Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Juhtivraamatupidaja, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Juhtivraamatupidaja, tase 7
EN: Accountant, level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 07.06.2012
Kehtib kuni: 06.06.2017
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raamatupidamine on kitsamas mõttes finantsarvestuse osa, mis tegeleb raamatupidamiskannetega (raamatupidamisregistrite pidamisega).
Laiemas mõttes hõlmab ta sama majandusüksuse majandusanalüüsi, tegevuse planeerimist (kavandamist, eelarvestamist) ja sisekontrolli.

Juhtivraamatupidaja tegeleb jär...
gmiste majandusarvestuse valdkondadega- finantsarvestusega, juhtimisarvestusega, kuluarvestusega, finantsaruannete analüüsiga, maksuarvestusega, eelarvestusega ja audiitorkontrolliga. Juhtivraamatupidajad töötavad äri-, avalikus- ja mittetulundussektoris. Juhtivraamatupidaja korraldab raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava info saamine majandusüksuse finantsseisundist ja tegevustulemusest.

Juhtivraamatupidaja juhindub Eesti heast raamatupidamistavast ja/või või Euroopa Liidus tunnustatud standarditest, arvestuse ja aruandluse põhimõtetest ning järgib kutse-eetika nõudeid.

Juhtivraamatupidaja põhilised tööülesanded on igapäevase raamatupidamise töö planeerimine ja juhtimine, tagades ülesannete õigeaegse, efektiivse ja eelarvele vastava täitmise; struktuuriüksuse esindamine suhetes organisatsiooni siseste ja väliste osapooltega; teiste töötajate juhendamine ning järelevalve teostamine; eelarvete ning finantsaruannete ettevalmistamine; kulutuste kontroll, finantstegevuse analüüs ning ressursside efektiivse kasutamise tagamine. Vajadusel peab ta olema võimeline vastu võtma õigeid rahandusalaseid otsuseid ja oskama maandada finantsriske. Juhtivraamatupidaja teostab erinevaid tehnilisi või erialaseid keerulisi operatsioone. Juhtivraamatupidaja töö eeldab märkimisväärset isiklikku vastutust ja iseseisvust ning nõuab koostööd meeskonna/grupi teiste liikmetega ja vastutab alluvate töö eest.

Juhtivraamatupidaja peab oskama planeerida oma tööd ja aega, olema täpne ja kohusetundlik ning hea suhtleja. Tööga toimetuleku eelduseks on iseseisvus, distsiplineeritus, vastutus- ja otsustusvõime, hea suhtlemisoskus, arenenud suuline ja kirjalik väljendusoskus ning planeerimisoskus. Vajalik on inimeste ja ressursside juhtimise oskus, orienteeritus tulemusele ning paindlikkus.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Finantsarvestus
A.2.2 Maksuarvestus
A.2.3 Juhtimisarvestus
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töötamine toimub siseruumides/büroos. Töö enamasti arvutiga sundasendis. Töö on üldjuhul rutiinne. Töötempo on perioodiliselt pingeline.
A.4 Töövahendid
Büroo- ja sidetehnika ning tööks vajalik arvutitarkvara.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
1) kohanemisvõime (pinge- ja stressitaluvus),
2) koostöövõime,
3) juhtimisoskus,
4) täpsus,
5) õppimisvõime,
6) vastutusvõime (usaldatavus, korrektsus, täpsus, kohusetunne, enesedistsipliin),
7) otsustusvõime ja iseseisvus,
8) analüütiline (matemaatiline) võimekus ja loogiline mõtlemine,...
analüüsioskus,
9) kontsentreerumisvõime,
10) ausus.

Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Juhtivraamatupidaja kutse tase 7 taotlemisel on nõutav kõrgharidus, üldjuhul magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Nõutav on 5-aastane töökogemus raamatupidajana. Vajalik on pidev enesetäiendamine, et olla kursis regulatsioonide muutustega.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Enamlevinud ametinimetused on finantsjuht, pearaamatupidaja, vanemraamatupidaja, raamatupidaja, controller.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1, B2.2, B.2.3 ja B.2.4 (läbiv kompetents) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Finantsarvestus 7

Tegevusnäitajad:
1. Järgib raamatupidamisseaduses ja muudes normatiivaktides väike-, kesk-ja suurettevõttele sätestatut ning rahvusvahelisi finantsaruandluse standardeid.
2. Koostab iseseisvalt suurettevõttele majandusüksuse raamatupidamise sise-eeskirja, arvestades ettevõtte eripära.
3. Kirjeldab finantsarvestussüsteemi valikuks, kasutamiseks ja arendamiseks vajalikku funktsionaalsust.
4. Koostab iseseisvalt raamatupidamise aruandeid (sh konsolideeritud) suurettevõttele, võttes aluseks kirjendatud ja dokumenteeritud majandussündmused. Vajadusel juhendab ja koordineerib aruannete koostamist.
5. Koostab iseseisvalt mitmesuguseid statistilisi aruandeid vastavalt etteantud nõuetele. Vajadusel loob süsteemi; juhendab ja koordineerib aruannete koostamist.
6. Analüüsi põhjal annab hinnangu aruannetele ja vajadusel teeb korrigeerimisettepanekuid.
7. Korraldab ja juhib raamatupidamisüksuse tööd, valides sobivaid juhtimismeetodeid.

Teadmised:
1) süvateadmised raamatupidamisest ja seda reguleerivatest õigusaktidest;
2) juhtimise alused;
3) auditi alused.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik eksam, test
B.2.2 Maksuarvestus 7

Tegevusnäitajad:
1. Kogub andmed, täidab, esitab ja juhendab deklaratsiooni täitmist vastavalt seadusandlusele.
2. Analüüsib, planeerib ja koordineerib majandusüksuse makse ning teeb ettepanekuid maksude optimeerimiseks ja maksuriskide maandamiseks.

Teadmised:
1) maksundus ja seda reguleerivad õigusaktid.

Hindamismeetod (id):
Juhtumianalüüs, test.
B.2.3 Juhtimisarvestus 7

Tegevusnäitajad:
1. Teostab analüüsi, kasutades majandusanalüüsi meetodeid ning teeb ettepanekuid juhtimisotsusteks.
2. Loob kuluarvestuse süsteemi, lähtudes majandusüksuse eripärast ning nõustab juhte otsuste langetamisel.
3. Loob eelarvestussüsteemi ja koostab eelarve juhendi. Teeb lühi- ja pikaajalisi majandusprognoose, võttes aluseks välis- ja sisekeskkonna arenguid.

Teadmised:
1) statistika;
2) kulu- ja juhtimisarvestus;
3) majandusanalüüs;
4) majandusmatemaatika;
5) siseauditi alused.

Hindamismeetod(id):
Situatsiooniülesanne, test
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Juhtivraamatupidaja, tase 7 kutset läbiv kompetents 7

Tegevusnäitajad:
1. Töötab meeskonnajuhina, kaasates erinevaid partnereid, motiveerib ja arendab meeskonnaliikmeid, suunates neid eesmärgipärasele tööle, lahendab konflikte, kaitseb argumenteeritult oma seisukohti, annab meeskonnale konstruktiivset tagasisidet.
2. Mõistab kultuurilisi ja keelelisi erinevusi ja suhtleb erinevate inimestega, esitab ja kaitseb oma seisukohti suuliselt ja kirjalikult, töötab efektiivselt multikultuurses keskkonnas. Suhtleb ja loob tõhusalt uusi suhetevõrgustikke.
3. Kasutab oma töös korrektset riigikeelt tasemel C1 ja ühte võõrkeelt tasemel B2 (vt Lisa: Keelte oskustasemete kirjeldused).
4. Kasutab oma töös arvutit tasemel: AO1 – Infotehnoloogia põhimõisted ja infoühiskond, AO2 – Arvuti kasutamine ja failihaldus, AO3 – Tekstitöötlus, AO4 – Tabelitöötlus, AO5 – Andmebaasid, AO6 – Esitlus, AO7 – Informatsioon ja kommunikatsioon (vt Lisa: Arvuti kasutamise oskused).
5. Täiendab end sihipäraselt oma erialal, tutvub erialase kirjandusega, analüüsib regulatsioonides toimunud muudatuste mõju lähtuvalt ettevõtte spetsiifikast, omab ülevaadet üldistest suundadest finantsarvestuse standardite arengutes.

Teadmised:
1) majandusteooria (mikro-ja makroökonoomika);
2) ettevõtluse alused;
3) organisatsioonikäitumine ja –juhtimine;
4) ettevõtte rahandus;
5) majandusmatemaatika ja –statistika;
6) raamatupidamistarkvara.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 14-07062012-15/7k
Kutsetegevuse valdkond: Äriteenindus ja Muu Äritegevus
Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 07.06.2012
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: ÄRINDUS, HALDUS
Kutseala: Raamatupidamine
Kutse grupp: Raamatupidaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
24 Äri ja halduse tippspetsialistid
241 Finantsvaldkonna tippspetsialistid
2411 Raamatupidamise tippspetsialistid
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0411 Majandusarvestus ja maksundus
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
69 Juriidilised toimingud ja arvepidamine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Aivar Kangust Audiitorkogu
Ene Rammo Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Ester Vahtre Sky Laser Advertising Group
Helle Noorväli Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Jaan Alver Tallinna Tehnikaülikool
Mai Palm SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Mare Berg Eesti Raamatupidajate Kogu
Margus Tinits OÜ Tinitsa Konsultatsioonibüroo
Tõnis Blank Eesti Raamatupidajate Kogu

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist