Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Puidupingioperaator, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Puidupingioperaator, tase 3
EN: Machine operator, EstQF Level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 17.11.2022
Kehtib kuni: 16.11.2027
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:
Tehtud muudatused on eelkõige vormilised:

• ajakohastati kompetentside tegevusnäitajate sõnastusi täpsustades tööprotsesside kirjeldusi,

• täiendati üldoskuseid, mh lisati valdkonnaspetsiifiliste teadmiste tundmine ning tuleohutusreeglite järgimine.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andja:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Puidupingioperaator 136457 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 18.11.2022 Avatud
2 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Puidupingioperaator 131360 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 18.11.2022 Avatud
3 Rakvere Ametikool Puidupingioperaator 196177 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 18.11.2022 Avatud
4 Tallinna Ehituskool Puidupingioperaator 128657 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 18.11.2022 Avatud
5 Tartu Rakenduslik Kolledž Puidupingioperaator 129759 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 18.11.2022 Avatud
6 Tartu Rakenduslik Kolledž Puidupingioperaator 132217 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 18.11.2022 Avatud
7 Valgamaa Kutseõppekeskus Puidupingioperaator 130217 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 18.11.2022 Avatud
8 Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus Puidupingioperaator 129897 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 18.11.2022 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Puidupingioperaator on oskustöötaja, kes töötab mööblitööstuse või puidutöötlemise ettevõtetes. Tema töö eesmärgiks on puidust või puidupõhistest materjalidest toorikute ja detailide töötlemine erinevatel üheoperatsioonilistel puidutöötlemise tööpinkidel või mitmeoperatsioonilistel puidutöötlemissea...dmetel.
Ta tunneb töös kasutatavate tööpinkide ja seadmete ehitust ning tööpõhimõtteid, kasutatavate puit- ja puidupõhiste materjalide omadusi ning toodete kvaliteedile kehtestatud nõudeid.
Puidupingioperaator, tase 3 juhindub oma töös etteantud tööülesandest ja tehnilisest dokumentatsioonist ning vastutab töö kvaliteetse tulemuse eest. Keerulisemate tehnoloogiliste operatsioonide puhul võib ta vajada juhendamist.
Puidupingioperaatori töö võib toimuda vahetustega, graafiku alusel. Töötempo võib periooditi olla kiire ja pingeline. Töökeskkond asub siseruumides ja on mürarikas ning puidutolmune. Tööohutusnõuete eiramine võib põhjustada tööõnnetuse, võimaliku püsiva tervisekahjustuse või kutsehaigestumise. Seetõttu on kohustuslik kasutada tööle vastavaid isikukaitsevahendeid ning järgida tööohutusnõudeid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Puidu ja puidupõhiste materjalide mehaaniline ja lõiketöötlemine tööpinkidel
A.3 Kutsealane ettevalmistus
3. taseme puidupingioperaatorina töötavad inimesed, kellel on kas erialane kutseharidus või on kutseoskused omandatud praktilise töö või täienduskoolituse käigus.
A.4 Enamlevinud ametinimetused
Puidupingioperaator, puidupingitööline.
A.6 Tulevikuoskused
Tulevikuvaates on järjest enam vaja tehnilist mõtlemist ja tootmisprotsessist kui tervikust arusaamist. Olulised on tehnilised oskused, mis võimaldavad osaleda tööprotsesside digitaliseerimises ehk töötada arvutiga juhitavate seadmetega.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse koosneb üldoskustest ja kohustuslikust kompetentsist. Kutse taotlemisel on nõutav nende mõlema tõendamine.
B.2 Puidupingioperaator, tase 3 üldoskused
Tegevusnäitajad:
1. Tunneb erinevate materjalide liike ja töötlemise viise.
2. Kasutab tööeesmärkide saavutamiseks valdkonnaspetsiifilisi teadmisi (nt tööpinkide konstruktsioonid ja nende tehnoloogilised võimalused, lõikeriistad ja lihvmaterjalid, tehnilise joonestamise alused) ja oskusi.
3. Val...
mistab tooteid, mis vastavad etteantud tehnilisele dokumentatsioonile, pidades kinni tähtaegadest ja tehnoloogiast tulenevast marsruudist.
4. Saab aru tootmisprotsessist tervikuna, mõistab enda rolli ja vastutust selles.
5. Järgib töökeskkonna, töötervishoiu- ja -ohutusnõudeid ja kasutab isikukaitsevahendeid ning ohutuid ja ergonoomilisi töövõtteid.
6. Järgib tuleohutus-, keskkonnaohutus- ja jäätmekäitlusnõudeid.
7. Õnnetusjuhtumi või ohuolukorra puhul tegutseb vastavalt ettenähtud korrale.
8. Tööd tehes analüüsib enda tegevusi ja töös ette tulnud probleeme. Vajadusel korrigeerib oma tegevusi või teeb ettepanekuid töö parendamiseks. On võimeline suhtuma mõistvalt kriitikasse, suudab sellest järeldusi teha ja õppida.
9. On täpne, kasutab oma aega efektiivselt, töötab süsteemselt ja organiseeritult ning järgib etteantud juhiseid ja protseduure.
10. Osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel.
11. Kasutab võimalusi enesearendamiseks ja oma oskuste täiendamiseks.
12. Kasutab infotehnoloogilisi vahendeid algtasemel kasutaja tasemel (Lisa 1).

Loe edasi
Peida
B.3 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.3.1 Puidu ja puidupõhiste materjalide mehaaniline ja lõiketöötlemine puidutöötlemise tööpinkidel 3

Tegevusnäitajad:
1. Tutvub tööülesande täitmiseks vajaliku tehnilise dokumentatsiooniga ning veendub, et see on selge ja arusaadav. Vajadusel täpsustab tööülesande sisu.
2. Korraldab etteantud tööülesandest lähtuvalt oma vahetu töökoha pidades silmas töödeldavate toorikute mõõtusid, kogust ja kvaliteeti ning optimaalset materjalikasutust, samuti töötlemise keerukust ja tööpingi võimalusi.
3. Organiseerib töökohta tehnilisele dokumentatsioonile vastavad toorikud ja detailide ladustamiseks vajaliku transportvahendi (kaubaalus, käru jm). Kontrollib üle töötlemiseks vajalike abimaterjalide (liim, servakant, spoon jm) olemasolu ja nende vastavuse tehnilise dokumentatsiooni nõuetele. Kontrollib üle šabloonide ja rakiste korrasoleku.
4. Kontrollib tööpingi tööorgani (lõikeinstrument, lihvmaterjalid jm), mõõte- ja kaitseseadmete ning jäätmeärastuse süsteemi korrasolekut ja vastavust tehnilisele dokumentatsioonile.
5. Seadistab tööpingi lähtudes etteantud tööülesandest ja tehnilisest dokumentatsioonist ning kasutades šabloone, rakiseid ja mõõteseadmeid.
6. Valmistab tööpingil mehaanilise töötlemise käigus (koostab spoonisärki, pressib, servapealistab jm) või lõiketöötlemise teel (saeb, hööveldab, puurib, freesib, treib, lihvib jm) toorikuid ja detaile rakendades ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid.
7. Kontrollib pisteliselt töö käigus detaili vastavust tehnilises dokumentatsioonis antud mõõtudele ja kvaliteedinõuetele kasutades selleks mõõtevahendeid, kaliibreid, etalondetaile jm.
8. Ladustab detailid neid vigastamata, ohutult ja silmas pidades järgnevat tehnoloogias ettenähtud operatsiooni. Vajadusel puhastab detailid enne ladustamist.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-17112022-1.1/4k
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 28
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 17.11.2022
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Mööbli tootmine
Kutse grupp: Puidupingitööline
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised
752 Puidutöötlejad, tislerid jms töölised
7523 Puidutöötluspinkide seadistajad ja operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0722 Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
31 Mööblitootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 2 Kutsestandardis kasutatud mõisted
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Margus Kirotar Kitman Thulema AS
Marek Küünarpuu Arens AS
Arvi Lokk Eesti Maaülikool
Eneli Org Eesti Mööblitootjate Liit
Rene Serg Haapsalu Uksetehas AS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist