Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Nimetus: ET: APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 5
EN: Sheet metal, CNC machine operator, level 5
Kutsestandardi tähis: 24-08052019-2.4.2/3k
Kutsestandardi versiooni number: 3
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
  • Lehtmetallist toodete valmistamine APJ painutuspressil
  • Lehtmetallist toodete valmistamine APJ-lehetöötluskeskusel
  • Lehtmetallist toodete valmistamine gaasi- ja plasmalõikustehnoloogia abil
  • Lehtmetallist toodete valmistamine laserlõikustehnoloogia abil
  • Lehtmetallist toodete valmistamine vesilõikustehnoloogia abil
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Metalli töötlemine ja metalltoodete tootmine. Mehaanika.
Kutse grupp: APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 08.05.2019
Kehtib alates: 08.05.2019
Kehtib kuni: 07.05.2021
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
722 Sepad, tööriistavalmistajad jms oskustöölised
7223 Metallitöötluspinkide seadistajad ja operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0715 Mehaanika ja metallitöö
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
25 Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine kaheks aastaks
Kutse andjad:
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ivar Peedu FinEst Steel AS
Peeter Kalmet Favor AS
Henri Tabri Aider OÜ
Aleksei Saareväli Tallinna Tööstushariduskeskus
Veiko Põldmaa Tallinna Tööstushariduskeskus
Katrin Tammjärv SA Innove
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Töö kirjeldus:
APJ (CNC - Computer Numerical Control) lehtmetalli töötlemispinkide operaator on erialase haridusega, täienduskoolitused läbinud ja töökogemusega oskustööline, kes töötab lehtmetalli töötlemisega tegelevas ettevõttes. Tema peamine tööülesanne on lehtmetallist detailide valmistamine arvjuhtimisega ...seadmetel.
Tööülesannete täitmisel juhindub APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator etteantud tehnilistest- ja normdokumentidest ning üldistest kvaliteedinõuetest.

APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 5 on sõltuvalt töökogemusest spetsialiseerunud ühele või mitmele tehnoloogiale.

5. kutsetaseme töötaja koostab juhtimisprogramme. Ta häälestab tööpinke ning tagab töödeldava detaili kvaliteetsuse, kasutades kontroll-mõõtevahendeid.
Lehtmetallide arvjuhtimispingi taseme APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 5 on võimeline juhendama väiksema meeskonna tööd ning vastutab oma tööülesannete kvaliteetse ning õigeaegse täitmise eest.

Loe edasi
Peida
Tööosad: A.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine
A.2.2 Tööpingi töö kontrollimine, jälgimine, kohandamine ja seadistamine
A.2.3 Tööpingi hooldus- ja remonditööde tegemine
A.2.4 Ladustamine ja utiliseerimine
Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
A.2.5 Lehtmetallist toodete valmistamine gaasi- ja plasmalõikustehnoloogia abil
1. Töökoha ettevalmistamine.
2. Tööpingi seadistamine ja proovidetaili valmistamine.
3. Lehtmetallist detailide valmistamine gaasilõikuspinkidel.
4. Lehtmetallist detailide valmistamine plasmalõikuspinkidel.
5. Det...
ailide puhastamine lõikejääkidest.

A.2.6 Lehtmetallist toodete valmistamine vesilõikustehnoloogia abil
1. Töökoha ettevalmistamine.
2. Tööpingi seadistamine ja proovidetaili valmistamine.
3. Lehtmaterjalist detailide valmistamine vesilõikuspinkidel.
4. Valmis detailide järel töötlemine.

A.2.7 Lehtmetallist toodete valmistamine laserlõikustehnoloogia abil
1. Töökoha ettevalmistamine.
2. Tööpingi seadistamine ja proovidetaili valmistamine.
3. Lehtmetallist detailide valmistamine laserlõikuspinkidel.
4. Detailide puhastamine lõikejääkidest.

A.2.8 Lehtmetallist toodete valmistamine APJ-lehetöötluskeskusel
1. Töökoha ettevalmistamine.
2. Tööpingi seadistamine ja proovidetaili valmistamine.
3. Lehtmetallist detailide valmistamine APJ lehetöötluskeskusel.
4. Detailide puhastamine lõikejääkidest.

A.2.9 Lehtmetallist toodete valmistamine APJ-painutuspressil
1. Töökoha ettevalmistamine.
2. Tööpingi seadistamine ja proovidetaili valmistamine.
3. Lehtmetallist detailide valmistamine APJ painutuspressil.

Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära:
APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaatori tööaeg võib sõltuvalt tööandjast olla vahetustega või töögraafiku alusel, hõlmates ka öist aega, nädalavahetusi ning riigipühasid. Töötempo võib periooditi olla kiire ja pingeline. Töökeskkond asub siseruumides ning võib olla mürarikas.
Töökeskkonnas esi...
neb metallitolmu, mis võib tekitada allergilisi reaktsioone. Töökeskkonnaohutuse nõuete eiramine võib endaga kaasa tuua tööõnnetuse.
Loe edasi
Peida
Töövahendid: Mehitamata kraanad, kahveltõstukid, mõõteriistad (nihik, mõõdulint, nurgamõõteseade jne), elektrilised ja pneumaatilised käsitööriistad (nurklihvija, meislid jne).
Tööks vajalikud isikuomadused:
APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaatori töö eeldab matemaatilis-loogilist võimekust ja analüüsioskust, ruumilist kujutlusvõimet, visuaalset mälu ning kontsentreerumisvõimet.
Töö eeldab liigutuste täpsust, koordinatsiooni ning füüsilist võimekust.
Kasuks tulevad korrektsus, täpsus, õppimisvõim...
e ja vastutustundlikkus.
Loe edasi
Peida
Kutsealane ettevalmistus:
APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 5 kutsealal töötavad inimesed omavad pikemaajalist töökogemust ja üldjuhul erialast või mõne lähedase valdkonna kutseharidust. Erialast haridust mitte omavad inimesed on oma kutseoskused omandanud tööpraktika käigus. Neil on tavapäraselt keskharidus ...ning nad on läbinud kutsealased täienduskoolitused.
Loe edasi
Peida
Enamlevinud ametinimetused: APJ-lehetöötluspinkide operaator
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 5 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 – B.2.4, B.2.10 ja vähemalt ühe spetsialiseerumisega seotud kompetentsi (B.2.5 – B.2.9) tõendamine.
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Tööprotsessi ettevalmistamine 5
Tööpingi töö kontrollimine, jälgimine, kohandamine ja seadistamine 5
Tööpingi hooldus- ja remonditööd 5
Ladustamine ja utiliseerimine 5
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Selle kutse taotlemisel on nõutav vähemalt ühe spetsialiseerumisega seotud kompetentsi (B.2.5 – B.2.9) tõendamine.
Lehtmetallist toodete valmistamine gaasi- ja plasmalõikustehnoloogia abil
  Kompetents EKR tase
Lehtmetallist toodete valmistamine gaasi- ja plasmalõikustehnoloogia abil 5
 
Lehtmetallist toodete valmistamine vesilõikustehnoloogia abil
  Kompetents EKR tase
Lehtmetallist toodete valmistamine vesilõikustehnoloogia abil 5
 
Lehtmetallist toodete valmistamine laserlõikustehnoloogia abil
  Kompetents EKR tase
Lehtmetallist toodete valmistamine laserlõikustehnoloogia abil 5
 
Lehtmetallist toodete valmistamine APJ-lehetöötluskeskusel
  Kompetents EKR tase
Lehtmetallist toodete valmistamine APJ-lehetöötluskeskusel 5
 
Lehtmetallist toodete valmistamine APJ painutuspressil
  Kompetents EKR tase
Lehtmetallist toodete valmistamine APJ painutuspressil 5

Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist