestusega.
Tema põhilised tööülesanded on seotud igapäevase raamatupidamise tööga, eelarvete ja finantsaruannete ettevalmistamise ja koostamisega, finantstegevuse analüüsimisega ning arvestusalase nõustamisega.
Vanemraamatupidaja töö eeldab isiklikku vastutust ja iseseisvust ning vajadusel teiste meeskonnaliikmete kontrollimist ja juhendamist.
Vanemraamatupidaja planeerib oma tööd ja aega, on täpne ja kohusetundlik ning hea suhtleja.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Finantsarvestus
1. Raamatupidamise korraldamine ja raamatupidamisüksuse juhtimine
2. Majandussündmuste kirjendamine ja dokumenteerimine
3. Aruannete koostamine

A.2.2 Maksuarvestus
1. Maksudeklaratsioonide koostamine
2. Maksude kavandamine ja analüüsimine

A.2.3 Juhtimisarvestus
1. ...
Kuluarvestus
2. Eelarvestamine
3. Majandusüksuse tegevuse analüüsimine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Raamatupidajad töötavad siseruumides/büroos. Tööaeg on üldjuhul on fikseeritud, kuid töökorraldusest tulenevalt võib olla paindlik, nt kaugtöö vormis. Töötatakse enamasti arvutiga ja sundasendis laua taga istudes, mis põhjustab erinevaid terviseprobleeme: lihaspingeid, stress jne.
Töö on üldjuhul r...
utiinne. Töötempo on valdavalt stabiilne, kuid võib perioodiliselt olla pingeline.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Büroo- ja sidetehnika ning tööks vajalik arvutitarkvara.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
- pinge- ja stressitaluvus,
- koostöövõime ja suhtlemisvalmidus,
- täpsus ja korrektsus,
- õppimisvõime,
- vastutusvõime,
- otsustusvõime ja iseseisvus,
- analüütiline (matemaatiline) võimekus ja loogiline mõtlemine,
- keskendumisvõime,
- ausus ja usaldatavus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
6. taseme vanemraamatupidajal on bakalaureuse kraad või rakendus-kõrgharidus ja ta omab praktilist töökogemust raamatupidajana.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
raamatupidaja, vanemraamatupidaja, pearaamatupidaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside (B.2.1-B.2.4) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Finantsarvestus 6

Tegevusnäitajad:
1. Koostab raamatupidamise sise-eeskirja, kirjeldades arvestusmeetodid. Korraldab ja kontrollib dokumendikäivet vastavalt seadustele ja muudele normatiivaktidele.
2. Kirjendab ja dokumenteerib nii igapäevase rutiinse äritegevuse käigus toimunud kui keerulisemaid, ebaregulaarsest äritegevusest tekkinud majandussündmusi.
3. Koostab raamatupidamise aastaaruandeid, võttes aluseks Eesti finantsaruandluse standardi.

1) Teadmised:
2) finantsarvestuse põhimõtted ja metoodika;
3) valdkondlikud õigusaktid: äriseadustik, raamatupidamisseadus, töölepinguseadus jt;
4) arvestusmeetodite erisused;
5) baasteadmised konsolideerimisest;
6) EFS, IFRS for SME;
7) baasteadmised sisekontrollist;
8) auditi alused.
B.2.2 Maksuarvestus 6

Tegevusnäitajad:
1. Peab majandusüksuse maksuarvestust vastavalt kehtivatele seadustele.
2. Analüüsib ja kavandab majandusüksuse makse.

Teadmised:
1) teadmised maksundusest;
2) maksundust reguleerivad õigusaktid.
B.2.3 Juhtimisarvestus 6

1. Osaleb majandusüksuse juhtimisarvestuse süsteemi loomisel ja teeb majandustulemustest lähtuvalt ettepanekuid kuluarvestuse süsteemi parendamiseks.
2. Koostab eelarveid, jälgib ja analüüsib nende täitmist. Nõustab finantseerimisotsuste tegemist ja teostab investeeringute tasuvusanalüüsi.
3. Teostab finantsaruannete analüüsi, kasutades hälbeanalüüsi (horisontaal- ja vertikaalanalüüs) ja suhtarvude analüüsi. Teeb ettepanekuid juhtimisotsusteks.

Teadmised:
1) statistika alused;
2) kulu- ja juhtimisarvestus;
3) majandusanalüüsi alused;
4) KMK (CVP) analüüs.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Vanemraamatupidaja, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1. Kaasab oma tööülesannete täitmiseks organisatsiooni teiste struktuuriüksuste töötjaid, delegeerib eesmärgi täitmiseks vajalikke ülesandeid ning korraldab nende täitmist parima tulemuse nimel. Annab meeskonnale konstruktiivset tagasisidet.
2. Mõistab kultuurilisi ja keelelisi erinevusi ja suhtleb erinevate inimestega, esitab ja kaitseb oma seisukohti suuliselt ja kirjalikult, töötab efektiivselt multikultuurses keskkonnas.
3. Mõistab äriprotsesse tervikuna.
4. Juhib tähelepanu probleemidele ja pakub lahendusi.
5. Reageerib paindlikult muutustele ja võtab arukaid riske.
6. On teadlik oma tööalasest vastutusest ning arvestab sellega otsuste tegemisel.
7. Täiendab end sihipäraselt oma erialal, hoides ennast kursis erialase kirjanduse ja õigusaktidega. Omab ülevaadet üldistest suundadest finantsarvestuse standardite arengutes.
8. Kasutab oma töös korrektset riigikeelt tasemel C1 ja ühte võõrkeelt tasemel B-1
9. Kasutab oma töös arvutit ECDL baasmoodulites Arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, Tekstitöötlus, Tabelitöötlus ja standardmoodulites IT-turvalisus ja Koostöö internetis nõutud tasemel.
10. Kasutab oma töös erialaseid tarkvaralahendusi.

Teadmised:
1) majandusteooria (mikro-ja makroökonoomika);
2) ettevõtluse alused;
3) organisatsioonikäitumine ja –juhtimine;
4) teadmised ettevõtte rahandusest;
5) majandusmatemaatika ja –statistika;
6) meeskonnatöö alused;
7) riskijuhtimine,
8) andmekaitse.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 14-19062017-1.2/9k
Kutsetegevuse valdkond: Äriteenindus ja Muu Äritegevus
Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 6
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 19.06.2017
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: ÄRINDUS, HALDUS
Kutseala: Raamatupidamine
Kutse grupp: Raamatupidaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
24 Äri ja halduse tippspetsialistid
241 Finantsvaldkonna tippspetsialistid
2411 Raamatupidamise tippspetsialistid
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0411 Majandusarvestus ja maksundus
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
69 Juriidilised toimingud ja arvepidamine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ene Rammo Kaubandus-Tööstuskoda
Ester Vahtre Sky Laser Advertising Group
Juta Püvi OÜ Leidre Konsultatsioonid
Helle Noorväli Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Ursula Noorväli Baker Tilly Baltic OÜ
Reidi Strandberg Gullfia OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist