Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Juhtivraamatupidaja, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Juhtivraamatupidaja, tase 7
EN: Controller general, EstQF Level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 05.05.2022
Kehtib kuni: 04.05.2027
Kutsestandardi versiooni number: 10
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
• Kutsestandardite kompetentsid ’Finantsarvestus’ ja ’Maksuarvestus’ sõnastati oluliselt ümber.
• Täiendati üldoskuseid.
• Täpsustati tasemete vahelisi erinevusi.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
7. taseme juhtivraamatupidaja tegeleb finants-, juhtimis- ja maksuarvestusega, finantsaruannete analüüsiga, kulu- ja eelarvestusega ning audiitorkontrolliga. Ta töötab äri-, avalikus- või mittetulundussektoris. Tema põhilised tööülesanded on raamatupidamise töö planeerimine, juhtimine ja järelevalve... teostamine, struktuuriüksuse esindamine suhetes organisatsiooni siseste ja väliste osapooltega; eelarvete ning finantsaruannete ettevalmistamine ja koostamine; finantstegevuse analüüs ning ressursside efektiivse kasutamise tagamine. Ta on võimeline vastu võtma õigeid rahandusalaseid otsuseid ja oskab maandada finantsriske.
Juhtivraamatupidaja töö eeldab isiklikku vastutust ja iseseisvust ning nõuab koostööd meeskonna/grupi teiste liikmetega ja vastutust alluvate töö eest. Juhtivraamatupidaja planeerib oma tööd ja aega, on täpne ja kohusetundlik ning hea suhtleja.
Raamatupidaja kutsegrupis on kolm kehtivat kutsestandardit:
- Raamatupidaja, tase 5
- Vanemraamatupidaja, tase 6
- Juhtivraamatupidaja, tase 7

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Finantsarvestus
A.2.2 Maksuarvestus
A.2.3 Juhtimisarvestus
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Juhtivraamatupidajana töötavad inimesed, kellel on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, praktiline töökogemus raamatupidajana ning läbitud erialaseid täienduskoolitusi.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Finantsjuht, pearaamatupidaja, vanemraamatupidaja, raamatupidaja, controller.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks puuduvad.
A.6 Tulevikuoskused
Kasvav tähtsus on nõustamisoskusel ja oskusel automatiseerida tööprotsesse.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse moodustub üldoskustest ja kohustuslikest kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutav nende kõigi tõendamine.
B.2 Juhtivraamatupidaja, tase 7 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. Järgib raamatupidaja kutse-eetika koodeksit (vt https://www.erk.ee/); on teadlik oma tööalasest vastutusest ning arvestab sellega otsuste tegemisel.
2. Tunneb valdkonna alusteooriaid; järgib asjakohaste seaduste ja õigusaktide norme, sh andmekaitsereeglid, rahapesu tõkestamine...
, tööõigus.
3. Töötab strateegiliselt, et jõuda organisatsiooni eesmärkide täitmiseni.
4. Mõistab probleeme ja seoseid finants- ja maksuarvestuse vahel, pakub lahendusi.
5. Mõistab selle tööandja õiguslikku loogikat, kelle heaks ta töötab.
6. Reageerib paindlikult muutustele ja võtab kaalutletud riske ja mõistab sisekontrolli toimimise loogikat.
7. Töötab oma valdkonnas meeskonnajuhina, kaasates erinevaid partnereid, motiveerib ja arendab meeskonnaliikmeid, suunates neid eesmärgipärasele tööle, lahendab konflikte, kaitseb argumenteeritult oma seisukohti, annab meeskonnale konstruktiivset tagasisidet.
8. Mõistab kultuurilisi ja keelelisi erinevusi ja suhtleb erinevate inimestega, esitab ja kaitseb oma seisukohti suuliselt ja kirjalikult, töötab efektiivselt multikultuurses keskkonnas.
9. Täiendab end sihipäraselt oma erialal, hoides ennast kursis erialase kirjanduse ja õigusaktidega. Omab ülevaadet üldistest suundadest finantsarvestuse standardite arengutes.
10. Kasutab oma töös korrektset riigikeelt tasemel C1 ja vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B1 (Lisa 1).
11. Valib ettevõtte spetsiifikast lähtuvalt sobiva tarkvara raamatupidamisarvestuseks. Kasutab oma töö korraldamisel maksimaalselt tarkvara võimalusi (nt e-arved, pangaliidestused, EMTA liidestused). Mõistab tarkvara toimimist ning vajadusel kontrollib, kas tarkvaras kajastatud tehingud saavad kajastatud korrektselt ja vastavalt valitud arvestuspõhimõtetele ning seadusandlusele.
12. Kasutab infotehnoloogilisi vahendeid vastavalt digioskuste enesehindamise skaala iseseisva kasutaja tasemele (Lisa 2).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Finantsarvestus 7

Tegevusnäitajad:
1. Dokumenteerib ja kirjendab keerulisemaid, ebaregulaarsest äritegevusest tekkivaid majandusstehinguid. Juhib ja korraldab raamatupidamisüksuse tööd, valides sobivaid juhtimismeetodeid. Analüüsib valitud arvestuse põhimõtteid ja meetodeid. Korraldab ja kontrollib dokumendikäivet vastavalt õigusaktidele.
2. Korraldab või vajadusel arvestab töötasusid võttes aluseks töölepinguseaduse, maksuseadused ja muud tööõigust ja töötasuarvestust reguleerivad õigusaktid.
3. Koostab väikeettevõtja, keskmise suurusega ettevõtja, suurettevõtja, konsolideeriva üksuse, MTÜ (sh korteriühistu) ja sihtasutuse raamatupidamise sise-eeskirja. Kontrollib, et konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted kasutavad samu arvestuspõhimõtteid ja regulatsioone.
4. Orienteerub avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse erisustes; koostab avaliku sektori üksuse raamatupidamise sise-eeskirja järgides üldeeskirja nõudeid.
5. Korraldab väikeettevõtja, keskmise suurusega ettevõtja, suurettevõtja ja konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtete nõuete (sh arvelduskontod ja sularahakassad) ja kohustiste saldode inventeerimise. ning koostab nende ettevõtete raamatupidamise aastaaruandeid, võttes aluseks Eesti finantsaruandluse standardi.
6. Koostab ja esitab muid riigi poolt nõutavaid majandustegevust puudutavaid aruandeid (statistilised aruanded jmt).
7. Järgib ettevõtte protsessides vajalikke sisekontrollimeetmeid vigade ja pettuste vältimiseks finantsaruannetes. Arendab koostööd siseaudiitoritega sisekontrollimudelite efektiivseks kasutamiseks.
8. Konsulteerib juhtkonda ja teisi asjassepuutuvaid töötajaid raamatupidamise korraldust ja finantsaruandlust puudutavate õigusaktide ja nende muutuste teemal.
B.3.2 Maksuarvestus 7

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab majandusüksuse maksuarvestust vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Analüüsib majandusüksuse maksukoormust ja pakub võimalikke alternatiive. Kontrollib maksuarvestuse õigsust ja vastavust kehtivatele õigusaktidele.
2. Kontrollib ja vastutab maksudeklaratsioonide korrektse täitmise eest.
3. Esindab tööandjat Maksu- ja Tolliametis kõikides maksundusalastes küsimustes.
4. Teavitab juhtkonda ja teisi asjassepuutuvaid töötajaid maksuseaduste muudatustest. Konsulteerib juhtkonda võimalikest alternatiividest, rakendab majandustehingute puhul kompleksselt erinevaid maksuseadusi. Kooskõlastab alternatiivsed maksuotsused audiitoriga.
B.3.3 Juhtimisarvestus 7

Tegevusnäitajad:
1. Loob ja arendab juhtimisarvestuse süsteemi, teeb ettepanekuid kuluarvestuse ja kulude juhtimise täiustamiseks. Nõustab juhte otsuste langetamisel.
2. Koostab lühi- ja pikaajalisi majandusprognoose, võttes aluseks välis- ja sisekeskkonna arenguid. Loob eelarvestussüsteemi ja juhib eelarvestusprotsessi. Osaleb finantseerimisotsuste tegemisel ja koordineerib investeeringute tasuvusanalüüsi koostamist.
3. Koordineerib finantsanalüüsi alast tööd ettevõttes. Analüüsib finantsaruandeid, kasutades hälbeanalüüsi (horisontaal- ja vertikaalanalüüs) ning suhtarvude ja KMK analüüsi kõiki meetodeid. Hindab ettevõtte väärtust, osaleb juhtimisotsuste langetamisel ja strateegia kujundamisel.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 14-05052022-3.8/10k
Kutsetegevuse valdkond: Äriteenindus ja Muu Äritegevus
Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 24
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.05.2022
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: ÄRINDUS, HALDUS
Kutseala: Raamatupidamine
Kutse grupp: Raamatupidaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
24 Äri ja halduse tippspetsialistid
241 Finantsvaldkonna tippspetsialistid
2411 Raamatupidamise tippspetsialistid
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0411 Majandusarvestus ja maksundus
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
69 Juriidilised toimingud ja arvepidamine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Juta Püvi JMP Konsultatsioonid OÜ
Ene Rammo Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
Virge Rattassepp Eesti Raamatupidajate Kogu
Krista Teearu Robby & Bobby OÜ
Juta Tikk Raamatupidamisteave OÜ
Ester Vahtre Tallinna Tehnikaülikool, Ärikorralduse instituut

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist