Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Puidupingioperaator, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Nimetus: ET: Puidupingioperaator, tase 3
EN: Machine operator, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 17.10.2012
Kehtib kuni: 04.10.2017
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Puidupingioperaator, tase 3 on oskustöötaja, kes töötab mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes. Tema tööks on puidu või puidupõhiste materjalide lõiketöötlemine puidutöötlemispinkidel, seadistades neid ja sooritades nendel tööoperatsioone.
Ta tunneb puidutöötlemispinkide ja -seadmete ehitust...
ning tööpõhimõtteid, detailide lõiketöötlemise režiime ning kasutatavate puit- ja puidupõhiste materjalide omadusi ja toodete kvaliteedile kehtestatud nõudeid. Puidupingioperaator, tase 3 loeb tööjooniseid, korraldab oma tööd ja planeerib tööaega, täidab ja järgib töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid. Töötab meeskonna liikmena, jälgib tööprotsessist kinnipidamist ja tootlikkust ning hoiab toodangu kvaliteeti. 3. taseme puidupingioperaator kasutab oma töös erialast eesti ja inglise keelt.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
Puidupingioperaator, tase 3 koosneb ühest kohustuslikust töö osast:
A.2.1 Puidu või puidupõhiste materjalide lõiketöötlemine puidutöötlemispinkidel
A.3 Töö keskkond ja eripära
Puidupingioperaatori tööaeg võib sõltuvalt tööandjast olla vahetustega, töögraafiku alusel, hõlmates ka öist aega, nädalavahetusi ning riigipühasid. Töötempo võib periooditi olla kiire ja pingeline. Töökeskkond asub siseruumides ning võib olla mürarikas.
Töökeskkonnas esineb puidutolmu, mis võib te...
kitada allergilisi reaktsioone. Töökeskkonnaohutuse nõuete eiramine võib põhjustada tööõnnetuse või võimaliku püsiva tervisekahjustuse või kutsehaigestumise.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Puidupingioperaatori põhilisteks tööriistadeks on erinevad mõõteriistad (nihik, mõõdulint, nurgamõõteseade jne), elektrilised ja pneumaatilised käsitööriistad.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Kutse eeldab matemaatilis-loogilist võimekust ja analüüsioskust, ruumilist kujutlusvõimet, liigutuste täpsust, koordinatsiooni ning füüsilise pingutuse võimet, tehnilist taiplikkust ja vastutustunnet.
Kõrgendatud ja pidev tähelepanu töö protsessi jälgimisele eeldab vaimset pingetaluvust.
Kasuks tu...
levad korrektsus, täpsus, õppimisvõime ja vastutustundlikkus.

Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavapäraselt töötavad puidupingioperaatoritena inimesed, kes on tööks vajalikud oskused omandanud kutseõppes või täienduskoolituste käigus või töökohal õppides.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Puidupingioperaator, puidupingitööline
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Puidupingioperaator, tase 3 kutse tõendamiseks on vajalik kohustusliku kompetentsi B.2.1 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Puidu või puidupõhiste materjalide lõiketöötlemine puidutöötlemispinkidel 3

Tegevusnäitajad:
1) kavandab oma edasise tegevuse arvestades lähteülesannet, arvestades toorikute kvaliteeti, töötlemiskeerukust ja puidupingi võimalusi;
2) kasutab tööjoonistel ja tehnoloogiakaartidel olevat teavet toorikute leidmiseks;
3) kontrollib lõikeriistade seisukorda ja vastavust tööoperatsioonile;
4) seadistab puidutöötlemispinki, lähtudes tööjoonistest ja tehnoloogiakaardist ning etteantud juhistest (tehnoloogiline dokumentatsioon);
5) saeb, hööveldab, puurib, freesib, treib ja lihvib detaile, lähtudes tööjoonistest ja tehnoloogiakaardist ning etteantud juhistest (tehnoloogiline dokumentatsioon), rakendades ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid;
6) hindab detaili vastavust tööülesandes antud kvaliteedinõuetele, mõõtes, märkides ning kasutades kaliibreid ja etalondetaile;
7) korrastab ja puhastab pinki igapäevaselt vastavalt nõuetele;
8) kasutab oma töötsooni eesmärgipäraselt ja hoiab selle korras; kasutab materjale ja tööriistu heaperemehelikult ja säästlikult;
9) järgib töökeskkonna ja –ohutusnõudeid ja kasutab töökaitsevahendeid.

Teadmised:
1) puidutöötlemispinkide liigid, kasutatavad lõikeriistad ja nende seadistamise nõuded;
2) mõõtmise ja kontrollimise vahendid;
3) kaliibrite ja etalondetailide kasutamise põhimõtted;
4) puidu lõiketöötlemise põhimõtted;
5) tehnilise joonestamise alused ja mööbli ja puittoodete jooniste eripära;
6) SI mõõtühikute süsteem;
7) puidu mehaanilised ja füüsikalised omadused ning puidu rikked.

Hindamismeetod (id):
Kirjalik ülesanne, praktilise töö jälgimine tööprotsessis ja suuline intervjuu
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-17102012-3.3/1k
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 17.10.2012
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Mööbli tootmine
Kutse grupp: Puidupingitööline
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised
752 Puidutöötlejad, tislerid jms töölised
7523 Puidutöötluspinkide seadistajad ja operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0722 Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
31 Mööblitootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Aulika Riisenberg SA Innove
Harri Karjane AS Hapval
Jaanus Sults OÜ Wisecraft
Jüri Minjajev Eesti Mööblitootjate Liit
Tarmo Kalmann Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
Üllar Luga Tallinna Tehnikaülikool
Zigmontas Strepaitis OÜ Balteco Mööbel

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist