Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Juhtivraamatupidaja, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Juhtivraamatupidaja, tase 7 kutsestandard on välja töötatud:
a) Kõrghariduse vastava taseme õppekava aluseks
b) Isikute kutsealase kompete...
ntsuse hindamiseks
c) Erialaste täiendkoolituste õppekavade aluseks.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Juhtivraamatupidaja, tase 7
EN: Controller general, level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 19.06.2017
Kehtib kuni: 04.05.2022
Kutsestandardi versiooni number: 9
Muudatused:
Kutsestandardid uuendati seoses kehtivusaja lõppemisega.

a) Tööosad ja neile vastavad tegevusnäitajad viidi omavahel korrelatsiooni, mis teeb edaspidi kutsestandardite kasutamise oluliselt lihtsamaks nii õppekava kui hindamismaterjalide koostajatele.
b) Tegevusnäitajate sõnastus vaadati üle ning tehti hulgaliselt keelelisi parandusi. Mitmed tegevusnäitajad liideti omavahel kokku, sõnastus muudeti lühemaks ja konkreetsemaks.
c) Teadmiste loetelu kõikide kompetentside juures täiendati.
d) T...
asemete erisus tegevusnäitajate, vastutuse, teadmiste jms lõikes toodi konkreetsemalt esile (nt gradatsioon kirjeldatavate majandussündmuste ja raamatupidamise aastaaruannete osas (B.2.1), maksuarvestuses (B.2.2) või eelarvete koostamises (B.2.3))
e) Läbivate kompetentside nimekirja täiendati tööalase vastutuse, enesetäiendamise, probleemsituatsioonidega tegelemise ja muudatustega kohanemise kompetentsidega.
f) Uuendatud kutsestandardites leiavad kajastamist sellised märksõnad nagu meeskonnatöö, riskijuhtimine, andmekaitse, ettevõtte rahandus jne.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raamatupidamine on kitsamas mõttes finantsarvestuse osa, mis tegeleb raamatupidamiskannetega (raamatupidamisregistrite pidamisega).
Laiemas mõttes hõlmab ta sama majandusüksuse majandusanalüüsi, tegevuse planeerimist (kavandamist, eelarvestamist) ja sisekontrolli.
Raamatupidajad töötavad äri-, av...
alikus- ja mittetulundussektoris.
Raamatupidaja korraldab raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava info saamine majandusüksuse finantsseisundist ja tegevustulemusest.
Raamatupidaja juhindub Eesti finantsaruandluse standardist ja/või rahvusvahelistest EL-s tunnustatud standarditest, arvestuse ja aruandluse põhimõtetest ning järgib raamatupidaja kutse-eetika nõudeid.

Raamatupidamise kutsealal on välja töötatud kutsed kolmel tasemel:
- Raamatupidaja, tase 5
- Vanemraamatupidaja, tase 6
- Juhtivraamatupidaja, tase 7
Käesolevas kutsestandardis on kirjeldatud Juhtivraamatupidaja, tase 7 kutsealaseid kompetentsusnõudeid.
7. taseme juhtivraamatupidaja tegeleb finants-, juhtimis- ja maksuarvestusega, finantsaruannete analüüsiga, kulu- ja eelarvestusega ning audiitorkontrolliga.
Tema põhilised tööülesanded on raamatupidamise töö planeerimine, juhtimine ja järelevalve teostamine, struktuuriüksuse esindamine suhetes organisatsiooni siseste ja väliste osapooltega; eelarvete ning finantsaruannete ettevalmistamine ja koostamine; finantstegevuse analüüs ning ressursside efektiivse kasutamise tagamine.
Ta on võimeline vastu võtma õigeid rahandusalaseid otsuseid ja oskab maandada finantsriske.
Juhtivraamatupidaja töö eeldab isiklikku vastutust ja iseseisvust ning nõuab koostööd meeskonna/grupi teiste liikmetega ja vastutab alluvate töö eest.
Juhtivraamatupidaja planeerib oma tööd ja aega, on täpne ja kohusetundlik ning hea suhtleja.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Finantsarvestus
1. Raamatupidamise korraldamine ja raamatupidamisüksuse juhtimine
2. Majandussündmuste kirjendamine ja dokumenteerimine
3. Aruannete koostamine
4. Aruannete analüüsimine hinnangute andmiseks

A.2.2 Maksuarvestus
1. Maksude kavandamine ja analüüsimine

A.2.3 Juhtimisar...
vestus
1. Kuluarvestus
2. Eelarvestamine
3. Majandusüksuse tegevuse analüüsimine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Raamatupidajad töötavad siseruumides/büroos. Tööaeg on üldjuhul on fikseeritud, kuid töökorraldusest tulenevalt võib olla paindlik, nt kaugtöö vormis. Töötatakse enamasti arvutiga ja sundasendis laua taga istudes, mis põhjustab erinevaid terviseprobleeme: lihaspingeid, stress jne.
Töö on üldjuhul r...
utiinne. Töötempo on valdavalt stabiilne, kuid võib perioodiliselt olla pingeline.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Büroo- ja sidetehnika ning tööks vajalik arvutitarkvara.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
- pinge- ja stressitaluvus,
- koostöövõime ja suhtlemisvalmidus,
- täpsus ja korrektsus,
- õppimisvõime,
- vastutusvõime,
- otsustusvõime ja iseseisvus,
- analüütiline (matemaatiline) võimekus ja loogiline mõtlemine,
- keskendumisvõime,
- ausus ja usaldatavus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
7. taseme juhtivraamatupidajal on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, praktiline töökogemus raamatupidajana ning läbitud erialased täienduskoolitused.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
finantsjuht, pearaamatupidaja, vanemraamatupidaja, raamatupidaja, controller.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside (B.2.1-B.2.4) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Finantsarvestus 7

Tegevusnäitajad:
1. Koostab raamatupidamise sise-eeskirja. Analüüsib valitud arvestuse põhimõtteid ja meetodeid. Korraldab ja kontrollib dokumendikäivet vastavalt seadustele ja muudele normatiivaktidele. Juhib ja korraldab raamatupidamisüksuse tööd, valides sobivaid juhtimismeetodeid.
2. Kirjendab ja dokumenteerib keerulisemaid, ebaregulaarsest äritegevusest tekkivaid majandussündmusi.
3. Koostab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandeid, võttes aluseks Eesti või rahvusvahelise finantsaruandluse standardi. Juhendab ja koordineerib aruannete koostamist.
4. Analüüsib ja annab hinnangu aruannete asjakohasusele ja tõepärasusele, vajadusel teeb korrigeerimisettepanekuid.

Teadmised:
1) finantsarvestuse põhimõtted ja metoodika;
2) valdkondlikud õigusaktid: äriseadustik, raamatupidamisseadus, töölepinguseadus jt;
3) juhtimise alused;
4) auditi alused;
5) arvestusmeetodite erisused;
6) EFS, IFRS;
7) teadmised sisekontrolli korraldamisest;
8) teadmised konsolideerimisest.
B.2.2 Maksuarvestus 7

Tegevusnäitajad:
1. Teeb ettepanekuid maksude kavandamiseks ja maksuriskide maandamiseks.

Teadmised:
1) teadmised maksundusest;
2) maksundust reguleerivad õigusaktid;
3) rahvusvahelised maksulepingud.
B.2.3 Juhtimisarvestus 7

1. Loob ja arendab juhtimisarvestuse süsteemi, teeb ettepanekuid kuluarvestuse ja kulude juhtimise täiustamiseks. Nõustab juhte otsuste langetamisel.
2. Koostab lühi- ja pikaajalisi majandusprognoose, võttes aluseks välis- ja sisekeskkonna arenguid. Loob eelarvestussüsteemi ja juhib eelarvestusprotsessi. Nõustab finantseerimisotsuste tegemist ja teostab investeeringute tasuvusanalüüsi.
3. Teostab finantsaruannete analüüsi, kasutades hälbeanalüüsi (horisontaal- ja vertikaalanalüüs) ning suhtarvude analüüsi. Teeb ettepanekuid juhtimisotsusteks.

Teadmised:
1) statistika alused;
2) kulu- ja juhtimisarvestus;
3) majandusanalüüs;
4) KMK (CVP) analüüs
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Juhtivraamatupidaja, tase 7 kutset läbiv kompetents 7

Tegevusnäitajad:
1. Töötab oma valdkonnas meeskonnajuhina, kaasates erinevaid partnereid, motiveerib ja arendab meeskonnaliikmeid, suunates neid eesmärgipärasele tööle, lahendab konflikte, kaitseb argumenteeritult oma seisukohti, annab meeskonnale konstruktiivset tagasisidet.
2. Mõistab kultuurilisi ja keelelisi erinevusi ja suhtleb erinevate inimestega, esitab ja kaitseb oma seisukohti suuliselt ja kirjalikult, töötab efektiivselt multikultuurses keskkonnas. Suhtleb ja loob tõhusalt uusi suhetevõrgustikke.
3. Töötab strateegiliselt, et jõuda organisatsiooni eesmärkide täitmiseni.
4. Mõistab äriprotsesse tervikuna.
5. Juhib tähelepanu probleemidele ja pakub lahendusi.
6. Reageerib paindlikult muutustele ja võtab arukaid riske;
7. On teadlik oma tööalasest vastutusest ning arvestab sellega otsuste tegemisel.
8. Täiendab end sihipäraselt oma erialal, hoides ennast kursis erialase kirjanduse ja õigusaktidega. Omab ülevaadet üldistest suundadest finantsarvestuse standardite arengutes.
9. Kasutab oma töös korrektset riigikeelt tasemel C-1 ja vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B1
10. Kasutab oma töös arvutit ECDL baasmoodulites Arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, Tekstitöötlus, Tabelitöötlus ja standardmoodulites Esitlus, Andmebaasid, IT-turvalisus ja Koostöö internetis nõutud tasemel.
11. Kasutab oma töös erialaseid tarkvaralahendusi.

Teadmised:
1) majandusteooria (mikro-ja makroökonoomika);
2) ettevõtluse alused ja ärikorraldus;
3) organisatsioonikäitumine ja –juhtimine;
4) teadmised ettevõtte rahandusest;
5) majandusmatemaatika ja –statistika;
6) riskijuhtimine;
7) meeskonnatöö;
8) andmekaitse.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 14-19062017-1.3/9k
Kutsetegevuse valdkond: Äriteenindus ja Muu Äritegevus
Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 6
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 19.06.2017
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: ÄRINDUS, HALDUS
Kutseala: Raamatupidamine
Kutse grupp: Raamatupidaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
24 Äri ja halduse tippspetsialistid
241 Finantsvaldkonna tippspetsialistid
2411 Raamatupidamise tippspetsialistid
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0411 Majandusarvestus ja maksundus
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
69 Juriidilised toimingud ja arvepidamine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ene Rammo Kaubandus-Tööstuskoda
Ester Vahtre Sky Laser Advertising Group
Juta Püvi OÜ Leidre Konsultatsioonid
Helle Noorväli Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Ursula Noorväli Baker Tilly Baltic OÜ
Reidi Strandberg Gullfia OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist