Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Demineerimisinstruktor, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Demineerimisinstruktor, tase 6
EN: EOD Instructor, EstQF Level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 02.04.2024
Kehtib kuni: 01.04.2029
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Kutsestandardis uuendati tegevusnäitajate, üldoskuste ning töö kirjelduse sõnastust. Sõnastati tulevikuoskused. Lähtuvalt uuendatud kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist lisati kvalifikatsiooninõuded kutse taotlemisel. Kehtestati nõue, et kutse taotleja peab olema täitnud eelmise taseme demineerija tööülesandeid kas siis aasta või pommitehniku kutse taotlemisel kaks aastat.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Demineerimisinstruktor, tase 6 on spetsialist, kes on läbinud etapiliselt kõik demineerimise kvalifikatsioonikursused ja omandanud vastava kompetentsuse. Demineerimisinstruktori töö on juhendamine, demineerimisandmete analüüs ja teadmiste edasiandmine. Demineerimisinstruktori töö eesmärk on demineer...imise kvaliteedi hoidmine ja tõstmine. Demineerimisinstruktor töötab meeskonnas ning tema töö eeldab suhtlemist kolleegide ja ameti- ning eraisikutega.

Lisaks demineerimisinstruktorile on ka demineerija EOD1, demineerija EOD2, demineerija EOD3 ja pommitehnik EOD3+ kutsed. Demineerijate pädevus kasvab vastavalt IMAS (International Mine Action Standard, vt lisa 1 − kutsestandardis kasutatud lühendid) maatriksile.
Demineerija EOD1, tase 4 töö on abistada meeskonda pommiohu, lahingumoonaohu ja plahvatusohu tõrjumisega seotud tegevustel; ta töötab juhendamisel.
Demineerija EOD2, tase 4 töö on abistada leitud esemete ohutustaseme hindamisel ja määramisel ning ohutult esemeid teisaldada.
Demineerija EOD3, tase 5 töö on tuvastada plahvatusohtlikku lahingumoona ning hinnata leitud esemete ohutustaset, teha ohutustamise protseduure ja hävitada igasugust lahingumoona.
Pommitehnik EOD3+, tase 5 on spetsialist, kelle töö on kahjutustada plahvatusohtlikke esemeid, kasutada eritehnikaid ja -oskusi lõhkeseadeldiste ja teiste improviseeritud lõhkematerjalide käitlemisel (vedelikud raketimootorites, vaesestatud uraaniga (Depleted Uranium) täidetud lahingumoon jne).

Demineerimisinstruktor töötab kõrgendatud ohuga töökeskkonnas. Tema töökeskkonda mõjutavad füüsikalised, keemilised, füsioloogilised ja psühholoogilised tegurid. Töö toimub nii väli- kui sisetingimustes ja nõuab füüsilist pingutust. Töötaja peab olema teadlik tööga kaasnevatest tervise- ja keskkonnariskidest. Töö on vaimselt ja emotsionaalselt pingeline, eeldab töötamist ka öösiti, puhkepäevadel ja riigipühadel. Peamised ohud on plahvatustest ja kemikaalidest tulenevad vigastused, haigestumised ja töötraumad, võimalikud on mitmesugused bioloogiliste, keemiliste ning füüsiliste ja füüsikaliste faktorite poolt tekitatud tervisekahjustused. Töötamisel on oluline täita tööohutuseeskirju ja kasutada isikukaitsevahendeid. Pommiülikonna kasutamine eeldab demineerimisinstruktorilt head füüsilist vormi.

Demineerimisinstruktori peamised töövahendid on kaitsevarustus, kaitsevahendid, lõhkematerjal, tulirelvad, erilaengud, metallidetektorid, pommirobot, sideseadmed, droon, röntgeniaparaat, abivahendid, pommikonteiner, mõõtevahendid.

Demineerija koolituse korraldamisel ja koolituskavade koostamisel lähtutakse rahvusvahelistest EOD (Explosive Ordnance Disposal) koolituspõhimõtetest ja ohutusreeglistikust; sellest tulenevalt on kutse nimetuses ka akronüüm EOD.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine, korraldamine ja juhtimine
A.2.2 Lõhketöö tegemine
A.2.3 Pommiohu tõrjumine
A.2.4 Lahingumoona ohu tõrjumine
A.2.5 Plahvatusohu tõrjumine
A.3 Kutsealane ettevalmistus
Demineerimisinstruktoril on vähemalt keskharidus ja töökohal omandatud kutseoskused. Demineerimisinstruktor on täitnud pommitehniku tööülesandeid vähemalt ühe aasta.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Demineerija, demineerimisinstruktor.
A.5 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Töötamiseks Päästeametis on nõutav kutse vastavalt päästeteenistuse seadusele ja selle rakendusaktidele.
A.6 Tulevikuoskused
Oskus tegutseda keskkonnasäästlikult, mehitamata tehniliste vahendite kasutamise oskus, tehisintellekti kasutamise oskus, programmeerimisoskus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Demineerimisinstruktor, tase 6, kutse moodustub üldoskustest ja kohustuslikest kompetentsidest. Kutse taotlemisel on nõutav kõikide kompetentside tõendamine.
Kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele: Kutse taotlemisel
1. Keskharidus
2. Omab pommitehnik EOD3+, tase 5 kutsetunnistust
3. Kutse taotleja on täitnud pommitehniku EOD3+ tööülesandeid vähemalt ühe aasta peale kutse omandamist
4. Vähemalt üheaastane kogemus täiskasvanute koolitamisel või andragoogika alase koolituse läbimine
B.2 Demineerimisinstruktor, tase 6 üldoskused
1. Kasutab oma tegevuses enda ja teiste tervist säästvaid tööviise, isikukaitsevahendeid ning järgib ohutusnõudeid.
2. Kasutab oma töös digiseadmeid infotöötluse, kommunikatsiooni, ohutuse ja probleemilahenduse jaoks iseseisva kasutaja tasemel ning sisuloome jaoks algtasemel (vt lisa 2 - digipädev...
uste enesehindamisskaala).
3. Kasutab enese suuliseks või kirjalikuks väljendamiseks eesti keelt keeleseaduse ja selle alusel kehtestatud nõuete kohaselt.
4. Kasutab oma töös ühte võõrkeelt (soovitavalt inglise keelt).
5. Kasutab nii eesti kui ka võõrkeeles oma valdkonnas kokkulepitud oskuskeele mõisteid ja termineid.
6. Jälgib valdkonna suundumusi ja arengut, et olla uuendustega kursis.
7. Kasutab mõtlemisel loogikat ja süsteemset arutlust, et näha nähtustevahelisi suhteid, teha järeldusi, tuvastada alternatiivsete lahenduste tugevad ja nõrgad küljed ning leida probleemide võimalikud lahendamise viisid.

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Töö planeerimine, korraldamine ja juhtimine 6

Tegevusnäitajad
1. Planeerib ja korraldab demineerimistööd vastavalt valdkonda reguleerivatele õigusaktidele ja IMAS standardile; kaasab planeerimisse ja korraldamisse sobiva meeskonna vastavalt töö iseloomule.
2. Arvestab oma tegevuses valdkonna töökorralduse ja struktuuriga; langetab asjakohaseid otsuseid, sh keerulisi ja riske sisaldavaid ning mittetäieliku info alusel tehtavaid; algatab tegevusi oma pädevuse piires, juhib ja kontrollib nende kulgu ja tulemuste suunas tegutsemist; võtab vastutuse enda ja meeskonna tegevuse eest; jälgib juhendatavat, sekkub kriitilistes olukordades õigeaegselt.
3. Juhib sündmuskohal või distantsilt (nt kõrgema tasemega staabist) demineerimistööd igasuguse lahingumoona ja lõhkeseadeldise leiu korral vastavalt demineerimisalastele õigusaktidele, sündmuse iseloomule ja olukorrale sündmuskohal; valib olukorra lahendamiseks sobiva taktika vastavalt leitud lahingumoonale ja lõhkeseadeldisele.
4. Viib läbi ennetus- ja teavitustööd, arvestades sihtrühma vajadusi; valmistab vastavalt sihtrühmale ette loengumaterjali, sh näitlikud õppevahendid; juhendab demineerijaid ennetus- ja teavitustöö ettevalmistamisel ja läbiviimisel; analüüsib tehtud tööd ja viib vastavalt tulemustele sisse muudatusi ennetus- ja teavitustöö kavadesse, arvestades ka rahvusvahelisi trende.
5. Osaleb õppekava koostamisel; korraldab vastavalt vajadusele demineerimisvaldkonna koolitustegevust, arvestades õppekava; korraldab, juhib ja viib läbi lõhketöid koolituse eesmärgil, õpetab lõhketöö juhtimist ja läbiviimist; koostab õppematerjale vastavalt õppekavale ja töö analüüsile; arvestab õpikeskkonna võimalusi ja konkreetse õpperühma eripära; koostab, vormistab ja täidab väljaõppedokumentatsiooni vastavalt ettenähtud korrale; analüüsib läbiviidud koolitusi ja viib vastavalt tulemustele sisse muudatusi; märkab demineerijate koolitusvajadust, teeb ettepanekuid koolituse korraldamiseks.
B.3.2 Lõhketöö tegemine 6

Tegevusnäitajad
1. Planeerib ja korraldab lõhketöid vastavalt õigusaktidele ja sündmuse iseloomule; valib sobiva ja võimalikult ohutu hävitusmeetodi, lähtudes demineerimisalastest õigusaktidest ja erialasest koolitusest ning arvestades ümbritsevat keskkonda; täidab lõhketööga seotud kohustusliku dokumentatsiooni vastavalt demineerimisalastele õigusaktidele.
2. Juhib lõhketööd oma pädevuse piires vastavalt õigusaktidele; valib ohutuima viisi lõhketöö läbiviimiseks; jälgib lõhketöö ohutust.
3. Juhendab lõhkamiskohas demineerijaid lõhketöö ettevalmistamisel ja ohuala piiramisel; määrab ohuala raadiuse ja sobiva lõhkamismeetodi ning arvutab kamufleti, arvestades lõhkamiskohta ja hävitatava lahingumoona tüüpi; valmistab ette lõhkamisvahendid ja lõhkelaengud, paigaldab lõhkelaengud; juhendab lõhkelaengute ja eriotstarbeliste lõhkelaengute paigaldamist; kontrollib demineerimismeeskonna tegevust lõhketöö ettevalmistamisel.
4. Määrab ohuala raadiuse olenevalt ümbritsevast keskkonnast, oludest ja ohu tekitajast; valib pommiohu tõrjumiseks sobiva taktika; likvideerib pommiohu, kasutades ettevalmistatud varustust ja erilaengut; analüüsib meeskonna tegevust korrektuuride tegemiseks, puudujääkide ilmnemisel korraldab vajalikke koolitusi.
5. Määrab ohuala olenevalt ümbritsevast keskkonnast, oludest ja lahingumoona tüübist; valib lahingumoonaohu tõrjumiseks sobiva taktika ja hävitusmeetodi; likvideerib lahingumoona ohu, arvestades lahingumoona tüüpi ja otstarvet, kasutades ettevalmistatud varustust ja vahendeid; vajadusel valmistab improviseeritud erilaengu; korraldab järelkontrolli ja osaleb selles; analüüsib meeskonna tegevust korrektuuride tegemiseks, puudujääkide ilmnemisel korraldab koolitusi.
6. Likvideerib lõhkeseadeldisest tuleneva ohu, kasutades sobivat meetodit, taktikat ja vahendeid; vajadusel valmistab ette erilaengu ja viib läbi lõhkamise; korraldab sündmuskohal tehiolude jäädvustamise; analüüsib meeskonna tegevust hilisemate korrektuuride tegemiseks, puudujääkide ilmnemisel korraldab vajalikke koolitusi.
7. Teeb eriotstarbelisi lõhketöid; lõhketöö juhina annab korralduse kasutatava varustuse ja vahendite kohta, korraldab varustuse hoolduse peale sündmust; politseilisel lõhketööl otsustab võimaluste ja õigete lõhkematerjalide valiku; määrab ohuala olenevalt ümbritsevast keskkonnast ja oludest; valmistab erilangud; korraldab lõhkamiskoha järelkontrolli ja osaleb selles; analüüsib meeskonna tegevust korrektuuride tegemiseks, puudujääkide ilmnemisel korraldab koolitusi.

Teadmised
1. Plahvatuste tüübid ja parameetrid; plahvatuse mõju inimestele, rajatistele ja keskkonnale; plahvatuse mõju vähendamise moodused, kaitsemeetmed; signaalid lõhketööl.
B.3.3 Pommiohu tõrjumine 6

Tegevusnäitajad
1. Kogub pommiähvarduse sündmusega seonduvat infot; korraldab ja juhib demineerimismeeskonna tegevust pommiähvarduse sündmusel; teeb sündmuse lahendamiseks koostööd; analüüsib pommiähvarduste varasemat praktikat ja meeskonna tegevust korrektuuride tegemiseks, puudujääkide ilmnemisel korraldab koolitusi.
2. Kogub ja analüüsib pommikahtluse sündmusega seonduvat infot; korraldab ja juhib tegevust pommikahtluse sündmusel, teeb sündmuse lahendamiseks koostööd; lahendab sündmuse, kasutades sobivat varustust; analüüsib kahtlaste esemete ja asjaoludega seotud varasemat praktikat ning meeskonna tegevust korrektuuride tegemiseks, puudujääkide ilmnemisel korraldab koolitusi.
3. Kogub ja analüüsib pommitehnilise kontrolli sündmusega seonduvat infot; korraldab ja juhib demineerimismeeskonna tegevust pommitehnilisel kontrollil; teeb sündmuse lahendamiseks koostööd; analüüsib pommiähvarduste varasemat praktikat ja meeskonna tegevust korrektuuride tegemiseks, puudujääkide ilmnemisel korraldab koolitusi.
4. Kogub ja analüüsib plahvatuskohal infot, arvestades sh varasemaid sündmusi; korraldab ja juhib demineerimismeeskonna tegevust plahvatusjärgsel tööl, teeb sündmuse lahendamiseks koostööd; lahendab sündmuse oma vastutusala piires, kasutades sobivat varustust; analüüsib varasemat praktikat ning meeskonna tegevust korrektuuride tegemiseks, puudujääkide ilmnemisel korraldab koolitusi.
B.3.4 Lahingumoona ohu tõrjumine 6

Tegevusnäitajad
1. Käitleb laske- ja lahingumoona ohutult oma pädevuse piires; identifitseerib laske- ja lahingumoona; analüüsib ning kontrollib laske- ja lahingumoona ohutut käitlemist, sellega seotud varasemat praktikat ja meeskonna tegevust korrektuuride tegemiseks; puudujääkide ilmnemisel korraldab koolitusi.
2. Kasutab demineerimistööl ettenähtud abi- ja erivahendeid; määrab sobiva EOD-ERW-taktika vastavalt lahingumoonale; teeb leitud lahingumoona või selle otsimisega seotud toimingud; määrab kahjutustamise meetodi vastavalt lahingumoonale; analüüsib ning kontrollib kasutatavat EOD-ERW-taktikat, sellega seotud varasemat praktikat ja meeskonna tegevust korrektuuride tegemiseks, puudujääkide ilmnemisel korraldab koolitusi; hoiab end kursis EOD-ERW-taktika uuendustega ning juhendab teisi uute taktikate kasutuselevõtmisel.
3. Kogub ja analüüsib infot lõhkematerjalide ja lahingumoonaga saastatud keskkonna kohta, viib läbi tehnilist ja mittetehnilist uuringut; otsustab edasised toimingud vastavalt lõhkematerjalide ja lahingumoona omadustele, hävitab need vastavalt leiu eripärale; analüüsib lõhkematerjalide ja lahingumoonaga saastatud ala puhastamise varasemat praktikat ja meeskonna tegevust korrektuuride tegemiseks, puudujääkide ilmnemisel korraldab koolitusi.
4. Määrab ohuala raadiuse olenevalt ümbritsevast keskkonnast, oludest ja ohu tekitajast; identifitseerib CBRN-lahingumoona markeeringu ja tehiolude põhjal ning valib vastavalt sellele ohu tõrjumiseks sobiva taktika; kahjutustab CBRN-lahingumoona; juhib lahingumoonast tuleneva CBRN-ohu tõrjumisega seotud demineerimistegevust; analüüsib lahingumoonast tuleneva CBRN-ohu tõrjumisega seotud varasemat praktikat ja meeskonna tegevust korrektuuride tegemiseks, puudujääkide ilmnemisel korraldab koolitusi.

Teadmised
1. Laske- ja lahingumoona liigid ja ehitus; lõhkelaengute liigid, paigaldamine.
B.3.5 Plahvatusohu tõrjumine 6

Tegevusnäitajad
1. Määrab ohuala raadiuse olenevalt ümbritsevast keskkonnast, oludest ja ohu tekitajast.
2. Lõhkeseadeldisest tuleneva plahvatusohu tõrjumisel kahjutustab lõhkeseadeldise, kasutades sobivat meetodit, taktikat ja vahendeid; korraldab sündmuskohal tehiolude jäädvustamise.
3. Identifitseerib CBRN-ohu tehiolude põhjal ning valib vastavalt sellele ohu tõrjumiseks sobiva taktika; kahjutustab lõhkeseadeldise; juhib lõhkeseadeldisest tuleneva CBRN-ohu tõrjumisega seotud demineerimistegevust.
4. Analüüsib lõhkeseadeldistest tuleneva ohu tõrjumisega seotud varasemat praktikat ja meeskonna tegevust korrektuuride tegemiseks, puudujääkide ilmnemisel korraldab koolitusi.

Teadmised:
1) plahvatuste tüübid ja parameetrid.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.6 Demineerimisinstruktor, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad
1. Arvestab oma töös demineerimisega seotud juhiseid, valdkondlikke nõudeid, eeskirju, õigusakte, standardeid jmt.
2. Annab isikutele abi kuni kiirabi saabumiseni või kuni nad saavad täielikumat ravi.
3. Valmistab ette ja juhib sündmusjärgset analüüsi. Kasutab sündmuse lahendamisel loogikat ja süsteemset arutlust, et teha järeldusi, tuvastada alternatiivsete lahenduste tugevad ja nõrgad küljed ning leida probleemide võimalikud lahendamise viisid. Õpib enda ja teiste kogemusest, võttes arvesse võimalikke probleeme, teavet selle kohta, mis meetodid toimivad. Teeb ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks, muudatuste tegemiseks.
4. Vastutab enda ja teiste demineerijate töö kvaliteedi eest. Kontrollib enda ja teiste demineerijate töö kvaliteeti; kinnitab kvaliteedikontrolli tulemuse; analüüsib ja arendab demineerijate kvaliteedikontrolli süsteemi.
5. Kavandab ja viib läbi üritusi, koolitusi jm.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 26-02042024-1.5/5k
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 30
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 02.04.2024
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Päästeteenistus
Kutse grupp: Demineerija
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
33 Äri ja halduse keskastme spetsialistid
335 Valitsuse haldusalade ametnikud
3359 Valitsuse haldusalade ametnikud, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutsestandardis kasutatud lühendid
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamisskaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Tõnson Päästeamet
Maret Valner Päästeamet
Raido Taalmann Päästeamet
Arno Pugonen Päästeamet
Jaanis Otsla Sisekaitseakadeemia päästekolledž

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist