Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Sekretär, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Sekretär, tase 5
EN: Secretary, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 07.06.2012
Kehtib kuni: 09.05.2017
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Sekretär tegeleb organisatsioonis kommunikatsiooni (infovahetusega), sise- ning välisklientide teenindamise, dokumenditöö ja juhtkonna tegevuse toetamisega oma pädevuse piirides, täites organisatsiooni eesmärke.
Sekretäri töö ülesanded sõltuvad konkreetsest organisatsioonist ja eeldavad kliendisõb...
ralikkust, kiiret ning paindlikku tegutsemist ja info konfidentsiaalsuse tagamist, toimetulekut erinevate inimeste ja olukordadega.
Sekretäri teadmised, oskused ja hoiakud mõjutavad organisatsiooni mainet.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Dokumenteerimine
A.2.2 Dokumendihalduse korraldamine
A.2.3 Töötamine dokumendihaldussüsteemi(de)ga (DHS)
A.2.4 Arhiivitöö korraldamine
A.2.5 Sisekommunikatsioon
A.2.6 Nõustamine dokumendihaldusalastes küsimustes
Valitavad tööosad
A.2.7 Projektijuhtimine
A.2.8 Graafiline disain ja ilukiri
A.2.9 Personalitöö tehniline korraldamine
A.2.10 Raamatupidamise tehniline assisteerimine
A.2.11 Müügitöö ja turunduse tehniline korraldamine
A.2.12 Töö korraldamine säilitamist vajavate dokumentidega
A.2.13 Reisikorraldamine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Üldjuhul on sekretäri tööaeg fikseeritud. Töörütm võib olla nii vahelduv kui rutiinne ning mitmesuguste tööülesannetega. Sekretär töötab siseruumides. Tööga võib kaasneda psüühiline pinge ja sundasend, mis võivad põhjustada erinevaid tervisekahjustusi.
A.4 Töövahendid
Büroo-, esitlus- ja sidetehnika.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
1) koostöövõime;
2) kohanemisvõime;
3) kohuse- ja vastutustundlikkus;
4) süsteemsus, korrektsus;
5) tasakaalukus;
6) tolerantsus;
7) usaldusväärsus;
8) hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
9) stressitaluvus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Sekretär, taseme 5 kutse taotlemisel on nõutav:
a) kutsestandardi nõuetele vastava keskhariduse baasil toimunud kutseõppe edukas läbimine või
b) kutsealane täienduskoolitus ja vähemalt kaheaastane erialane töökogemus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Andmesisestaja, asjaajaja, assistent, dokumendihalduse spetsialist, juhatuse sekretär, kohtusekretär, kontorispetsialist, müügisekretär, nooremreferent, protokollija, sekretär, sekretär-arhivaar, sekretär-asjaajaja, sekretär-personalispetsialist, sekretär-raamatupidaja abi, tehniline sekretär, teks...titöötleja, tekstitöötlussekretär.
Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Sekretär, tase 5 kutsestandardis on kirjeldatud 6 kohustuslikku, 7 valitavat kompetentsi ning läbivad kompetentsid.
Selle kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1-B.2.6 ja läbiva kompetentsi B.2.14 tõendamine ning võimalus valida ja tõendada üks kuni kaks lisakompetentsi (val...
itavad kompetentsid B.2.7 – B.2.13).

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Dokumenteerimine 5

Tegevusnäitajad:
1) vormistab keeleliselt ja tehniliselt (sh ka teiste koostatud) dokumente vastavalt etteantud nõuetele, lähtudes heast tavast*ning loob dokumendimalle (kirjamalle jne);
2) suunab dokumendid adressaadile vastavalt täitmisülesande vajadusele eri kanalite kaudu (faks, post, e-post jne);
3) teeb dokumentidest koopiaid ja väljavõtteid, koostab tõendeid ning vormistab ametliku kinnitusmärke vastavalt vajadusele ning õigustele;
4) osaleb eriliigiliste dokumentide (veebileht, meediakajastused, fotod, firmagraafika, mälestusesemed, meened, helisalvestised jms) kogumisel, kirjeldamisel ja säilitamisel, lähtudes organisatsiooni eripärast ja väljakujunenud traditsioonidest;
5) osaleb info (sh andmebaaside moodustamine) haldamise süsteemide loomisel vastavalt teabe otsimise ning organisatsiooni vajadustele.

Teadmised:
1) dokumentide vormistamise põhimõtted;
2) dokumenteerimise põhimõtted.

Hindamismeetod (id):
Praktiline töö.
B.2.2 Dokumendihalduse korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) juhindub töös dokumentide liigitamise põhimõtetest ning järgib dokumentide loetelu ja teeb vajadusel täiendusettepanekuid;
2) koordineerib dokumentide elukäiku vastavalt organisatsioonis kehtestatud korrale;
3) registreerib dokumente vastavalt nõuetele;
4) järgib dokumentidele juurdepääsu piiranguid vastavalt õigusaktides sätestatud ja organisatsioonis kehtestatud nõuetele;
5) jälgib dokumentide täitmise tähtaegu ja teeb vajadusel meeldetuletusi;
6) järgib dokumendihalduse korraldamisel asjaajamise korda ja vajadusel teeb ettepanekuid nende kaasajastamiseks.

Teadmised:
1) dokumendi- ja arhiivihaldust reguleerivad õigusaktid (seadused, määrused);
2) valdkonna standardid.

Hindamismeetod (id):
Test ja/või praktiline töö.
B.2.3 Töötamine dokumendihaldussüsteemi(de)ga (DHS) 5

Tegevusnäitajad:
1) osaleb DHSi juurutamisel vastavalt vajadusele ning juhistele;
2) töötab DHS-iga vastavalt juhistele;
3) osaleb DHSi tööprotsesside muutmisel vastavalt vajadusele ning juhistele.

Teadmised:
1) DHS põhimõtted

Hindamismeetod (id):
Test ja/või praktiline töö.
B.2.4 Arhiivitöö korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) valmistab dokumente (toimikud, sarjad) ette arhiivi andmiseks vastavalt õigusaktidele, juhistele ning organisatsioonis kehtestatud korrale;
2) kasutab dokumentide otsinguks arhivaalide loetelu;
3) jälgib dokumentide säilitamise nõudeid vastavalt kehtestatud korrale (niiskus, soojus, valgus jms);
4) registreerib laenutatavad dokumendid (toimikud), väljastab dokumentide koopiaid ja teeb väljavõtteid vastavalt organisatsioonis kehtestatud korrale;
5) tagab dokumentide hävitamise vastavalt nõuetele;
6) korraldab arhiiviasutuse esindaja juhendamisel dokumentide üleandmise arhiiviasutusse.

Teadmised:
1) dokumentide üleandmine arhiivi;
2) arhivaalide loetelu koostamise põhimõtted;
3) dokumentide säilitamise nõuded;
4) dokumentide hävitamise põhimõtted.

Hindamismeetod (id):
Test ja/või praktiline töö.
B.2.5 Sisekommunikatsioon 5

Tegevusnäitajad:
1) koostab vormiliselt ja grammatiliselt korrektseid kirjalikke teateid;
2) edastab kirjalikke teateid, valides sobiva kommunikatsioonikanali (sh siseveebiinfo töö korraldamine);
3) osaleb organisatsiooni kultuuri kujundamisel ning vajadusel ürituste korraldamisel, lähtudes organisatsiooni võimalustest ja vajadustest.

Teadmised:
1) organisatsiooni kultuuri alused;
2) suhtekorralduse alused.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.6 Nõustamine dokumendihalduse küsimustes 5

Tegevusnäitajad:
1) osaleb vastavalt vajadusele dokumendihalduse koolitusvajaduse uuringus ja koolituste (sh infopäevade, DHS jms) läbiviimisel tehnilise abina vastavalt korraldustele;
2) nõustab kolleege, lähtudes õigusaktidest ning organisatsioonis kehtestatud korrast (dokumenteerimine, dokumendihalduse korraldamine, DHSi kasutamine, arhiivitöö korraldamine jne).

Teadmised:
1) dokumendi- ja arhiivihaldust reguleerivad õigusaktid (seadused, määrused);
2) valdkonna standardid;
3) dokumentide vormistamise kord.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel on võimalus valida ja tõendada üks kuni kaks lisakompetentsi (valitavad kompetentsid B.2.7 – B.2.13).
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Projektijuhtimine 5

Tegevusnäitajad:
1) määratleb konkreetse projekti eesmärgi oma vastutusala ja pädevuse piires, lähtudes organisatsiooni vajadustest;
2) kavandab projekti plaani, sh ajakava, lähtudes projekti eesmärgist ja organisatsiooni vajadustest;
3) vajadusel koostab kalkulatsiooni ja riskianalüüsi, lähtudes projekti mahust ja eesmärgist;
4) juhib ja vajadusel koordineerib projektitööd, vastavalt projekti mahule ja eesmärgile;
5)koostab kokkuvõtte lähtudes projekti eesmärgist.

Teadmised:
1) projektijuhtimise alused;
2) protsessijuhtimised alused.

Hindamismeetod(id):
Situatsioonülesande lahendamine.
B.2.8 Graafiline disain ja ilukiri 5

Tegevusnäitajad:
1) kujundab veebilehti lihtsamate kujundusprogrammide abil vastavalt organisatsiooni vajadustele;
2) kirjutab käsitsi ja arvutis, kasutades erinevaid ilukirjastiile.

Teadmised:
1) kujundusprogrammid ja kirjutusvahendid;
2) ilukirja stiilid ja tehnikad.

Hindamismeetod (id):
Praktiline töö.
B.2.9 Personalitöö tehniline korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
Personaliarvestus ja töösuhete administreerimine
1) vormistab dokumente töösuhete alustamiseks, jätkamiseks ja lõpetamiseks (töötaja ankeet, tööleping ja selle lisad, isikukaart, tööaja tabel jms) vastavalt vormidele ja kooskõlas õigusaktidega;
2) järgib isikuandmete konfidentsiaalsuse nõudeid;
3) säilitab personalidokumente nõuetekohaselt;
4) sisestab info personali andmebaasi (töötajate isikuandmed, palgaandmed jms) vastavalt organisatsioonis kehtestatud korrale.
Tööjõu planeerimine ja töö analüüs
1) teeb personali andmebaasist päringuid ja koostab kokkuvõtteid (töötajate arv, haiguspäevade arv, koolituspäevade arv jms), lähtudes antud korraldustest;
2) koostab oma ametijuhendi etteantud metoodika alusel vastavalt organisatsiooni vajadustele.
Värbamine ja valimine
1) osaleb tööpakkumiste koostamisel, vastavalt organisatsiooni vajadustele;
2) vajadusel avaldab tööpakkumisi asjakohastes kanalites, vastavalt korraldustele;
3) osaleb töötaja valikul tehnilise abina vastavalt korraldustele (komplekteerib dokumentatsiooni jne);
4) aitab uut töötajat sisse elada vastavalt organisatsioonis kehtestatud sisseelamisprogrammile.
Töötajate arendamine ja koolitamine
1) teeb kokkuvõtteid ja dokumenteerib koolitusvajaduse, lähtudes organisatsiooni vajadustest ja korraldustest;
2) osaleb koolitusplaani ja -eelarve koostamisel, vastavalt etteantud juhenditele;
3) tagab koolituse tehnilise korralduse ning kommunikatsiooni, vastavalt organisatsiooni vajadustele;
4) koondab koolituse tagasisidet ning teeb kokkuvõtteid, vastavalt etteantud juhenditele.
Sisekommunikatsioon ja organisatsioonisisene suhtekorraldus
1) koostab vormiliselt ja grammatiliselt korrektseid kirjalikke teateid, vastavalt organisatsioonis kehtestatud vormidele ja keelenõuetele;
2) edastab kirjalikke teateid, valides sobiva kommunikatsioonikanali;
3) aitab kaasa organisatsiooni kultuuri kujundamisele;
4) osaleb koos teiste struktuuriüksustega ühisürituste korraldamises, vastavalt organisatsiooni vajadustele.

Teadmised:
1) personalitöö alused;
2) dokumentide vormistamist ja säilitamist käsitlevad õigusaktid;
3) suhtekorralduse alused;
4) personali andmebaasid.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
B.2.10 Raamatupidamise tehniline assisteerimine 5

Tegevusnäitajad:
1) korrastab ja kontrollib raamatupidamise dokumente vastavalt kehtestatud juhenditele.
2) osaleb dokumentide säilitamise ja arhiveerimise korraldamisel, vastavalt kehtestatud korrale;
3) osaleb inventuuride läbiviimisel ning vormistab inventuuri dokumente paberil ja arvutis, sisestades andmeid vastavatesse programmidesse, vastavalt kehtestatud korrale;
4) koostab raamatupidamise alg- ja koonddokumente vastavalt kehtestatud korrale, vormistades dokumente nii paberil kui ka elektroonilises keskkonnas;
5) sisestab andmeid vastavatesse programmidesse, vastavalt kehtestatud korrale;
6) osaleb finantsraamatupidamise registrite ja aruannete koostamisel ning kontrollimisel, vastavalt kehtestatud korrale;
7) vajadusel esitab koostatud aruanded e-äriregistrisse, eSTAT-i või muudesse elektroonilistesse süsteemidesse, vastavalt kehtestatud korrale;
8) arvestab tööaega ja -tasusid vastavalt etteantud juhenditele ja palgakorralduse süsteemile.

Teadmised:
1) raamatupidamise teooria ja põhimõisted;
2) valdkonda reguleerivad õigusaktid (seadused, määrused jne);
3) raamatupidamine arvutil ja raamatupidamise programmid;
4) tööaja ja –tasu arvestamise alused;
5) maksunduse alused;
6) raamatupidamise põhiaruannete koostamise alused.

Hindamismeetodid:
Praktiline töö.
B.2.11 Müügitöö ja turunduse tehniline korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) osaleb kliendigruppide määratlemisel, arvestades teenust, toodet ning organisatsiooni vajadust;
2) vajadusel osaleb hindade kujundamisel toodetele/teenustele, võttes aluseks hinnakujunduse põhimõtted;
3) koostab reklaamisõnumi, lähtudes reklaamikanalist ja sihtgrupist, lähtudes juhendist;
4) kasutab erinevaid reklaamikanaleid vastavalt organisatsiooni vajadusele toodete/teenuste reklaamimisel;
5) planeerib müüki, kasutades sobivaid müügikanaleid (nt suhtevõrgustikud, kliendikohtumised jne), tutvustab müügiobjekti lähtuvalt kliendi ja organisatsiooni vajadusest;
6) kasutab erinevaid müümisviise ning kavandab lisamüüki.

Teadmised:
1) turunduse alused;
2) valdkonna õigusaktid (reklaamiseadus);
3) reklaaminduse põhimõtted (reklaamitöö korraldus);
4) kaubanduse korralduse põhimõtted;
5) logistika alused;
6) toodete hinnakujunduse põhimõtted;
7) turu-uuringute meetodid.

Hindamismeetodid:
Praktiline töö.
B.2.12 Töö korraldamine säilitatavate dokumentidega 5

Tegevusnäitajad:
Dokumentide üleandmine ja vastuvõtmine
1) selgitab organisatsiooni struktuuriüksuste vajaduse dokumentide üleandmiseks organisatsiooni arhiivi, arvestades dokumentide iga-aastast juurdekasvu, ja koostab vastuvõtmise ajakava;
2) planeerib arhivaalide üleandmist avalikku arhiivi, taotledes raha tarvikute hankimiseks ja koostab üleandmistaotluse, arvestades üleantavate eriformaadiliste dokumentide koguseid ja mõõtmeid, et hankida hoiustamiseks vajalikke tarvikuid;
3) korrastab ja kirjeldab arhivaalid üleandmiseks avalikku arhiivi, arvestades avaliku arhiivi antud hindamisotsuseid, arhiivieeskirjas sätestatud ja avaliku arhiivi juhendites selgitatud üleandmisnõudeid;
4) kontrollib üksustest üleantud toimikute koguseid üleandmisnimekirjade alusel ning nimistute alusel avalikku arhiivi üleantavate toimikute arvu enne üleandmist;
5) kontrollib üksustest üleantud toimikute korrastatust ja kirjelduste vastavust organisatsiooni asjaajamiskorras sätestatule;
6) kontrollib avalikku arhiivi antavate digitaalarhivaalide vormingute vastavust arhiivieeskirjas sätestatud nõuetele ja korraldab puuduste kõrvaldamise;
7) dokumenteerib vastuvõtuaktiga üksustest toimikute vastuvõtmise, vastavalt organisatsiooni asjaajamiskorrale ja märgib arvestusdokumentidesse toimikute uue asukoha;
8) korraldab arhiivi poolt saadetud üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamise, vastavalt nõuetele.
Dokumentide korrastamine
Paberalusel dokumendid:
1) moodustab dokumentidest säilikud lähtudes dokumentide säilitusväärtusest, vajadusel eemaldab metallkinnitid, süstematiseerib dokumendid säiliku piires, nummerdab lehed, vormistab tõestava kirje ja säiliku kaane, vastavalt nõuetele;
2)kasutab arhiivitarvikuid vastavalt dokumendi väärtusele sõltuvalt säilitustähtajast ja arhiiviväärtusest;
Digitaalsed dokumendid:
3)tuvastab kasutatud faili vorminguid ja salvestab arhiiviväärtuslikud ning pikaajaliseks säilitamiseks mõeldud dokumendid arhiivivormingutesse kooskõlas arhiivieeskirjaga.
Dokumentide hävitamine
1) jälgib sarjadele kehtestatud säilitustähtaegadest kinnipidamist kooskõlas organisatsiooni dokumentide loeteluga;
2) säilitustähtaja möödumisel valmistab ette hävitamisakti ning eraldab toimikud hävitamiseks;
3) dokumenteerib hävitamistoimingud kooskõlas õigusaktide nõuetega.
Dokumentide kasutamine ja ülevaade
1) korraldab säilitamisele kuuluvate dokumentide kasutamist;
2) peab arvestust arhiivi üle kooskõlas dokumentide loeteluga.

Teadmised:
1) dokumendi- ja arhiivihalduse põhimõtted;
2) dokumentide üleandmine-vastuvõtmine;
3) dokumentide hävitamise põhimõtted;
4) arhiivi korrastamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö või test.
B.2.13 Reisikorraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1) täidab lähetusülesandeid (reisi planeerimine; kohtumiste kokkuleppimine; hotellikohtade ning lennu- jm piletite broneerimine, väljaostmine, viisataotlused jms) vastavalt juhenditele ja sihtkoha kultuuritaustale;
2) täidab ja esitab lähetusaruanded vastavalt organisatsioonis kehtestatud nõuetele.

Teadmised:
1) turismitoote (majutus, kindlustus, transport, viisad jms) olemus;
2) kultuuride erinevused.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.14 Sekretär, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1) järgib klienditeeninduse põhimõtteid sise-, välis-, erivajaduste ja erineva kultuuritaustaga klientidega suhtlemisel, pidades silmas organisatsiooni väärtushoiakuid nii otsesuhtlemisel kui erinevaid kommunikatsioonivahendeid (telefon, skype vms) kasutades;
2) tagab tehnilise ja korraldusliku abi ametikohtumiste ja läbirääkimiste korraldamisel (tõlketööd, ruumid, kohvi- ja teelauad, kingitused jne);
3) koostab vastavalt etteantud juhenditele ametlikud kutsed, tänukirjad jms.;
4) tellib organisatsiooni sümboolikaga kingitused;
5) korraldab lähetusi ja ametireise vastavalt etteantud korraldustele;
6) kasutab arvutit tasemel AO1-AO7 (sh arvutikiri);
7) kasutab heaperemehelikult kontoritehnikat (paljundusmasinad, skannerid, printerid, esitlustehnika, faksid jms), vajadusel abistab kaastöötajaid ja korraldab kontoritehnika hooldust;
8) tellib ja väljastab vajalikud kontoritarvikud vastavalt organisatsioonis kehtestatud korrale;
9) oma töös kasutab korrektselt riigikeelt tasemel C1;
10) kasutab kahte võõrkeelt (soovitavalt inglise ja vene keel) tasemel B2;
11) osaleb organisatsiooni edukaks toimimiseks vajaliku tööolme tagamisel (töötervishoid ja –ohutus, sh, ergonoomika, tööstress, esmaabi, keskkonnahoid jms) vastavalt kehtestatud nõuetele;
12) juhindub oma töös sekretäritöö eetikakoodeksist;
13) täiendab süsteemselt oma silmaringi (sh päevakajalised sündmused) ja erialateadmisi.

Teadmised:
1) meeskonnatöö alused;
2) suhtlemistehnikad ja suhtlemise alused,
3) teeninduskultuuri alused;
4) teeninduse mõiste ja olemus;
5) teenindaja roll;
6) protokoll ja etikett;
7) teadmised ühiskonnast (majandus, kultuur, poliitika, õigus jne);
8) lepinguõiguse alused;
9) töötamise õiguslikud alused;
10) arhiivitöö alused;
11) majanduse alused;
12) psühholoogia alused;
13) kultuurilised ja poliitilised erinevused.

Hindamismeetod (id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 14-07062012-05/5k
Kutsetegevuse valdkond: Äriteenindus ja Muu Äritegevus
Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 07.06.2012
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: ÄRINDUS, HALDUS
Kutseala: Bürootöö
Kutse grupp: Sekretär
Ametite (ISCO) klassifikaator: 4 Kontoritöötajad ja klienditeenindajad
41 Kontoritöötajad
412 Asjaajamise tugitöötajad
4120 Asjaajamise tugitöötajad
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0415 Sekretäri- ja kontoritöö
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
82 Büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Andres Hurt AS PricewaterhouseCoopers
Anne Ilp Tallinna Majanduskool
Janne Kerdo Eesti Juhi Abi Ühing
Anu Moosel SA Innove
Irina Ojala Elion Ettevõtted AS
Sirje Orvet Eesti Juhi Abi Ühing

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist