Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Demineerimisinstruktor, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Demineerimisinstruktor, tase 6
EN: EOD technician, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 03.09.2012
Kehtib kuni: 31.08.2017
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Demineerija kutsealal on demineerija EOD1, demineerija EOD2, demineerija EOD3, pommitehnik EOD4 ja demineerimisinstruktori kutsed. Demineerimiskeskuse töökoolituse korraldamisel ja koolitusteemade koostamisel lähtutakse rahvusvahelistest EOD (Explosive Ordnance Disposal) koolituspõhimõtetest ja ohut...usreeglistikust; sellest tulenevalt on kutse nimetuses ka akronüüm EOD.

Demineerija EOD1 töö on abistada plahvatusohtliku lahingumoona tuvastamisel ja leiukohal uuringul tuvastatud plahvatusohtliku lahingumoona hävitamisel.
Demineerija EOD2 töö on abistada leitud esemete ohutustaseme hindamisel ja määramisel, ohutult eset liigutata ja transportida üht või mitut eset.
Demineerija EOD3 töö on tuvastada plahvatusohtlikku lahingumoona ning hinnata leitud esemete ohutustaset, teha ohutustamise protseduure ja hävitada igasugust lahingumoona.
Pommitehnik EOD4 on spetsialist, kes on treenitud ja kvalifitseeritud hävitama esemeid, mis nõuavad eritehnikaid ja oskusi, eeskätt lõhkeseadeldiste ja teiste improviseeritud lõhkematerjalide käitlemiseks (nt vedelikud raketimootorites, vaesestatud uraaniga (Depleted Uranium) täidetud lahingumoon jne).
Demineerimisinstruktor on spetsialist, kes on läbinud etapiliselt kõik demineerimise kvalifikatsioonikursused ja omandanud vastava kompetentsuse. Demineerimisinstruktori töö on juhendamine, demineerimisandmete analüüs ja teadmiste edasiandmine.

Demineerimisinstruktori eesmärk on demineerimise kvaliteedi hoidmine ja tõstmine.

Demineerimisinstruktor töötab meeskonnas ning tema töö eeldab suhtlemist kolleegide ja ameti- ning eraisikutega.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine.
A.2.2 Lõhketööde tegemine.
A.2.3 Pommiohu tõrjumine.
A.2.4 Lahingumoonaohu tõrjumine.
A.2.5 Plahvatusohu tõrjumine.
Valitavad tööosad
A.2.6 – A.2.8 Veealuste demineerimistööde tegemine.
A.2.9 – A.2.11 Pommikoera kasutamine.
A.2.12 – A.2.15 CBRN-ohu tõrjumine.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Demineerimisinstruktor töötab kõrgendatud ohuga töökeskkonnas. Tema töökeskkonda mõjutavad füüsikalised, keemilised, füsioloogilised ja psühholoogilised tegurid. Töö toimub nii väli- kui sisetingimustes ja nõuab aeg-ajalt füüsilist pingutust. Töötaja peab olema teadlik töötamisel esinevatest tervise...- ja keskkonnariskidest. Töö on vaimselt ja emotsionaalselt pingeline, eeldab töötamist ka öösiti, puhkepäevadel ja riigipühadel. Peamised ohud on plahvatustest ja kemikaalidest tulenevad vigastused, haigestumised ja töötraumad, võimalikud on mitmesuguste bioloogiliste, keemiliste ning füüsiliste ja füüsikaliste faktorite tekitatud tervisekahjustused. Töötamisel on oluline täita tööohutuseeskirju ja kasutada isikukaitsevahendeid.Pommiülikonna kasutamine eeldab demineerijalt head füüsilist vormi.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Demineerimisinstruktori peamised töövahendid on kaitseriietus ja kaitsevahendid, lõhkematerjal, veekahur, erilaengud, metallidetektorid, pommirobot, GPS-seadmed, sideseadmed, röntgeniaparaat, foto- ja videokaamera, vaatlustehnilised abivahendid, pommikonteiner, tugitehnika ja -varustus (paat, ekska...vaator, ATV jms).
Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Demineerija kutsealal töötamisel on soovitavad järgmised isiksuseomadused, võimed ja oskused:
- lojaalsus Eesti Vabariigile, ausus, pühendumus ja seaduskuulekus;
- otsustus-, vastutus- ja eneseregulatsioonivõime, sealhulgas võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning oskus ju...
htida ja teha meeskonnatööd;
- tolerantsus, sihikindlus, avatus ja loovus ning hea suhtlemisoskus.

Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Üldjuhul on demineerimisinstruktoril kõrgharidus ja töökohal omandatud kutseoskused. Demineerimisinstruktoril on nõutav vähemalt 2-aastane kogemus pommitehnikuna.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Demineerija, demineerimisinstruktor.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Demineerimise valdkonnas töötamine on reguleeritud Eesti Vabariigis kehtivate seaduste (avaliku teenistuse seadus, päästeseadus, päästeteenistuse seadus jm), määruste ja muude õigusaktide ning IMAS-standardi (International Mine Action Standard) nõuetega.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Demineerimisinstruktori kutse koosneb viiest kohustuslikust ja kümnest valitavast kompetentsist.

Selle kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1 - B.2.5 ja B.2.16 (läbiv kompetents) tõendamine.

Valitavatest kompetentsidest (B.2.6 – B.2.15) on võimalik valida vastava taseme ...
kompetents kolmel tegevusalal: B.2.6 – B.2.8 Veealuste demineerimistööde tegemine, B.2.9 – B.2.11 Pommikoera kasutamine ning B.2.12 – B.2.15 CBRN-ohu tõrjumine. Märge valitava kompetentsi tõendamise kohta kantakse kutsetunnistusele.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine 6

Tegevusnäitajad:
1) kasutab individuaalseid kaitsevahendeid (killuvest, kiiver jm) vastavalt demineerimistööde ohutusjuhendile; olles demineerimistööde juht juhendab meeskonna liikmeid varustuse ettevalmistamisel; kasutab valmispandud varustust lahingumoonast ja lõhkeseadeldistest tuleneva ohu kategoorias või annab korralduse selle kasutamiseks; hoiab end kursis varustuse uuendustega vastavalt soetatavale varustusele ning juhendab teisi uue varustuse kasutamisel;
2) juhib sündmuskohal või distantsilt (nt kõrgema tasemega staabist) demineerimistöid igasuguse lahingumoona ja lõhkeseadeldise leiu korral vastavalt demineerimisalastele seadustele, sündmuse iseloomule ja olukorrale sündmuskohal; valib olukorra lahendamiseks sobiva taktika vastavalt leitud lahingumoonale ja lõhkeseadeldisele;
3) planeerib ja korraldab lõhketööde tegemist lahingumoona ja lõhkeseadeldise hävitamiseks vastavalt demineerimisalastele seadustele ja olukorrale; valib sobiva ja võimalikult ohutu hävitusmeetodi, lähtudes demineerimisalastest seadustest ja erialasest koolitusest, arvestades ümbritsevat keskkonda; juhendab kõrgema taseme demineerijat ja pommitehnikut suuremahuliste lõhketööde planeerimisel ja korraldamisel;
4) viib läbi plahvatusohtu puudutavat ennetus- ja teavitustööd koolides ning vastavalt tellimusele erinevates asutustes (erafirmad, riiklikud asutused jne), arvestades demineerimiskeskuse aastaplaani, põhikooli ja gümnaasiumi riiklikku õppekava ning ennetus- ja teavitustöö strateegiat; valmistab vastavalt sihtgrupile ette loengumaterjali, sh näitlikud õppevahendid; juhendab madalama taseme demineerijaid ennetus- ja teavitustöö ettevalmistamisel ja läbiviimisel analüüsib tehtud tööd ja viib vastavalt tulemustele sisse muudatusi ennetus- ja teavitustöö kavadesse, arvestades ka rahvusvahelisi trende;
5) korraldab vastavalt vajadusele pedagoogika- ja andragoogikakoolitust, arvestades demineerimiskeskuse õppekava; koostab uusi ja/või kohandab vanu õppematerjale, kasutades mitmekesiseid allikaid ning lähtudes teema käsitlemise loogikast, arvestab õpikeskkonna võimalusi ja konkreetse õpperühma eripära; koostab, vormistab ja täidab väljaõppedokumentatsiooni vastavalt demineerimiskeskuses ettenähtud korrale.

Hindamismeetod(id): praktiline töö, test.
B.2.2 Lõhketööde tegemine 6

Tegevusnäitajad:
1) juhendab lõhkamiskohas madalama taseme demineerijaid lõhketööde ettevalmistamisel ja ohuala piiramisel, arvestades demineerimistööde ohutusjuhendit; määrab ohuala raadiuse ja sobiva lõhkamismeetodi ning arvutab kamufleti, arvestades lõhkamiskohta ja hävitatava lahingumoona tüüpi; juhendab lõhkamisvahendite ja -laengute ettevalmistamist, kasutades isikukaitsevahendeid ja arvestades demineerimistööde ohutusjuhendit; juhendab lõhkelaengute ja eriotstarbeliste lõhkelaengute paigaldamist vastavalt demineerimistööde ohutusjuhendile, vajaduse korral teeb seda ise; täidab lõhkamislehe vastavalt demineerimisalastele seadustele; kontrollib lõhketööde ettevalmistuse vastavust demineerimisalastele seadustele; rakendab lõhketööde ettevalmistamisel päästeseadusest tulenevaid meetmeid;
2) juhib sündmust selle toimumiskohal, saates ohu tõrjumisega tegelema pommitehniku ning korraldades teiste sündmusesse kaasatud ametkondade tegevust; määrab ohuala raadiuse olenevalt ümbritsevast keskkonnast, oludest ja ohu tekitajast; valib pommiohu tõrjumiseks sobiva taktika ja hävitusmeetodi, arvestades demineerimistööde ohutusjuhendit; likvideerib pommiohu, kasutades madalama taseme demineerijate ette valmistatud varustust või määrab likvideerija; rakendab lõhketööde läbiviimisel kehtivatest seadustesttulenevaid meetmeid; valmistab erilaengu (ka kohapeal); täidab ettenähtud aruandluse vastavalt demineerimisalastele seadustele; analüüsib meeskonna tegevust korrektuuride tegemiseks, puudujääkide ilmnemisel korraldab vajalikke koolitusi;
3) juhib tegevust sündmuskohal, saates lahingumoonaohu tõrjumisega tegelema madalama taseme demineerija ning korraldades teiste sündmusesse kaasatud ametkondade tegevust; määrab ohuala raadiuse olenevalt ümbritsevast keskkonnast, oludest ja ohu tekitajast; valib lahingumoonaohu tõrjumiseks sobiva taktika ja hävitusmeetodi, arvestades demineerimistööde ohutusjuhendit; likvideerib pommiohu, kasutades madalama taseme demineerijate ette valmistatud varustust ja vahendeid või määrab likvideerija; valmistab improviseeritud erilaengu (ka kohapeal); rakendab lõhketööde tegemisel kehtivatest seadustest tulenevaid meetmeid; korraldab järelkontrolli ja osaleb selles vastavalt ohutusjuhendile, välistades plahvatusohtlike jääkide olemasolu; täidab ettenähtud aruandluse vastavalt demineerimisalastele seadustele; analüüsib meeskonna tegevust korrektuuride tegemiseks, puudujääkide ilmnemisel korraldab koolitusi;
4) juhib tegevust sündmuskohal, saates lõhkeseadeldisest tuleneva ohu tõrjumisega tegelema pommitehniku ning korraldades teiste sündmusesse kaasatud ametkondade tegevust; vajaduse korral likvideerib ise lõhkeseadeldisest tuleneva ohu, valides sobiva meetodi, taktika ja vahendid; A-kategooria lõhkeseadeldiste puhul valib sobiva isikukaitsevarustuse või loobub sellest, arvestades sündmuse eripära; korraldab sündmuskohal asitõendite pakendamise ja tehiolude jäädvustamise vastavalt kehtivatele seadustele; vajadusel täidab ettenähtud aruandluse vastavalt demineerimisalastele seadustele; analüüsib meeskonna tegevust korrektuuride tegemiseks, puudujääkide ilmnemisel korraldab koolitusi;
5) juhib ja vajadusel teeb lõhketöid politsei- ja päästeoperatsioonidel, kasutades kohustuslikke isikukaitsevahendeid (kiiver, killuvest, päästevest jm) vastavalt demineerimistööde ohutusjuhendile; vajadusel annab korralduse kasutatava varustuse ja vahendite kohta, korraldab varustuse hoolduse peale sündmust; määrab vajadusel ohuala raadiuse olenevalt ümbritsevast keskkonnast ja oludest vastavalt demineerimistööde ohutusjuhendile; valmistab vajadusel erilaengud (ka kohapeal); veendub peale politsei- ja/või päästeoperatsiooni lõppu sündmuskoha ohutuses; analüüsib meeskonna tegevust korrektuuride tegemiseks, puudujääkide ilmnemisel korraldab koolitusi.

Teadmised:
1) plahvatuste tüübid ja parameetrid;
2) plahvatuse mõju inimestele, rajatistele ja keskkonnale;
3) plahvatuse ohutu kauguse määramine;
4) plahvatuse mõju vähendamise moodused, kaitsemeetmed;
5) signaalid lõhketöödel.

Hindamismeetod(id): praktiline töö, test.
B.2.3 Pommiohu tõrjumine 6

Tegevusnäitajad:
1) juhib sündmuskohal demineerijate tegevust; otsustab vajadusel politseiga kooskõlastatult edasise tegevuse vastavalt ähvarduse sisule; analüüsib pommiähvarduste varasemat praktikat ja meeskonna tegevust korrektuuride tegemiseks, puudujääkide ilmnemisel korraldab koolitusi; vajaduse korral täidab pommitehniku tööülesandeid;
2) juhib sündmuskohal demineerijate tegevust; otsustab edasise tegevuse vastavalt saadud informatsioonile; analüüsib kahtlaste esemete ja asjaoludega seotud varasemat praktikat ning meeskonna tegevust korrektuuride tegemiseks, puudujääkide ilmnemisel korraldab koolitusi; vajaduse korral täidab pommitehniku tööülesandeid, kasutades isikukaitsevahendeid (killuvest ja kiiver);
3) juhib sündmuskohal demineerijate tegevust; otsustab politseiga kooskõlastatult pommitehnilise kontrolli tegevuskava vastavalt esitatud tellimusele; analüüsib pommitehniliste kontrollide varasemat praktikat ja meeskonna tegevust korrektuuride tegemiseks, puudujääkide ilmnemisel korraldab koolitusi; edastab pärast kontrolli kogu pommitehnilise kontrolliga seonduva informatsiooni politseile; vajaduse korral täidab pommitehniku tööülesandeid, kasutades isikukaitsevahendeid (vähemalt killuvest) vastavalt pommitehnilise kontrolli eripärale;
4) juhib sündmust selle toimumiskohal, saates lõhkeseadeldisest tuleneva ohu tõrjumisega tegelema pommitehniku ning korraldades teiste sündmusesse kaasatud ametkondade tegevust; vajaduse korral likvideerib või neutraliseerib ise lõhkeseadeldisest tuleneva ohu, valides sobiva meetodi, taktika ja vahendid; otsustab sekkumise või mittesekkumise vastavalt olukorra iseloomule, oma eriteadmistele ja demineerimistööde ohutusjuhendile; A-kategooria lõhkeseadeldiste puhul valib sobiva isikukaitsevarustuse või loobub sellest, arvestades sündmuse eripära; korraldab sündmuskohal asitõendite pakendamise ja tehiolude jäädvustamise vastavalt kehtivatele seadustele; täidab ettenähtud aruandluse vastavalt demineerimisalastele seadustele; analüüsib meeskonna tegevust hilisemate korrektuuride tegemiseks, puudujääkide ilmnemisel korraldab vajalikke koolitusi;
5) juhib sündmuskohal demineerijate tegevust ja täidab vajaduse korral pommitehniku tööülesandeid; analüüsib ja vajaduse korral edastab sündmuskohalt saadud informatsiooni sündmust menetlevale uurimisasutusele; arvestab varasemat praktikat ning meeskonna tegevust töö parendamiseks tulevikus, puudujääkide ilmnemisel korraldab koolitusi.

Teadmised:
1) individuaalsete kaitsevahendite kaitsevõime;
2) vaatlustehnilised abivahendid ja nende kasutamine.

Hindamismeetod(id): praktiline töö, test.
B.2.4 Lahingumoonaohu tõrjumine 6

Tegevusnäitajad:
1) analüüsib ning kontrollib tööks ettenähtud ja demineerimisväljakutsetelt leitud laske- ja lahingumoona ohutut käitlemist, sellega seotud varasemat praktikat ja meeskonna tegevust korrektuuride tegemiseks; puudujääkide ilmnemisel korraldab koolitusi; täidab vajaduse korral pommitehniku tööülesandeid;
2) analüüsib ning kontrollib kasutatavat EOD-UXO-taktikat, sellega seotud varasemat praktikat ja meeskonna tegevust korrektuuride tegemiseks, puudujääkide ilmnemisel korraldab koolitusi; hoiab end kursis EOD-UXO-taktika uuendustega ning juhendab teisi uute taktikate kasutuselevõtmisel; täidab vajaduse korral pommitehniku tööülesandeid;
3) teostab sisemist monitooringut töökvaliteedi kontrolliks vastavalt IMAS-standarditele (International Mine Action Standards); analüüsib miiniväljade, endise lahinguvälja või polügooni puhastamise varasemat praktikat ja meeskonna tegevust korrektuuride tegemiseks, puudujääkide ilmnemisel korraldab koolitusi; vajaduse korral täidab pommitehniku tööülesandeid.

Teadmised:
1) laske- ja lahingumoona liigid ja ehitus;
2) lõhkelaengute liigid, paigaldamine;
3) miiniväljade paigaldamise meetodid ja miiniväljade liigid;
4) demineerimisgrupi taktika lahingumoona otsimisel.

Hindamismeetod(id): praktiline töö, test.
B.2.5 Plahvatusohu tõrjumine 6

Tegevusnäitajad:
1) analüüsib lõhkeseadeldistest tuleneva ohu tõrjumise varasemat praktikat ja meeskonna tegevust korrektuuride tegemiseks, puudujääkide ilmnemisel korraldab koolitusi; juhib lõhkeseadeldise ohu tõrjumisega seotud demineerimistegevust vastavalt seadustele; vajaduse korral täidab pommitehniku tööülesandeid;
2) analüüsib lahingumoonast tuleneva ohu tõrjumisega seotud varasemat praktikat ja meeskonna tegevust korrektuuride tegemiseks, puudujääkide ilmnemisel korraldab koolitusi; vajaduse korral täidab pommitehniku tööülesandeid;
3) analüüsib lahingumoonast tuleneva CBRN-ohu tõrjumisega seotud varasemat praktikat ja meeskonna tegevust korrektuuride tegemiseks, puudujääkide ilmnemisel korraldab koolitusi; vajaduse korral täidab pommitehniku tööülesandeid.

Teadmised:
1) plahvatuste tüübid ja parameetrid.

Hindamismeetod(id): praktiline töö, test.
Valitavad kompetentsid
Valitavatest kompetentsidest (B.2.6 – B.2.15) on võimalik valida vastava taseme kompetents kolmel tegevusalal: B.2.6 – B.2.8 Veealuste demineerimistööde tegemine, B.2.9 – B.2.11 Pommikoera kasutamine ning B.2.12 – B.2.15 CBRN-ohu tõrjumine. Märge valitava kompetentsi tõendamise kohta kantakse kut...setunnistusele.
Loe edasi
Peida
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Veealuste demineerimistööde tegemine EOD3 5

Tegevusnäitajad:
1) valmistab enne sukeldumist ette isikliku varustuse ja otsimisvarustuse; otsib lahingumoona vee all vastavalt kehtivatele seadustele; kasutades sonarit, veealust miiniotsijat ja muud veealust erivarustust; kindlustab või julgestab vee all töötavat pommitehnikut lõhkeseadeldise otsimisel vastavalt kehtivatele seadustele; täidab tuukripäevikut vastavalt kehtivatele seadustele;
2) valmistab enne sukeldumist ette tuvastamisvarustuse; tuvastab lahingumoona vee all vastavalt kehtivatele seadustele, kasutades veealust kaamerat ja muud veealust erivarustust; kindlustab või julgestab vee all töötavat pommitehnikut lõhkeseadeldise tuvastamisel vastavalt kehtivatele seadustele; täidab tuukripäevikut vastavalt kehtivatele seadustele;
3) valmistab enne sukeldumist ette pinnaletõstmise varustuse; tõstab lahingumoona pinnale vastavalt kehtivatele seadustele, kasutades tõstekotti ja vintsimisseadet või muud varustust; täidab tuukripäevikut vastavalt kehtivatele seadustele;
4) valmistab enne sukeldumist ette isikliku ja meeskonna varustuse ning lõhkamisvahendid ja -laengud; kahjutustab lahingumoona vee all vastavalt kehtivatele seadustele; täidab tuukripäevikut vastavalt kehtivatele seadustele.

Teadmised
1) sukeldumise põhitõed;
2) surve mõju;
3) sukeldumisvarustuse valik;
4) sukeldumiste planeerimine;
5) veealune navigeerimine;
6) sukeldumine kompuutriga;
7) sukeldumine pimedas.

Hindamismeetod(id): praktiline töö, test.
B.2.7 Veealuste demineerimistööde tegemine EOD4 5

Tegevusnäitajad:
1) otsib lahingumoona ja lõhkeseadeldisi vee all vastavalt kehtivatele seadustele, kasutades sonarit, veealust miiniotsijat ja muud veealust erivarustust; vastavalt kehtivatele seadustele juhib lahingumoona ja lõhkeseadeldise veealusel otsimisel tuukritöid, täidab tuukripäevikut ja tuukriraamatut, kontrollib tuukrite isiklikku varustust ja meeskonna varustust, kontrollib enne tuukritöid sidevahendeid, märgistab enne sukeldumist sukeldumiskoha, määrab töötavad tuukrid ja julgestavad tuukrid ning annab loa riietumiseks;
2) tuvastab vee all lahingumoona ja lõhkeseadeldise vastavalt kehtivatele seadustele, kasutades veealust kaamerat ja muud veealust erivarustust; vastavalt kehtivatele seadustele juhib lahingumoona ja lõhkeseadeldise tuvastamisel tuukritöid, täidab tuukripäevikut ja tuukriraamatut, kontrollib tuukrite isiklikku varustust ja meeskonna varustust, kontrollib enne tuukritöid sidevahendeid, märgistab enne sukeldumist sukeldumiskoha, määrab töötavad tuukrid ja julgestavad tuukrid ning annab loa riietumiseks;
3) tõstab lahingumoona ja lõhkeseadeldise pinnale vastavalt kehtivatele seadustele, kasutades tõstekotti ja vintsimisseadet või muud varustust; vastavalt kehtivatele seadustele juhib lahingumoona ja lõhkeseadeldise pinnale tõstmisel tuukritöid, täidab tuukripäevikut ja tuukriraamatut, kontrollib tuukrite isikliku varustust ja meeskonna varustust, kontrollib enne tuukritöid sidevahendeid, märgistab enne sukeldumist sukeldumiskoha, määrab töötavad tuukrid ja julgestavad tuukrid ning annab loa riietumiseks; vastavalt töö eripärale, olukorrale ja taktikale määrab tõstemeetodi, määrab kindlaks lõhkekeha veepealse transpordi viisi ja teekonna ning lõhkekeha üleandmise koha;
4) kahjutustab lahingumoona ja lõhkeseadeldise vee all vastavalt kehtivatele seadustele, kasutades lõhkamisvahendeid ja -laenguid; juhib tuukritöid vastavalt kehtivatele seadustele, täidab tuukripäevikut ja tuukriraamatut, kontrollib tuukrite isikliku varustust ja meeskonna varustust, kontrollib enne tuukritöid sidevahendeid, märgistab enne sukeldumist sukeldumiskoha, määrab nii töötavad kui ka julgestavad tuukrid ning annab loa riietumiseks.

Teadmised
1) sukeldumise põhitõed;
2) surve mõju;
3) sukeldumisvarustuse valik;
4) sukeldumiste planeerimine;
5) veealune navigeerimine;
6) sukeldumine kompuutriga;
7) sukeldumine pimedas.

Hindamismeetod (id): praktiline töö, test.
B.2.8 Veealuste demineerimistööde instruktor 6

Tegevusnäitajad:
1) analüüsib lõhkekeha ja lõhkeseadeldise veealuse otsimise varasemat praktikat ja meeskonna tegevust korrektuuride tegemiseks; korraldab tuukrite treeninglaagreid vastavalt demineerimiskeskuse aastaplaanile; vajaduse korral täidab pommitehniku tööülesandeid;
2) analüüsib lõhkekeha ja lõhkeseadeldise veealuse tuvastamise varasemat praktikat ja meeskonna tegevust korrektuuride tegemiseks; korraldab tuukrite treeninglaagreid jm koolitusi vastavalt demineerimiskeskuse aastaplaanile; vajaduse korral täidab pommitehniku tööülesandeid;
3) juhib veealuste demineerimistöödega seotud demineerimistegevust; analüüsib lõhkekeha ja lõhkeseadeldise veealuse tuvastamise varasemat praktikat ja meeskonna tegevust korrektuuride tegemiseks; korraldab tuukrite treeninglaagreid jm koolitusi vastavalt demineerimiskeskuse aastaplaanile; vajaduse korral täidab pommitehniku tööülesandeid;
4) analüüsib lõhkekeha ja lõhkeseadeldise veealuse kahjutustamise varasemat praktikat ja meeskonna tegevust korrektuuride tegemiseks; korraldab tuukrite treeninglaagreid jm koolitusi vastavalt demineerimiskeskuse aastaplaanile; vajaduse korral täidab pommitehniku tööülesandeid.

Teadmised
1) sukeldumise põhitõed;
2) surve mõju;
3) sukeldumisvarustuse valik;
4) sukeldumiste planeerimine;
5) veealune navigeerimine;
6) sukeldumine kompuutriga;
7) sukeldumine pimedas.

Hindamismeetod(id): praktiline töö, test.
B.2.9 Pommikoera kasutamine EOD1 4

Tegevusnäitajad:
1) vastavalt kõrgema taseme demineerija juhendamisele tagab koerale igapäevase vajaliku liikumise, söötmise ja hoolduse;
2) õpetab välja ja treenib koera vastavalt kõrgema tasemega koerajuhi juhendamisele;
3) täidab sündmuskohal demineerimisjuhi korraldusi; kasutab individuaalseid kaitsevahendeid (killuvest, kiiver jm) vastavalt kehtivatele seadustele.

Teadmised:
1) koerte koolitamise alused, instinktid, arenguetapid, meeled, õppimisprotsessid;
2) lõhkeainete ja lõhnamolekulide levik.

Hindamismeetod(id): praktiline töö, test.
B.2.10 Pommikoera kasutamine EOD3 5

Tegevusnäitajad:
1) tagab koerale igapäevase vajaliku liikumise, söötmise ja hoolduse; jälgib koera tervislikku seisundit ja teavitab kõrgema taseme demineerijat veterinaarprotseduuride tegemise vajadusest;
2) õpetab koera välja ja treenib teda vastavalt kõrgema tasemega koerajuhi juhendamisele; korraldab koerale individuaalseid treeninguid vastavalt koolitusplaanile; juhendab teisi koerajuhte koerte treenimisel;
3) kasutab vastava väljaõppega koera lõhkeaine tuvastamisel; koordineerib pommikoerte kasutamist sündmuskohal; täidab sündmuskohal demineerimistööde juhi korraldusi; kasutab individuaalseid kaitsevahendeid (killuvest, kiiver jm) vastavalt kehtivatele seadustele; vajaduse korral täidab sündmuskohal demineerimistööde juhi ülesandeid; teeb ettepanekuid vajalike koolituste korraldamiseks.

Teadmised:
1) koerte koolitamise alused, instinktid, arenguetapid, meeled, õppimisprotsessid;
2) lõhkeainete ja lõhnamolekulide levik;
3) pommikoerte kasutamise võimalused ja otstarve pommiintsidentidele reageerimisel;
4) pommiülikonna kasutamine koera koolitusel ja väljakutsetel.

Hindamismeetod(id): praktiline töö, test.
B.2.11 Pommikoera kasutamise instruktor 6

Tegevusnäitajad:
1) tagab koerale igapäevase vajaliku liikumise, söötmise ja hoolduse; jälgib pommikoerte tervislikku seisundit ja koordineerib veterinaarprotseduuride tegemist; valib tööks sobilikud pommikoerad; korraldab pommikoerte varustamist vajaliku varustuse ja toiduga; hoiab end kursis koerte kasvatamise, hooldamise ja pidamise uuendustega ning juurutab neid teiste koerajuhtide seas;
2) vastavalt kehtivatele seadustele planeerib ja korraldab koerajuhtide koolitusi ning koerte treeninguid, koostab uusi või täiendab vanu õppematerjale; organiseerib koerte atesteerimist vastavalt demineerimiskeskuse aastaplaanile; hoiab end kursis eriala uute trendide ja metoodikatega ning rakendab neid koolituste korraldamisel; vajaduse korral täidab pommikoera treenimisel ja koolitamisel teiste tasemete demineerijate tööülesandeid;
3) täidab vajaduse korral sündmuskohal demineerimistööde juhi ülesandeid; kasutab individuaalseid kaitsevahendeid (killuvest, kiiver jm) vastavalt kehtivale seadusandlusele; kasutab vastava väljaõppega koera lõhkeaine tuvastamisel; koordineerib pommikoerte kasutamist sündmuskohal; analüüsib toimunud väljakutsete täitmist ja arvestab selle tulemusi koolitusplaanide tegemisel; osaleb pommikoerte kasutamise strateegiate ja taktikate väljatöötamisel vastavalt väljakutsete iseloomule.

Teadmised:
1) koerte koolitamise alused, instinktid, arenguetapid, meeled, õppimisprotsessid;
2) lõhkeainete ja lõhnamolekulide levik;
3) pommikoerte kasutamise võimalused ja otstarve pommiintsidentidele reageerimisel;
4) pommiülikonna kasutamine koera koolitusel ja väljakutsetel.

Hindamismeetod(id): praktiline töö, test.
B.2.12 CBRN-ohu tõrjumine EOD2 4

Tegevusnäitajad:
1) piirab CBRN-ohuala, kasutades CBRN-keskkonda sukeldumise isikukaitsevahendeid vastavalt CBRN-keskkonda sukeldumise juhi korraldustele;
2) piirab CBRN-ohtude tuvastamise juures ohuala, kasutades isikukaitsevahendeid vastavalt tegevuse juhi korraldustele;
3) piirab saaste neutraliseerimise/ärastamise juures ohuala, kasutades isikukaitsevahendeid vastavalt tegevuse juhi korraldustele.

Teadmised:
1) ohtlike ainete klassifikatsioon;
2) keemilised ründeained;
3) bioloogilised ründeained;
4) ioniseeriv kiirgus;
5) CBRN-kaitsevahendid;
6) saasteärastuse taktika.

Hindamismeetod(id): praktiline töö, test.
B.2.13 CBRN-ohu tõrjumine EOD3 5

Tegevusnäitajad:
1) valmistab ette CBRN-keskkonda sukeldumise vahendid ja varustuse vastavalt pommitehniku korraldustele; valmistab ette sündmuskoha luure vahendid ja juhib pommirobotit; abistab pommitehnikut sündmuskoha luure tegemisel vastavalt kehtivatele seadustele;
2) abistab pommitehnikut CBRN-ohu tuvastamisel ja tõrjumisel; valmistab ette CBRN-ohu tuvastamiseks ja tõrjumiseks ettenähtud varustuse ja mõõteriistad vastavalt kehtivatele seadustele;
3) juhib saasteärastuspunkti püstitamist, arvestades tuule suunda ja teisi keskkonnamõjusid (nt veekogude lähedus, temperatuur, sademed); vastutab CBRN-keskkonnas kasutatud varustuse ja tehnika puhastamise eest vastavalt kehtivatele seadustele.

Teadmised:
1) ohtlike ainete klassifikatsioon;
2) keemilised ründeained;
3) bioloogilised ründeained;
4) ioniseeriv kiirgus;
5) CBRN-kaitsevahendid;
6) saasteärastuse taktika.

Hindamismeetod(id): praktiline töö, test.
B.2.14 CBRN-ohu tõrjumine EOD4 5

Tegevusnäitajad:
1) määrab isikukaitse vahendite kaitsetaseme ja ohuala raadiuse vastavalt sündmuskoha luure andmetele; juhib CBRN-keskkonda sukeldumise meeskonda vastavalt kehtivatele seadustele, kasutades CBRN-keskkonda sukeldumise varustust ja vahendeid (ülikond, hingamisaparaat jne); täidab vajaduse korral madalama tasemega demineerija ülesandeid;
2) tuvastab CBRN-ohu, kasutades kiirguse ja ründemürkide tuvastamise mõõteriistu; lähtuvalt tuvastatud ohust määrab neutraliseerimise viisi ja vahendid; kahjutustab või neutraliseerib CBRN-ohu allika vastavalt kehtivatele seadustele; täidab vajaduse korral madalama tasemega demineerija ülesandeid;
3) juhib saasteärastuspunkti tööd; vastutab saastejääkide kokkukogumise eest vastavalt kehtivatele seadustele; kontrollib CBRN-keskkonda sukeldunud meeskonna puhtust saasteärastuse järel; täidab vajaduse korral madalama tasemega demineerija ülesandeid.

Teadmised:
1) ohtlike ainete klassifikatsioon;
2) keemilised ründeained;
3) bioloogilised ründeained;
4) ioniseeriv kiirgus;
5) CBRN-kaitsevahendid;
6) saasteärastuse taktika.

Hindamismeetod(id): praktiline töö, test.
B.2.15 CBRN-ohu tõrjumise instruktor 6

Tegevusnäitajad:
1) analüüsib CBRN-keskkonda sukeldumise varasemat praktikat ja meeskonna tegevust korrektuuride tegemiseks; hoiab ennast kursis CBRN-valdkonda puudutavate taktikate ja varustuse uuendustega ning korraldab vastavaid koolitusi; täidab vajaduse korral pommitehniku ülesandeid;
2) analüüsib CBRN-ohu tuvastamise ja tõrjumise varasemat praktikat ja meeskonna tegevust hilisemate korrektuuride tegemiseks; hoiab ennast kursis CBRN-ohu tuvastamise ja tõrjumise valdkonda puudutavate taktikate ja varustuse uuendustega ning korraldab vastavaid koolitusi; täidab vajaduse korral pommitehniku ülesandeid;
3) analüüsib saasteärastuse ja/või neutraliseerimise varasemat praktikat ja meeskonna tegevust korrektuuride tegemiseks; hoiab ennast kursis vastava valdkonna uuendustega ning korraldab koolitusi; täidab vajaduse korral pommitehniku ülesandeid.

Teadmised:
1) ohtlike ainete klassifikatsioon;
2) keemilised ründeained;
3) bioloogilised ründeained;
4) ioniseeriv kiirgus;
5) CBRN-kaitsevahendid;
6) saasteärastuse taktika.

Hindamismeetod(id): praktiline töö, test.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.16 Demineerimisinstruktor, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1) analüüsib lõhkematerjali käitlemist; hoiab end kursis vastava valdkonna uuendustega ning toimunud intsidentidega ja sellest tulenevalt korraldab koolitusi; vajaduse korral täidab pommitehniku ülesandeid;
2) annab kannatanu(te)le elupäästvat esmaabi vastavalt esmaabi andmise nõuetele; hindab turvaolukorda töökohal; juhendab kannatanu väljaviimist ohtlikult alalt; delegeerib esmaabiülesandeid; planeerib ja koordineerib kannatanu evakueerimist töökohalt raviasutusse; võtab ühendust raviasutuse või organisatsiooniga, kes on kohustatud abistama kannatanute paigutamisega sobivasse raviasutusse; koostab demineerimisõnnetusele reageerimise plaani; analüüsib meeskonna tegevust demineerimisõnnetuse korral ning korraldab koolitusi;
3) teeb alarmsõitu, arvestades kehtivaid seaduseid ja demineerimistööde eripära; analüüsib meeskonna tegutsemist alarmsõidul, hoiab ennast kursis seadusemuudatustega ning toimunud intsidentidega ja vajadusel korraldab vajalikke koolitusi;
4) vastavalt toimunud intsidendile hindab olukorda ja valmistab ette ning juhib sündmusjärgset analüüsi;
5) kasutab oma töös arvutit tasemetel: AO1 – Infotehnoloogia põhimõisted ja infoühiskond, AO2 – Arvuti kasutamine ja failihaldus, AO3 – Tekstitöötlus, AO4 – Tabelitöötlus, AO5 – Andmebaasid, AO6 – Esitlus, AO7 – Informatsioon ja kommunikatsioon (vt lisa 2 „Arvuti kasutamise oskuse kriteeriumid“);
6) kasutab oma töös eesti keelt tasemel C1 ning ühte võõrkeelt (soovitavalt inglise keelt) tasemel B2 (vt lisa 3 „Keeleoskuse hindamise skaala“).

Teadmised:
1) pedagoogika ja andragoogika alused;
2) juhtimise alused.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 18-03092012-05/1k
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Õigus- ja Sisekaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 7
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 03.09.2012
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Päästeteenistus
Kutse grupp: Demineerija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
33 Äri ja halduse keskastme spetsialistid
335 Valitsuse haldusalade ametnikud
3359 Valitsuse haldusalade ametnikud, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ando Piirsoo Päästeameti demineerimiskeskus
Arno Pugonen Päästeameti demineerimiskeskus
Margus Möldri Sisekaitseakadeemia
Reelika Ein Päästeamet

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist