Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Sekretär, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Sekretär, tase 5
EN: Secretary, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 05.05.2022
Kehtib kuni: 04.05.2027
Kutsestandardi versiooni number: 8
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Dokumentide haldamine ja arhiivitöö korraldamine on kirjeldatud ühe tervikliku kompetentsina, sest sisuliselt ei ole nende vahele võimalik enam piiri tõmmata. Kogu sisu on põhjalikult üle vaadatud ja kaasajastatud.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Sekretär 129597 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 06.05.2022 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Sekretär 215208 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 10.06.2022 Avatud
3 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Sekretär 130177 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 06.05.2022 Avatud
4 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Sekretär 215648 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 30.05.2022 Avatud
5 Tallinna Majanduskool Sekretär 127779 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 06.05.2022 Avatud
6 Tallinna Majanduskool Sekretär 215063 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 21.04.2023 Avatud
7 Tartu Rakenduslik Kolledž Sekretär 215052 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 13.09.2022 Avatud
8 Tartu Rakenduslik Kolledž Sekretär 129737 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 06.05.2022 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Sekretär toetab organisatsiooni töö- ja suhtekorraldust ning korraldab teabevahetust ja dokumenditööd.
Sekretäri tööülesanded sõltuvad organisatsiooni eripärast ja eeldavad kiiret ja paindlikku tegutsemist, teabe konfidentsiaalsuse tagamist ning toimetulekut erinevate inimeste ja olukordadega.
Sam...
al kutsealal on ka Bürooassistendi, tase 4 ja Juhiabi, tase 6 kutsestandardid.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Dokumentide haldamine ja arhiivitöö korraldamine
A.2.2 Organisatsiooni töö- ja suhtekorralduse toetamine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Sekretärina töötavatel inimestel on:
a) läbitud keskhariduse baasil erialane kutseõpe või
b) keskharidus ja läbitud erialane täienduskoolitus või
c) keskharidus ja erialane töökogemus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Assistent, assistent-dokumendihaldur, juhatuse sekretär, müügisekretär, referent, sekretär, vastuvõtusekretär, tehniline sekretär, volikogu sekretär.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks puuduvad.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Sekretär, tase 5 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. järgib tööohutuse-, töötervishoiu- ja keskkonnanõudeid;
2. järgib jätkusuutlikkuse põhimõtteid;
3. juhindub oma töös sekretäritöö eetikakoodeksist ja järgib etiketti, sh arvestab kultuuriliste eripäradega;
4. täiendab oma erialateadmisi, osaleb elukestvas õppes;
5. kasutab o...
ma töös riigikeelt tasemel C1 (Lisa 1 – keelte oskustasemete kirjeldused); kasutab tööalaselt veel vähemalt kahte võõrkeelt, neist ühte vähemalt tasemel B1, soovitavalt üks võõrkeeltest vene keel;
6. kasutab digivahendeid vastavad digipädevuste enesehindamise skaala (Lisa 2) iseseisva kasutaja tasemele, sisuloome osaoskust vastavalt algtasemel kasutaja tasemele.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Dokumentide haldamine ja arhiivitöö korraldamine 5

Tegevusnäitajad:
1. korraldab dokumendi- ja arhiivihaldust, juhindudes valdkonna õigusaktidest, standarditest, organisatsiooni nõuetest ja vajadustest, liigitusskeemist, ning kasutades organisatsiooni infosüsteeme;
2. loob sisuliselt, keeleliselt ja vormiliselt korrektseid dokumente, valides sobiva dokumendimalli, dokumendiliigi ja teabekandja ning lähtudes kehtestatud nõuetest (sh küberturvalisuse nõuetest);
3. korraldab dokumendiringlust ja registreerib dokumente vastavalt nõuetele, kasutades organisatsiooni infosüsteeme, jälgides täitmise tähtaegu ja järgides organisatsiooni tööprotsesse;
4. osaleb oma pädevuse piires organisatsioonis kasutatavate infosüsteemide juurutamisel;
5. korraldab dokumentide, sh arhivaalide arhiveerimise, järgides organisatsiooni vajadusi, säilitusnõudeid ja -tähtaegu;
6. koostab arhiivi koosseisu ülevaate ja korraldab dokumentide üleandmise arhiiviasutusse ning tagab säilitustähtaja möödumisel dokumentide hävitamise vastavalt nõuetele.
B.3.2 Organisatsiooni töö- ja suhtekorralduse toetamine 5

Tegevusnäitajad:
1. suhtleb korrektselt, juhindudes heast tavast, organisatsiooni väärtustest ja kultuurist;
2. vastab sissetulevatele pöördumistele korrektselt ja arusaadavalt, edastab kõned ja teated asjaga seotud töötajatele;
3. kogub, süstematiseerib ja peab arvestust organisatsiooni teavikute (nt organisatsiooni aastaraamatute, ärikingituste ja meenete) üle, lähtudes organisatsiooni visuaalsest identiteedist;
4. kasutab ja sisustab organisatsiooni suhtluskanaleid (nt sise- ja välisveeb, sotsiaalvõrgustikud);
valib teabe edastamiseks sobivaima suhtluskanali ja edastamise viisi, järgib küberturvalisuse nõudeid; teeb ettepanekuid info liikumise parendamiseks;
5. osaleb erinevate projektide kavandamisel ja läbiviimisel, täites mitmesuguseid ühekordseid tööülesandeid;
6. valmistab ette ja teenindab koosolekuid ja kohtumisi (sh veebis); protokollib koosolekuid ja kohtumisi, lähtudes õigusaktidest ning organisatsioonis kehtestatud korrast;
7. täidab lähetustega seotud ülesandeid, arvestades sihtkohta ja selle kultuuritausta; vormistab lähetusaruanded vastavalt organisatsioonis kehtestatud nõuetele;
8. osaleb tööjõu värbamisel ja töösuhtega seotud dokumentatsiooni koostamisel vastavalt juhistele;
9. koostab ja vormistab raamatupidamise alg- ja koonddokumente vastavalt juhistele; arvestab tööaega vastavalt etteantud juhenditele;
10. selgitab välja kontori- ja esitlustehnika ning -tarvikute vajaduse ja korraldab nende hankimise ning hoolduse; kontrollib, et töö- ja koosolekuruumid on korrektsed ning vajalike vahenditega varustatud.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 14-05052022-3.2/8k
Kutsetegevuse valdkond: Äriteenindus ja Muu Äritegevus
Vastutav kutsenõukogu: Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 24
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.05.2022
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: ÄRINDUS, HALDUS
Kutseala: Bürootöö
Kutse grupp: Sekretär
Ametite (ISCO) klassifikaator: 4 Kontoritöötajad ja klienditeenindajad
41 Kontoritöötajad
412 Asjaajamise tugitöötajad
4120 Asjaajamise tugitöötajad
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0415 Sekretäri- ja kontoritöö
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
82 Büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kaire Karp Riigikantselei
Janne Kerdo Tallinna Majanduskool, Eesti Juhi Abi Ühing
Ülle Moks Haapsalu Kutsehariduskeskus
Nele Pihlak Eesti Energia AS
Tiia Murulaid Tallinna Tehnikakõrgkool
Hille Oidema Eesti Arhivaaride Ühing
Piret Veski Stell Eesti AS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist