Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 5
EN: Sheet metal, CNC machine operator, level 5
Spetsialiseerumised:
  • Lehtmetallist toodete valmistamine APJ painutuspressil
  • Lehtmetallist toodete valmistamine APJ-lehetöötluskeskusel
  • Lehtmetallist toodete valmistamine gaasi- ja plasmalõikustehnoloogia abil
  • Lehtmetallist toodete valmistamine laserlõikustehnoloogia abil
  • Lehtmetallist toodete valmistamine vesilõikustehnoloogia abil
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kehtib alates: 19.09.2012
Kehtib kuni: 01.06.2014
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator on erialase haridusega, täienduskoolitused läbinud ja töökogemusega oskustööline, kes töötab lehtmetalli töötlemisega tegelevas ettevõttes. Tema peamine tööülesanne on lehtmetallist detailide valmistamine arvjuhtimisega seadmetel.

APJ lehtmetalli töötl...
emispinkide operaator, tase 5 on sõltuvalt töökogemusest spetsialiseerunud ühele või mitmele tehnoloogiale.
5. kutsetaseme töötaja koostab juhtimisprogramme. Ta häälestab tööpinke ning tagab töödeldava detaili kvaliteetsuse, kasutades kontroll-mõõtevahendeid. Lehtmetallide arvjuhtimispingi taseme APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 5 on võimeline juhendama väiksema meeskonna tööd ning vastutab oma tööülesannete kvaliteetse ning õigeaegse täitmise eest.

Tööülesannete täitmisel juhindub APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator etteantud tehnilistest- ja normdokumentidest ning üldistest kvaliteedinõuetest.

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.1 Lehtmetallist toodete valmistamine gaasi- ja plasmalõikustehnoloogia abil.
2.1.1. Töökoha ettevalmistamine
2.1.2. Tööpingi seadistamine ja proovidetaili valmistamine
2.1.3. Lehtmetallist detailide valmistamine gaasilõikuspinkidel
2.1.4. Lehtmetallist detailide valmistamine plasmalõikuspi...
nkidel.
2.1.5. Detailide puhastamine lõikejääkidest
A.2.2 Lehtmetallist toodete valmistamine vesilõikustehnoloogia abil.
2.2.1. Töökoha ettevalmistamine
2.2.2. Tööpingi seadistamine ja proovidetaili valmistamine
2.2.3. Lehtmaterjalist detailide valmistamine vesilõikuspinkidel
2.2.4. Valmis detailide järel töötlemine
A.2.3 Lehtmetallist toodete valmistamine laserlõikustehnoloogia abil.
2.3.1. Töökoha ettevalmistamine
2.3.2. Tööpingi seadistamine ja proovidetaili valmistamine
2.3.3. Lehtmetallist detailide valmistamine laserlõikuspinkidel
2.3.4. Detailide puhastamine lõikejääkidest
A.2.4 Lehtmetallist toodete valmistamine APJ-lehetöötluskeskusel.
2.4.1. Töökoha ettevalmistamine
2.4.2. Tööpingi seadistamine ja proovidetaili valmistamine
2.4.3. Lehtmetallist detailide valmistamine APJ lehetöötluskeskusel
2.4.4. Detailide puhastamine lõikejääkidest
A.2.5 Lehtmetallist toodete valmistamine APJ-painutuspressil.
2.5.1. Töökoha ettevalmistamine
2.5.2. Tööpingi seadistamine ja proovidetaili valmistamine
2.5.3. Lehtmetallist detailide valmistamine APJ painutuspressil

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad

A.3 Töö keskkond ja eripära
APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaatori tööaeg võib sõltuvalt tööandjast olla vahetustega või töögraafiku alusel, hõlmates ka öist aega, nädalavahetusi ning riigipühasid. Töötempo võib periooditi olla kiire ja pingeline. Töökeskkond asub siseruumides ning võib olla mürarikas.
Töökeskkonnas esi...
neb metallitolmu, mis võib tekitada allergilisi reaktsioone. Töökeskkonnaohutuse nõuete eiramine võib endaga kaasa tuua tööõnnetuse.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Mehitamata kraanad, kahveltõstukid, mõõteriistad (nihik, mõõdulint, nurgamõõteseade jne), elektrilised ja pneumaatilised käsitööriistad (nurklihvija, meislid jne).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaatori töö eeldab matemaatilis-loogilist võimekust ja analüüsioskust, ruumilist kujutlusvõimet, visuaalset mälu ning kontsentreerumisvõimet.
Töö eeldab liigutuste täpsust, koordinatsiooni ning füüsilist võimekust.
Kasuks tulevad korrektsus, täpsus, õppimisvõim...
e ja vastutustundlikkus.

Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 5 kutsealal töötavad inimesed omavad pikemaajalist töökogemust ja üldjuhul erialast või mõne lähedase valdkonna kutsekeskharidust. Erialast haridust mitte omavad inimesed on oma kutseoskused omandanud tööpraktika käigus. Neil on tavapäraselt keskhari...dus ning nad on läbinud kutsealased täienduskoolitused.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
APJ-lehetöötluspinkide operaator
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 5 kutsestandardis on kirjeldatud masinaoperaatori kutsespetsiifilised läbivad kompetentsid (B.2.6), APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaatori läbivad kompetentsid (B.2.7) ja viis erinevat spetsialiseerumist (B.2.1-B.2.5).
B.2 Kompetentsid
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Selle kutse taotlemisel on nõutav vähemalt ühe spetsialiseerumise ning mõlema läbiva kompetentsi (B.2.6. ja B.2.7) täies mahus tõendamine.
Lehtmetallist toodete valmistamine gaasi- ja plasmalõikustehnoloogia abil
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Lehtmetallist toodete valmistamine gaasi- ja plasmalõikustehnoloogia abil 5

Tegevusnäitajad:
1. Veendub tööpingi tehnilises korrasolekus ja selles, et tööalas ei oleks masina tööd takistavaid esemeid. Valmistab seadme tööks ette (avab vajalikud gaasiventiilid, kontrollib rõhud, indekseerib pingi jne).
2. Tutvub töökäsu /-joonisega ja seadistab tööpingi sellele vastavalt: valib sobilikud parameetrid; komplekteerib ja paigaldab tööks vajalikud kuluosad ja -tarvikud; laeb alla või avab tööprogrammi, vajaduse korral koostab programmi. Valmistab proovidetaili.
3. Valmistab gaasilõikuspingi abil lehtmetallist detaile, järgides etteantud töökäsku /-joonist.
4. Valmistab plasmalõikuspingi abil lehtmetallist detaile, järgides etteantud töökäsku /-joonist.
5. Vajaduse korral puhastab valmisdetailid lõikejääkidest.

Teadmised:
1. Plasma- ja gaasilõikustehnoloogia tööpõhimõtted;
2. Plasma ja gaasilõikusseadmete tarvikud ja kuluosad, nende eripära ja kasutamisvõimalused;
3. Plasmalõikustehnoloogias kasutatavad lõike- (plasmagaas) ja abigaasid (lämmastik, argoon, hapnik, H2O, H35, suruõhk)
4. Gaasilõikustehnoloogias kasutatavad lõikegaasid (propaan või atsetüleen ja abigaasina hapnik), nende sobivus põhimaterjalidega ning kasutamispõhimõtted;
5. Lõikeparameetrite valimine EVS-EN ISO 9013 standardi alusel;
6. EVS-EN ISO 9013 standard;
7. Ohutustehnika (masinaohutus ja gaaside ohutus).

Hindamismeetod(id):
Kombineeritud meetod, mis sisaldab endas nii teoreetiliste teadmiste kui praktiliste oskuste tõendamist.
 
Lehtmetallist toodete valmistamine vesilõikustehnoloogia abil
    Kompetents EKR tase
B.2.2 Lehtmetallist toodete valmistamine vesilõikustehnoloogia abil 5

Tegevusnäitajad:
1. Veendub tööpingi tehnilises korrasolekus ja selles, et tööalas ei oleks masina tööd takistavaid esemeid. Valmistab seadme tööks ette (indekseerib pingi).
2. Tutvub töökäsu /-joonisega ja seadistab tööpingi sellele vastavalt: valib sobilikud parameetrid; valib sobiliku abrasiivi; komplekteerib ja paigaldab tööks vajalikud kuluosad ja -tarvikud; laeb alla või avab tööprogrammi, vajaduse korral koostab programmi. Valmistab proovidetaili.
3. Valmistab vesilõikuspingi abil lehtmaterjalist detaile, järgides etteantud töökäsku /-joonist.
4. Vajaduse korral puhastab valmisdetailid lõikejääkidest, kuivatab detaili ning kannab peale korrosioonikaitsevahendi.

Teadmised:
1. Vesilõikustehnoloogia tööpõhimõtted.
2. Vesilõikuspingi tarvikud ja kuluosad, nende eripära ja kasutusvõimalused.
3. Vesilõikustehnoloogiast lähtuvalt süvendatud teadmised kasutatavatest materjalidest.
4. Lõikeabrasiivid, nende erinevused ja kasutamisvõimalused.
5. Lõikeparameetrite valimine EVS-EN ISO 9013 standardi alusel.
6. EVS-EN ISO 9013 standard.
7. Ohutustehnika (masinaohutus).

Hindamismeetod(id):
Kombineeritud meetod, mis sisaldab endas nii teoreetiliste teadmiste kui ka praktiliste oskuste tõendamist.
 
Lehtmetallist toodete valmistamine laserlõikustehnoloogia abil
    Kompetents EKR tase
B.2.3 Lehtmetallist toodete valmistamine laserlõikustehnoloogia abil 5

Tegevusnäitajad:
1. Veendub tööpingi tehnilises korrasolekus ja selles, et tööalas ei oleks masina tööd takistavaid esemeid. Valmistab seadme tööks ette (avab vajalikud gaasiventiilid, kontrollib rõhud, indekseerib pingi jne).
2. Tutvub töökäsu /-joonisega ja seadistab tööpingi sellele vastavalt: valib sobilikud parameetrid, valib sobiliku lõikegaasi; komplekteerib ja paigaldab tööks vajalikud kuluosad ja -tarvikud; laeb alla või avab tööprogrammi, vajaduse korral koostab programmi. Valmistab proovidetaili.
3. Valmistab laserlõikuspingi abil lehtmetallist detaile, järgides etteantud töökäsku /-joonist.
4. Vajaduse korral puhastab valmisdetailid lõikejääkidest.

Teadmised:
1. Laserlõikustehnoloogia tööpõhimõtted.
2. Laserlõikuspingi tarvikud ja kuluosad, nende eripära ja kasutusvõimalused.
3. Laserlõikustehnoloogiast lähtuvalt süvendatud teadmised kasutatavatest materjalidest.
4. Kasutatavad lõikegaasid (hapnik, lämmastik, suruõhk jm), nende sobivus põhimaterjalidega ning kasutamispõhimõtted.
5. Resonaatorgaasid, nende otstarve ja sobivus seadmetega.
6. Lõikeparameetrite valimine EVS-EN ISO 9013 standardi alusel.
7. EVS-EN ISO 9013 standard.
8. Ohutustehnika (masinaohutus ja gaaside ohutus).

Hindamismeetod(id):
Kombineeritud meetod, mis sisaldab endas nii teoreetiliste teadmiste kui ka praktiliste oskuste tõendamist.
 
Lehtmetallist toodete valmistamine APJ-lehetöötluskeskusel
    Kompetents EKR tase
B.2.4 Lehtmetallist toodete valmistamine APJ-lehetöötluskeskusel 5

Tegevusnäitajad:
1. Veendub tööpingi tehnilises korrasolekus ja selles, et tööalas ei oleks masina tööd takistavaid esemeid. Valmistab seadme tööks ette (indekseerib pingi jne).
2. Tutvub töökäsu /-joonisega ja seadistab tööpingi sellele vastavalt: komplekteerib ja paigaldab tööks vajalikud tööriistad; laeb alla või avab tööprogrammi ja valib sobilikud parameetrid; vajaduse korral koostab programmi. Paigaldab lehe seadme töölauale ja valmistab proovidetaili.
3. Valmistab etteantud tööjooniseid järgides APJ-lehetöötluskeskusel (ekstsentrik-, hüdrauliline, servoelektriline press jne) lehtmetallist detaile. Eraldab valmis detailid töödeldud lehest.
4. Vajaduse korral puhastab valmisdetailid lõikejääkidest.

Teadmised:
1. Stantsimisel kasutatavad templid, matriitsid ja kulutarvikud, nende eripära ja kasutusvõimalused, kulutarvikuid.
2. Erinevad stantsimise liigid (reljeefstantsimine, ribitamine jne) ja nende toimimise põhimõtted.
3. Stantsimise parameetrid ja nende määramine
4. Sobiva templi ja matriitsi vahelise lõtku väljavalimise põhimõtted töödeldava materjali eripära alusel.
5. Programmi koostamiseks vajalikud masinakoodid.
6. Ohutustehnika (masinaohutus).

Hindamismeetod:
Kombineeritud meetod, mis sisaldab endas nii teoreetiliste teadmiste kui ka praktiliste oskuste tõendamist.
 
Lehtmetallist toodete valmistamine APJ painutuspressil
    Kompetents EKR tase
B.2.5 Lehtmetallist toodete valmistamine APJ painutuspressil 5

Tegevusnäitajad:
1. Veendub tööpingi tehnilises korrasolekus ja selles, et tööalas ei oleks masina tööd takistavaid esemeid. Valmistab seadme tööks ette (indekseerib pingi jne).
2. Tutvub töökäsu /-joonisega ja seadistab tööpingi sellele vastavalt: komplekteerib ja paigaldab tööks vajalikud tööriistad; laeb alla või avab tööprogrammi ja valib sobilikud parameetrid; vajaduse korral koostab programmi. Valmistab proovidetaili.
3. Valmistab etteantud tööjooniseid järgides APJ-painutuspressil lehtmetallist detaile.

Teadmised:
1. Painutamisel kasutatavad templid ja matriitsid, nende eripära ja kasutusvõimalused.
2. Erinevad painutuse liigid (õhkpainutus, põhja painutus, vermimine) ja nende toimimise põhimõtteid.
3. Sobivate mõõtmetega matriitsi valimise põhimõtted painutatava materjali eripära alusel.
4. Painutamiseks vaja mineva jõu arvutamise alused.
5. Ohutustehnika (masinaohutus, turvakardinate seadistamine).
6. Toote toorikule vajalike mõõtmete arvestamise alused.
7. Tootele sobiva painutusjärjekorra arvestamise alused.

Hindamismeetod(id):
Kombineeritud meetod, mis sisaldab endas nii teoreetiliste teadmiste kui ka praktiliste oskuste tõendamist.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 5 üldine läbiv kompetents 5

1. APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator peab oma töös tähtsateks nii kliendi kui meeskonna rahulolu ning valmistab kvaliteetseid tooteid, mis vastavad kokkulepitud standarditele. Ta peab oluliseks tähtaegadest ja etappidest kinnipidamist ning kvaliteedi ja tootlikkuse säilitamist.
2. Ta planeerib enda ja meeskonna aega efektiivselt, töötab süsteemselt ja organiseeritult ning järgib etteantud juhiseid, protseduure ja ohutusnõudeid.
3. 1. APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator kasutab oma tööeesmärkide saavutamiseks kõiki omandatud valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ning tehnoloogia pakutavaid võimalusi. Ta jagab oma teadmisi ja valdkonnaspetsiifikat ka kolleegidega ning arendab tööalaseid teadmisi läbi pideva professionaalse arengu.
4. Ta mõistab uut informatsioonist kiiresti. Uute tööülesannete, meetodite ja tehnikate omandamine ei valmista talle raskusi. Olles orienteeritud tulemustele ning isiklike tööeesmärkide saavutamisele otsib ta võimalusi enesearendamiseks ning oskuste täiendamiseks.
5. Ta analüüsib nii enda kui meeskonna tööd ning esitab ideid ja uuendusettepanekuid töö parendamiseks.
6. APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator on olemuselt meeskonnatöötaja. Tal on selge arusaamine organisatsiooni erinevate osakondade tööst ja funktsioonidest ning ta suhtleb inimestega kõikidelt tasanditelt, avaldab selgelt oma arvamust ega varja informatsiooni. Tuleb toime ka konfliktsituatsioonides.
7. Kriitikasse suhtub mõistvalt, suudab sellest järeldusi teha ja õppida. On võimeline edastama konstruktiivset kriitikat, juhtima tähelepanu tööprotsessi puudustele ning tegema ettepanekuid olukorra parendamiseks (töökeskkonna- või tehnoloogia parendamine, tõhusamate töövõtete väljatöötamine ja rakendamine, meeskonna motiveerimine jms).
8. APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaatorina töötav inimene peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ning väärtusi.
B.2.7 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 5 masinaoperaatori läbiv kompetents 5

1. Protsessi ettevalmistamine
1.1 Tutvub tööjoonisega ja veendub, et detaili valmistamiseks vajalikud lähteandmed on joonisel olemas.
1.2 Veendub, et töökoha vahetu lähedus on korras ja ohutu. Kontrollib, et tööks vajalikud isikukaitsevahendid (prillid, kindad jm) on olemas ja korras.
1.3 Vaatleb tööpinki visuaalselt ja veendub, et masin on enne töö alustamist korras, puhastatud ja seadistatud.
1.4 Kontrollib vajalike dokumentide (töökäsk, saatelehed, vigade ja probleemide raportid jne) olemasolu ja täidab neid jooksvalt.
1.5 Valib andmete põhjal välja vajalikud töövahendid ja materjalid, koostab operatsioonitehnoloogia ja programmi ning seadistab tööpingi.
2. Tööpingi töö kontrollimine, jälgimine, kohandamine ja seadistamine
2.1 Lülitab tööpingi tööle ning jälgib, et masina töös ei esineks hälbeid. Hälvete tekkimisel reageerib vastavalt volitustele kiiresti ja asjakohaselt. Vajaduse korral teavitab probleemidest oma vahetut juhti ja/või spetsialisti.
2.2 Valmistab toote näidise /proovieksemplari, et kontrollida tööpingile seadistatud parameetrite ja töökäsu vastavust.
3. Tööpingi hooldus- ja remonditööde tegemine
3.1. Kontrollib masina füüsilisi ja elektroonilisi näitajaid kogu tööperioodi jooksul. Probleemide tekkimisel võtab vastavalt talle antud volitustele kasutusele meetmed rikke kõrvaldamiseks. Vajaduse korral teavitab rikkest oma vahetut juhti ja/või spetsialisti.
3.2. Registreerib kõik tekkinud probleemid ja nende parandustööde tegemise andmed selleks ettenähtud korras.
3.3. Teostab talle antud volituste piires tööpingi pisiremonti ja tehnilist hooldust. Vajaduse korral kutsub välja tehniku ja informeerib teisi asjakohaseid isikuid.
4. Kvaliteedikontrolli korraldamine
4.1 Kontrollib toodete kvaliteeti, lähtudes määratud kontrollisagedusest. Kontrollib ka valmistatud detailide koguse vastavust töökäsule.
5. Ladustamine ja utiliseerimine
5.1 Töökäsust lähtudes markeerib valmisdetailid ja pakendab need või valmistab ette pakendamiseks.
5.2 Ladustab ja markeerib töökäsu täitmise jääkmaterjali.
5.3 Sorteerib ja ladustab utiliseerimisele kuuluva materjali.

Läbivad teadmised:
1. Mõistab instruktsioonides kasutatavat sõnavara, saab aru masina kasutusjuhendist ja töökäsust ning oskab lugeda tehnilisi jooniseid.
2. Mõistab tööpinkide tööpõhimõtteid, programme ja töörežiime ning tehnilisi võimalusi.
3. Saab aru ja oskab käsitleda enamlevinud APJ-pinkide juhtsüsteeme.
4. Mõistab masina töö jälgimise metoodikat ja meetodeid, saab aru kui näidikud viitavad rikkele.
5. On kursis enamlevinud probleemidega. Teab, kuidas käituda tekkinud ohusituatsioonis ning kuidas võimalikult väikeste kahjudega tekkinud probleeme lahendada.
6. Rikke ilmnemisel oskab seisata masina töö või operatsiooni nii, et tekkinud kahju (masina tehniline seisund, toorainekulu jms) oleks võimalikult väike.
7. On teadlik üldistest ohutustehnika reeglitest, masina/tööpingi kasutamisel vajalikest turvameetmetest ning isikukaitsevahenditest.
8. Mõistab tehniliste parandustööde arhiveerimise vajalikkust edaspidise töö seisukohast, oskab täita ettenähtud dokumente.
9. On teadlik sellest, milliste dokumentide täitmist eelseisev töö nõuab ja kuidas neid dokumente täita.
10. Teab ja tunneb oma töös vajalikke mõõtevahendeid (nt nihik, nurgamõõtja, mõõdulint jne) ja nende kasutuspõhimõtteid, oskab neid vahendeid kasutada.
11. Omab teadmisi metallide töötlemisest (lukksepatööd, materjalide mehaaniline töötlemine jne.)
12. Teab ja tunneb erinevaid lehtmetalli materjale, eristab neid nii visuaalselt kui ka tootemarkeeringu järgi. On kursis enamlevinud sellekohaste EN- ja ISO-materjalistandarditega.
13. Eesti keel tasemel B2, ja üks vabalt valitud võõrkeel (soovitavalt inglise keelt) tasemel A2.
14. Arvuti kasutamise oskused AO1-AO4, AO7, üldteadmised CAD/CAM-programmidest.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 10-19092012-3.3/1k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Masina-, Metalli- ja Aparaaditööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 6
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 19.09.2012
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Metalli töötlemine ja metalltoodete tootmine. Mehaanika.
Kutse grupp: APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
722 Sepad, tööriistavalmistajad jms oskustöölised
7223 Metallitöötluspinkide seadistajad ja operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
25 Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ivar Peedu FinEst Steel AS
Peeter Kalmet Favor AS
Henri Tabri Aider OÜ
Aleksei Saareväli Tallinna Tööstushariduskeskus
Veiko Põldmaa Tallinna Tööstushariduskeskus
Katrin Tammjärv SA Innove

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist